ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA PRVOG BATALJONA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 28. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ODREDA O BORBAMA BATALJONA PROTIV DELOVA 2. DALMATINSKE BRIGADE NA DESNOJ OBALI NERETVE1

O. br. 7

28-II-u 10 h

Položaj

KOMANDANTU CRNOGORSKIH ČETN. ODREDA2

26 februara u 12 časova sa bataljonom3 sam izbio u visini s. Kruševica i odmah stupio u borbu.4

Na kosama sev. od ovog sela naišao sam na jak otpor.

Do noći sam izbio na liniju: Jadrine—Liskovce—Vaši Dolac, na kojoj se liniji i sada nalazim.

2. bataljon ovog dana je zaostao, te moj bataljon nije mogao napredovati.

27/11 sam produžio borbu5 i 2. bataljon je izbio ovog dana u moju visinu, ali se u toku noći povukao sa položaja, te sam istaknut, bez naslona na levom krilu i veze a na rastegnutom frontu od 4 km.6

27/11 u 17,30—19 časova partizani su izvršili snažan napad na moj bataljon, ali su žestokim otporom odbijeni. Danas su zauzeli i jučerašnji položaj 2. bataljona, i time ugrozili moj levi bok.

Neophodno je potrebno: 1 bataljon pojačanja i 1 bateriju — kao prateću pridodati i 1 radio stanicu.7 Bez ovog ne mogu poći napred jer je ispred neprijatelj utvrdio položaje, a i na sadanjem se teško održati zbog širine fronta, istaknutosti i osetljivosti krila, kao i nestašice municije.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 133,reg. br. 40/6 (CG-V-341).

2 Odnosi se na pukovnika Baja Stanišića. Vidi dok. br. 53.

3 Odnosi se na 1. bataljon Zetskog četničkog odreda.

4 i 5 Otpor su pružili delovi 2. dalmatinske brigade. Opširnije otome vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 298 i 300.

6 Pred veče, 27. februara 1943. delovi 2. dalmatinske brigade napali su položaje tog bataljona i naneli mu gubitke od 34 mrtva i oko40 ranjenih četnika (tom IV, knj. 10, dok. br. 176).

7 Levoj koloni je sadejstvovao 2. bataljon 55. puka, 49. bataljoncrnih košulja i delovi artiljerije iz sastava divizije »Murđe«. Vidi tomIV, knj. 10, dok. br. 297.

 

290

19*

291

Molim najhitnije da se dodeli: municija za npr. «Breda«, italijanska za pušku i puškomitraljez, jugoslovenska (ne Grčke fabrikacije), municija za bacače-komplet, i ručne bombe.

Pošto sam 2 dana neprekidno u borbi ovu mi je potrebno uputiti u znatnoj količini najhitnije. Imam podataka da se prebacuju partizani sa leve obale r. Neretve na moj sektor.

Hercegovački bataljon nije ulazio u moj sastav već je ušao u sastav majora g. Pantića.8

Neophodno je potrebno 20 mazgi, jer stoke na terenu nema.

kdant, major Boljević M. Dimitrije

8 Reč je o Srednjoj koloni.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument