ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 28. FEBRUARA 1943. VOJVODI DOBROSAVU JEVĐEVIĆU DA SE SPORAZUME SA ITALIJANSKIM I NEMAČKIM OKUPATORIMA O PODELI OPERACIJSKIH ZONA IZMEĐU NJIH I ČETNIKA ZA BORBU PROTIV JEDINICA NOVJ U DOLINI NERETVE1

VOJVODI JEVĐEVIĆU — najhitnije — š.t.p.2

DRAGI JEVĐO,

Sad od tebe tražim sledeće:

1.— Da se sa brojem 113 i brojem 224 sporazumeš da se četnicima dade za čišćenje od boljševika zona: Rama—Prozor —Šujica—Livno—Makarska—Morska obala do ušća Neretve — desna obala Neretve—Rama, s tim da broj 11 na ovu zonu ne prelazi već očisti ostalu zonu severno.5

Da broj 22 dade municiju, hranu i automatska oruđa za 20.000 četnika za ove operacije. Sa Baćovićem6 mi ćemo imati ustvari oko 15.000, a onih pet pravo je da dignemo. Da obezbede davanje topova i bacača i pomoć avijacije za bom-bardovanje i izviđanje.

Da broj 22 da svojih pet hiljada ljudi i obezbedi pre-vozna sredstva za prebacivanje naših snaga prema operativnim potrebama, da za svaku kolonu7 da radio stanice i telefonski materijal.

Rezultat po ovome treba da znam za tri dana, radi pripreme naređenja i promene moga komandnog mesta negde oko Nevesinja.8

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom, u Arhivu VII, Ča, k. 302A,reg. br. 2/3.

2 Šifrovano, telefonom, poverljivo.

3 i ' Nemačke i italijanske trupe.

5 O sporazumima Jevđevića sa nemačkim okupacionim jedinicamao ulasku nemačkih trupa u Hercegovinu vidi dok. br. 75 i 85.

6 Petar, komandant operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Tad su se delovi tih jedinica nalazili u Dalmaciji, spremajući seza povratak u Hercegovinu. Brojno stanje tih jedinica bilo je oko 3000ljudi. Vidi dok. br. 74, 75 i 85.

7 Za napad na jedinice NOVJ u dolini r. Neretve četnici su formirali 3 kolone: levu, srednju i desnu. O sastavu i napadnim pravcimakolona vidi dok. br. 55, 75 i 85.

8 Komandno mesto Istaknutog dela Vrhovne komande bilo je uKalinoviku sve do povlačenja prema Foči. Vidi dok. br. 85 i 113.

 

Pozdrav Branko.13

Ako se ovo ispuni, garantujem za uspeh u najkraćem roku.

5. Major Vesković sa 2000 Vasojevića9 stiže danas domraka u Glavatičevo, odatle ću ga dirigovati prema rezultatima današnjih napada. Zato mi do mraka neizostavno javišto tačnije situaciju na ćelom frontu i gde se nalazi Buljano-va10 kolona.

Ako Vesković ostane duže u rezervi u Glavatičevu, za njega se mora baciti hrana i municija u Cičevo. Znak dva čar-šava u vidu pravougaonika, ili tri vatre na rastojanju od po 100 metara u vidu trougla. On je poneo stanicu ali ako se veza ne uhvati, onda ću mu pokret narediti preko tebe sa porukom od Salatića,11 a

naređenje ima da se baci iz aviona na označeno mesto.

6. Uloži sve snage, preti, obećavaj, pohvaljuj, potstiči sa Vojom12 i pokreni na najenergičniji rad sve starešine i vojnikeiz srednje i leve kolone, jer od brzine njihovog rada zavisi dali ćemo potpuno uništiti boljševike u džepu Neretve, ili ćenam pobeći. Krivce za slab rad i kukavice kaznićemo drakonskim kaznama bez milosti, jer za uspeh naše svete stvari, ja sam potpuno bezobziran.

Odgovori mi hitno na sve.

Od Baćovića sam tražio da mi javi predviđena mesta prenoćišta, da mu bacimo hranu i municiju.

Pobeda je naša, ako budemo hrabri i sposobni.

28/11. 43

11,30

Položaj

9 Radi se četničkim jedinicama iz sastava Limsko-sandžačkih četničkih odreda. O sastavu, brojnom stanju i akcijama tih jedinica vididok. br. 18, 48, 74, 75, 85 i 140.

10 Vice. U to vreme je bio član Oblasnog narodnooslobodilačkogodbora za Dalmaciju. Reč je o 9. dalmatinskoj NOU diviziji, koja jeu to vreme izvodila borbena dejstva na sektoru Imotski — Ljubuški —Mostar.

11 Danilo, kapetan, načelnik Štaba operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

12 Lukačević. U toj situaciji je bio komandant Konjičke grupe. Vidi dok. br. 59.

13 Zaharije Ostojić.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument