ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 70

IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 5. MARTA 1943. KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE O RADU I BORBENIM DEJSTVIMA ODREDA U VREMENU OD 26. FEBRUARA DO 5. MARTA 1943. GODINE1

Gospodine Đenerale,2

Nisam bio u mogućnosti da Vas redovno obaveštavam o operacijama naših trupa. Svaki put pri povratku sa položaja u štab zahtevao sam da Vas oficir koji je dodat nama izvesti preko radio stanice, koja ima neposrednu vezu sa Guvemerstvom, o stanju na položaju.

Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 133, reg. br. 45/6 (CG-V-344).

Odnosi se na generala Blaža Đukanovića.

321

Zbornik, tora XIV, knj. 2

Kao što znate otputovao sam iz Nikšića 22 - II - u 10 sati, a doputovao u Mostar u 11 sati noću. Sa iskrenim zadovoljstvom posmatrao sam naše četnike, koji sa pesmom na usnama odlaze da pomognu svojoj braći i da u korenu saseku komunističku tiraniju, koja je pričinila toliko zla našem narodu. U usputnim mestima: Bileći, Trebinju, usputnim stanicama i Mostaru bili smo dočekani od Srba srdačno i bratski. U Mostaru je vladao nezapamćen strah. Mnogi su Hrvati pokušali da beže, ali kako im je bilo onemogućeno, jer su komunisti bili presekli prugu za Sarajevo, a za Dubrovnik nisu imali kud, jer smo otuda mi dolazili — ostali su u mestu čak su, pričaju, i otrove mnogi spremili pored svojih kreveta. Naše je držanje bilo onakvo kako odgovara sadašnjim našim interesima.

Niko nije zlostavljan, ali se slobodno pevalo ulicama Mostara: »Paveliću rđo stara, kamo Srbi iz Mostara« i »Svi četnici Crne Gore za Kralja se Petra bore«. Nazovi hrvatska vojska nije izlazila iz svojih rupa, nije pala ni jedna jedina zamerka, a jadni Mostarski Srbi plakali su od radosti. Na skoro svim našim zastavama stajali su natpisi: »S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu«.

Pošto su se prikupile naše snage 24. i 25-11- naši su četnici poseli položaje između planine Čabulje od Širokog Brijega i sa leve strane reke Neretve pravac Velež planina — Pometenik3.

Komunisti su na tri dana pred naš dolazak bili zauzeli Drežnicu4 i prišli Bijelom Polju (Mostarskom) na nekih 14 kilometara od Mostara. Tu je bila Druga proleterska divizija pod komandom Peka Dapčevića sa tri proleterske brigade5: Dalmatinskom, Crnogorskom i Srbijanskom. Na našem krajnjem desnom krilu tri dana pred naš dolazak imali su sukob sa Hercegovačkom četničkom brigadom pod komandom majora Jovana Pantića6. Naši su imali uspeha i odbili ih sa gubitcima oko 25 mrtvih i nešto više ranjenih.

26 - II - otpočele su borbe naših odreda koje su bile pro-menljive sreće do zaključno 28. uveče.7 1 - III - naše krajnje levo krilo ispod planine Cabulje koje je sačinjavao Nikšicki odred i 3. četnički bataljon uz pomoć italijanske artilerije i avijacije uspeli su da prodru i da zaobiđu komuniste na de-

3 Vidi dok. br. 53.

4 Drežnicu je zauzela 2. proleterska brigada. Vidi dok. br. 37.

5 Reč je o 2. proleterskoj, 2. dalmatinskoj i 4. crnogorskoj brigadi.

6 Odnosi se na borbe 2. proleterske brigade kod s. Ravni. Vidi dok>br. 48.

' Detaljnije o tim borbama vidi dok. br. 75 i 85.

snom krilu.8 Oni su tada svoje položaje napustili. Na našem krajnjem desnom krilu Hercegovačka brigada takođe je ugrozila Drežnicu koja je zauzeta bez otpora.9 Partizani su odbačeni put Jablanice, koja je danas može se reći ničija zemlja, jer je između četnika i komunista. To što još nije u našim rukama, to je samo zahvaljujući činjenici što su komunisti porušili sve mostove,10 ali ni to kao ni konačno liikvidiranje komunista ne zadaje ni malo brige.

U dosadašnjim borbama imali smo 10 mrtvih i 23 ranjenih.

Sinoć i danas sve naše snage prebacio sam od Drežnice za Široki Brijeg. Odatle se naše trupe kreću u pravcu Imotskog, obuhvatajući partizanske snage sa severo-istoka, koje se nalaze južno od linije Široki Brijeg — Kočerin — Imotski.

Jedinice Veskovića prebačene su u toku jučerašnjeg dana vozom: Mostar—Metković—Ploča sa zadatkom da obuhvate napred navedenu grupu partizana sa juga pravcem: Ploča — Vrgorac — Imotski.

Između Širokog Brijega i Vrgorca nalazi se zastor domo-branaca koji su do sada zadržavali napredovanje partizana. Ovaj zastor ostaće u mestu dok će naše trupe dejstvovati obu-hvatno. Ovo iz razloga da se sa njima ne sretnemo. Pred nama se nalaze sada partizani Dalmatinci, te se nadamo da će ova akcija biti brza i laka — otpočinje sutra u zoru."

Major Baćović sa 3000 četnika, koji se iskrcao kod Makarske uspeo je da pređe preko Imotskog i Posušja i jutros u nadiranju od Posušja udario je u levi bok partizanima,12 koji su se kretali od Grude ka Severu. Partizani razbijeni, počeli su da odstupaju ka Širokom Brijegu neznajući šta ih čeka. Ovo su poslednji podatci pred našim četnicima.

8 Na tim položajima su se nalazile 4. i 5. dalmatinska brigada 9.dalmatinske NOU divizije. Pod jakim pritiskom četnika i italijanskih jedinica grupe »Scotti« (1. i 2. bataljon 55. puka, 49. bataljon crnih košulja, brdska baterija 75/13 i baterija 105/15) brigade su se povukle nanove položaje u pravcu Rakitno — Prozor. Opširnije o tome vidi: tom IV, knj. 11, dok. br. 18.

9 U Drežnicu su 2. marta 1943. ušle jedinice iz sastava Srednje(drežničke) kolone. O sastavu te kolone vidi dok. br. 72.

Na sastanku Politbiroa Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba održanog 28. februara 1943. pored niza značajnih odluka, odlučeno je da se izvrši protivudar Glavne operativne grupe prema Gornjem Vakufu, odbaci neprijatelj i na taj način spasu ranjenici. Istovremeno je Vrhovni komandant naredio da se poruše mostovi na Neretvi, kako bi se bolje obezbedilo dejstvo Glavne operativne grupe i neprijatelj zavarao o stvarnom pravcu proboja. Opširnije o tome vidi P. Trgo, n.č., str. 40—41.

" i 12 Vidi dok. br. 85.

 

322

323

Livno su juče zauzeli Nemci,13 a severno od Prozora drže položaje i daju jake otpore partizanima, koji beže ka severu. Jutros su bombardovali Prozor, a Italijani Tomislav-Grad14.

Sinoć je stigla depeša od Lukačevića da je na pravcu Konjic Prozor, severoistočno od Rame zarobio partizansku

bolnicu sa 300 ranjenika, 30 mitraljeza, 3 topa i veći broj puškomitraljeza, pušaka i municije i 200 Italijana oslobodio od partizana.

Kapetan Ružić15 u toku današnjeg i jučerašnjeg dana imao je borbu kod Jablanice gde su partizani znatnim snagama napali u cilju kad bi mogli da popale hranu i municiju koju su ostavili, da nam nebi pala u ruke.16

Ka Neretvi su im zatvoreni svi putevi, dok se dejstvuje na krilima oko Prozora i oko Imotskog.

Klešta će se stezati a partizana neće biti.

I pored uspeha, kao što vidite imali smo gubitaka, koji veruj em nebi bili toliki da me Branko stalno ne juri, pa sam dovoljno ne pripremljen ušao u borbu 26 - II -. No o tome će Vam opširno govoriti Jovan i Stevo.

Pored ostalog naj više me interesu je kako je rešeno zelenaško pitanje. Za to sam dva puta pitao radiogramom Guvernera17. Juče mi je odgovorio da je rešeno. Poznajući njihov parcijalni rad, bojim se da neće biti rešeno kako treba. No ako i to bude — mi ćemo ga rešavati.

Za ovamo ne brinite. Pobeda je potpuno sigurna.

Vaše pismo Pov.Br.80 od 27-11- primio sam danas.18

Srdačno vas pozdravlja Vaš odani pukovnik Bajo J. Stanišić

5. marta 1943. godine

Položaj M.P.19

13 Livno je zauzeo izviđački bataljon nemačke 369. legionarske divizije (tom IV, knj. 11, dok. br. 18, 171 i 177).

14 Sada: Duvno.

15 i I6 U pitanju je 1. i 2. durmitorska brigada (dok. br. 18). Napad na te jedinice izvršio je 4. marta 1943. prvi bataljon 2. dalmatinskeNOU brigade. Četnicima su naneseni gubici: 7 zarobljenih i 60 poginulih i utopljenih. Opširnije o tome vidi: dok. br. 71; tom IV, knj. 11,dok. br. 31.

17 Odnosi se na generala Pircia Birolia. 11 Redakcija ne raspolaže pomenutim pismom.

" Okrugli pečat: »Glavni štab Komande narodne vojske Crne Gore i Hercegovine«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument