ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 52
    
    IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE ČETNIČKIH ODREDA OD 24. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIČA O BORBENOM RASPOREDU I NAMERAMA GRUPE1
    
    ŠTAB »KONJIČKE« GRUPE ČET. ODREDA
    D. Bijela 24/11. 43 13. č
    DRAGI ČIKA BRANKO,
    Juče sam ti uputio jedan izveštaj.2
    Ponovo ti se javljam jer je danas malo zatišje pa imam vremena.
    Preko Jevđevića si tražio tačan moj položaj te sam sinoć preko tetkića javio, ali za svaki slučaj opet ponavljam.
    Brad[ina] k. 1028 — Džepi — Donja — Bijela — k. 602 — Turija — Ljubina [pl.]
    Posle borbe ođ 22 do 23 i sinoćnjeg čarkanja ljudi su bili mrtvi umorni,3 jedinice izmešane a dosta ljudi otišlo u rashod te sam sinoć naredio ovakvo grupisanje:
    Na Ljubini por. Vukčević sa konjičkom brigadom i obaljskim bataljonom (300).
    Lisina — Turovi4 — k. 602 Durmitorski bataljon (200).
    K. 602 — D. Polje zagorski bataljon (70).
    Moja pratnja: Bušaći5 i osiguranje puta i gaza kod Tuščica.
    5. Ja se sa štabom nalazim u Donjoj Bijeloj.Ove će položaje posesti jedinice još u toku dana.
    Uputio sam pismo majoru Kasaloviću u susret i dao mu sledeći raspored:
    Sa celim korpusom6 da pojača položaje koje drži Poleksić.
    Kada dođe u selo Borci da jednu četu uputi boračkom Dragom na Crno Polje radi zaštite boka i pozadine od tog pravca — o ovom sam. izvestio i Ratka koji će to preneti Raduloviću i Pantiću.
    Još sinoć sam uputio kurira sa naređenjem por. Vukasoviću da uputi fočansku brigadu i miljevinski bataljon da zamene moju pratnju i zagorski bataljon koje će povući u rezervu i radi čuvanja gazova kod Ljute i Đajića. Sam Vukasović treba da ostane u Džepe i sa konjičkom brigadom i Muslimanima koji su kod Uzunovića7 posedne i čuva prolaze preko Bjelašnice pa do Zlatara k. 878.
    Nadam se da će mi obe ove jedinice do mraka stići na položaje, premda nemam od njih do sada nikakvih vesti.
    Prema podacima koje smo dobili iz zaplenjenih dokumenata prema nama je bila 1 hercegovačka nar. osi. udarna brigada, izgleda da joj je komandant kap. Pero Ćetković.8
    Prilikom noćnog napada 22 i borbi u toku 23 dali smo im težak udar. Izgleda oni nisu naučili na neki otpor. Prilikom povlačenja govorili su seljacima: »Ovo mora da su neki drugi četnici«. U toku borbi pevali smo stalno crnogorske pesme da im stavimo do znanja ko smo.
    Prema izjavi zarobljenika koje smo streljali ova se brigada trebala sastati u Glavatičevu ili Borcima sa crnogorskom brigadom (ovo sam dostavio Ratku).
    Broj pobijenih partizana sam ti javio kao i naše gubitke preko tetkića i Jevđevića.
    Mislim da bi trebalo radi efekta da se uveličava broj pobijenih partizana kao i broj naših gubitaka, ako dozvoliš ja ću ovaj broj množiti sa dva u depešama koje šaljem preko tetkića.
    Među poginulima nalazi se i jed. pol. kom. bataljona musl. iz Glavatičeva, zaplenili smo i jednu četnu arhivu, koju ću ti sa idućim izveštajem poslati.
    Juče u toku dana komunisti su topovima bombardovali Konjic i porušili 2 ital. bunkera i naneli dosta teške gubitke a sinoć su bacačima bombardovali moje položaje.
    Da bi zabuna bila veća i jedan nemački ili itahjanski avion bombardovao je ital. štab u Konjicu.
    I Italijani i Nemci ništa ne rade a da me ne pitaju. Juče sam im formalno izdavao naređenja za posedanje položaja oko Konjica.
    Forsiraj Jevđu da se što hitnije šalje municija i oružje koje sam tražio preko ital. komande u Konjicu.
    Nemačka 2 kolona koja je trebala da stigne preko Vrblja-na i Galjeva u Konjic još nije stigla, kada ona stigne krenućemo u napad.9 Gledaću da Nemce gurnem želj. prugom i drumom (dolazi im i nekoliko tenkova) a ja mislim jednostavno mom frontu da komanduj em na levo i preko Lubine pl. na Idbar—Rajiće i Brezu, tako da mi Vukčević obrazuje prethodnicu, Kasalović glavninu i Mišić začelje.
    Prilažem ti jedan letak koga su Nemci juče bacili, dobro bi bilo kad bi i mi nešto slično uradili, samo inteligentnije.
    Ovoga momenta saznadoh da su mi dva vojnika ranjena od nekog aviona koji je mitraljirao položaje. Možda i partizani imaju avion??!!
    Izveštaje preko tetkića za tebe šaljem ovako »Vojvodi Jevđeviću za kapetana Salatića
    Ja sam se prvog dana pretstavio kao kap. Đurić Nikola (tako si mi rekao), naknadno sam izjavio da je Jovanović10 teško bolestan i da ga ja zamenjujem, molim te prenesi ovo Jevđeviću.
    Snabdevanje je sada nešto bolje organizovano i za intendanta sam imenovao int. por. M.11 Čvorovića koji je danas primio dužnost.
    Pošalji mi nešto kuna neophodno su mi potrebne.
    Danas sam izdao zapovest »pod pretnjom ,smrtne kazne' da se ne smiju paliti kuće«.
    Neki naši su zapalili jedno kat. selo blizu Konjica, pošto je gusto i prpa Nemci su sami odobravali kad sam rekao da su simpatizeri kornunisita.
    S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI!
    Kom. kap. Voj. S. Lukačević, s.r.
    
    1 Prepis originala (overen od Vojnog tužilaštva JA, pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 141, reg. br. 17/16—1.
    2 Vidi dok. br. 46. Odnosi se na borbe 3. NOU divizije za oslobođenje Konjica. Vidi dok. br. 46.
    4 i 5 Turovi i Bušaći na karti 1 : 100.000 nisu pronađeni. Ve-rovatno je u pitanju Turija i Busovci. 6 Odnosi se na Mileševski korpus.
    7 U pitanju je Bjelemićki muslimanski nacionalni bataljon. Komandant je bio narednik Jusuf Uzunović.
    8 Ćetković je bio komandant 3. NOU divizije. Ranjen je 23. marta1943. kod Nevesinja i posle nekoliko dana umro. Narodni heroj.9 Delovi borbene grupe »Anaker«.
    10 Zbog jednovremene saradnje sa Nemcima i Italijanima, Lukačević je imao pseudonim »Đurić« i »pukovnik Jovanović«. Vidi dok.br. 75, depešu 178.
    11 Miloš.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument