ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 55

ZAPOVEST KOMANDANTA SREDNJE KOLONE OD 26. FEBRUARA 1943. KOMANDANTIMA NEVESINJSKE I KOMBINOVANE BRIGADE ZA NAPAD NA JEDINICE 2. PROLETERSKE DIVIZIJE KOD DREŽNICE1

ŠTAB SREDNJE KOLONE2

O. Br. 11

26. februara 1943. g.

Položaj

u 14 časova

ZAPOVEST

(sekcija 1 : 100.000 Mostar, Nevesinje, Konjic i Prozor)

Komunističke snage došle su do Konjica3 a nadirući dolinom r. Drežanke zauzele su Drežnicu, prešli r. Neretvu i do-

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 172,reg. br. 47/2 (BH-V-2154).

2 Za početak opšteg napada 26. februara 1943. na snage NOVJ udolini Neretve (dok. br. 53, 60, 70, 74, 75, 85 i 140) komandant Istaknutog dela Vrhovne komande je odredio jedinicama napadne pravce idnevne zadatke.

Radi jedinstvenog komandovanja i koordinacije borbenih dejstava sve četničke snage za tu situaciju podeljene su u tri kolone. Leva kolona: Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade, jačine oko 2000 ljudi. Komandant kolone je bio major Blažo Gojnić. Srednja kolona: Kombinovana i Nevesinjska brigada, jačine 1500 ljudi. Rad Leve i Srednje kolone objedinjavao je pukovnik Bajo Stanišić. Desna kolona: Konjička grupa, jačine oko 3500 ljudi. Komandant Desne kolone bio je kapetan Voja Lukačević. Nešto više o tome vidi dok. br. 59 i 85.

3 i s Napad na Konjic vršile su jedinice 3. NOU divizije. Vidi dok.br. 46 i 53.

280

stigle do Bijelog Potoka.4 Komunisti su prema Konjicu zaustavljeni snagama Limsko-Sandžačkih četničkih odreda i Konjičkom brigadom,5 a njihova jačina u dolini r. Drežanke, Neretve do Bijelog Potoka iznosi 1100 boraca.

Naša kolona 27 o.m. u zoru izvršiće napad na komuniste u dolini r. Drežanke i Neretve sa ciljem njihovog uništenja.6

Opšti pravac našeg napada biće: Dolovi—Zabrđe—Kup— Varda—Glogovo—s. D. Grabovica sa težištem napada na pravcu Planinica—Osredak—Mala Vidova—Vidova—G. Grabovica.

Naša srednja kolona biće podeljena za izvršenje ovoga zadatka u tri podkolone i to: Desnu podkolonu, Srednju podko-lonu i Levu podkolonu.

U tom cilju.—

NAREĐUJEM:

1) Desna podkolona:

Nevesinjska brigada pod komandom kapetana Zečevića, preduzeće napad 27 ovoga meseca u 8,30 časova po završenoj vazduhoplovnoj i artiljerijskoj pripremi.

Opšti pravac napada desne podkolone biće: Planinica— Osredak—M. Vidova—Vidova sa ciljem da ovog dana izbije na liniju Obodić—G.Grabovica.

Zona dejstva: desno do linije Prenjski Gvozd—Veliki Prenj—Zagonska Kosa—Zelena Glava sve isključno, a levo do linije Bukovi Breg—Bogodol—Jasenski Gvozd—Vidovski Gvozd —Debela Greda sve isključno.

Komandant desne podkolone uputiće jednu pobočnicu jačine jedne čete sa jednim automatskim oruđem pravcem k. 1721—1902—V. Prenj (1916), gde će uhvatiti vezu sa levim krilom odreda Lukačevića i tu će primiti ulogu stalne pobočnice.

Sa srednjom podkolonom održavati vezu na graničnoj zoni između ove dve kolone.

2) Srednja podkolona:

Pod komandom N. N. jačine jednoga bataljona poći će u isto vreme kada i desna podkolona pravcem Dolovi—Obodine

4 Na tome pravcu napad su vršile jedinice 2. proleterske divizije. Vidi dok. br. 53.

6 Napad je otpočeo uz snažnu artiljerijsku i avio-pripremu. Pored toga, Srednju kolonu podržavala je artiljerija (6 teških i 2 brdska topa; i tenkovi iz sastava italijanske divizije »Murđe«. U toku 27. februara ni Leva ni Srednja kolona nisu postigle dnevne ciljeve. Vidi dok. br. 75 i 85.

281

(627) — Senokos—Kup—Varda—s. D. Grabovica i u toku ovoga dana izbice u dolinu r. Neretve.

Zona dejstva ove podkolone biće desno do levog krila desne podkolone, a levo do linije Ravne — zaključno s. Jase-njani isključno — Gornje Selo isključno — s. D. Grabovica zaključno.

Ova kolona održavaće vezu sa desnom i levom podko-lonom.

3) Leva podkolona:

Kombinovana brigada pod komandom kapetana Kureša preduzeće napad 27 ovog meseca u 8,30 časova sa svog dosadašnjeg položaja, a po izvršenoj artiljerijskoj i vazduhoplov-noj pripremi.

Pravac napada ove kolone biće: Lučina—s. Jasenjani— Gornje Selo—Krecelj.

Zona dejstva biće udesno do leve granice srednje kolone, a u levo do r. Neretve.

Ova podkolona u toku dana izbice na r. Neretvu.

Ova podkolona održavaće vezu udesno sa srednjom kolonom, a ulevo sa trupama pukovnika g. Stanišića.7

4) Opšta rezerva:

Pod komandom potporučnika Riste Grede poći će za le-vim krilom desne podkolone i vršiće zadatak po mome naređenju, a u slučaju hitne potrebe i po svojoj inicijativi.

Na traženje avijona raketlom ili kruženjem iznad naših redova pokazati streljačka platna u cilju obeležavanja prednje linije.

Pored materijalne veze održavati i duhovnu vezu naročito u pogledu potpomaganja, vatrenog ukrštan ja svojih zona i približnog izlaska trupa na pojedinim odsecima.

Teže ranjenike sprovoditi u ambulantu u s. Orlović. Pri sprovodu težih ranjenika ne upućivati više od 4 vojnika, a lakše ranjenike upućivati da sami idu u ambulantu.

Hrana i municija, bombe i mitraljezi upućeni su. Paziti naročito na utrošak municije jer se raspolaže sa malom količinom.

Znaci raspoznavanja za dan 26/27 februara Nevesinje —Nišan, a danju dizanje puške tri puta u vis.

10) Izveštaje slati na osmatračnicu u blizini s. Ravne čijemesto ću vam naknadno naznačiti.

7 Zetski četnički odred (komandant pukovnik Stanišić) je imao napadne pravce na desnoj obali r. Neretve. Vidi dok. br. 53.

Prema mesnom stanovništvu ponašati se vojnički i pružiti mu svu zaštitu, a nikako ga pljačkati i zlostavljati, jer ću sa krivcima najstrožije postupati.

Od početka napada biću na osmatračnici kako je naznačeno u tač. 10).

Izveštaje slati na osmatračnicu a hitne putem Radio stanice.

Dostavljeno: K-tu Nevesinjske i kombinovane brigade, i Komandant, major Opšte rezereve. Jov. Pantić

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument