ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 59

NAREĐENJE KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 28. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU LEVE KOLONE ZA NAPAD NA JEDINICE 3. DIVIZIJE NOVJ NA SEKTORU KONJIC — JABLANICA1

KONJIČKA GRUPA

O. Broj 1 28 februara 1943 godine Konjic U 10 čas.

KOMANDANTU LEVE KOLONE KONJIČKE GRUPE MAJORU g. KASALOVICU.

Neprijatelj2 razbijen u borbama kod Konjica, povukao se je jednim delom ka Ivan planini, a drugim delom ka Rami.

Desno od nas nema naših delova.

Levo od nas nalazi se srednja kolona majora g. Pantića.3 Jačina kolone 2200 ljudi, 40 automatskih oruđa, 6 brdskih topova i 4 topa dugih 105 mm.

Shodno instrukcijama Vrhovne komande, Srednja kolona će danas zorom krenuti u napad sa polaznog položaja: Kerać k. 2019—Planinica k. 1624—Bukovi br[eg] k. 1100—Dolovi k. 623—s. Ravne—Bijela—Mandić.4

Pobočnica srednje kolone nalazi se na k. 1721, sa kojom imate uhvatiti vezu.

Levo od Srednje kolone nalazi se Leva kolona5 jačine 2000 ljudi sa 6 brdskih topova i 50 automatskih oruđa.

Major Baćović preko Makarske i Ljubuškog nalaziće se spreman za akciju oko 8/III.

Da bi se Srednjoj koloni pomoglo i kordinirali napad na Ružno Brdo,—

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 141,reg. br. 19/1 (CG-V-1599).

2 Delovi 3. NOU divizije. Te su jedinice u toku 22/23. februara1943. i narednih nekoliko dana napadale Konjic i vodile žestoke borbesa četnicima i italijanskim jedinicama iz sastava divizije »Murđe«. Posle neuspelog napada jedinice su odstupile i posele nove položaje. Opširnije o tim borbama i rasporedu jedinica 3. NOU divizije vidi dok.br. 46; tom IV, knj. 10, dok. br. 164 i 166.

3 i 4 Vidi dok. br. 55 i 56.

5 Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade. Vidi dok. br. 53.

 

288

19 Zbornik, tom XIV, knj. 2

289

NAREĐUJEM:

BR. 60

 

Da Komandant leve kolone od svih delova formira dve napadne kolone.6 U Levu napadnu kolonu ulazi 112 Durmitorska brigada i Konjička brigada. U Desnu napadnu kolonu ulaze ostali bataljoni koje će Komandant Leve kolone staviti pod zajedničku Komandu jednog iskusnog oficira.

Napadni pravac leve kolone: Kavalerija k.595—Borje— Rečica—k. 1414—Tabakovica—Cobalov greb—Carski vrh k. 828.

Napadni pravac desne kolone: Čelebiće—k. 730—Prisoje k. 949—s. Dobrigošće—D. Papraska.

Pored ovoga, napadu će potpomagati borna kola putem ka Ostrošcu.7

Napad preduzeti čim Komandant formira kolone.8

Baza za snabdevanje trupa u Konjicu komorom, a čim se oslobodi put za Ostrožac komorom, kolima, automobilima i eventualno vozom.

Ranjenike prenositi u Konjic,

Štab grupe u Konjicu u kući Rajka Zeljkovića.

Načel. Štaba Komandant, kapetan I klase,

kap. II kl. ...' Voj. S. Lukačević

6 Prema dnevniku operativnog oficira Mileševskog korpusa, na dan 1. marta 1943. Konjička grupa bila je formirana u 3 kolone. Leva kolona,komandant major Zdravko Kasalović, sastava: 1. i 2. durmitorska, Fočanska i Konjička brigada, Miljevinski i Zaborski bataljon. Ukupno 2.135 ljudi. Srednja kolona, komandant major Andrija Vesković. Ovukolonu jačine 1.000 ljudi sačinjavale su jedinice iz sastava Limsko--sandžačkih četničkih odreda (Bijelopoljska, Beranska, Andrijevička i Kolašinska brigada). Desna kolona, komandant kapetan Radoman Railić. Sastava: Pljevaljska, Pribojska i 2. sarajevska brigada i 230 pripadnika Muslimanske nacionalne vojne organizacije. Ukupno 2.160 četnika.Komandant grupe bio je Lukačević, pseudonim kap. Nikola Đurić. Prema istom dokumentu načelnik štaba bio je izvesni Iso Ivanić. Redakcijanije utvrdila na koga se taj pseudonim odnosi (Arhiv VII, Ča, k. 165,reg. br. 3/4—19).

7 U pitanju su delovi borbene grupe »Anaker«.

8 Vidi dok. br. 75 i 85.

9 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument