ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 65

ZABELEŠKA DRAŽE MIHAILOVIČA OD 3. MARTA 1943. O BRITANSKOJ PROCENI ODNOSA PARTIZANSKIH SNAGA I ČETNIKA1

3/III 1943

Marko2 pitao Janketića da li je istina da se iz zemlje tražilo odobrenje da se ne sluša radio-London3

po njihovom dubokom uverenju u zemlji 65% partizani a ostalo četnici i da im je neophodno da tačno utvrde ovo stanje pošto Majski4 traži preko njihove vlade da se ovo utvrdi

veruje da kod Pavla5 je samo 1% ali kod Baja" je između 20 i 30°/o ali da je Cr. Gora mala pokrajina dok su Bosna, Hercegov., Lika, Dalmacija a isto tako i Srbija sa mnogo većim procentom.

Original (pisao lično Draža, mastiljavom olovkom, ćirilicom), u Arhivu VII, Ca, k. 20, reg. br. 6/3 (VK-Y-701/1). Britanski major Hadson. 3 Vidi dok. br. 25.

" Ivan (Majski Ivan Mihailovič), sovjetski ambasador kod vlade Vehke Britanije.

Đurišić.

Stanišić.

307

da Perhineku7 ne veruje jer je 100% generalov čovek

potrebno je da svoje ljude ubace kod Baja, Keserovića, Baćovića9, i svud da imaju po jednog da se tačno obaveste po gornjem. Jednog njihovog padobranca smo ubili u Herc.[egovini]

»Zvanična prepiska sa Brit. misijama«10

' Rudolf.

8 Dragutin.

' Petar.

10 Tu rečenicu je Draža Mihailović napisao na poleđini, crvenom olovkom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument