ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 45
    
    INSTRUKCIJA KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 23. FEBRUARA 1943. POTČINJENIM KOMANDANTIMA O BORBENOM RASPOREDU JEDINICA ZA NAPAD NA PARTIZANSKE SNAGE NA LEVOJ OBALI NERETVE1
    
    INSTRUKCIJA ZA RAD:
    
    1. — Podaci o komunistima: Ima ih oko 12.000 na frontu Bradina — Konjic — Raima — Ljubuški. Vršili su pokret u tri kolone i to: leva, glavna kolona koja čini polovinu njihove snage, ka Prozoru; srednja kolona dolinom Drežnice; a desna kolona prema Ljubuškom (ove dve su jednake).
    Sastav: prema izjavi zarobljenika komunista njihove snage su sastavljene od proleterskih brigada iz Crne Gore, Hercegovine, Sandžaka i Srbije. Ženskih imaju oko 10%- Sa njima učestvuju i domobranci i turci. Vode masu nenaoružanih koje usput oružaju sa zaplenjenim oružjem od Italijana.
    Proleteri su odlično naoružani i raspolažu sa dosta automatskih oruđa i pikavcima. Celokupno njihovo ljudstvo je premoreno usled dugih marševa i borbi i zbog oskudice u hrani—gladno.
    Karakteristično je za njih da ižbegavaju borbe sa četnicima i udaraju uvek na prazno i manevrišu, da bi izazvali zabunu i sačuvali snage.
    Izgleda da je njihov glavni štab sa Titom i Arsom na pravcu leve glavne kolone.
    Raspolažu sa nekoliko baterija i tenkova koje su zarobili od Italijana.
    Borbeni duh promenljiv. Posle prvog neuspeha beže paničnim bekstvom.
    Njihova verovatna namera je da se probiju kroz Hercegovinu ka Sandžaku i Crnoj Gori i to pravcem: Prozor — Prenj — Kalinovik — Šćepan-Polje. Ako im sprečimo ovaj pravac probijanja verovatno je da će ga promeniti i krenuti pravcem ka Bosni ili će se vratiti natrag na Dinaru.
    2. — Po podacima od Baćovića i Jevđevića, a koji su dobijeni preko Talijana, Nemci nadiru pravcem: Drvar — Glamoč — Livno. 21. februara jedna Nemačka kolona jačine 2000 ljudi, zauzela je G. Vakuf i nadire ka Prozoru;2 druga kolona, sastavljena od Nemaca i Hrvata, zauzela je Bradinu i nastupa ka Konjicu i Rami idući putem, sa tenkovima.3
    Verovatna namera Nemaca i Hrvata je da pod vidom teranja komunista posednu celu Dalmaciju, Hercegovinu, a možda i ostale krajeve duž obale Mora i na taj način se obezbede s jedne strane od eventualnog iskrcavanja Saveznika i našeg rada u pozadini, a s druge strane da drže Italijane u ruci jer im ne veruju, pošto se boje zajednice Talijana i četnika protivu njih.
    — Talijani su izgubili garnizone: Prozor — Ramu i Drežnicu.4 Za Jablanicu se nezna sigurno.5 Talijani ne pokazuju nikakvu aktivnost, sačekali su komuniste da ih pokolju, držeći i se potpuno pasivno. Njihov moral je ravan 0. Za nas daju hranu i municiju kao i pomoć u artiljeriji i tenkovima.
    — Podaci o našim snagama:
    Desno krilo:6 kapetan Lukačević ima u svome sastavu oko 1000 muslimana i 1500 četnika koji su skupljeni iz Fočanske brigade, II Sarajevske brigade, Konjičke i Nevesinjske brigade. Na frontu Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj.
    Južno se nalazi major Pantić i Radulović na liniji: Pla-ninica — Bukovo Brdo — Dolovi — Bijela — Mandići — R. Neretva i drži mostobran na Raškoj Gori.7 Snage: oko 1500 ljudi.
    Pukovnik Stanišić stiže u Mostar.8 Jačina trupa 2000 ljudi.
    Pavle Đurišić ima 1000 ljudi,9 a Voja Lukačević 1200 ljudi.
    Major Baćović sa svojih 3000 ljudi nalazi se kod Knina i očekuje se za dejstvo u pozadini.10
    PLAN ZA ČIŠĆENJE LEVE OBALE NERETVE:
    — Držati Bjelašnicu sa muslimanima i II Sarajevskom brigadom zatvarajući sve pravce, koji se vide iz moga ranijega naređenja.11
    — U Oblasti Konjica (donja i gornja Bijela, Turije) formirati rezervu od 500 ljudi sa zadatkom da podržava bilo desni ili lijevi otsek.
    — Sa ostatkom snaga pripremiti i preduzeti napad sa dosadašnje linije (Radešinje, Golo Brdo — Gola Glava) pravcem: Rečica — Jablainica sa zonom dejstva, desno do r. Neretve, a levo do linije: Gola Glava — Grebeni — Izlazak.
    Cilj: izbijanje na reku Neretvu od Rame pa do železničke stanice Prenj i nabacivanje komunističkih snaga u reku Neretvu..
    Zabranjujem prelazak na desnu obalu r. Neretve.
    Sa potrebnim delom snage držati liniju: K. 1886— Crnoglav — 1893 i sa te linije uhvatiti vezu sa majorom Pantićem.
    Po izbijanju na gore pomenutu liniju ostaviti deo snage na r. Neretvi, a sa linije železnička stanica Prenj — Gola Glava K. 1661 preduzeti napad i to pravcem: Grebeni—K. 812—Vidova K. 1451—Dreznica, a u cilju spajanja sa Hercegovcima (majorom Pantićem) i definitivnim čišćenjem leve obale Neretve.
    Obratiti pažnju na obezbeđenje bokova i to desno od komunista a levo od eventualnog prodiranja Nemaca.
    Put koji vodi levom obalom Neretve usposobiti za saobraćaj kamionima radi prenosa hrane, municije i ostalih potreba na liniji: Rama—Jablanica—Glogošnica.
    Od Italijama za ovu akciju uzeti municiju, hranu, bacače i pomoć u artiljeriji.
    Stanje na frontu javljati preko radio-stanice iz Konjica i po kuririma adresujući pošiljke za kapetana Salatića.12
    Jednovremeno sa ovom akcijom preduzeće i major Pantić sa svojih 1500 ljudi i jednom baterijom napad pravcem: Dolovi—Zabrđe—Varda—Glogovo—D. Grabovica.
    Isto tako preduzeće napad i trupe Stanišića koje su pri-spele u Mostar pravcem: Mostar—Goranci—Dreznica u čijem sastavu se nalazi jedna brdska baterija.
    U Mostaru se nalazi 500 ljudi u rezervi.
    Italijani drže obezbeđenje levog boka Stanišića na liniji Jastrebinka—Virac.
    Sve jedinice će upotrebljavati ovu šifru:Nemci 11
    Talijani 22
    Ustaše 33
    Domobranci 44
    Muslimani 55
    Šifru upotrebljavati u prepisci sa Čika Brankom i Pantićem.
    Preko Jevđevića je traženo da Nemci ne prelaze na levu obalu reke Neretve.13
    Komandovanje: Pod komandom majora Kasalovića14 biće sve trupe Vojvode Đurišića, sem Mileševskog korpusa do dolaska majora Veskovića15 koji će po tome preuzeti komandu.16
    Kapetan Lukačević komandovaće svim trupama Mileševskog korpusa, muslimanima i trupama kod Konjica i na Bjelašnici iz sastava operativnih trupa Istočne Bosne i Hercegovine.
    Front na Bjelašnici do desne obale reke Neretve ostaje i dalje pod komandom kapetana Lukačevića a isti će komandovati preko poručnika Vukasovića,17 a komandovanje na levoj obali Neretve sporazumno će odrediti kapetan Lukačević sa majorom Kasalovićem prema situaciji a sa kojom će detaljno upoznati majora Kasalovića kapetana Bojovića i Voju Lukačevića.18
    Sva pregrupisavanja snaga vršiti u toku noći a pod zaštitom prednjih delova da bi svi pokreti ostali u najvećoj tajnosti.
    Ovo naređenje čuvati u najvećoj tajnosti.
    23 februara 1943 g.
    12 časova
    Položaj.
    Po zapovesti
    Načelnika štaba Vrhovne Komande
    Major19
    
    1 Dokumenat (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18,reg. br. 1/6 (VK-X-20).
    2 Reč je o borbenoj grupi »Fogel« (Vogel), koja je 22. februara1943. zauzela Gornji Vakuf. Vidi dok. br. 48, objašnjenje 78.
    3 Borbena grupa »Anaker« (Annacker). Vidi dok. br. 48, objašnjenje 78.
    4 O oslobođenju Prozora, Rame i Drežnice, vidi dok. br. 37.
    5 Jablanicu je 21. februara 1943. oslobodila 4. proleterska (crnogorska) brigada. Više o tim borbama vidi dok. br. 48; tom IV, knj.10, dok. br. 129, 130 i 298.
    6 Radi se o Konjičkoj grupi.
    7 Na toj liniji nalazila se Nevesinjska i Kombinovana brigada. Vidi dok. br. 44.
    8 Jedinice Zetskog četničkog odreda transportovane su iz Nikšića u Mostar italijanskim kamionima i železnicom. Šire o dolasku tihsnaga i njihovom učešću u operacijama u dolini Neretve vidi u dok. br.48, 70, 74, 75 i
    9 Vidi dok. br. 52 (depešu 1484), 74 i 75 (depešu 239).
    10 Tim jedinicama je Draža Mihailović 21. februara 1943. naredioda iz Knina krenu pravcem: Livno — Jablanica, »udarajući u leđa komunistima koji sada napadaju Hercegovinu«. Vidi dok. br. 48 i 74.
    11Vidi dok. br. 48.
    12 Danilo, kapetan, načelnik Štaba Komande operativnih jedinicaistočne Bosne i Hercegovine. U toj situaciji nalazio se u Istaknutomdelu Vrhovne komande, kao oficir za vezu i koordinaciju borbenih dej-stava između četnika i italijanskih trupa.
    13 Vidi dok. br. 75. (Sporazum Jevđevića sa nemačkim oficiromda Nemci ne prelaze na levu obalu r. Neretve).
    14 Zdravko.
    15 Andrija.
    16 O formaciji i brojnom stanju četnika Limsko-sandžačkih četničkih odreda predviđenih za operacije u zapadnoj Bosni vidi dok. br. 18.
    17 Nenad, komandant 2. sarajevske brigade.
    18 Tako piše u dokumentu.
    19 Odnosi se na Zaharija Ostojića.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument