ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 61

OBAVESTENJE NAČELNIKA ŠTABA KOMANDE ZAPADNOBOSANSKIH, LIČKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNOČETNlCKIH ODREDA OD 28. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI O RAZGOVORU SA GENERALOM SPIGOM1

KOMANDA BOSANSKIH, LIČKODALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH ODREDA J. VOJSKE

O. br. 17

28. februara 1943. godine

Položaj.

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI.

General Spigo, komandant XVIII Italijanskog Armiskog korpusa, u prisustvu majora Baćovića i njegovog načelnika štaba2, zatim majora Paloševića, Dr. Svilokosa3 i dva đenerala

 

1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII,Ca, k. 159, reg. br. 19/3 (H-X-82).

2 Načelnik Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne iHercegovine bio je kap. Danilo Salatić. Dok se major Baćović nalaziosa jedinicama u Dalmaciji, dužnost načelnika štaba tih jedinica vršioje neko vreme major Miloš Radojlović. Vidi dokumenat br. 62.

3 Nino, rezervni konjički poručnik. U to vreme je bio član štaba majora Baćovića, zadužen za političke i vojne odnose sa italijanskimokupacionim trupama.

sa dva pukovnika italijanske vojske, između ostalog izjavio je danas sledeće:

1.— Četničke jedinice u Crnoj Gori, Hercegovini, Gornjoj Lici, pa čak i u Slovenačkoj, vrlo su dobro organizovane i rade požrtvovano, složno i disciplinovano i na opšte zadovoljstvo. Jedina komanda gde četnici rade slabo to je sektor Dinarske oblasti.

2.— Mi smo dali za naoružanje u Dinari velike količine oružja i municije, sve na zauzimanje i reč vojvode Birčanina4. Međutim, naoružani su nesigurni borci koji su postepeno prešli u partizane. Na taj način skoro 2.000 naših pušaka sa dosta automatskog oružja i municije nalazi se danas u komunističkim rukama.

3.— Danas u Dinari ima oko 4—5.000 naoružanih četnika koji neće da se bore van njihovih sela. Neposlušni su i nedisciplinovani, bore se i prestaju da se bore kad je njima stalo, a ne kad to narede starešine. Na te četnike mi se uopšte ne možemo osloniti, jer nas dovode u tešku situaciju ostavljajući u sred najjače borbe naše jedinice na cedilu, kao što je bio slučaj prilikom napuštanja Srba, čime je divizija Sasari bila izložena bočnom udaru i pretrpela oko 600 gubitaka u dvodnevnoj borbi.5 Nekoliko bataljona divizije Sasari bili su opkoljeni i jedva smo uspeli sa novim trupama da ih oslobodimo.6 General Piaconi7, sadanji komandant VI korpusa, koji je u to vreme komandovao divizijom Sasari izvestio me je da u napadu od Bruvna i Mazi-na ka Lapcu 1000 četnika iz Dinare nije htelo da se bori kao što treba. Jedini čovek koji je hrabro istupio i išao napred sa jednom grupicom vojnika bio je komandant Đujić. Ostali ga nisu hteli slušati niti slediti uopšte.

4.— Između starešina u Dinari postoji nesloga. U kancelariji našeg đenerala u Kninu dolaze naizmenično vojvode i razne starešine i rade jedni protiv drugih. Vojvoda Bogunović i vojvoda Rokvić ne priznaju vojvodu Đujića i neće da rade sa njim uopšte niti ga slušaju.

5.— Trebalo bi da su četnici svi složni, da su mobilni tako da u borbi bude svih 4—5.000 a ne samo 1.500 boraca koliko jedva prikupe. Krajnje je vreme da se zavede red i disciplina i da se oni organizuju kao što je to slučaj u ostalim pokrajinama.

Saslušao sam pažljivo reči generala i uviđajući da u glavnom govori istinu, nisam mogao da protivrečim.

' Vidi dok. br. 26.

5 i 6 Reč je o borbama četnika i jedinica italijanske divizije »Sa-san« protiv jedinica 6. NOU divizije 11, 13. i 14. februara 1943. Opširnije o tim borbama, ulasku i napuštanju Srba od strane četnika i borbama sa okruženim delovima divizije »-Sasari« vidi dok. br. 62 i 85. Alesandro (Alessandro Piazzoni).

 

292

293

Da bih koliko-toliko, ublažio veoma mučan utisak koji je zbog ovakve izjave ovladao prisutnima, ja sam pokušao da ublažim donekle te konstatacije sledećom izjavom:

»Ekselencijo, molim da prilikom govora o četnicima u Dinari imate u vidu izjavu koju je pre nekoliko meseci dao moj pokojni komandant Vojvoda Trifunović, a koja se ukratko svodi na to da četnici ovog kraja nisu istih vojničkih osobina kao što su Srbijanci, Crnogorci, Bosanci ili Hercegovci.

Vi ste sad imali prilike da se uverite da su ovi četnici prema sebi imali skoro sve partizanske snage u zemlji, koje im nisu dozvoljavale da se organizuju.

Jedini put da se tako brzo i energično sprovede organizacija četnika u Dinari je ono što je želeo da ostvari pokojni Vojvoda Birčanin, a to je da uprava i komando van je pređe u ruke valjanih oficira. Zbog toga su već komandanti jedinica oficiri, a komanda operativnih trupa poverena je majoru Paloševiću i njegovom načelniku štaba kapetanu Šoškiću8. Nekoliko veoma valjanih oficira već radi i uskoro ćete videti rezultate njihovih napora.

Pošto pojedine narodne starešine ometaju rad oficira i sprečavaju izvođenje organizacije, potrebno je da Vi sa svoje strane podržite oficire i da samo sa njima radite, a na ostale da se ne obzirete već da im zabranite ulazak u vašu komandu«.*

General me je u dva maha pripitao da li je sa ovakim re-šenjem saglasan komandant vojvoda Đujić, našta sam mu odgovorio da jeste. Đujić je teritorijalni komandant i nacionalno-politički poverenik, dok su oficiri komandanti operativnih trupa koje su u formiranju, kao i da je zahvaljujući novopre-duzetim merama već formirano 3 bataljona od 1.500 boraca.

Povodom ove izjave generala Spiga, potrebno je da pozovete na konferenciju sve starešine jedinica u Dinari (vojvode i oficire na komandantskim položajima) i da im ovaj akt pročitate.

General Spigo izdao je pismeno naređenje komandantu sevemog sektora generalu Đanuciju10 da podrži i olakša rad ofcira u svakom pogledu, kako bi se od dosadašnje teritorijalne milicije i narodne vojske prešlo na organizovanje jedinica u smislu naređenja koje je izdao počivši Komandant Vojvoda Birčanin.11

Krajnje je vreme da se zavede red i disciplina i da se prestane sa dosadanjim nesložnim radom narodnih starešina,

8 David.

' Odnosi se na vojvode Manu Rokvića i Branu Bogunovića.

10 Etore (Giannuzzi).

11 i u Redakcija nije mogla utvrditi na koje se naređenje i uput-stvo odnosi.

jer je svakome, pa čak i Italijanima, jasno da je borbena vred-nost četnika svedena na minimum samo zbog gloženja između starešina.

Neposlušne i nepokorne elemente koji neće da se potčine oficirima niti vojnoj disciplini treba isključiti iz Vaših redova i o tome izvestiti pretpostavljenu komandu. Bolje je da ta komanda ima 1.000 sigurnih i pouzdanih četnika nego jednu gomilu od 5.000 nepokornih i neposlušnih samovoljaca koji rade na svoju ruku.

Starešinama Vaše komande podeliti uputstvo koje je sačinjeno po naređenju pokojnog Vojvode, pošto će im u mnogome olakšati rad.12

NAČELNIK ŠTABA, VOJVODA R. S. IvaniševićDinarski13

 

13 Radovan, vojvoda Dinarski.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument