ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 66

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 3. MARTA 1943. IZASLANIKU VRHOVNE KOMANDE ZA PREGRUPISAVANJE ČETNIČKIH JEDINICA U DOLINI NERETVE1

Majoru Raduloviću2 najhitnije š.t. poverljivo

Pošto bednici žabarski3, pored toga što nam oni u Mostaru i Konjicu duguju živote,4 i pored svih vas tamo hoće da nas vuku za nos, iako raspolažemo snagom da za 24 sata zauzmemo celu Hercegovinu5, rešio sam da prekinemo svaku dalju vezu sa njima, ako ne prihvate naše zahteve.6 U vezi s tim naređujem:

Leva kolona da se prikupi na prostoru7: Bogodol — Široki Brijeg — Garanti, sprema da pomogne dolazak majora Baćo-vića, koga ću provući između boljševika i ustaša pravcem: Sestanovac — Zagvozd — Slivno — Klobuk — Široki Brijeg.

Major Vesković da bude gotov za pokret pravcem: Bijelo polje — Gorani — Široki Brijeg za podržavanje Gojnića8, bez obzira na Talijane.

Grupu Buljan9 ne napadati, nego se samo braniti dok stigne Baćović u Široki Brijeg.10

1 Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII,Ca, k. 161, reg. br. 46/2 (BH-V-82).

2 Borivoje, izaslanik Vrhovne komande za objedinjavanje četničkihjedinica u operacijama u dolini Neretve. Vidi dok. br. 40.

3 Četnički izraz za pripadnike italijanskih jedinica.

4 Reč je o borbama četničkih i italijanskih jedinica protiv jedinica 3. NOU divizije kod Konjica. Vidi dok. br. 46 i 85.

5 Vidi dok. br. 63.

6 Radi se o četničkoj i italijanskoj varijanti za uništenje partizanskih snaga u dolini Neretve. Ostojić je imao plan da sa udruženim četničkim snagama energično napada na jedinice 2. proleterske divizije nasektoru Drežnica — Jablanica, kako bi onemogućio protivudar tih jedinica u pravcu Gornjeg Vakufa (vidi dok. br. 63). Italijanska varijantasastojala se u sledećem: italijanske jedinice iz sastava divizije »Murđe«i Zetski četnički odred da napadaju na 9. dalmatinsku NO divizijupravcem Široki Brijeg — Gruda — Imotski, a četnici Limsko-sandžač-kih četničkih odreda (major Vesković) sa italijanskim jedinicama i artiljerijom, da napadaju pravcem Metković — Vrgorac — Imotski. Saov°m varijantom napada složili su se major Radulović i pukovnik Sta-nišić. Ipak su italijanski komandanti na kraju prihvatili Ostojićevu varijantu. Opširnije o tome vidi dok. br. 70, 73, 74, 75 i 85.

i 8 Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade. Komandant kolone major Gojnić.

Odnosi se na 9. dalmatinsku NO diviziju. 10 O pokretu hercegovačkih četnika iz Knina ka Mostaru pod komandom majora Baćovića vidi dok. br. 75 i 85.

311

Major Pantić neka produži zadatak, ali samo na levoj obali.11

Svima komandantima saopštiti da budu gotovi za napad na Talijane, ako ma šta preduzmu protivu nas.

Uhvatiti vezu sa Lukačevićem12. Njemu sam zabranio pre-laz na desnu obalu Neretve.

Saopštiti svima komandantima da tražim bezuslovno izvršavanje naređenja, jer ću ih inače smesta smenjivati i stavljati pod preki sud. Niko ne sime da daje ma kakve pristanke na žabarske planove, nego ima samo da izvršava naređenja Vrhovne komande.

Sad neka izvole žabari sa izvođenjem svojih planova kako god hoće.

Odgovori i daj situaciju naših trupa.13 Pobeda je naša.

3/III - 43 Branko

u 10,30 Položaj

Predata u 11,30 Uneto..."

" Srednja kolona (Drežnička grupa). Vidi dok. br. 72.

12 Konjička grupa. Vidi dok. br. 68.

13 Vidi dok. br. 75.

14 Paraf nečitak.

 

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument