ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 7
    
    PISMO KOMANDANTA ZAPADNOBOSANSKIH, LIČKO-dalmatinskih I HERCEGOVAČKIH VOJNOČETNIČKIH ODREDA OD 10. JANUARA 1943. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O NAČINU IZVOĐENJA OPERACIJA ZA UNIŠTENJE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA SLOBODNOJ TERITORIJI U ZAPADNOJ BOSNI1
    
    Dragi moj vojvodo,2
    Stanje mog zdravlja još uvek mi ne dozvoljava da izađem na teren i da na licu mesta regulišem mnoga pitanja, koja se poslednjih dana pokreću. Stoga Vam upućujem Inspektora trupa, pukovnika g. Uzunčevića3 kome sam dao usmena uputstva za'rad. Potrebno je kao uvek do sada da poslušate sve ono što Vam bude govorio u moje ime i da zajedno sa njim i sa vojvodom Baćovićem i Jevđevićem sporazumno, resite sva pitanja koja treba da se rese pre početka operacije.4
    Iz onoga što mi je referisao moj načelnik štaba, a i iz dva poslednja pisma6 koja mi je poslao Vaš načelnik štaba, jasno mi je da se borite sa velikim teškoćama. Treba da se održite sada više nego ikad. Računajte na moju podršku kao uvek.
    Nađite načina da vežete za sebe Rokvića8 i Bogunovića,9 da Vam nebi otežavali rad.
    Pokušajte sa pukovnikom Uzunčevićem da od Baćovića dobijete 500 četnika za Gračac i 200 za Medak,10 ali ako ne pristane Vi se sami pomognite. Za pretstojeću veliku operaciju Vi treba da skoncentrišete oko 3000 četnika na reonu Grač11 — Otrić i da, oslanjajući se na Gračac, kao na polaznu tačku, krenete u operacije12 ka Srbu i Lapcu.13 Prema tome prikupite sve što Vam stoji na raspoloženje i preselite odmah svoj štab u Gračac, ostavljajući trupama Baćovića da brane sela u reonu Knina, pošto će njegova kolona preći u napad baš osloncem na ta sela i na Knin. Naviknite se jednom da Vani nema pomoći, ako se sami ne snađete.
    Potrebno je da znate da ću ja dobiti svu prepisku koja se sada vodi između Vrhovne Komande i štaba majora Baćovića i da ću postaviti svaku stvar na svoje mesto. Ne treba da Vas zabrinjavaju tajne depeše koje se šalju.14 Radite Vi vaš posao i ne brinite se nizašta drugo. Uskoro ću ja narediti šta treba i onda će se slati samo izveštaji koji će biti prekontroli-sani od strane mojih organa, čime će se otkloniti sve ono što može situaciju da prikaže nevernom.
    Nisam odobrio, niti mogu odobriti, da se vodi jedna operacija većeg stila pre nego se dobije potrebna direktiva iz Vrhovne Komande. Ja sam se saglasio sa potrebom, da se u cilju podizanja morala preduzmu izvesne lokalne akcije, koje niukoliko nebi poremetile planove i namere pretpostavljene komande. Vi ste mi predlagali operaciju za čišćenje Vrlike i Svilaje, našta sam pristao, a sada mesto da izvedete akcije, za koje ste bili saglasni i Vi i Baćović, Vi ste na jednoj konferenciji odlučili da napustite te akcije i da se upustite u jednu veliku operaciju ka Lapcu.15 Pošto je to duboko prodiranje u neprijateljski raspored skopčano sa rizikom da se čak pretrpi i neuspeh, to se ne mogu saglasiti da se ta akcija izvodi pre opšte akcije, sa svim snagama kojima raspolažemo.
    Za svaki eventualni neuspeh, činiću Vas i Baćovića odgovornim, ne samo ja, nego i pretpostavljena komanda, naročito, ako joj Vašim radom otežate ili onemogućite izvršenje osnovnog plana za pretstojeću bitku, koja se priprema.
    Inspektor trupa pukovnik g. Uzunčević je moj opunomoćenik sa zadatkom da otkloni sve eventualne nesporazume, koji bi se pojavili između Vas s jedne i Baćovića i Jevđevića sa
    druge strane.
    Ukoliko mi stanje zdravlja dozvoli, lično ću dirigovati operacijama, u protivnom pak, posredno preko mog načelnika štaba vojvode Ivaniševića, koji će raditi sporazumno sa Vama i
    sa Baćovićem.
    Vi i Vaš načelnik štaba major Milanović16-Stude, primite moj srdačan pozdrav.
    10. januara 1943. god.
    Split
    Vaš
    I. Z. Trifunović-Birčanin
     
     
    1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII,Ca, k. 152, reg. br. 12/3 (H-V-270).
    2 Odnosi se na Momčila Đujića. . .
    3 Dimitrije. Poginuo je 14/15. januara 1943, prilikom napada jedinica 6. NOU divizije na Gračac. Vidi dok. br. 14, 25 i 28. .,.,....
    4 i 12 Reč je o operaciji za uništenje NOVJ na slobodnoj teritorijizapadne Bosne. Vidi dok. br. 1, 5 i 6.
    5 Radovan Ivanišević.
    6 Pomenuta pisma redakcija nije pronašla.
    7 i 16 Načelnik štaba Dinarske vojnočetničke divizije bio je Marin Stude (pseudonim Milan Milanović).
    8 Mane, vojvoda. Jedan od organizatora četničkih jedinica u okolini Drvara i Bos. Petrovca. U toku 1942. i početkom 1943. bio je komandant četničkog puka »Kralj Aleksandar I« pod komandom Dinarske četničke divizije. Kada je krajem marta ili početkom aprila 1943. formiranGrmečko-klekovački četnički korpus, puk »Kralj Aleksandar I« pre-formiran je u brigadu sa istim nazivom, a Rokvić je postao komandantbrigade. Ranije puk, a kasnije brigada bazirali su uglavnom u Kninu ibližoj okolini, gde je Rokvić održavao veze i sarađivao sa italijanskim,a kasnije sa nemačkim okupacionim vojnim vlastima. Vidi dok. br. 111i 186.
    9 Brano, vojvoda. Radio je na organizaciji četnika na terenu Bosanskog Grahova. U 1942. bio je komandant puka »Gavrilo Princip«, koji sepo formiranju Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa preformirao ubrigadu sa istim nazivom.
    10 Na području Medka nalazio se Medački četnički odred. Vidi dok.br. 76.
    11 Na ovom mestu original je oštećen, a verovatno se odnosi naGračac.
    13 Odnosi se na Gornji Lapac.
    14 Vidi dok. br. 5 i 6.
    15 Vidi dok. br. 1, 9, 61, i 62; tom V, knj. 11, dok. br. 110, 112 i 201.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument