ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 53
    
    ZAPOVEST KOMANDE NARODNE VOJSKE CRNE GORE I HERCEGOVINE OD 25. FEBRUARA 1943. KOMANDANTIMA BATALJONA ZA NAPAD NA JEDINICE DRUGE PROLETERSKE DIVIZIJE U DOLINI NERETVE1
    
    KOMANDA NARODNE VOJSKE Crne Gore i Hercegovine
    Broj 18
    GLAVNI ŠTAB
    25—11 1943. god.
    Položaj
    ZAPOVEST O. Br. 1
    
    Komandanta Crnogorsko-hercegovačkih četničkih odreda za
    25 - II - 1943. g.
    (Sekcija raz. 1 : 100.000 Konjic—Prozor—Nevesinje—Mostar)
    Komunističke snage pod jakim pritiskom četničkih jedinica napustile su zapadnu Bosnu, delom su rastrojene i pobegle u raznim pravcima, a delom bežeći nadiru dolinom Neretve u pravcu Konjica i dolinom reke Drežanke, dok jednim delom nalaze se kod Imotskog.
    Grupa u dolini Neretve uspela je da dođe do Konjica, gde je zaustavljena od strane Limsko-sandžačkih četničkih odreda.2
    Grupa u dolini reke Drežanke zauzela je Drežnicu3 prešla na levu obalu reke Neretve do Bijelog Polja, gde je zaustavljena od strane Hercegovačkih četnika,4 dok je od reke Drežanke uputila izviđačke delove desnom obalom reke Neretve istočnim padinama planine Čabulje.
    Naše snage dobij a ju pojačanje na svim pravcima i preduzeće napad5 sa sviju strana u cilju tučenja komunista u dolini reke Neretve i reke Drežanke prema priloženoj opštoj direktivi.6
    Naš odred7 preduzeće napad opštim pravcem: s. Domazeti — Zukov Kuk — s. Vrdi — Drežnica sa težištem napada na ovom pravcu, a sa zonom dejstva desno do r. Neretve a levo do linije: Jastrebinka — Oblo Brdo (877) — Orlov Kuk — Vanjača — Račve — Gradina (412).
    U ovom cilju. —
    NAREĐUJEM:
    1. — Prvi četnički bataljon polazi 26 - II - u 3 časa pravcem: Mostar — s. Orlac — s. Gaćevci — Kula — Vojnovići —Janjići — Tonkovac sa zadatkom, da 26. ovog meseca do mrakaizbije na liniju: Kula — Tonkovac — Popratnik — (sve zaključeno). Zona dejstva desno do rijeke Neretve, a levo dolinije: s. Gaćevci — s. Domazeti — s. Sirge — Tomina Kosa —
    — Vaši Dolac — Popratnik (zaključno), na kojoj liniji održavati vezu sa 2. četničkim bataljonom.
    2. — Drugi četnički bataljon polazi 26. ovog meseca u3.10 časova za prvim bataljonom do s. Gaćevci odakle skrećepravcem: s. Gaćevci — s. Domazeti — Bijegove Njive — s.Kadivače — Jastrebinka (928) — s. Vlaštak sa zadatkom, daizbije 26. ovog meseca do mraka na liniju: Popratnik (isključ-no) — Tetrnača (920) (zaključno). Zona širenja desno do donje granice 1. bataljona a levo do linije: Jaruga — Podružje — s. Trnovnici — Plana — Zukov Kuk — Jastrebinka —Tetrnača (sve zaključno).
    3. — Treći četnički bataljon polazi 26. II. u 2.50 časovapravcem: Mostar — s. Hadrovići — s. Goranci — s. Skutari
    Plandište — Marjanova Bukva — Umac sa zadatkom: da 26. ovog meseca do mraka izbije na liniju: Tetrnača (isključno)
    Umac (zaključno). Zona dejstva desno: do leve granice zone dejstva 2. četničkog bataljona a levo do linije: s. Goranci — s. Puzovina (zaključno) — s. Senišnjak — s. Marice (isključno)
    Golo Brdo — k. 930 — (zaključno).
    4. — Nikšićska brigada (bez Trebješkog i Kočanskog bataljona) izlazi 26. ovog meseca u 3 časa pravcem: Mostar idalje za 3. četničkim bataljonom kao odredska rezerva.
    Trebješki i Kočanski bataljon pod komandom kapetana Marka Radunovića ostaće za sada kod Kilavci za obezbeđenje boka i pozadine do daljeg naređenja.
    — Trebinjska brigada posle izlaska četničkih bataljona u njenu visinu prikupiće se kod s. Skutari gde će dobiti dalje naređenje.
    — Bataljon hercegovačkih grupa, koji je ušao u sastav Trebinjske brigade iz mostobrana kod Bijelog Polja ućiće u sastav 1. četničkog bataljona sa kojim će obrazovati jednu kolonu u daljem toku akcija.
    Komandant 1. četničkog bataljona8 sa pozivom, na ovu zapovest pozvaće komandanta bataljona iz Hercegovačkih trupa iz napred navedenog mostobrana da mu se podčini u toku daljih akcija.
    — U slučaju pojave aviona radi obeležavanja položaja narediti četnicima da mašu zastavama, krpama, šatorskim krilima i ćebadima.
    — U toku svog nadiranja ka određenim položajima komandanti će od stanovništva uzeti putovođe koji će im pokazati put ka određenom pravcu nastupanja ka određenim položajima.
    — Sa snagama koje dejstvuju levo od našeg odreda održavaju tesnu vezu radi obezbeđenja boka i pozadine.9
     
    — Komandanti bataljona i odreda organizovaće sanitetska previjališta od dodeljenog im sanitetskog osoblja. Teže ranjenike sprovoditi u bolnicu u Mostaru i sa istima upućivati za pratnju najviše četiri četnika, a lakše ranjena ići će sami pravcem Goranci — Mostar.
    — Snabdevanje hranom i municijom do zauzeća Drežnice biće od sela Goranci, gde će se organizovati primopredajna stanica. Za prenos hrane i municije od sela Goranci rekvirirati svu tovarnu stoku na pravcu kretanja, gde će za konj ovodce upotrebiti sopstvenike stoke. U nedostatku stoke upo-trebiti i organizovati nosačke kolone od meštana sa sprovodnicima četnicima. Pri ovome obratiti naročitu pažnju na bratski prijateljski odnos, i ponašanje sa stanovništvoni, kako bi stanovništvo osetilo blagodet četničkih vlasti.
    — Obratiti naročitu pažnju na međusobno održavanje veze, kako bi se izbegla međusobna borba.
    — Znaci raspoznavanja za 25 i 26. II - Mostar — Mušica, a za 26/27 Nevesinje — Nišan, a za sve dane dizanje puške tri puta u vis.
    U službenoj prepisci upotrebljavati ovu šifru u brojevima Nemci 11, Italijani 22, ustaši 33, domobrani 44, i Muslimani 55.
    — Obeležavanje fronta zastavama.
    — Izveštaje slati svakodnevno preko sela Goranca, u slučaju prebacivanja štaba u Bijelo Polje preko sela Sirge, s. Kovačice — Mostar Neretva u Bijelo Polje.
    — Za mog zamenika u dužnosti komandanta ovog odreda do daljeg naređenja određujem majora g. Gojnića Blaža, kojeg ovlašćujem da u moje ime može dopunjavati moje zapovesti prema situaciji na terenu. Isti će potpisivati zapo-vesti sa potpisom »Po zapovesti komandanta — major«.
    — Komandanti bataljona i odreda pre polaska ostaviće kod pomoćnika majora g. Pajovića po jednog intendanta radi prijema hrane i municije, koji će imati tačna brojna stanja četnika i pregled vrste naoružanja. Skrenuti pažnju vojnicima da pre polaska na položaj napune čuturice sa vodom i da istu štede, pošto je teren na pravcu kretanja bezvodan.
    — Moj štab u toku 25. ovog meseca biće u Mostaru, a kasnije ću javiti — obavestiti.
    Dostavljeno:
    K-tu Nikšićske brigade
    K-tu Trebinjske brigade
    K-tima 1., 2., i 3. četn. bat.
    Majorima g.g. Gojniću i Pajoviću
    Po zapovesti komandanta
    Načelnik štaba
    Đeneralštabni kapetan I kl.
    Vlad. Đukić10
    Napomena: po jednog intendanta ostaviti za prijem hrane i municije u s. Goranci.
    
    1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII,Ca, k. 133, reg. br. 16/6 (CG-V-315).
    2 Odnosi se na napad koji su 22/23. februara 1943. otpočele jedinice 3. NOU divizije. Vidi dok. br. 46.
    3 Drežnicu su 16. februara 1943. zauzele jedinice 2. proleterske divizije. Vidi dok. br. 37.
    4 Odnosi se na napad hercegovačkih četnika (pod komandom majora Pantića) 21. februara 1943. na 2. proletersku brigadu kod s. Ravne.Više o toj borbi vidi dok. br. 43, 48 i 70.
    5 Napad je počeo 26. februara 1943. Sire o pripremama napada iučešću četničkih, italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica vidi dok.br. 60, 70, 74, 75, 85 i 140.
    6 Pomenutu direktivu redakcija nije pronašla. Verovatno se odnosi na Instrukciju komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande od 23. februara 1943. Vidi dok. br. 45.
    7 Misli se na Zetski četnički odred.
    8 Komandant je bio Dimitrije Boljević, žand. major.
    9 Na levom boku odreda operisali su delovi italijanske divizije»Murđe«. Vidi dok. br. 75 i 85.
    10 Vladimir, Vlado.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument