ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 67

IZVEŠTAJ KOMANDANTA 2. RAVNOGORSKOG KORPUSA OD 3. MARTA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBI PROTIV PRIPADNIKA NOP-a I PREGOVORIMA SA PREDSTAVNICIMA NEMAČKIH OKUPACIONIH TRUPA1

KOMANDA II RAVNOGORSKOG KORPUSA Br. SI. 3 marta 1943 godine

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Prema postojećem naređenju upućuju se 5 vojnika za radio telegrafski kurs, sa dva pratioca. Kursisti polaze 3 marta t.g.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 127, reg. br. 7/3 (S-X-12/4).

Na celoj teritoriji ovog korpusa organizacija je potpuno završena.2

Sada se radi na uništavanju komunističkih simpatizera. U s.Vapi (3 km od Čačka) pre 7 dana pohvatan je okružni komitet komunističke organizacije.3 Krili su se u jednoj zemunici izgrađenoj potpuno pod zemljom u čisto komunističkom selu Vapi. Uhvaćena su 4 člana koji su sačinjavali ceo Okružni komunistički komitet. Zaplenjeno je: pušaka 4 kom,

1 puškomitraljez, geštetner i 10 kgr. arhive. Arhiva je predata Upravi grada Beograda — Odelenje specijalne policije, radi uspešnog gonjenja svih komunista na celoj teritoriji Srbijekoji su imali veze sa ovim komitetom.

Inače organizovanih bandi komunističkih na teritoriji ovog korpusa nema. Katkada manja grupa preleti preko terena, ali uvek gonjena četničkim zasedama.4 Svake noći u zasedama na teritoriji ovog korpusa ima oko 1000 četnika, koji, kada svane odlaze svojim kućama i prikrivaju oružje.

Okupator, kako Nemci tako i Bugari svu svoju akciju uputili su na komuniste, na njihovo gonjenje i istrebljenje. U smislu depeše koju sam podneo G. Ministru5, sastao sam se

2 marta t.g. na Savincu u jednoj šumi sa Nemačkim komandantom potporučnikom Krigerom iz Gor. Milanovca. Sastanakje izveden potpuno tajno. Na* sastanak je od strane Nemacadošao potporučnik Kriger i njegov tumač. A sa naše stranebio sam ja i moj Načelnik štaba p.por. Lazarević6. Tema razgovora bila je isključivo uništenje komunističkih bandi, nateritoriji koju obezbeđuje Nemačka jedinica iz Gor.Milanovca.Uglavnom dolazi u obzir komunistički vođa Labud7 koji imaoko 150 komunista pod svojom komandom u okolini Rudnika,u srezovima: Kačerskom i Orašačkom. Utvrdili smo plan zaovaj rad. O izvođenju ove akcije detaljno sam se dogovoriosa Zvonkom8 noću između 2/3 - III t.g., u čemu smo postiglipotpunu saglasnost. Zatim nastojao sam da se svi nemački

2 Korpus je obuhvatao teritoriju bivših srezova: ljubićkog, žičkogi trnavskog.

3 Reč je o članovima Okružnog komiteta KPJ za Čačak, koji supohvatam 27. februara 1943, predati Specijalnoj policiji u Beogradu,a ubrzo zatim strpani u logor na Banjici, gde su streljani. Opširnije otome vidi tom I, knj. 5, dok. br. 33 i Cačak u NOB-u 1941—1944, str.235.

4 Na tom terenu dejstvovao je Čačanski NOP odred »Dragiša Miso vi ć«.

5 Redakcija nije pronašla pomenutu depešu.

6 Dušan.

7 Milorad Labudović, komandant 1. šumadijskog NOP odreda. Poginuo je 25. februara 1943. u Baroševcu pri napadu na ljotićevce.

8 Zvonimir Vučković, poruč. komandant 1. ravnogorskog korpusa.

 

312

313

agenti koja su komunisti otpuste iz službe Nemačke i zatvore i to koji su kod nemačkih komandi u gradovima: Gor.Milanovcu, Čačku, Kraljevu, Požezi i Užicu, našto je potporučnik Kriger pristao i obećao da će ispuniti. Dao saim mu rok za izvršenje ovog obećanja i obećao je da će ispuniti. Zahtevao sam. da pusti iz zatvora sve naše ljude po spisku koji ja podnesem, a koje su Nemci uhapsili u srezovima: Takovskom, Ljubićskom, Žičkom i Trnavskom. Obećao je da će učiniti u koliko se nalaze u hapsu još u gradovima u domenu ovih srezova i u Kragujevcu9. On zna da sam prestavnik organizacije Draže Mihailovića i otvoreno je rekao da on i kolege njegove razuimeju Dražu ali njihovo više voćstvo, kako vojno tako i političko ne razumeju Dražu i njegov pokret, odnosno ne trpe ga. Zato mi je sam preporučio da se čuvamo dobro i ne dozvolimo da se sukobimo još sa njihovim jedinicama. Sastanak je bio kratak, svega 1 sat. Molio je da se i u buduće sastanemo pod uslovitma koje ja želim, pa u koliko mi bude potreba i u koliko mi se dozvoli od više komande to ću učiniti. Inače kroz ceo njegov razgovor provejavala je želja da sa »Šumskim«10 uhvati vezu za dani momenat.

Narod očekuje slobodu kao »ozebao sunce«. Paljenje Mio-kovaca zbog ubijena dva bugarska vojnika,11 nemačka zverstva u Mrčajevcima,12 nimalo nisu umanjili borbenost kod naroda ovog kraja već samo povećali mržnju prema okupatoru i želju za osvetom. To najbolje svedoči bratska pomoć nenastrada-lih sela sreza Ljubićskog za nastradalo selo Miokovce. Ogromne količine hrane se daju dragovoljno za nastradale.

Duh borbeni i moral naroda ovog kraja su na zavidnoj visini. Vrlo korisno bi bilo ako bi se primila uskoro koja pošiljka iz vazduha, bilo u oružju ili engleskoj uniformi. Narod hoće da vidi, da smo mi zaista priznati saveznici moćnog savezničkog generalštaba. Inače sve Žičke brigade13 vrlo slabo

9 Raković je 23. marta 1943. depešom br. 2649 izvestio Dražu Mihailovića o dva sastanka sa nemačkim komandantom Gornjeg Milanov-ca. Više o tome vidi dok. br. 113 (navedena depeša).

10 Misli se na četnike Draže Mihailovića. Raković je bio legalizovan.

11 Bugarske okupatorske vojnike ubili su četnici 2. ravnogorskogkorpusa 2. februara 1943. Za odmazdu Bugari su ubili 26 građana i zapalili i opljačkali 160 kuća. Pre streljanja pohvatane su zverski mučili: lomili im noge i ruke, boli ih bajonetima, razbijali im glave kundacima. (Cačak u NOB-i 1941—1944, str. 284.)

12 Noću 13/14. februara 1943. Nemci su blokirali s. Mrčajevce, ubili12 i ranili 5 građana, koje su zatekli u kafanama na zabavi. Uhapšenoje više lica. Opširnije o tom događaju vidi tom I, knj. 5, dok. br. 192.

13 U sastavu 2. ravnogorskog korpusa bile su: 1, 2. i 3. žička brigada. Prvog oktobra 1943. Druga žička brigada preformirana je u leteću. Pored tih brigada u korpusu su bile Čačanska i Ljubićka brigada. U oktobru 1943. od Ljubićke brigade formirana je 1. i 2. ljubićka brigada.

314

stoje sa oružjem. Tako III Zička brigada ima svega oko 80 pušaka bez ijedmog automatskog oružja.

Komunistička propaganda u vezi Ruskog napredovanja, vrlo je jaka. Ali naša organizacija je mnogo jača. Baš sada bi dobro došlo prijem materijala iz vazduha.

Zvonko mi je rekao da očekuje prijem, kaže da ste mu Vi najavili, pa se i ja nadam nešto od ovoga da dobijem, da pred narod izađem sa stvarnošću.

Učinio sam predlog još pre nekoliko meseci da se una-prede u sledeći čin bar oni oficiri, koji bi i za vreme mira bili unapređeni, a oni su Ravnogorci od prvog dana. Oni i dalje rade bez roptanja, ali vidim da im je malo nelagodno kad se gde gde kaže da su potporučnici ili poručnici 6 godina. Sto se tiče njihovog rada i požrtvovnosti, ništa ne stoji na putu da budu unapređeni. Za njih sam predlog već učinio. I to za one koji su zaslužili svojim radom. Osećam da ću jednog dana morati da im dam odgovor zašto se ne unapređuju. Samo ne znam kakav odgovor da im dam. Radi toga želeo bih da znam kako stoji sa njihovim unapređenjem.

Sa odećom još nekako, ali sa obućom narod vrlo rđavo stoji. Tako da u slučaju neke akcije, borci bi morali ići većinom bosi u borbu, jer se uopšte obuća ne može nabaviti. U koliko bi se obuća mogla dobiti od Saveznika u danom momentu neophodna bi bila. Pa ako bi se i dobila i pre akcije mogla bi se sačuvati za dani momenat.

Sve drugo je u redu. Jedino por. Ristović14 prilično strci. Izvršuje moja naređenja, ali izgleda da se nerado poteinjava mojoj komandi. Dobro bi bilo skrenuti mu pažnju u tom smislu. Inače on je dosta slab. Kapetan Milun Petrović kao njegov pomoćnik radi odlično bez ikakvog uztezanja. Svi komandanti Zičkih brigada su odlični. Svi izvršavaju potpuno moja naređenja. N.pr.kap.Anđelković15 ništa se ne usteže da izvrši moje naređenje kao pravi vojnik i ako je stariji od mene.

M.P.16

Komandant poručnik Pred. M. Raković

Odgovoreno ML17

14 Milorad, komandant Cačanske brigade.

15 Ljubo, komandant 3. žičke brigade.

16 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —Gorski štab br. 1«.

" Dopisano olovkom, ćirilicom, major Mirko Lalatović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument