ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 50
    
    MOLBA ŠTABA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 24. FEBRUARA 1943. UPUĆENA GLAVNOJ NACIONALNOJ KOMANDI DA ZA FORMIRANJE NOVIH ČETNIČKIH BATALJONA OBEZBEDI NAORUŽANJE OD ITALIJANA1
    
    Štab zetskog četničkog odreda
    Pov. Br. 53824. II. 1943 g.
    M. Ostrog
    Koncept
    
    GLAVNOJ NACIONALNOJ KOMANDI CETINJE.—
    Za formiranje novih četničkih bataljona2 na teritoriji ovog odreda kao i štabske čete, neophodno je potrebno što prije izdejstvovati odobrenje od Italijanskih vlasti, da se dodeli obećana sprema i naoružanje.
    Formacija bataljona je 350 četnika, a štabske čete 90 četnika.
    Novoformirane jedinice ni za polovinu brojnog stanja nemaju naoružanja. Od naoružanja potrebno bi bilo izdejstvovati odobrenje, pored pušaka, još i najmanje 8—10 puškomitraljeza na bataljon, po 2 teška mitraljeza i po 2 bacača. Ovo važi i za štabsku četu.
    Od opreme Talijanske vlasti obećale su izdati na svakog četnika: par cipela, po 1 par veša, 2 ćebeta i 1 šatorsko krilo.
    Uz dodeljeno naoružanje obećana je i odgovarajuća šarža municije i bombi.
    Molim ovo smatrati kao vrlo hitno.
    ZASTUPA KOMANDANTA ppukovnik, Todor Pajović
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 133,reg. br. 15/6 (CG-V-326).
    2 Formiranje je usledilo nakon odlaska bataljona Zetskog četničkogodreda u borbu protiv jedinica NOVJ u dolini r. Neretve. O tome vidi dok. br. 48, 53, 70, 74, 75 i 140.
    Prema naredbi komandanta Zetskog četničkog odreda od 21. februara 1943. o odlasku bataljona u borbu u dolinu r. Neretve, na teritoriji odreda su se trebala formirati 4 nova bataljona, koja će ostati na toj teritoriji do povratka Zetskog četničkog odreda (Arhiv VII, Ca, k. 133, reg. br. 11/6: pomenuta naredba).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument