ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 68

PISMO KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 4. MARTA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O ZADACIMA GRUPE U BORBI PROTIV DELOVA 3. DIVIZIJE NOVJ1

DRAGI ČIKA BRANKO,

Ja sam ti uglavnom javio situaciju kod mene, nešto pismeno a nešto preko radia. Međutim neke su depeše otišle preko Veskovića2 a neke sam neposredno poslao i to samo delimično, pa ne znam je li ti sve bilo jasno.

Moja manevarska zamisao bila je prvobitno da jednim prodorom sa Veskovićem u pravcu prozora razdvojim njihove snage. t.j. da odbacim one komuniste3 koji otstupaju ispred Railića4.

Povlačenjem Veskovića za Mostar otpada ova 'kombinacija jer se izgubilo u vremenu a i komunisti se povlače prema Prozoru.

Zato sam ti predložio drugu ideju koju ću odmah i sprovesti jer verujem da ćeš je odobriti.

Jakom desnom kolonom isticati se u pravcu Bradine — Po-gorelac planine — Bitovnje planine ka Prozoru i naterivati ih ka putu Raima — Prozor (kuda oni i otstupaju).

Ostale kolone naglim napredovanjem prema datim ciljevima koordiniraju svoj rad sa radom desne kolone i skraćenim dnevnim marševima inače bi dobili novi front na liniji Prozor — Raima prema jugo-zapadu.

Desna kolona jačine 1700 ljudi: Mileševski — Railić5 kreće pravcem: Čadori. k. 1700 — Strug — Crni Vrh.

Srednja kolona — Durmitorski6, Kasalović 1100 ljudi Rudno Brdo — Celinska pl. — Tolovac 1028.

Leva kolona, koju bi trebalo da obrazuje Pantić (jačina nepoznata)7

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 141reg. br. 24/6 (CG-V-1602).

2 Komandant dela jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda. Tejedinice su 4. marta 1943. prebačene železnicom iz Mostara u Metkovići Ploče. Vidi dok. br. 70.

3 Delovi 3. NOU divizije.

4 i 5 Odnosi se na Mileševski korpus. Komandant je bio RadomanRailić. Vidi dok. br. 59 i 71.

' Prva i 2. durmitorska brigada. Vidi dok. br. 59. Reč je o Srednjoj (drežničkoj) koloni (dok. br. 72).

Za vreme kretanja desne i srednje kolone Pantić bi ostao na liniji Plasa 1577 — Raulje k. 1648 — Oklanica k.1290 i održavao levo vezu sa mostarskom. grupom8.

4. Iz Kasalovićeve kolone izvučena bi bila jedna grupa od 400—600 ljudi koja bi obrazovala rezervu.9

Verujem da nećeš ništa imati protiv da se ovo izvodi.

11 će zatvoriti pravac Fojnica — Kreševo.10

Iz Gornjeg Vakufa nastupaju prema Prozoru, ako već i nisu zauzeli Prozor.11

Juče je iz Konjica krenula jedna kolona drumom ka Rami, ah samo desnom obalom Neretve jer se mi nalazimo na levoj.

Municije nemam. Od početka akcije do danas primio sam svega 32 hiljade metaka.

Juče sam Jevđeviću poslao ultimatum (zbog tetkića) da, ako ne dobijem municije do danas u podne povlačim trupe. Kaži mu da ja ovo radim da bih mu omogućio lakši rad.

Prema izveštajima koje sam dobio komunisti su se povlačili i bili na liniji:

Čadori — k. 1700 — Sišin Krč — Višnjevica — s. Podhum — Celinska pl. — Klečka — k. 1154—Oklanica k. 1290.

Naredio si da danas u toku dana naša desna kolona — Railić ovlada: Čadorima k. 1700 — Sišin Krč pošto je već ovladala 3 ov.mes. Koznikom k. 1244.

Leva kolona Kasalović čisti teren i zauzima mostobrane na reci Neretvi od G. Jablanice do Ostrošca.

Čim dobijem izveštaj da se Kasalović sastao sa Pantićem narediću pokret prema ideji koju sam ti u početku izneo.

Mnogo teže nego sva borba pada mi ovaj dodir sa Ital[ijanima] a naročito sa Nemcima koje ne mogu da izbegnem.

8 Odnosi se na jedinice pukovnika Stanišića (Leva kolona, dok.br. 66), majora Veskovića i neke manje četničke grupe iz Hercegovine.

9 Kasalović je bio komandant prvobitne Leve kolone Konjičke grupe. Vidi dok. br. 59.

10 Jedinice iz sastava borbene grupe »Anaker«.

" Nemačka 717. divizija, borbena grupa »Vogel« i 5. ustaški zdrug. U to vreme Glavna operativna grupa vršila je protivudar kod Gornjeg Vakufa. Opširnije o tim borbama i uspehu Operativne grupe vidi: tom II, knj. 8, dok. br. 94, 95, 105, 108, 109 i 114; tom IV, knj. 11, dok. br. 1, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 19 i 24; F. Trgo, n.d., str. 40—45. U Prozor su 10. marta 1943. ušli delovi nemačke 717. divizije (tom IV, knj. 11, dok. br. 54 i 212).

O saradnji četnika sa nemačkim trupama u toj situaciji vidi Branko Latas, Saradnja četnika i Nemaca u borbama protiv Glavne operativne grupe NOVJ u dolini Neretve (februar—mart 1943), Prilozi br. 17/1980, str. 191—227).

 

316

317

U pogledu muslimana i katoličkog življa imam ogromne teškoće. Sada saznadoh da su u jednom selu naši zaklali 9 muslimana, silovali neke Hrvatice i t.d.

Moraću nekoga od naših streljati i verovatno smeniti neke komandante.

Činim sve što je u mojoj moći da sukob između nas i Nemaca, ustaša i Hrvata ne izbije pre no što likvidiramo komuniste.

Izdaj Pantiću takođe sutra naređenje u ovom pogledu Pobeda je naša.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI.'

Konjic

4/III/43

9h.

Voja1:

Pošalji mi novaca hteo bi da platim neku rekviziciju i nabavke za bolesnike.

Primljeno" 5/III

Vojislav Lukačević.

>>Primljeno<< * datum dopisao Zaharije Ostojić, olovkom, ćirilicom


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument