ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 46
    
    IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 23. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O SADEJSTVU SA ITALIJANSKIM JEDINICAMA U BORBAMA KOD KONJICA1
    
    DRAGI ČIKA BRANKO!
    
    Tek što sam ti bio napisao jučeranji izveštaj iz sela Džepi dobih hitan poziv od Vukčevića2 i italijanske komande u Konjicu da im priteknem u pomoć, jer su u toku 22 februara partizani probili odbranbenu liniju u Vukčevića, zauzeli Gornju i Donju Bijelu i presekli vezu između Glavatičeva i Konjica.3
    Ja sam hitno iz Džepa krenuo sa zagorskim bataljonom i pratnjom i spustio se na drum i drumom došao u Konjic, gde sam zatekao pravu paniku.
    Pošto su se vojnici malo odmorili pošao sam tamo i izvršio napad bombama sa bliskog otstojanja na partizane koji su se nalazili između Bijele i Ljubine [planine]. U isto vreme naredio sam Vukčeviou i Poleksiću da napadnu prvi sa pravcem Paklena—Prevlja a Poleksiću selo Borci—Gornja Bijela—Ljubina [pl.]. Borba je trajala neprekidno danas od 1 časa pa sve do 16 časova. Naši su potpuno razbili partizane i pored njihovog upornog i žilavog otpora. Mislim da ćemo do noći držati stare položaje koje je držao Vukčević.
    Italijanska komanda mi je sinoć pokazala jedan radio-gram Jevđevića kojim on traži da se što pre krenem u pravcu Jablanice jer je tamo situacija italijanskog garnizona kritična.4
    U depeši je označeno da je to tvoj zahtev.
    Zbog situacije na Bijeloj i u okolini Konjica nikakav pokret u pravcu Jablanice nisam mogao izvršiti.
    Radi utehe izvestio sam neka se talijanski garnizon drži ja dolazim.
    Stvarni pokret prema Jablanici moći ću izvršiti tek sutra 24. II. i nadam se oko 25. II. biću u neposrednoj blizini Jablanice ih u Jablanici.
    O žrtvama o današnjoj borbi ne mogu ništa kazati jernemam potpune podatke. Dosada je doneseno 4 naša ranjenika.
    Jučer oko 10 časova 22. II. stigla je u Konjic jedna nemačko-hrvatska kolona,5 koja je krenula pravcem Pazarić— Tarčin—sedlo—Bradina—Brđani—Podorašac—Konjic.
    Komandanta ove nemačke kolone video sam uoči polaska za noćni napad i iz njega izvukao sledeće podatke.
    Pravac njegove kolone od Konjica treba da bude Rama— Jablanica—Mostar. Pored ove kolone sa pravca Pazarića—Tarčina krenula je još jedna nemačka kolona. Pravac ove druge nemačke kolone je od prilike paralelan sa pravcem prve kolone.
    Jedna nemačka jaka kolona nastupa pravcem Donji Vakuf—Prozor—Mostar.6
    1 prva i druga nemačka kolona imale su teške gubitke uborbama na Ivan Planini i Bradini. Nemačka druga kolonaizgleda da je i zadržana negde na liniji Repovci—Pale.
    Pojavom Nemaca sa pravca Bradine učinio je te sam odustao od nameravanog pokreta Vukasovićevom kolonom u pravcu Bradine i Repovca. Čak mislim da jedan deo njegovih snaga uzmem za pokret prema Jablanici, ali još nisam doneo odluku jer malo pre dobih od njega izveštaj iz sela Džepe, gde je prema mom naređenju došao da se jedna grupa partizana prebacuje preko pruge u pravcu Bjelašnice, verujem da su ovo neki slabi delovi koji su razbijeni od Nemaca.
    Ovog trenutka primih tvoje naređenje.7 Vidim da se uglavnom u ideji slažemo i da si obavešten o pokretu Nemaca, ali kao što sam ti već napisao sa ovo malo snaga i uz očajne napore razbio prvi nalet komunista na Konjicu i Bijelu.
    Pošto je Jablanica već pala,8 to nemam potrebe da se žurim, pa menjam svoju odluku u toliko što ću sutra vršiti prikupljanje snaga pogotovo sada kada mi dolaze tolika pojačanja pa eventualno prekosutra 25. II9 krenuti u opšti protiv-napad.
    Prema izveštajima koji pristižu partizanima smo sinoć i danas naneli teške gubitke. Otežava mi rad to što moram svaki čas da trčim u Konjic i da podižem moral italijanskoj komandi koji sramno gube moral kad nisam tu.
    Danas su nas u Konjicu Nemci bombardovali avionima.10 S verom u Boga za Kralja i otadžbinu. Draža nas vodi ka veličini i slobodi!
    Konjic, 23. II. 43 Komandant kapetan
    u 4.45 časa Voj. S. Lukačević, s.r.
    Neka Jevđa forsira bacanje oružja i municije avionima pošto ovaj garnizon nema.
    
    1 Prepis originala (overen od Vojnog tužilaštva JA, pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 141, reg. br. 16/6.
    2 Branislav, poručnik, komandant Konjičke brigade Nevesinjskogkorpusa.
    3 U Konjicu su se nalazili delovi italijanske divizije »Murđe«,delovi četničke Konjičke brigade i ustaško-domobranske jedinice. Napad su 22/23. februara 1943. otpočele jedinice 3. NOU divizije. Posleviše uzastopnih napada i protivnapada, a zbog pogoršane situacije kodProzora, Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije naredio je 26. februara1943. da se dalji napad na Konjic obustavi. Opširnije o tim borbamavidi dok. br. 52, tom IV, knj. 10, dok. br. 150 i 173; Oslobodilački rat,knj. 1, str. 383.
    4 i 8 Vidi dok. br. 48 i 75.
    5 Borbena grupa »Anaker«.
    6 Borbena grupa »Vogel«.
    7 Vidi dok. br. 45.
    9 Omaška. Treba 25.
    10 Nemački avioni su omaškom bombardovali štab italijanske jedinice u Konjicu. Vidi dok. br. 52.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument