ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 56

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 28. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA DA LEVOM I SREDNJOM KOLONOM IZBIJE NA LINIJU GOLA GLAVICA — CRNI POTOK — CRNI VRH1

Pukovniku Stanišiću,

Gospodine Pukovniče,

Ideja napada za uništenje komunista u džepu Neretve bazira na munjevitom radu srednje i leve kolone,2 koje moraju izbiti na Jablanicu pre desne kolone i potpuno preseći odstupnicu komunistima ka Prozoru,3 i dolinom Doljanke.

U ovom cilju sam naredio da srednja i leva kolona počnu napad.

Izvešten sam da juče iako ste imali ogromnu nadmoćnost u svakom pogledu, a otpora tako reći nije ni bilo.

1 Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca,k. 161, reg. br. 13/2 (BH-V-41).

2 Leva kolona (Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Tre-binjske brigade) je imala napadne pravce na desnoj obali r. Neretve,dok je Srednja kolona (Kombinovana i Nevesinjska brigada) napadalalevom obalom r. Neretve. Desna kolona (Konjička grupa) vršila je napad sa linije: Zlatar — Paklena — Gođevac — Borašnica — VelikeBare, pravcem Crni Vrh — Tabakovica — Jablanica. Više o tome vididok. br. 53, 55, 60, 63, 70, 74, 75, 85 i 140.

3 Na navedenom prostoru operisale su jedinice 2. proleterske divizije.

 

282

283

Vaše kolone nisu ništa uradile, ovo dokazuje potpunu nesposobnost komandnog osoblja, i neshvatanje ideje napada.4

Vi niste našli za potrebno, da me ma o čemu obavestite iako ja rukovodim po naređenju Gospodina Ministra Vojske, ćelom akcijom.

Opšti interes je bio da mi odgovorite na upućene depeše, iako ste stariji od mene.

Bio sam stoga prinuđen da sinoć izdam neposredno naređenje komandantima srednje i leve kolone,5 o čemu Vas oba-veštavam.

Komandanti Vaših kolona danas do mraka moraju bez ikakvog izgovora i po cenu najvećih žrtava dostići liniju: Gola glavica (k. 1661) — Crni potok — s. Ravni — s. Donja Jab-lanica — Gumenac (k. 1259) — Plasa Greben (k. 1483) — Crni Vrh (k. 714) jer će jedino tako popraviti ogroman neuspeh od juče i izvršiti zadatak u duhu date ideje, za napad.6

Prava je sramota da sve Vaše mnogobrojne starešine većinom aktivne i sa svima vojničkim školama da ih uče kako se radi. Rezervni kapetan Vojislav Lukačević, koji sjajno radi protivu glavnih snaga komunista u neprekidnim danonoćnim borbama već deset dana i to bez artiljerije i automatskih oruđa.7

Obaveštavam Vas da sam o svemu ovome izvestio Gospodina Ministra8 i da ću ako Vaše kolone danas ne postignu date im ciljeve, biti primoran da smenim sve Vaše komandante i da ih stavim pod sud radi nesposobnosti i neizvršenja naređenja, Vrhovne komande.

Naređenje gospodina ministra je — starešine u stroj, zadatci se imaju postići bez ikakvog izgovora u interesu opšte stvari, nesposobni pod sud.

Neka svima bude za primer hrabrom i uspešnom vođenju jedinica heroja kapetana Vojislava Lukačevića.

Molim da prednje primite na znanje i da me redovno obaveštavate o toku operacija, srednje i leve kolone.

28/11 - 43 u 8.30

Položaj

major Ostojić

* U toku 26. i 27. februara 1943. Leva i Srednja kolona naišle su na žestok otpor jedinica 2. proleterske divizije i nisu postigle dnevne ciljeve. Više o tome vidi dok. br. 60, 75 i 85.

5 Odnosi se na majore Blaža Gojnića (Leva) i Jovana Pantića(Srednja) kolona.

6 O radu i rezultatima borbi Leve i Srednje kolone u toku 28. februara vidi dok. br. 75 i 85.

7 Reč je o borbama Konjičke grupe protiv jedinica 3. NOU divizije kod Konjica. Vidi dok. br. 46.

8 Vidi dok. br. 85.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument