ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 47
    
    NAREDBA KOMANDANTA GORSKE KRALJEVE GARDE OD 23. FEBRUARA 1943. O FORMIRANJU RUDNIČKOG LETEĆEG ODREDA ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA ŠIREM PODRUČJU PLANINE RUDNIK1
    
    koncept2
    
    NAREDBA
    KOMANDANTA GORSKE KRALJEVE GARDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI ZA 23 FEBRUAR 1943 GOD.3
    
    I.
    
    Prema podatcima sa kojim raspolažem vidi se da u srezovima orašačkom, oplenačkom, kačerskom i lepeničkom postoje na terenu dve komunističke grupe od po oko 50 ljudi,4 koje su na terenu razvile komunističku propagandu i akciju uništavanja naših ljudi i organizacije. Okupatorske i nedićeve vlasti na rad ovih komunista ne reagiraju, jer im svima ide u račun naše uništenje.
    
    II.
    
    Na osnovi gore izloženog i naređenja G. Ministra Vojske mornarice i vazduhoplovstva br. 458, 459, 460 i 635/43 god.
    NAREĐUJEM
    Da se na teritoriji srezova orašačkog, oplenačkog i istočnog dela sreza kačerskog obrazuje Rudnički leteći odred gorske kraljeve garde pod komandom kapetana II klase Milivoja N. Radojkovića,5 komandanta konjičkog diviziona Gorske Kraljeve Garde.
    
    III.
    
    U sastav Rudničkog letećeg odreda ulaze sledeće jedinice i starešine:
    1. leteći bataljon Gorske Kraljeve Garde pod komandom potporučnika Živadina A. Pavlovića, formiran prema naredbi G. Ministra Vojske, Mornirice i Vazduhoplovstva od 30 septembra 1942 godine sa najmanje 20 naoružanih ljudi u početku akcije Rudničkog letećeg odreda, a kasnije da se brojno stanje pojača.
    Potporučnik Pavle M. Curček sa najmanje 30 ljudi iz sastava 4. bataljona Gorske Kraljeve Garde.
    40 naoružanih ljudi iz sastava Konjičkog diviziona Gorske Kraljeve Garde pod komandom starešine koga odredi komandant diviziona.
    
    IV.
    
    Zadatak Rudničkog letećeg odreda biće:
    Na reonu odreda uništavanje svih naoružanih komunističkih grupa i pojedinaca, kao i njihovih jataka i obaveštajaca.
    Učvršćenje naše organizacije i razvijanje propagande do maksimuma, pobijajući istovremeno propagandu komunista i okupatora.
    Uništenje svih domaćih izdajnika i obaveštajnih organa okupatora.
    Prema naređenju G. Ministra Vojske, Mornarice i Vazduhoplovstva Br. 553 i 554/43 proučiti način izvršenja sabotaže na ovom reonu, pa po dobijenom odobrenju od Komandanta Garde vršiti istu.
    Izvideti stanje na reonu orašačke brigade,6 proučiti način organizacije pa o svemu dostaviti predlog komandanta odreda.
    Uopšte i na svakom koraku raditi na proširenje i ojačan je našeg stava u ovim krajevima.
    Razviti obaveštajnu službu na reonu i o svemu važnijem izvestiti komandanta Garde.
    
    V.
    
    Početak akcije Rudničkog letećeg odreda 6 marta 1943 godine, kada mi komandant ima dostaviti izveštaj o formiranju odreda.
    Dostavlja se 10 napoleona za izdržavanje odreda.
    M.P.7
    KOMANDANT kapetan II klase,
    N.K.8
    
    1 Koncept (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 27,reg. br. 8/2 (S-V-1203).
    2 Napisano mastiljavom olovkom, ćirilicom.
    3 Garda je formirana 1. novembra 1941. Krajem 1942. godine Gardaje u svom sastavu imala 6 bataljona i Konjički divizion. Po naređenjuDraže Mihailovića su formirani Kosmajski korpus i Korpus Gorske gardeKralja Petra II. Za komandanta Korpusa garde postavljen je kap. Nikola Kalabić (Arhiv VII, Ca, k. 2, reg. br. 17/2: Naredba načelnika ŠtabaVK od 12. juna 1943).
    4 U to vreme, na toj teritoriji dejstvovao je 1. šumadijski NOPodred »Milan Blagojević«.
    5 Poginuo je 28. aprila 1944. u Stragarima u borbi protiv pripadnika NOP-a.
     6 Brigada je do 12. juna 1943. bila u sastavu Oplenačkog korpusa.
    7 Okrugli pečat: Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —Gorski štab br. 21.
    8 Nikola Kalabić.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument