ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 48
    
    IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 7—24. FEBRUARA 1943. GODINE1
    
    7. februar 1943. god.
    
    Br. 875. od Ištvana: Br. 53 7/II. — Vratio sam se sa sahrane Vojvode Birčanina gde sam učestvovao sa 100 hercegovaca.2 U ime bosanaca i hercegovaca oprostio sam se nad odrom sa pokojnikom. Ovog momenta saznao sam da je 2000 partizana ponovo zauzelo Strmicu od Dinaraca.3 Plan koji sam dobio za veliku operaciju neznam kako da izvedem.4 Bjelajac ne može maknuti bez italijanske dozvole. O tome je izvestio. Drenović ide zajedno sa nemcima i hrvatima.5 Lorković ga u poslednjem govoru zove jedinim srbinom koji pomaže hrvatsku politiku. Dinarci kojima zamenjujete skoro sve, 1600 ljudi nemaju skoro nikog, možete računati samo na mene i Crnogorce''. Nastavak ...
    Br. 876 od Ištvana: br. Nastavak... U iščekivanju Vaših odluka, prekosutra preduzimam sledeću operaciju: sa 2000 ljudi i italijanskom artiljerijom napadam pravac Strmica —Tiškovac — Srb, gde je gro komunističkih snaga.7 Po zauzeću Srba okrećem pravac Bosansko Grahovo. Predvideo sam kolaboraciju 2 bataljona dinaraca iz pravca Zrmanje. Pošto odriču poslušnost vojvodi Đujiću, neznam hoće li učestvovati. — Kraj. Baćović.
    Br. 877 od Ištvana: br. 54 7. II. — Jevđevića sam zadržao jedan dan radi smirivanja trupa. Dobio sam za vojsku veš i šatorska krila, šest bacača, 2 topa i municiju. Naši ljudi traže da se vrate kući. Od oficira koji su branili Gračac dobio sam podatke da je napadalo 2400 partizana, kojima ja verujem.8 Đujić nije bio u Gračacu, a njegovih 130 ljudi sa bacačima i teškim oruđem otišlo je partizanima. Ponavljam, a to mi je i dužnost, da na teritoriji Dinarske oblasti nema ni jedno slobodno mesto, niti su ga dinarci u stanju držati, izvan talijanske žice. Nastavak ...
    Br. 878 od Ištvana: br. 54 Nastavak 7. II. — Komanda divizije se nalazi u Kninu u žici.9 Niko nikoga ne sluša. Molim Vas proverite istinitost mojih izveštaja, pa ako su tačni, molim da se uzmu na odgovor, to su oni koji su upropastili ovu situaciju. Dosledno Vašim naređenjima izvršavao sam naređenja Birčanina i potpuno se slagao sa Ehijićem i Ivaniševićem. Kad mi taj apel ponavljate u svakoj depeši znači da neko zakulisno intrigira. Povodom toga molim sačekajte izveštaj mojih kurira koji su juče krenuli tamo.10 Baćović. Kraj dep.
    Br. 901 od 222: br. 192. — Juče sam Vam učinio predlog za oblasne komandante na Marievoj zoni. Oni će ujedno biti i operativni komandanti. A oblasne za rad prema naredbi za čuvanje plena treba odrediti docnije. Naređenje za pokret zemljaka od Čajniča do Prozora razradio sam. Strepim od njihove rekvizicije usput i klanja pri prolazu kroz muslimanska sela nama naklonjena. Bajov oficir javlja da je Bajo Nikić po Pavlovom naređenju izvršio napad 5. i bio odbijen zbog jačih neprijateljskih snaga.11 Imao 25 mrtvih i 20 ranjenih. Juče napad ponovljen i izbili na put Goražde—Čajniče. U vezi je sa Ružićem. Metaljka izgleda sinoć pala. Danas produžavaju. Verujem da će sutra biti gotovi. Nastavak ...
    Br. 902 od 222: br. 193. — Talijani se drže pristojno. Naše ranjenike primaju u bolnicu. Turcima zabranili begstvo u Čajniče. Opet lepo od njih. Ovo mi daje nade da će nam dati hranu i municiju kad zemljaci stignu kod Prozora.12 Jevđa u utorak stiže u Nevesinje, pa ću preko njega uraditi potrebno. Pašaliu sam naredio za onog Ljotićevog poručnika i ako naiđe sigurno je da će biti za glavu kraći.13 Ivanišević javlja da se trupe odmaraju i da pripremaju napad na Grahovo po ideji koju sam im javio. Kaže da će vojvodu preneti u Crnu Goru radi sahrane. Tražio sam najnovije podatke o situaciji kod njih, koje kao uz inat nikako ili slabo šalju. Pašali javlja o pojačanju nemaca u Sarajevu i pripremama za napad na nas. Nastavak...
    Br. 949 do 222: br. 196. — Celo Čajniče i srez juče do podne zauzeti. Plen velik. Gubitaka ne znam. Hrvati iz Goražde i sa Jahorine pobegli u Sarajevo. Naši poseli njihove bunkere na Jahorini. Pašali javlja da nemci spremaju napad na njega i hteo bi da on njih napadne. Naredio sam da se skloni i nemce propusti ali bez borbe. Ištvan, javlja da je kod njih situacija vrlo teška i da su vojnici kategorički tražili da se vrate, a da im je Jevđević obećava za deset dana da će se vratiti. Ovo što radi Jevđević je zločin prema opštoj stvari. Otišao je na Dinaru protivu dva moja izričita naređenja da ostane ovde, a sada tamo obećava ljudima povratak, i — ako znade da Crnogorci treba tek da dođu u Dalmaciju. Dodeliću mu pismeno jedinu dužnost da održava veze sa Italijanima a ako produži po starom, nameravam da ga uklonim sa svake dužnosti. Molim Vaše naređenje. Baćoviću sam naredio da ostane gde je i vrši dodeljeni mu zadatak. Raznovrsne mane naših ljudi daleko su iznad osobina pri prvoj težoj situaciji.
    
    11 februara 1943 god.
    
    Br. 999 od 222: br. 197 9. II. — Talijane moramo iskoristiti do maksimuma. To sam poručio onima na Dinari. Ištvan samo hvali svoje, a sve druge predstavlja crnje nego što je. Drenović se izgleda dobro snašao. Postaraću se da mu preko Huga poručim čuvanje našeg življa od nemaca i ustaša. Ištvan nije u stanju preko Strmice da zauzme Srb, jer Strmicu drže crveni. Za ovu operaciju nije me ni pitao. Uvek radi naopako i na svoju ruku, a naređenja ne izvršava i mene obilazi, a Vama javlja druge stvari. Sad je poslao Jovu Lazarevića sa poštom za Vas. Kad sam naredio Lazareviću da tu poštu pošalje meni a on da sačeka u Nevesinju, odgovor, Lazarević se pokupio i otišao k Vama. Molim da ga ne primite, nego vratite meni.
    Br. 1000 od 222: br. 198 .. nastavak... Naredio sam da se sva pošta pošalje preko mene za Vas i depeše istog teksta, a da jednovremeno primaju Simić14 i Dejan. Tako će mo imati manje posla i iste podatke. Molim da i Vi to naredite Ištvanu i Lo-rencu. Javio sam kakvu je divnu ulogu odigrao Jevđa na Dinari. On i Baćović, u toku celog vremena od kada sam ovde pokazali su se očajno neposlušni i samovoljni i nerazumni za opštu stvar i sa stalnom težnjom da miniraju sve što oni ne predlože, hvalisanjem za svoje zasluge. Danas javio Ivanišević da su boljševici izgubili Bihać,15 Korenicu,16 Bunić,17 Udbinu, Bruvno i Mazin18 i da glavne snage prikupljaju na prostoru Grahovo—Glamoč—Livno—Bugojno gde će dati glavni otpor. Prema ovome posao za nas u Lici svršili okupatori. Nastavak ...
    Br. 1001 od 222: br. 199. Nastavak ... A sada imamo mogućnosti za dejstvo Grahovo — Glamoč sa hercegovcima, Prozor — Livno — Glamoč sa zemljacima i Jajce — Glamočko Polje — sa Drenovićem. Preko Jevđe gledaću da obezbedim municiju i hranu i saradnju italijana iz njihovih garnizona na ovom prostoru, te će se tako opet ostvariti naš plan. Pokušao sam da u ovom pravcu urazumim Dinarce i Ištvana i da ne kukaju. Imam utisak da se stvari dobro razvijaju, samo naši ljudi nisu na visini. Treba ljude sačuvati i okupatora iskoristiti, čuvati se nemaca, učestvovati u gonjenju komunista, i posle ćelu zonu orga-nizovati i obezbediti letećom brigadom od stranaca. Nast...
    Br. 1002 od 222: br. 200 10. II. — Pašali javlja: Hugo, Vranješević i Pejić19 na Trebavi. Borjanski odred rastrojen. Ozrenski i Trebavski se spremaju za prelaz preko Bosne da očiste Borje.20 Očekuje pismo od Huga. Pavle Sandžak očistio i obezbedio. Kaže da je hitno pozvan u Kolašin. Ištvan piše brezobrazno i prestavlja stanje na Dinari najcrnjim i boji se za rastrojstvo njegovih. Traži hitnu pomoć Crnogoraca. Juče su povratili Strmicu. Danas tražili italijani hitno 1000 ljudi iz hercegovine za akciju ka Širokom Bregu21 i Posušju koja mesta izgleda napali komunisti.22 Jevđević još nije stigao, čim stigne nastaću da izradi prilaz ka Prozoru i pomoć u municiji i hrani od talijana za zemljake pod vidom hercegovaca. Nastavak ...
    Br. 1003 od 222: br. 200 Nastavak . . Sve ovo se može i mora postignuti pre ili docnije. U ovom pravcu radim i ne vodim računa o kuknjavama. Pavle mi se javio. Huga bih ostavio kao Vašeg delegata u Zapadnoj Bosni, suviše je velika zona da bude kamandant. Mihić verovatno neće da se pokrene iz Sušaka, tamo mu je dobro, inače bi mogao primiti deo hrvatske.23 Ivanišević će biti pogođen ako dođe za načelnika štaba kod Đujića, posle načelnikovanja kod vojvode.24 Đujić je samo junak, nije za velike stvari, ali uz pomoć majora Studea i kap. Šoškića, možda bi mogao da primi Dalmaciju. Njemu je Palošević pomoćnik. Grđić može da sarađuje sa Bjelajcem, ali bez ikakvih ... nastavak ...
    Br. 1004 od 222: br. 201 Nastavak... opunomoćija, jer je po Jevđi sudeći »Poverenik« su oni protumačili kao ministar za zonu gde rade, i užasno ometaju rad komandanata.25 »Ravna Gora«26 će postići sjajne rezultate, pošto se nadam da će uz eksploziv doći oružje i ostalo. Izjavljujem da je hitno potreban eksploziv za Pašalija i ovde, pa neka se odmah šalje, tako će dolazak aviona demantovati propagandu radio Londona i navijanju za boljševike.
    Br. 1005 od 222: br. 201. Nastavak... Verujem da će mo uspeti. Zbog sadanje situacije, zemljaci ne moraju ići duboko u Dalmaciju. Glavno da se pojave kod Prozora i dođu do Livna. Nemaca nema na prostoru Drvar — Prozor. Svakako se moramo čuvati njih. Mislim da je upotreba zemljaka neophodna na pravcu Prozor — Livno. Ako komunisti pokušaju upad u hercegovinu, što izgleda nameravaju. Nemci i hrvati ruše bunkere duž pruge Sarajevo — Višegrad i na Jahorini. U Trnovu domobrance smenili jedna nemačka četa. Danas u Rogoju tražili četničkog komandanta na pregovore, odgovoreno da nije ovde, i naređeno prikupljanje podataka. U Goraždu nema Nemaca. Hrvati upućuju snage u Ustipraču. Kod hrvatskih, vojnika metež i haos. Preduzeću pripreme za rušenje puteva.27 Moje mišljenje da se front prema nemarna i borba ne smeju otvoriti dok se ne svrši sa talijanirna, jer bi se našli bez sredstava između nemaca i italijana. Dolaskom nemaca na demarkacionu liniju situacija postaje ozbiljna. Pre nego bi ma šta preduzeli protiv nemaca, neophodna je pomoć saveznika ili razoružanje talijama, jer se u protivnom ne bi mogli ni hraniti niti uspešno boriti. Javiću novosti, Branko.
    
    12. februara:
    
    Br. 1046 od 222: br. 202 11. II. — U ime jedinica i naroda Hercegovine i Istočne Bosne i svoje srdačno Vam čestitam dobiveno visoko odlikovanje od strane bratske francuske u znak priznanja za Vaš udeo za uspeh ujedinjenih naroda.28 Mi smo ponosni ovim novim priznanjem Srpskom narodu. Baćović i Jevđa javljaju: komunisti u rasulu predaju se u masama, izgubili ćelu Liku. Naši juče i danas zauzeli Strmicu, Tiško-vac i Srb.29 60.000 srba beži ispred nemaca i ustaša ka Ištvanu. Naredio sam potrebno za spašavanje naroda. Ovih dana očekuje se pad Drvara i Grahova. Bjelajčevi ušli u Korenicu i prošli je 20 km. Jevđa izradio dozvolu da 4000 divljih četnika krenu od Prozora ili Mostara ka Livnu u susret Ištvanu. Talijani daju sve ... Nastavak ...
    Br.30 1046 od 222: br. 203 11. II. — Molim za odgovor 12. do 16 čas.31 da li će doći cmogorci kod mene i kad, kako bih izvestio Jevđu. Sa zemljacima išlo [bi] i 4000 talijana. Mišljenja sam da zemljaci odmah krenu meni i da iskoristimo priliku za odlučno tučenje komunista na prostoru Livno — Glamoč gde su im prema podacima glavne snage. Momenat je pogodan. Sačuvaće ih od nemaca i ustaša. Napad kombinovan na pravcima Prozor — Tomislavgrad — Livno, Imotski — Livno — Glamoč — Bugojno — Livno — Sinj, Livno — Glamoč. Potom gonjenje prema prilikama. Verujem u pun uspeh. Bog i pravda su sa nama. Pozdrav svima Branko.
    Br. 1051 od Ištvana: br. 66 12. II. — Kolona na pravcu Tiškovca u toku 10. i 11. [februara] rasterala partizane u zoni Strmica — Tavani — Ilica — Gornji i Donji Tiškovac, i 11. do 22 č. izbila je na određeni cilj. Kod ove je bilo 6 ranjenih. Druga kolona 11. [febr.] pred mrak zauzela je Srb bez gubitaka. Jedna kolona danas oko 9 čas. u borbi je sa partizanima kod s. Dabašnica.32 Naše jedinice su jako zamorene. Po odmoru pravac kretanja Srb — Trubar — Resanovci — Grahovo. Baćović.
    
    14. februara 1943. god.
    
    Br. 1078 od 222: br. 123 14. II. — Osam hiljada komunista sa Dinare beže za Hercegovinu. Da se ne bi gubilo u vremenu naredio sam pod ličnom odgovornošću Veskoviću preko Nikića da odmah krene trupe ka prostoriji: Zakmur — Vrbniče — Curevo — Hum — Zavajit — Trbušče.33 Naređenje za pokret od ove zone do Prozora čeka Veskovića u Zakmuru. Vas i Pavla obaveštavam: zemljaci treba da dođu kao Bosanci. U Konjicu ih čeka hrana i pola miliona metaka, brdska baterija i osam bacača.34 Jevđa javlja da nemci odustali od okupacije Hercegovine i garantu je životom da će znati deset dana ranije svaki pokret nemaca protiv nas. Branko
    Br. 1086 od Ištvana: br. 67 13. II. — TetMći nam ograničili slobodu rada ako ne operišemo njihovim planovima, nedaju ni hranu ni municiju. Po zauzeću Srba vide rasulo partizana i nedaju nam dalje. Potrebno je da nam hitno date instrukcije da li da prekinemo odnose sa njima ili da se i dalje kolaboriše.32 Baćović hoće da prekine odnose. Baćović, Đujić, Ivanišević.
     
    
    15. februara.
    
    Br. 1121 od 222: br. 214 14. II. — Ivanišević javlja da komunisti napadaju samo četnike a italijane štede, tako njih italijani. Po zauzeću linije Suvaja — Srb i Tiškovac — Strmica italijani ukočili pokret naših. Ištvan hoće da kida sa italijanima Naredio sam da se zadrže isti odnosi dok se obračunamo sa komunistima. Bjelajac ima dve stanice, ali se ne javlja. Drenović nadire od Petrovca ka Drvaru. Naredio sam hvatanje veze sa obojicom. Sutra preko Pašalija šaljem naređenje Hugu za čišćenje zapadne Bosne sa opštim pravcem Doboj — Kotor-varoš — Mrkonjićgrad u cilju tučenja onih delova koji beže u Slavoniju. Nastaviće se ...
    Br. 1122 od 222: br. 215 Nastavak... Pare stigle.36 Kad prebrojim javiću, ispravnost prijema. Đujićev načelnik štaba major Stude s višom školom. On i Soškić vršiće poslove uspešno. Odred »Borja« nije rastrojen, samo delom prešao na Trebavu. Svi se biju protiv komunista, a i nemci. Republika se ne može stvoriti u Zapadnoj Bosni a za zemljake javio sam. Obezbediću tajnost. Glavno da što pre stignu, kako bi akcija od Prozora počela na vreme. Najteže će ići za hranu od Kalinovika do Konjica, ostalo sve uređeno. Kompromitacija neće biti jer zemljaci idu kao divlji bosanski četnici. Propagandu i postupak prema hrvatima narediću prema Vašem naređenju.37 Nastavak ...
    Br. 1123 od 222: br. 216 14. II. — Komunisti izgleda resili da odstupaju u dva pravca: jačom snagom u Hercegovinu a slabijom u Slavoniju. Postaraću se da ih što žešće kaznimo. Pripremio sam 2000 hercegovaca za dejstvo od Posušja na Imotski i Livno, dok će zemljaci od Prozora ka Livnu.38 Tako će uvijek jedna grupa biti gotova za frontalni a druga za bočni udar. Danas komunisti zauzeli Imotski jer se hrvati nisu borili, a ustaše pobegle. Italijani bombardovali Imotski. Neobjašnjivo mi je ali je tačno da su nemci porušili neke bunkere duž pruge Sarajevo — Višegrad.
    Br. 1124 od 222: br. 217 Nastavak... Možda nam spremaju klopku na ovim mestima. Jevđa zahvaljuje na akciji đenerala Đukanovića da se deo hrane za stanovništvo Crne Gore dade hercegovcima i moli da se požuri jer je stanje sve teže. Činim sve da sprečim upad komunista u Hercegovinu i Istočnu Bosnu. A ako zemljaci dođu na vreme, verujem u uspeh. Jurao39 701 radio u Hercegovini vrlo dobro. Oficiri mi što pre trebaju. Najbolja škola je teren. Pokušaću izvlačiti iz ropstva i Boke. Musa danas došao. Stvar sa Čajničem uređena. Ubedio sam ga da su muslimani krivi i izvršio komparaciju sa Bje-limićirna. Glumac došao na referat za Čajniče. Baja40 je jači za 200 pušaka. Nastavlja se ...
    Br. 1125 od 222: br. 218. Nastavak. — Gledaću da pošaljem deo njegovih u pojačanje Pašaliju za likvidiranje Sekovića. Sa Hercegovcima protiv komunista uputiću 300 muslimana. Neka Pavle najstrožije zabrani zemljacima ubijanje i pljačku muslimana pri prolazu do Konjica i neka zemljaci što pre dođu, pa će sve biti dobro. Pozdrav Branko. Kraj
    
    16. februar 1943 god.
    
    Br. 1151 od 222: br. 219 15. II. — Kao po dogovoru danas mi se niko ne javlja. Jevđa izvestio: Italijani ga pitaju. Da li ste se Vi sastali ovih dana sa Titom i da li su naše trupe sigurne od komuniziranja. Boje se. Pavelićev ministar Vrančić41 u govoru zapretio da će posle komunista ustaše i nemci izbaciti iz Hercegovine četnike i italijane. Nešto spremaju prema Goraždu. Iz Čajniča pobeglo u Sarajevo 18.000 muslimana. Nemci javili italijanima da 20.000 Srba iz Sandžaka napreduje Drinom. Sarajevo se grozničavo utvrđuje. U Donjoj Hercegovini stanje rovito zbog približavanja komunista i crvene propagande iz Dubrovnika i Mostara. Pre nekoliko dana bila pobuna u Popovopoljskom bataljonu, koja je ugušena. 8 streljano a nesigurni razoružani. Nastavak.
    Br. 1152 od 222: br. 220 nastavak. — Sad isti slučaj u Pribilovačkom bataljonu. Pantić42 sa Bilećskom brigadom urediće stvar kao i u prvom slučaju. Posle završenih akcija cela Donja Hercegovina mora se iz osnova pročistiti i držati strancima. Sa Glumcem radim na obezbeđenju Čajničkog i Fočanskog sreza. Te snage43 su na frontu od Lima desnom obalom Drine do Jahorine. Od plena ojačani za 200 pušaka. Oko 2000 turaka iz Čajniča sad su na frontu sa hrvatima pod Međeđom — Ustiprača — Goražde i prete napadom kad se vrate Crnogorci. Nastavak.
     
    Br. 1153 od 222: br. 221 nastavak. — Proučavam stvaranje rezervi od Drinskog korpusa, 2. sarajevske i kalinovačke brigade na prostoru Foča — Dobro Polje — Kalinovik. Kod hercegovaca na prostoru Nevesinje — Stolac. Ako bude potrebe da se bijemo sa komunistima na levoj obali Neretve, moramo učiniti sve da se spreči upad u Hercegovinu i Istočnu Bosnu. Zato mi je važno da zemljaci stignu na vreme, jer Ištvan je poveo najbolje borce i komandante, pa će injekcije sa tri strane dobro doći. Musi ću dati punomoćje a moram i nešto para. Branko.
    
    17 februara 1943 god.
    
    Br. 1205 od 222: br. 124 16. II.— Komunističko nadiranje bez otpora od Imotskog zauzeli Grudu, a od doline Neretva žel. stanicu Drežnicu44 i napali Konjic45. Jačina njihovih snaga ceni se na 6.000 ljudi proletera iz Crne Gore, Hercegovine i Srbije. Voja Lukačević stigao kod mene. Zadržaću ga dok se ne završe operacije i prikupi nešto njegovih snaga. Pošto sam uveren da Crnogorci ne mogu stići na vreme, jer sam čuo da su raspušteni kućama umesto da ostanu u Čajničkom srezu kako sam molio. Sa raspoloživim snagama učiniću sve što mogu do poslednjeg čoveka. Od moga odlaska do danas savlađujem nebrojene teškoće sa raznih strana. Uvek sam Vas obaveštavao tačno o situaciji i činio celishodre predloge. Ali imam utisak da se moji planovi od strane izvesnih komandanata sistematski miniraju. Posle akcije ukloniću se da nikom ne smetam. Postupiću po svim dobivenim, naređenjima. Branko.
    Br. 1221 od 222: br. 125 17. II.— Po talijanskim podacima komunisti nadiru u tri kolone: Glavnina jačine 4.000 ljudi pravcem Prozor — Konjic. Drugom jačine 2.000 ljudi dolinom Drežnice i trećom jačine 2000 ljudi pravcem Imotski — Ljubuški46. Preduzeo sam mere za obezbeđenje Hercegovine. Prikupljam snage za udar pravcem Bjelašnica — Prozor — Livno. Preko Jevđevića pokrenuću talijane na ofanzivu pravcem Mostar, Posušje — Tomislav Grad — Livno i Čapljina — Ljubuški — Imotski — kao i napad od Grahova na Glamoč i Livno. Verujem u uspeh. Branko.
    
    18. februar 1943 god.
    
    Br. 1223 od 222: br. 126 18. II. — Komunisti juče zauzeli Prozor47, Drežnicu, Ostrožac48 i Gorance. Talijani izgubili 2000 ljudi, 4 topa, 10 bacača i mnogo hrane i municije. Komunisti napreduju ka Konjicu i Mostaru. Iz Blagajskog bataljona pobeglo 50 ljudi u šumu i ceo muslimanski bataljon. Jedinice u Južnoj Hercegovini nesigurne. Jevđević sistematski kvari grupisanje po mom naređenju a ovo pravda da talijani neće ništa dati ako naši ne izvršavaju njihova naređenja. Prikupljam snage za odbranu hercegovine i linija Bjelašnica — Prenj sa koje nameravam da ih napadnem. Da sada imam Crnogorce ovde sigurno bih tukao komuniste. Kriza će trajati dok ne prikupim snage za sigurnu odbranu položaja oko Konjica, koji se verovatno neće održati, jer mi treba bar tri dana za dolazak prvih pojačanja. Nastavak dep.
    Br. 1224 od 222: br. 127 Nastavak. . U Hercegovini ću narediti mobilizaciju svih sa oružjem. Pored Pavlovih treba hitno Bajo Stanišić da uputi 2000 ljudi u Bileće i Gacko49. Od brzine pristizanja pojačanja zavisi odbrana hercegovine i tučen je komunista. Talijani ne izlaze iz varoši i ne pomažu se uzajamno. Neznam dali će se resiti na ofanzivne akcije. Snage komunista se pojačavaju prilaskom meštana i dolaskom onih koji beže iz Dalmacije. Učiniću sve da očuvam hercegovinu, što se može jedino dolaskom pojačanja. Juče se nisu javljali Pašali i Dinarci. Branko
     
    
    19 februar 1943 god.
    
    Br. 1268 od 222: br. 228 18. II.— Ne izvršivanje naređenja Vrhovne Komande i lakomisleno vraćanje ljudi kućama radi odnošenja plena, može dovesti do vrlo teških potresa.50 Voleo bih da vidim ove komandante u mom položaju. Pored javljenog, danas zauzeli Bradinu51, čime je ugrožena Bjelašnica. Najnoviji podatci: sada crveni nadiru sa tri divizije jačine 12.000 ljudi. U toku je sledeće grupisanje snaga52: Bjelašnica — Konjic 400 naših i 400 muslimana. Konjic — Ostrožac 450 naših četnika i 400 muslimana. Kod Bjelog Polja severno od Mostara oko 1000 ljudi. Kod Blagaja 500 ljudi. Oko s. Crnci53 — Bivolje brdo 500 ljudi. Oko Nevesinja 900 ljudi i u Stocu 250 ljudi. Pošto Jevđa smeta, sutra šaljem Radulovića sa stanicom blizu Nevesinja da u moje ime koordinira rad južno od Prenja i Voju Lukačevića za Konjic za objedinjenje rada svih naših snaga prema istom. Dao sam im instrukcije.54 Nastavlja se.
    Br. 1269 od 222: br. 229 18. nastavak.— Sutra upućujem 400 ljudi za pojačanje Bjelašnice i 300 ljudi za konjičku grupu.55 Za 2 dana nadam se da će mi stići Durmitorci56 i drugi ešalon Vojinih ljudi sa kojima ću zadržati komuniste do dolaska Pavlovih. Glavno je da se spreči dublji upad glavnih snaga crvenih od Prozora. Kriza još dva do tri dana. Ako padne Konjic imaćemo velike teškoće sa ishranom, jer put Kifino selo — Ulog upotrebljiv samo za pešake i to ne redovno zbog nameta. Naredio sam upornu odbranu za dobitak u vremenu, a posle prikupljanja snaga pređuzećemo napad prema prilikama, ali će se to odužiti. Jevđa obećao kamione za prebacivanje Bajovih trupa u Nevesinje i Stolac. Ištvan javlja da su komunisti napustili Grahovo i da ga Talijani koče. Pašali pita kada će doći avioni, jer u očekivanju ne može da napada Sekoviće i da li će Leko moći da učestvuje u napadu. Avion predviđen ovde neka ide kod Pašalija, jer sada je nezgodan prijem. Branko.—
    
    20 februar 1943 god.
    
    Br. 1295 od 222: br. 232 19. II.— Nemam novih podataka. Po današnjem dejstvu izgleda glavna snaga crvenih u centru. Po žestini napada sigurno je da imamo posla sa njihovim proleterskim brigadama odlično naoružanim. Nevalja što se sada u Hercegovini nalaze slabi borci i starešine, otuda predaja crvenima. Italijani ne aktivni i kao jagnjad idu mirno pod nož. Očigledno da će sva pojačanja iz Crne Gore stići dockan za održanje sadašnjih položaja, a Vi znate kako pada moral ljudi pri povlačenju. Bojim se da odlazak Crnogoraca iz Čajniča kući umesto kod mene, ne bude katastrofalna greška po sve ove krajeve. Nastaviće se.
    Br. 1296 od 222: br. 233 nastavak.— Ne usuđujem se ni da kažem ljudima da će pojačanja stići tek za sedam do deset dana, jer priznajem, a ako nikad nisam bio, niti sam pesimista, da se sa ovim i ovakovim ljudstvom ne može računati na toliki otpor, sem ako Italijani počnu napadati. Dok sam živ neću zaboraviti da se u ovakav kritičan položaj došlo zbog odnošenja pljačke, u mesto da smo danas kod Livna i da razbijamo komuniste, mi se moramo povlačiti pred ovim mangupima. Teži su mi ovi dani nego 6. XII. u Struganiku57. Uveravam Vas da naprežem i poslednji atom snage da situaciju preokrenem u našu korist. Molim da učinite sve da pojačanja najhitnije stignu, jer pad Hercegovine značio krizu i za Crnu Goru. Nastaviće se.
    Br. 1297 od 222: br. 234 20. II.— Nastavak.— Pavle i njegovi komandanti nisu shvatili da se na Neretvi brani Crna Gora. Bajo je trebao iz Nikšića upućivati po ešelonima od 500 ljudi kamionima za Nevesinje. Neka bar prvi ešelon hitno stigne da se Hercegovci uvere u dolazak pomoći. Jevđi sam naredio da izradi hitno upućivanje Ištvanovih ovamo, ali on je daleko da koristi u najkritičnijem momentu. Ilegalno Ištvan neće krenuti. Odmetnuti muslimani su iz vojne organizacije. Bjelimići su se dobro pokazali, sada nam dobro vrede. Pašali javlja da su komunisti58 zauzeli Stupar, Đurđevik i Živinice. Sekcija Kladanj. Ima ih oko 3.000 On priprema napad na Šekoviće.59 Hugu sam dao naređenje za čišćenje Zapadne Bosne. Nastaviće se.
    Br. 1298 od 222: br. 135. Nastavak.— Đujić javlja da je Grđić proglasio sebe za političkog, Bjelajac za vojničkog naslednika Birčaninovog. Njima je sada ovo glavna briga. Posle akcije moraju se svi postaviti na svoja mesta. Danas u Trnovo došlo 700 domobrana i 100 nemaca. Još ne znam šta nameravaju. Borbu sa njima sada ne bih želeo, ali ako krenu k meni, tući ćemo se i sa njima. Zbog povlačenja Italijana iz Gacka postoji opasnost od napada Turaka iz Fazlagića Kule. Gaćani traže pomoć. Crnogorci opet ubijaju turke pri kretanju ovamo. Pokvariće mi ceo trud za pridobijanje muslimana. Kraj. Branko.—
    Br. 1322 od 222: br. 236.— Da Vas obrađujem: Crvenu gamad smo proterali sa leve obale Neretve na desnu. Otklonjena opasnost za Konjic, Mostar i Nevesinje. Izdajem naređenje za ofan-zivu od Mostara ka Drežnici prema obema obalama Neretve od Konjica ka Prozoru također obema obalama Neretve.60 Po-kazaću mangupima da nisu dorasli Kraljevim Ravnogorskim oficirima i borcima. Branko.
    
    21 februar 1943 god.
    
    Br. 1327 od 222: br. 237 20. II.— Stanje danas sledeće: Voja Lukačević stigao u Glavatičevo i verovatno produžava za Konjic. Objedinio rad svih snaga ka Konjicu.61 Forsiranim upućivanjem snaga uzetih sa raznih strana i muslimana meštana zgrabljena je Bjelašnica ispred nosa komunistima koji su već 18. II zauzeli Bradinu. Zatvoreni su svi pravci od puta Sarajevo — Trnovo ka Bjelašnici do Neretve. Sa muslimanima na otseku ima 1300 ljudi. Na otseku Konjic — Ostrožac ima oko 800 ljudi a danas stiže Voja sa 400 ljudi. Sutra odavde upućujem Voji kapetana Poleksića sa 230 Drobnjaka. Voji sam naredio da prouči situaciju a prema potrebi preduzme lokalne ispade za bolje obezbeđenje leve obale Neretve i Bjelašnice.
    Nastavak.
    Br. 1328 od 222: br. 238 Nastavak.— U težnji da se spoji sa Ramom i Jablanicom i sačuva hrana i municija u njima za nas, Major Pantić uspeo da odbije napad od s. Ravna i Podima, a komunisti su se potom povukli na desnu obalu Neretve kod Drežnice. Naredio sam napad sa 1300 ljudi pravcem Mostar — Goranci — Drežnica i sa 500 ljudi pravcem Ravni — Senjani62 — Drežnica uz pomoć artilerije i avijacije. Cilj akcije oslobođenje puta Mostar — Rama — Konjic radi upućivanja hrane Voji i mogućnosti manevra, ako bi crveni ponovo pokušali prolaz na levu obalu. Nastaviće se.
    Br. 1329 od 222: br. 239. Nastavak, a bacanjem pojačanja od 8.000 Crnogoraca koji pristižu. Besomučnom propagandom, pretnjama i prekim sudovima, uspelo se da se povrati duh boraca i napada. Radulović stigao u Nevesinje. Radiće dobro po mojim naređenjima. Grupe javljene u toku formiranja, samo se neće ostvariti puna jačina. Jevđa javlja da prema nama ima 12.000, a da na celoj nezavisnoj po nemačkim podatcima 40.000. Bar upola treba smanjiti, ali su jaki još i borbeni. Ovo zlo potiče od propagande »Slobodne Jugoslavije« i Londona. Ako London produži ovako, zabraniću slušanje istoga. Nastaviće se.
    Br. 1330 od 222: br. 240. nastavak. Iz Konjica javljaju da se 4 brigade proletera nalaze prema Ivanu i Podorašcu, a jače snage kod Ostrošca.63 Zbog oskudnih podataka i slabih veza, još ne znam gde su im glavne snage. Možda je upad kod Drežnice bio demonstracija, a glavni napad spremaju levim, što je verovatnije, ili desnim krilom. Tražio sam detaljno izviđanje iz vazduha. Od pojačanja formiraću grupe da mogu odgovarati na svaku njihovu akciju. Verujem da ćemo sačuvati Hercegovinu, jer kriza prolazi. Vezu sa Vojom održavam kuririma, a sa Hercegovinom telefonom i radiom. Vojina stanica na putu ka meni. Nastavak.
    Br. 1331 od 222: br. 241 nastavak.— U Trnovo došlo 700 ustaša u domobranskim uniformama. Ako što pokušaju, dočekaćemo ih. Fazlagića Kulu zavaravamo pregovorima dok se ovo završi, a posle ćemo joj prirediti sudbinu Čajniča. Dobio sam poštu od Huga i Pašalija. Rade vrlo dobro. Domobrani i muslimani prilaze sve više. Posle komunista srušićemo nezavisnu64 vrlo brzo pridobijanjem domobrana i muslimana i uništavanjem ustaša. Pojačanja neka se upućuju kako sam tražio. Nove momente javiću. Branko. Kraj.
    Br. 1339 od Maria: br. 35 20. II.— Na zahtev nemačkih trupa supersloda65 obustavili našu akciju ka Grahovu i Glamoču da bi se sprečio dodir i eventualni sukob sa nemcima koji napadaju ka tim mestima sa pravca od Drvara i Jajca. Zbog ovoga a da naše trupe ne bi ostale neaktivne prvih deset dana, koliko se smatra da će trajati namačko-italijanska ofanziva preduzeo sam korake kod tetkića da obnovimo napad na Srbsku kotlinu i da je organizujemo po uputu 5. Nastaviće se. Ivanišević.
    Br. 1340 od Maria: br. 35 nastavak I.— Kažem da obnovimo napad s toga što su nadmoćnije snage komunista primorale 1000 dinaraca posade da se povuku i napuste jednom osvojenu teritoriju.66 Tetkići i Đujić su pristali na ovu operaciju dok je Baćović odbio da učestvuje, navodeći razlog da su trupe premorene i da Dinarei nisu u stanju da garantu ju osvojenu teritoriju. Uvređen ovom izjavom, Đujić je sa tetkicima preduzeo akciju, dok su Baćovićeve trupe ostale na odmoru u Stanici. Nastavak...
    Br. 1341 od Maria: br. 35 nastavak II.— Odnosi između Đuji-ća i Baćovića ponovo su se pogoršali i Vaše naređenje za odlazak hercegovaca stiglo je u pravi čas.67 Sa Baćovićem ću pokušati u Splitu kod generala Spiga68 da naređeni pokret lega-lizujemo. Izvešteni ste o zakulisnoj borbi za vlast koja je počela u Splitu odmah posle srnrt vojvode. Ta borba u kojoj učestvuju svi komandanti i nacionalni poverenici, vodi se tajno i zakulisno. Ovih dana dostigla je vrhunac. Tetkicima je poznata ova borba, ali oni je raspiruju svesni da smo bezopasni kad smo nesložni i pocepani.— Nastaviće se. .
    Br. 1342 od Maria: Br. 35 nastavak III.— Rad ovih bezumnika upropastiće, bojim se, sve što je do danas postignuto. Agitacija i vrbovanja, izborna borba i drugo daće maha strastima koje su srušile Jugoslaviju. Isti ljudi i isti karakteri sa ranijim metodama ne biju se za slobodu Otadžbine niti za dobro naroda, već za položaje i buduće Ministarske fotelje. Narod i vojska uvideće ovu prevaru i izdajstvo pre ili posle, čime će naša stvar biti dovedena u krizu. Nastaviće se.
    Br. 1343 od Maria: br. 35 nastavak IV.— Potrebno je da Vi presečete ovu borbu u korenu, i ja Vas molim da hitno intervenišete. Molim Vas da uvažite samo one depeše o situaciji koje smo potpisali sva trojica, a pojedinačne da posmatrate sa rezervom. Mihić još čeka u Kninu na odgovor na depešu koju Vam je dostavio. Kraj dep. Ivanišević.
    
    22. februara.
    
    Br. 1374 od 222: br. 242 21. II.— Izveštaj o prebacivanju komunista na desnu obalu Neretve bio netačan. Oni prošle noći napali Pantića. Napad odbijen. Naši zauzeli s. Ravno.69 Ima zarobljenika. Kažu da snage na levoj obali iznose 2000 ljudi sastavljenih od užičko-požeške brigade, domobranaca i turaka. Dobar znak, jer znači da krpe. Od Voje nemam još novih podataka. Stigao je u Konjic i sad sam miran za desno krilo. Radulović danas stiže u Bijelo Polje. Sigurno je da ću od njega dobiti tačnije podatke nego od Jevđevića. Ružić stiže sutra u veče na Brod70 južno od Foče, a kod Voje može biti tek 25 februara. 500 ljudi pukovnika Baje stiže večeras kamionima iz Bileća u Mostar.71 Radim po 15 sati svakodnevno, a po odlasku Radulovića moram lično sve svršiti. Pošaljite mi hitno majora Perhineka. Branko.
    Br. 1375 od 222: br. 243 21. II.— Jevđa javlja: Neće da puste Ištvana, tražio je ponovo. Komunisti zauzeli Ramu.72 Politička situacija teška. Komunisti u paničnom begstvu prema Drežnici. Kap. Martinović javlja: da će 22. i 23. poći drugi i treći ešelon Bajovih ljudi za Mostar.73 Poručnik Vukasović74 sa Bjelašnice javlja: da juče nije napadnut. Prema njemu od Konjica do Tarčina i Ormanja osam brigade. U Umoljane dolazili nemci, rekli da je to njihova zona i tražili da je Vukasović napusti. On odbio. Zadržavam ga na mestu dok nebi nemci što preduzeli, ali ne verujem dok su tu komunisti. Nstv.
    Br. 1376 od 222: br. 244 Nastavak.— Dolaskom pojačanja sprečili smo upad u Hercegovinu. Bojim se da ne pobegnu u Bosnu kad vide da je ovde čvrsto. Kontakt će mo stalno održavati i juri ta ih. Naredio sam Pašaliju da bude oprezan. Ištvan javlja da bi krenuo, ali legalno. Tetkići ne daju, a za ilegalno nema municije. Traži Jevđu. Šta da radim.75 Bez municije ne može krenuti, a Jevđu mu ne mogu poslati. Jevđi sam naredio da ponovo traži odobrenje polaska i Ištvanu da sačeka. Juče talijani bombardovali sa 10 aviona Voju Lukačevića kod Glavatičeva u mesto komuniste kod Drežnice.76 Od naših jedan mrtav i sedam ranjenih. Preko Jevđe uložen protest protivu ovih idiota. Možda je ovo namerno. Hrvati iz Nevesinja i Gacka nude da predaju vlast nama i hranu i municiju. Nemci i Titova organizacija pobegli iz Hercegovine. Naredio sam da se pobiju komunisti u Mostaru.
    Br. 1378 od 222: br. 246 22. II.— Posle akcije dokumentovaću Vam sve svoje izveštaje pošto ste izrazili sumnju. Zemljaci se sigurno neće prikupiti u potpunosti pre 1. marta a to je tačno deset dana. Da nismo brzo zgrabili teren komunisti bi zauzeli Hercegovinu. Možete biti sigurni da se nisam uplašio komunista, ali je sasvim prirodno da sam izrazio svoje negodovanje zašto da se dolazi u kritičan položaj bez potrebe. Kako je teška bila situacija videćete iz izveštaja posle akcije. Sa Bajom sam stupio u vezu preko Martinovića. Prijatno me iznenadila brzina skupljanja njegovih snaga. Sa Kulom pregovaramo da ih prevarimo.77 Dok ne pristignu sva pojačanja izvodiće mo samo lokalne napade, sem ako pokušaju da beže neće mo ih pustiti nekažnjene. Hugu i Pašaliju i Bernardu naređeno potrebno. Branko. Kraj dep.
    Br. 1379 od 222: br. 247 22. II.— Jevđa jutros javio: jedna kolona nemaca jačine 2500 ljudi zauzela juče Gornji Vakuf78 i nadire ka Prozoru a druga od nemaca i hrvata zauzela Bradinu79 i nadire ka Konjicu. Sva Titova vojska krenula sa Prozora i sinoć uzela Jablanicu80 i zarobila 800 talijana. Komunisti vode mnogo ljudi bez oružja i naoružavaju ih od plena. Jevđa se uzbudio i boji se za Ištvana. Obzirom na novu situaciju naredio sam.. nastavak. .
    Br. 1380 od 222: br. 248 Nastavak. . Rampini81 da hitno posedne za upornu odbranu sa svima snagama na levoj obali Neretve uz liniju: s. Radešine — Prisoje — Borje — Gradina i zatvori pravac V. Prenj — Kantar na liniji k. 1886 — Crno-glav gde uhvatiti vezu sa Radulovićem.82 Rezerva u dve grupe kod Bunara i Mene ja sela. Desna jača. Od Tetkića da uzme bateriju i bacače i plasira ih kod rezervi.83 Da hitno uzme sa desnog otseka 500 ljudi za pojačanje levog. Večeras mi stiže Poleksić sa 230 ljudi u s. Bjelu. Avizirao mi dolazak Kasalovića sa 1000 ljudi.84 Najveća opreza prema nemcima izbegavajući dodir. Povlačenje da ne ide dalje od linije: s. Čelebić — Bodilj — Ljubinja — Lisina — Borova Glava.
    Br. 1381 od 222: br. 249 Nastavak Il.Vukasoviću na Bjelašnici da hitno uputi Voji 500 ljudi u s. D. Bjelu. On da dođe u s. Džepi i da drži Bjelašnicu sa ostatkom snaga, pazeći da komunisti ne izvrše napad na prolazu nemaca za Konjic. Prema nemcima opreza i praćenje pokreta na prostoru Trnovo — Pazarić — Konjic. Nastavak...
    Br. 1382 od 222: br. 250 Nastavak III.— Radulović da hitno izbije na liniju: Ovca — Erać — Velika Baba — Glave — Lazine hvatajući vezu sa Vojom, a po mogućnosti napad do Drežnice radi olakšanja Voji. Rezervu formirati na prostoru s. Pod-gorani — s. Prigređane — s. Zeljuša. Čapljinska grupa.85 Na desnoj obali držati sigurno sadanji mostobran kod Raške Gore sa eventualnim proširenjem do linije Vilenjak — Tomina Kosa — Dobra Draga — s. Goranci — Jastrebinka. Ako Voja bude prisiljen na povlačenje da Bora izvrši udar u bok i pozadu komunista pravcem Prenj i s. Ostrožac.
    Br. 1383 od 222: br. 251 22. II. — Nastavak Obojici objasnio težnju održati Prenj, privući rezerve i pojačanja pa snažnim napadima pravcima: Bjela — Jablanica i Jasenjani — Jablanica baciti komuniste u Neretvu kada će im nemci preseći otstupnicu Rami i Jablanici. Situacija crvenih teška i verovatno je da će po svaku cenu pokušati probijanje od Jablanice pravcem Bjela — Glavatičevo, prilika da ih uništimo samo da Voja izdrži do dolaska Kasalovića čiji pokret forsiram.
    Br. 1384 od 222: br. 252 Nastavak IV. — Jevđi da se ne uzbuđuje, prati pokrete i sazna namere nemaca i izradi prolaz suvim ili vodom do Makarske za Ištvana.
    Br. 1385 od 222: Nastavak V.— Ištvana obavestio o situaciji i rekao da i on forsira dozvolu pokreta i dobijamje municije. Dalji rad podesiću prema razvoju situacije. Komunisti još ne ispoljavaju akciju južno od Mostara i možda su skrenuli od Grude ka Drežnici. Kraj dep. Branko.
    Br. 1416 od Ištvana: br. 75 22. II.— U poslednjim operacijama svu municiju utrošio. Na bacačima po šest granata a na četnika po 15 metaka. Tetkići ne daju mi municiju. Tražio sam najenergičnije i dozvolu da krenem. Upozorio sam ih na posledice ako ne dozvole da idemo da branimo svoje kuće u hercegovini. Đujić u Gračacu sa nešto dinarskih četnika pomaže tali-janima u borbama koje se vode oko Mazina. Ivanišević hitno otputovao u Split da od armije traži moj prolazak i municiju. Nema mnogo vere da će stvar povoljno svršiti.
    Br. 1417 od Ištvana: br. 76 22. II.— Nastavak. Talijani me drže a i meštani ih u tome pomažu. Neophodno je potrebno da Jevđević dođe na jedan dan da ovo svrši. Talijani su ma saopštili da nemci kreću u pravcu Glamoča. Osećam nešto u vazduhu da nam nemci i ustaše i talijani pripremaju neku zamku. Ponavljam Jevđević hitno da dođe. Da li su došli cmogorci. Kakva je situacija. Baćović.
    
    23. februara:
    
    Br. 1424 od 222: br. 254 22. II. — Sa desnog krila dobio sam izveštaj od Voje, Muse i Vukasovića. Siže: stanje uglavnom stabilizovano. Voja verovatno danas pošao ka Jablanici, koja se izgleda još drži.86 Musa u Odžacima dočekuje naše i ispraća ih, a muslimane tera na položaj. Radulović stigao na položaj i radi po naređenjima.87 Do podne naši poseli liniju: Planinica — Bukovo Brdo — Dolovi — s. Ravne — Mandić. Imaju dve baterije. Sa Vojom uhvatio vezu. Kod Raške Gore mostobran na desnoj obali, komunisti danas nisu napadali. Do sada sa naše strane 3 mrtva i 30 ranjenih. Komunista oko 100 mrtvih i 12 zarobljenih. Dobro su naoružani, ali gladni i zaimoirni. Jevđa javlja: današnjim izviđanjem iz vazduha utvrđeno da komunisti kreću od Ljubinje pl. ka Neretvi.88 Traži pare za podmićivanje talijana. Jevđa rekao talijanima da će mo napasti nemce ako pređu na levu obalu Neretve. Molim Vaše naređenje kako da postupim u ovom slučaju. Nastavak dep.
    Br. 1425 od 222: br. 255 22. II.— . . koji može da nastupi. Nemački major u Mostaru dao garanciju da neće nemci ići van puta i da je pokret privremen. Nemci iz Trnova otišli u Sarajevo. Pašali otišao ka Šekovićima. Njemu i Hugu dao sam direktive za rad za čišćenje Istočne i Zapadne Bosne od komunista. Ištvan javlja: o pokretu nemaca ka Glamoču i ustaša ka Gračacu i Kninu. Boji se klopke i zapomaže da mu pošaljem Jevđevića. Ako ne uspe da stvar urede odavde poslaću ga gore. Svi su izgledi da nemci žele da zaposednu celu Jadransku obalu i neverujem da će ih talijani zadržati pored sve ljubomorno čuvane svoje zone. Naredio sam svima budno praćenje pokreta i namere nemaca i hrvata. Raspored snaga izvršiću da budemo u stanju dočekati i tući komuniste pa eventualno i okupatore. Uglavnom gužva se sprema, a mi moramo sve proveravati i cilj postići a snage sačuvati. Kraj dep.
    
    24 februar 1943 god.
    
    Br. 1452 od Ištvana: br. 83 23. II.— Put koji ste nam odredili na Makarsku obzirom na situaciju najbolje nam konvenira. Odmah po prijemu depeše tražio sam od italijanskog đenerala odobrenje za put Solin — Makarska — Vrgorac — Ljubuški — Mostar suvim, a do Solina željeznicom. Đeneral mi je saopštio da mi on ne može dati dozvolu za put, zbog čega sutra putujem za Split, da bih govorio lično sa komandantom korpusa.89 Molim da Jevđević hitno preduzme potrebno u ovom pravcu, kako bi što pre stigli i udarili komuniste u leđa. Kretanje nemaca u pravcu Glamoča i Livna potvrdio mi je ovde italijanski đeneral. Nećemo dozvoliti da nas razoružaju, pre bi svi izginuli. U Splitu ostajem jedan dan. Baćović.—
    Br. 1453 od 222: br. 256 23. II.— Situacija danas nejasna jer me vrlo nakaradno izveštavaju, a vesti od Voje do mene putuju 24 časa. Jutros u 9 časova Radulović izvestio: Jevđa uradio da nemci ne prelaze na levu obalu Neretve.90 Voja izgubio Ljubinju planinu, por. Vukčević otstupio ka s. Zabrđu. Komunisti zauzeli Jablanicu i u njoj 6 brskih topova. Prva tri Bajova ešelona došla. Drži položaj Planinica — Dolovi — Mandić. Nema snage za napad na Drežnicu. U podne Jevđa javio da su komunisti u 11 časova napali Konjic.91 Nastavlja se.—
    Br. 1454 od 222: br. 257 Nastavak.— Ni reci o njihovom i Vojinom položaju. Tražio sam hitno detaljne podatke, ali ih ne dobijam. Talijani traže da se Bajove trupe upotrebe desnom obalom, i drže ih u Mostaru.92 Od Voje sam dobio pismo od 21. o.m. gde se žali da su muslimani posle prvih pušaka pobegli, a konjičke su talijani razoružali.93 Jevđević javio da komunisti imaju tri divizije, dve na prostoru Prozor — Drežnica, a jedna kod Imotskog. U 21 čas javio Jevđa o borbi kod Planinice kod Mostara.94 Za Voju talijani tvrde da iz Bjele posmatra napad na Konjic. Hrvatski ministar Vrančić dolazio danas u Mostar, i obećao da će... Nastavlja se.
    Br. 1455 od 222: br. 258 23. II. Nastavak.... nemci i hrvati iščistiti hrvatsku i Mostar od komunista i nas. Na osnovu ovako nejasne situacije, naredio sam: Voji preko Jevđe i kuririma, da po svaku cenu održi u svojim rukama ovu liniju: Bjelašnica — asobar95 do dolaska Kasalovića Bojovića i Ružica, koji mi sutra do podne stižu u selo Borke. Da sa desnog krila uzme 500 ljudi i iz Konjica izvuče hranu i municiju. Raduloviću da neda trupe za desnu obalu. Da brani sadanji položaj i pošalje noćas 300 ljudi pravcem Ledenica — Prevo-rac — Dolovi — Taraš za hvatanje veze sa Vojom i udar u bok komunista pri njihovom napadu na D. Bijelu.96 Nastaviće se.
    Br. 1456 od 222: br. 259 23. II. Nastavak.— Od svih traženi detaljni podatci o situaciji. Imam utisak da su komunisti bacili glavne snage na Voju u težnji da prodru u dolinu Neretve između Prenja i Bjelašnice, jer nisu uspeli kod Drežnice, a levo i pozadi su ugroženi od nemaca. Ako Voja zadrži navedenu liniju, onda ćemo im prirediti uništenje u džepu Neretve. Kriza je do pristizanja Kasalovića. Nadam se da će Voja izdržati, jer su mu pojačanja avizirana, a položaji jaki. Dobio sam vest da Vesković sutra u noć stiže ovde. Nastaviće
    Br. 1457 od 222: br. 260 23. II.— Tako ćemo sigurno uspeti, ali je za nas od ogromne važnosti da Voja održi navedene položaje, zbog Konjica i hrane i municije u njemu. Za slučaj pada Konjica predvideo sam bacanje iz vazduha, ali će to teško ići za veliku vojsku. Zato nestrpljivo očekujem izveštaj od Voje. Ištvan kuka da se vrati i javlja da italijani vrše evakuaciju Srba iz zone Otočac — Knin. Sovjetska vlada danas objavila da je našoj vladi poslala notu da svaki napad na naše komuniste smatra aktom neprijateljstva, jer su naši trockisti njezina vojska. Šta kažete na ovo. Ja produžavam posao. Kraj. Branko.—
     
    
    25. februara.
    
    1484 od 222: br. 161 24. II.— Komunisti napadaju juče i danas Voju. Sad dobih od njega izveštaj od juče u kome kaže da je vodio borbu 16 sati neprekidno i dva puta povratio Konjic. Bili su zauzeli i s. D. i G. Bjelu koju sad drži Voja. Danas su mi stigli Kasalović, Bojović, Ružić i Irić97 sa 1300 ljudi. Tako sam sad tek mirain za desno krilo. Na levom krilu nisu napadali. Jevđa javlja: da jedina divizija crvenih nastupa od Po-sušja ka Kočerinu i Mostaru.98 Tačne su vesti o nemačkim kolonama. Voja u Konjicu razgovarao sa njemačkim komandantom i ovaj mu rekao da idu za Mostar i ovi iz Konjica i oni iz G. Vakufa. Priznao je da su imali velike gubitke od komunista na Ivanu. Izgleda da je kolona od Ivana zbog pojave nemaca.. nastavak...
    Br. 1485 od 222: br. 262 nastavak.. promenila pravac ka Ostrošcu i Konjicu. Talijani žele da spreče dolazak nemaca u Hercegovinu i rekli su Jevđi da nemci neće ići dalje od Rame. Ako mi dotle izbijemo u dolinu Drežnice čime žele i nas da navedu na napad, jer se boje Mostaru. Danas sam izradio ideju za napad za uništenje komunista u džepu Neretve sa tri kolone. Početak napada kada se snage prikupe. Detaljnije sutra. Naredio sam sve da ne bude iznenađenje ni sa koje strane. Nadam se da će mo komuniste strašno kazniti, jer su izgleda resili po svaku cenu da guraju između Prenja i Bjelašnice. Vesković treba da stigne ovde. Nastavak
    Br. 1486 od 222: br. 263 nastavak.. Ištvan javlja da se odlučio da ide suvim pravcem: Solin — Makarska — Vrgorac — Ljubuški — Mostar. Odlazi na jedan dan u Split da stvar uredi. Jevđu ne mogu poslati a izgleda neće biti potrebno pošto će ga i ovako pustiti. Pašali bio 4 dana na putu radi rušenja pruge Brod — Sarajevo. Porušio prugu i most, ne kaže gde. Daske letele 700 metara. Napad na Šekoviće izvršiće 26. i 27. Kaže da Sarajevo priča o našem i komunističkom sporazumu. Naređeno demantovanje. Molim da skrenete pažnju telegraf isti da predaju depeše po redu jer dobijam sve izmešane sa po dva dana razlike. Pitao sam Pašalija za borbu između Zvornika i Vlasenice, javi ću. O pokretima nemaca i ustaša nastavak...
    Br. 1487 od 222: br. 264 nastavak veruje se da teže za posedanje celog obalnog pojasa. Neznam da li će se tetkići odupreti. Sve novosti javi ću. Šta je sa dolaskom Perhineka. Valjda ga sada Pavle može dati kad mu je došao Vukadinović99. Bolje je da ga pošalje meni iz više razloga. Jevđa javio da je politička situacija teška zbog borbe talijana i nemaca za primorje kao i naša situacija pojavom komunista. Za komuniste prema Ivanu javio sam što znam. Nije sigurno da ih je bilo osam brigada, ali se ćela snaga prema nama ceni na 10—12.000 ljudi. Ja mislim između 6—8.000, ako im ne dođu pojačanja koja su već na putu. Branko.
    Br. 1492 od Maria: br. 37 24. II.— Nemci i hrvati sprečili pokret hercegovaca preko Iivna jer oni napadaju na Livno i Glamoč. Od tetkića su zahtevali da se naši prebace morem i Supersloda je jednim telegramom odbila molbu Baćovića. Razlozi odbijanja su bojazan od pokolja hrvata i sukoba sa nemarna. Istupio sam oštro kod generala Spiga i pripretio prekidom kolaboracije ako ne dozvole pokret suvim našta je Supersloda popustila. Uspeo sam da legalizujem pokret pravcem preko Imotskog i Širokog Brijega za Drežnicu ili Mostar. Nstv..
    Br. 1493 od Maria: br. 37 nastavak.— Od Širokog Brijega možete narediti pokret Baćoviću bez obzira na tetkiće. Obezbedio sam mu municiju i hranu za šest dana i stalnu saradnju avijacije. Zatražio sam i dobio 400 pari cipela za bose vojnike. Pokret počinje vozom ka Splitu 26.o.m. ako Vi odobrite. Nepoznato mi je šta ste ponovo naredili jer sam se razmimoišao vozovima sa Baćovićem koji je danas otputovao za Split. Molim odgovorite najhitnije. Ivanišević.
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 289,reg. br. 8/1 (knjiga XXXII). U knjizi su sadržane depeše potčinjenih komandanata, političkih organa i predstavnika četničke vlasti od 7. do 24. februara 1943.
    2 Birčanin je umro 3. februara 1943. u Splitu, gde je i sahranjen.
    3 O borbama za Strmicu u januaru i početkom februara 1943. vididok. br. 28, 42 i 62; tom V, knj. 12, dok. br. 138.
    4 Misli se na direktivu br. 1. Vidi dok. br. 1.
    5 O borbama četničkih odreda u zapadnoj Bosni protiv NOVJ, krajem 1942. i u zimu 1943. vidi dok. br. 28, 30, 32, 117 i 145.
    6 U pitanju su četnici operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine, Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Zetskog četničkog odreda. Vidi dok. br. 1, 18, 28, 38, 42 i 140.
    7 O dejstvu četničkih i italijanskih jedinica u pravcu Srba vidi:dok br. 62; tom V, knj. 12, dok. br. 89, 129 i 138.
    8 Napad na Gračac izvršen je 14/15. januara 1943. Vidi dok. br.14 i 28.
    9 Reč je o komandi Dinarske četničke divizije.
    10 Kuriri su bili Jovo Lazarević i Todor Toša Perović.
    11Reč je o napadu Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Drinskogkorpusa na muslimanski živalj u Sandžaku i delu istočne Bosne. Vididok. br. 24, 34 i 42.

    12 Dobrosav Jevđević je od italijanskih vojnih vlasti dobio hranuza 300 ljudi, određenu količinu municije, artiljeriju sa italijanskom posadom i minobacače. Sva ta oprema i naoružanje dopremljeni su uKonjic i stavljeni na raspolaganje Limsko-sandžačkim četničkim odredima (»zemljacima«). Vidi dok. br. 35.
    13 Reč je o potporučniku Tijaniću.
    14 Pavle, poručnik.
    15 Bihać su 29. januara 1943. zauzeli delovi nemačke SS divizije»Princ Eugen«.
    16 O zauzimanju Korenice i Udbine vidi dok. br. 42.
    17 Savladavši otpor 1. i 2. bataljona 2. NOU brigade 6. divizije uBunić su 1. februara 1943. ušli 2. pešadijski puk italijanske divizije»Re« i 34. ustačka bojna. (Tom V, knj. 12, dok. br. 89 i 91.)
    18 Mazin i Bruvno su 29. januara 1943. zauzeli delovi italijanskedivizije »Sasari«. Borbe protiv tih italijanskih snaga vodili su delovi1. NOU brigade 6. divizije. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 11, dok.br. 215 i 231.
    19 Manojlo.
    20 Radi se o nastojanjima komandanta i načelnika štaba Bosanskihčetničkih odreda da Ozrenski i Trebavski odred pruže pomoć odredu»Borja« u borbi za povratak izgubljene teritorije. Vidi dok. br. 27, 30i 32.
    21 Sada Lištica.
    22 Napad na Posušje i Imotski su izvršile jedinice 2. proleterskedivizije kojima je sadejstvovala 4. dalmatinska NOU brigada. Borbesu vođene protiv delova 6. pješačke divizije. Devetog februara 1943.zauzeto je Posušje a sutradan Imotski. Opširnije o tim borbama viditom IV, knj. 10, dok. br. 41.
    23 Mihić je bio komandant četnika u Lici. Vidi dok. br. 51.
    24 Reč je o vojvodi Birčaninu.
    25 Posle smrti Ilije Trifunovića Birčanina, komandanta zapadnobo-sanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda, Draža Mihailović nije mogao pronaći pogodnu ličnost za taj položaj. Zbogtoga je zona tih odreda ostala bez komandanta sve do 10. maja 1943.tj. do dolaska u Split potpukovnika Dr Mladena Žujovića Mlađe, pseudonim Aćimović.
    26 Bilten četničke Vrhovne komande.
    27 Koje je puteve, navodno, u određenom momentu trebalo porušiti, odredio je lično Draža Mihailović. Vidi dok. br. 42.
    28 Prema biltenu »Ravna Gora« od 15. februara 1943. De Gol je odlikovao Dražu Mihailovića Ordenom legije časti I stepna sa palmo-vom grančicom. (Arhiv VII, Ca, k. 12, reg. br. 52/3). Prema depeši Predsednistva vlade Kraljevine Jugoslavije od 25. marta 1943. upućene Draži Mihailoviću, De Gol je pored nekoliko oficira Kraljevine Jugoslavije u mostranstvu odlikovao i majore Zaharija Ostojića i Mirka Lalatovića Ratnim krstom sa bronzanom grančicom. (Arhiv VII Ča k. 281, reg. br. 18/1—4).
    29 i 32 O borbama četnika i delova italijanske divizije »Sasari« protiv jedinica 1. NOU brigade 6. divizije kod Tiškovca i Srba vidi: dok. br. 62; tom V, knj. 12, dok. br. 89 i 175.
    30 U originalu se pojavljuje dva puta isti broj depeše 1046.
    31 Vidi dok. br. 42.
    33 Naređenje je poslato 14. februara 1943. Vidi dok. br. 36.
    34 Vidi dok. br. 35.
    35 Draža je odgovorio da se produži »taktiziranje«. Vidi dok. br.42, depešu 624.
    36 i 37 Vidi dok. br. 42.
    38 O brojnom stanju, rasporedu i orijentirnim zadacima četnika nadan 18. februara 1943. vidi dok. br. 40.
    39 Jugoslovenska ravnogorska omladina.
    40 Nikić.
    41 Vjekoslav. U to vreme je bio zamenik ministra inostranihposlova Nezavisne Države Hrvatske.
    42 Jovan (Joca), major, pomoćnik komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.
    43 Odnosi se na Drinski korpus.
    44 Reč je o dejstvima jedinka 2. proleterske divizije, koje su 16.februara 1943. zauzele Drežnicu. Vidi dok. br. 37.
    45 Napad na Konjic su u teku 19/20. februara vršile jedinice 1. proleterske brigade. U Konjicu su se nalazile italijanske, ustaško-domo-branske i četničke jedinice. Ukupno oko 1500 ljudi. Napad nije uspeo.Opširnije o toku napada i rezultatima borbe vidi tom IV, knj. 10, dok.br. 173: izveštaj Štaba 1. proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV iPO Jugoslavije o borbama za vreme od 25. januara do 28. februara1943.
    46 Sredinom februara, tj. uoči odsudnih borbi u dolini Neretve, Operativna grupa divizija NOVJ imala je oko 21.000 boraca. Vidi F. Trgo,n.č., str. 28.
    47 Prozor su 17. februara 1943. zauzele jedinice 3. NOU divizije(vidi dok. br. 37).
    48 Ostrožac su 18. februara 1943. zauzele jedinice 5. crnogorskeNOU brigade. (Tom IV, knj. 10, dok. br. 100.)
    49 O pokretu i dejstvima Zetskog četničkog odreda vidi dok. br.53, 56, 58 i 140.
    50 Vidi dok. br. 42.
    51 U Bradini se nalazilo oko 200 Italijana i 30 četnika. Napad jeizvršila 1. proleterska brigada 18. februara 1943. i zauzela Bradinu. Opširnije o borbama na sektoru Bradine vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 102.
    52, 5< i 55 Vidi dok. br. 40.
    53 Crnci (s.), na karti 1 :100.000 nije pronađeno.
    56 Odnosi se na III odred Limsko-sandžačkih četničkih odreda. (Vidi dok. br. 20).
    57 Reč je o napadu nemačkih jedinica na Štab Draže Mihailovića6. decembra 1941. Tada je Dražin štab razbijen, a Nemci su zarobilimajore Aleksandra Mišića i Ivana Fregla, koje su 17. decembra stre-ljali. Opširnije o tome napadu vidi tom XII, knj. 1, dok. br. 270 i283. Ta nemačka akcija je usledila nekoliko nedelja nakon razgovoraDraže Mihailovića sa Nemcima u s. Divci. Vidi: Jovan Marjanović,Tajna i javna saradnja, str. 11—22.
    58 Odnosi se na 6. istočnobosansku brigadu. O zauzimanju Stupara, Đurđevika i Živinaca vidi dok. br. 42.
    59 Naređenje za napad jedinica Romanijskog korpusa, na jedinice6. istočnobosanske brigade izdato je 24. februara 1943. O tom napaduvidi dok. br. 49.
    60 Vidi dok. br. 45.
    61 Lukačević je 24. februara 1943. raspolagao sa 2.500 četnika. Ovugrupu sačinjavalo je 1000 pripadnika muslimanske nacionalne vojne organizacije, zatim delovi Fočanske, Konjičke, Nevesinjske i 2. sarajevskebrigade. Te snage su orijentisane na zatvaranje pravaca koji vode prekoBjelašnice u pravcu Kalinovika. Vidi dok. br. 40 i 45.
    62 Verovatno su u pitanju Jasenjani.
    63 Na tom sektoru su se nalazile jedinice 3. NOU divizije.
    64 Misli se na Nezavisnu Državu Hrvatsku.
    65 Viša komanda oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« (ComandoSuperiore FF.AA. Slovenia-Dalmazia). Po naređenju Vrhovne komandeod 9. maja 1942. komanda 2. italijanske armije dobila je gornji naziv.(Tom V, knj. 4, dok. br. 117).
    66 Reč je o napadu deloval. brigade 6. divizije NOVJnaSrb, u koji sute jedinice ušle 16. februara 1943. Opširnije o tim događajima vidi dokbr. 62; tom V, knj. 13, dok. br. 50.
    67 Baćoviću je Draža Mihailović naredio da krene preko Livna iJablanice. Vidi dok. br. 74, depešu 684.
    68 Umberto, komandant italijanskog 18. armijskog korpusa.
    69 Napad na jedinice 2. proleterske brigade izvršile su kombino-vane jedinice četnika iz Hercegovine pod komandom majora Pantića.Druga proleterska brigada je imala gubitke: 7 mrtvih i 20 ranjenih,dok su četnički gubici: 48 mrtvih i 2 zarobljena. Više o toj borbi vididok. br. 40 i 62; tom IV, knj. 10, dok. br. 130.
    70 U pitanju je Brod na Drini.
    71 i 78 Tu grupu četnika Zetskog četničkog odreda Italijani su prevezli vozom u Mostar, gde je bila koncentracijska prostorija za te četnike. Za sledeća 4 dana istim načinom prebačene su iz Nikšića i ostalejedinice toga odreda. Vidi dok. br. 72, 77 (dep. 231) i 145.
    72 U Rami se nalazila jedna četa 1. bataljona 259. pešadijskog pukadivizije »-Murđe«, ojačana sa 6 tenkova i 10 domobrana. Ukupno 180 ljudi. Taj garnizon su 20. februara 1943. zauzeli delovi 10. hercegovačke NOU brigade. O tome vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 115.
    74 Nenad.
    75 Vidi dok. br. 74, depešu 763.
    76 Bombardovana je Fočanska brigada. Bombardovanje je izvršilanemačka vazduhoplovna jedinica iz Sarajeva, a na zahtev DobrosavaJevđevića. Vidi dok. br. 72, depešu br. 244.
    77 Reč je o pregovorima sa predstavnicima ustaško-domobranskeposade u Fazlagića Kuli.78 Posle žestokih borbi protiv jedinica 3. krajiške i 8. banijskebrigade, Gornji Vakuf je 22. februara 1943. zauzela borbena grupa »Vogel«. O sastavu grupe vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 251.
    79 Reč je o napadu borbene grupe »Anaker« pravcem: Sarajevo —Ivan Sedlo — Konjic — Jablanica. (Sastav grupe vidi tom IV, knj. 10,dok. br. 251). Grupa je tih dana vodila žestoke borbe protiv jedinica1. proleterske brigade kod Ivan Sedla i Raštelice i zauzela ih 21. februara 1943. Opširnije o tome vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 128 i 138;Oslobodilački rat, knj. 1, str. 384.
    80 Jablanicu je 21. februara 1943. zauzela 4. proleterska (crnogorska)brigada. Opširnije o tome vidi dok. br. 45; tom IV, knj. 10, dok. br.129, 130 i 298.
    81 Vojislav Lukačević.
    82 Na toj liniji branili su se delovi Konjičke, Nevesinjske, Fočan-ske, 2. sarajevske brigade i oko 1.000 pripadnika muslimanske vojnočet-ničke organizacije. Sire o tome vidi dok. br. 45. Odbrana na tim linijama imala je privremeni karakter — dobitak u vremenu — do pristizanja glavnih snaga (Đurišića i Stanišića). Vidi dok. br. 74 i 75.
    83 Radi se o minobacačima i artiljeriji koji su sa italijanskom posadom pridodati jedinicama Limsko-sandžačkih četničkih odreda (dok.br. 35). Draža Mihailović je, 23. februara 1943, sugerisao komandantuIstaknutog dela Vrhovne komande da tu artiljeriju i minobacače prisvoji kap. Voja Lukačević (komandant Konjičke grupe), »a posle dainscenira da su ih komunisti oteli«. (Vidi dok. br. 74, depešu 740).
    84 Vidi dok. br. 77.
    85 U sastavu Čapljinske grupe bile su Stolačka i Trebinjska brigada.
    86 Lukačević je učestvovao u borbama za odbranu Konjica. Pošto je Jablanica već bila zauzeta, odustao je od dejstva u tom pravcu, pa je pristupio pripremi jedinica za predstojeća dejstva. Vidi dok. br. 46.
    87 O borbenom rasporedu i zadacima jedinica pod komandom majora Radulovića vidi dok. br. 44 i 75.
    88 Vidi dok. br. 75.
    89 Odnosi se na italijanski 18. armijski korpus.
    90 Sporazum Jevđevića sa Nemcima sačinjen je 23. februara 1943.Vidi dok. br. 75, depešu 249.
    91 Napad na Konjic je otpočeo 22/23. februara 1943. Vidi dok. br. 46.Odnosi se na Zetski četnički odred pod komandom pukovnika Baja Stanišića.
    93 Reč je o napadu na Konjic 19/20. februara 1943. Tad je italijan-ska posada u Konjicu razoružala 50 pripadnika muslimanske vojnočet-ničke organizacije (milicije). (Arhiv VII, Ca, k. 202, reg. br. 31/1.)
    94 Borba je vođena protiv delova 2. proleterske brigade. Sire o tome vidi dok. br. 75, depešu 253; tom IV, knj. 10, dok. br. 131.
    95 »asobar« nejasno. Tako je u originalu depeše. Prema instrukciji komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande od 23. februara 1943. Lukačević je tog dana branio liniju: Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj. Vidi dok. br. 45.
    96 Borbe kod G. i D. Bjele vodile su se protiv jedinica 10. hercegovačke NOU brigade (tom IV, knj. 10, dok. br. 144).
    97 Bogoljub, komandant Pljevaljske brigade.
    98 Odnosi se na 9. dalmatinsku diviziju.
    99 Savo, major.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument