ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 63

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 1. MARTA 1943. IZASLANIKU VRHOVNE KOMANDE ZA KOORDINIRANJE DEJSTVA ČETNIČKIH JEDINICA U BORBI PROTIV PARTIZANSKIH SNAGA U DOLINI NERETVE1

»100«2

Naredi Pantiću3 da u najkraćem roku potpuno ovlada svim tačkama na levoj obali Neretve od Jasenjana do Jablanice4 i desnim krilom uhvati vezu sa Vojom5 sa linije: Glogovo — Varda — Pogledalo, neka što jače bije u leđa boljševika pred Bajom,6 čime će omogućiti brzo napredovanje Gojnića.7 Joca mora po svaku cenu presjeći ostupnicu Peku Dapčeviću ka Jablanici.8 Gojnić neka preduzme najenergičniji napad s fronta a naročito levim krilom od Čabulja [pl.] u cilju presecanja ostupnice komunistima dolinom Drežanke. Ovakav rad nad duplo nadmoćnijim snagama mora donijeti dobre rezultate.9 Ako je potrebno pojačaj Gojnića trebinjskom brigadom dok ne padne Drežnica. Podižite moral Bajovima dolaskom Vasojevića10 kojih se komunisti užasno plaše. Pukovnik Bajo neka naj-

1 Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII,Ca, k. 161, reg. br. 36/2.

2 Major Borivoje Radulović, komandni izaslanik Vrhovne komande,određen da u ime majora Ostojića prenosi naređenja, vodi akcije i šaljeizveštaje (dok. br. 40.)

3 Jovan (Joca), komandant Srednje kolone. Vidi dok. br. 55, 56 i66.

4 Na tim položajima su se nalazili delovi 2. proleterske divizije.

5 Lukačević, komandant Konjičke grupe. O sastavu grupe vidi dok.br. 59 .

6 Stanišić.

7 Major Gojnić je u toj situaciji bio komandant Leve kolone. Vididok. br. 55.

8 Radi se o pregrupisavanju snaga NOV za protivudar ka GornjemVakufu. Vrhovni komandant NOV i PO Jugoslavije pozvao je 28. februara 1943. Peka Dapčevića da kao član Vrhovnog štaba učestvuje nasastanku Politbiroa Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba. Sastanak je održan istog dana. Doneta je odluka da se glavnim snagamaizvrši protivudar ka G. Vakufu. Opširnije o tome vidi: tom II, knj. 8,dok. br. 97 i 104 i F. Trgo, n.č., str. 40—45.

9 Prema proračunu sopstvenih snaga major Ostojić je 1. marta 1943.raspolagao sa ukupno oko 14.000 četnika, angažovanih u borbi protivNOV u dolini Neretve (Arhiv VII, Ca, k. 162, reg. br. 3/5).

10 i " Četnici iz sastava Limsko-sandžačkih četničkih odreda, pod komandom majora Andrije Veskovića, u rezervi u rejonu Glavatičeva.Vidi dok. br. 57 i 85.

hitnije prečisti svoje jedinice od crvenih tipova i na licu mesta strelja jer je sve ovo rezultat njihovog rada. Starešine moraju čvrsto uzeti jedinice u ruke. Upotrebu Veskovića11 rešiću prema rezultatu sutrašnje borbe. Pošto je Baćović stigao u Šestano-vac12 prouči sa Jevđevićetm mogućnost stvaranja dve grupe rezervi i to: kod Širokog Brijega za rad pravcem: Kočerin, Posušje, i kod Dubrave i Stražnice za dejstvo pravcem: Grude — Imotski. Za prvu grupu uzmi u kombinaciju Andrića13 i Jocu a za drugu tetkiće. Baćović ne sme usamljen da napada Imotski nego ili da sačeka na prostoru: Osoje — Velenjak — Grijača — Proždorac — Osoje zapadno od Imotskog — izbijanje kolona od S. Brijega i Dubrave na liniju: Vran — Ku-šanovac — S. Grude — Gradine pa da se po tom sa tri kolone udari na Buljana14 ili da obiđe Imotski sa južne strane i dođe u Vrgorac. Voji sutra zorom bacite naređenje od Salatića sle-deće sadržine:15 »Održi sigurno Bjelašnicu i prelaze preko Pre-nja. Ostalim snagama očisti levu obalu od komunista težeći da presečeš put Raima — Drežnica kod Donje Jablanice. Dejstvom od Rečica uhvati vezu levo sa Pantićem koji će dejstvo-vati od Obadića ka Glogošnici i Jablanici. Paziti se počestog tučenja radi čega se ne uvlačiti u prostor Jablanica — Rama, niti prelaziti na desnu obalu do daljnjeg naređenja«. Ti mu javi situaciju i pošalji hranu i municiju. Zahtevaj16 neprekidno bom-bardovanje i izviđanje komunista. Javi mi što tačniji položaj naš i komunista kao i Buljanove grupe.17 Nateraj komandante na uredno podnošenje preciznih izveštaja, jer na osnovu ovako šupljih i kontradiktornih izveštaja ne moguće mi je blagovremeno ma šta naredati. To je vojnički skandal i krajnja bes-avesnost da me komandanti dovode u ovakav položaj, zato što gospoda neće da pišu. Neka znaju da ću svakome odmeriti prema zasluzi, bez sentimentalnosti. Ti nađi načina da njihove greške ispraviš i omogućiš mi rad jer izgleda da slabo na njih

12 Vidi dok. br. 75 i 85.

13 Odnosi se na Andriju Veskovića.

14 Odnosi se na 9. dalmatinsku NO diviziju.

Poruke, direktive ili naređenja poslate »od Salatića« odnose se na poruke, direktive ili naređenja majora Ostojića (dok. br. 57). Ovo je činjeno zbog toga da bi ime Ostojića kod italijanskih vojnih vlasti ostalo prikriveno, dok je Salatić bio legalizovan.

U pitanju su zahtevi dostavljeni italijanskim okupacionim vojnim vlastima.

17 Vidi dok. br. 72.

 

304

Zbornik, tom XIV, knj. 2

305

utičeš. Sutrašnji dan je važan radi odluka za Baćovića. Najhitnije javljaj o svemu. Pobeda je naša.

U 21 00 primljeno u 23.30

Branko—Čiča18

1.III.43

predato 1 - III - 43 u 02,20

18 Branko (čika Branko) je major Zaharije Ostojić. Čiča je pseudonim Draže Mihailovića. U to vreme Draža se nalazio u s. Lipovu (kod Kolašina), a Ostojić u Kalinoviku.

Draža je stigao kod Ostojića (negde u okolini Kalinovika) 18. marta 1943. zajedno sa Pavlom Đurišićem. (Vidi dok. br. 113, depeša 2510). Pošto je Ostojić imao široka ovlašćenja od Draže Mihailovića u pogledu komandovanja i po njegovom naređenju rukovodio celokupnim akcijama (dok. br. 80), moguće je da je ovde hteo još više iskoristiti ime Dražino i time naterati komandante na poslušnost i izvršavanje naređenja.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument