ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 44
    
    ZAPOVEST KOMANDANTA OPERACIJA HERCEGOVAČKIH ČETNIKA OD 22. FEBRUARA 1943. KOMANDANTIMA NEVESINJSKE I KOMBINOVANE BRIGADE ZA ZAUZIMANJE I POSEDANJE POLOŽAJA PLANINICA — BUKOVI BREG — GRABOVČIĆI — DOLOVI1
    
    KOMANDA OPERACIJA
    O.Br.2 22 februara 1943 g.
    Položaj 24 čas.2
    
    ZAPOVEST
    
    (Sek. 1 : 100.000 Mostar, Nevesinje, Konjic, Prozor)
    Prema prikupljenim podatcima jačina boljševika koji su do sada napadali naše snage ceni se oko jedne brigade od 1000 proletera sa centrom u Drežnici.3
    22 o.m. u 3 časa stiže u Mostar prvi ešelon Crnogoraca od 500 boraca, pa će se u toku istoga dana dolaskom drugih ešelona ovaj broj povećati na 2000 vojnika.4 Ova udarna grupa izvodiće akciju desnom obalom reke Neretve.
    Desno od nas na liniji Bjelašnica—Konjic—Prenj—Planina nalazi se snaga od 4.500 četnika.5
    Naš je zadatak da obezbedimo levo krilo snaga desno od nas i da sadejstvujemo Crnogorskoj grupi levo od nas.
    U vezi sa prednjim nameran sam da sa svojim snagama 22 o.m.6 do 12 časova najdocnije posednem položaj: Planinica (k. 1627)—Bukovi Breg (k. 1100) — selo Grabovčići—Dolovi (k. 620) —zaseok Ravne—Bijela—Mandić.7
    U vezi sa prednjim,—
    NAREĐUJEM
    Da Komandant Nevesinjske brigade sa dosadašnjih položaja preduzme nadiranje tako blagovremeno da do 12 časova, 23 o.m.8 posedne odsek: Planinica (k.1627)—Bukovi Breg (k. 1100)—selo Grabovčići—Dolovi     Da Komandant Kombinovane brigade9 sa dosadašnjih pololožaja preduzme nadiranje tako blagovremeno da do 12 časova posedne odsek: Dolovi (k.620) isključno — zaseok Ravne —Bjela — zaseok Mandići.10
    Komandant Kombinovane brigade ostaviće na prostoriji k.826 — selo Kilići deo Gatačke brigade, koji je do sada bio u sastavu brigade, a sada sačinjava Odredsku rezervu.
    3) Radi znanja saopštavam:
    da se jedna brdska baterija nalazi kod zaseoka Oteleža;11
    da se jedna baterija dugačkih topova od 105 mm./domet 16 km. nalazi na položaju s.z. od sela Orlović12 i
    da se jedna grupa odredske rezerve nalazi u zaseoku Hanina.
    4) Komandanti Brigada kada izbiju na određene sektoreposešće iste za upornu odbranu stvarajući na njima povoljanborbeni raspored kao i odgovarajući plan vatre.
    Na ovim položajima Komandanti Brigada odmoriće svoje ljudstvo, preformirati jedinice po izdatoj Naredbi13 br. 3 i čekati naređenje za dalji rad.
    Sa frontalne strane Komandanti Brigada obezbediće se predstražama i zavešće najveći red i disciplinu kod svoga ljudstva.
    Skreće se pažnja Komandantima da se na licu mesta nalazi Komandni izaslanik Štaba vrhovne Komande koji će ceniti rad svakoga starešine kao i vojnika i koji će biti u mogućnosti da prema zasluženom radu treba nekoga odlikovati ili kazniti.14
    Za svako odricanje zapovesti, vojničku neposlušnost ili pravljenje nereda krivce ću stavljati pod Preki Vojni sud, kojeg sam danas obrazovao.15
    Moje Komandno mesto u selu Orlović, gde će biti i centar veze.
    Komandno mesto Komandanta Nevesinjske brigade zapadna ivica s. Grabovčići.
    Komandno mesto Komandanta Kombinovane brigade selo Ravne.
    Izveštaje slati i to: prvi kada se krene sa dosadašnjih položaja ka određenim odsecima, drugi kada se izbije na određene odseke i ostale u vremenskim razmacima od 4 časa. Hitne u svako doba.
    Komandanti brigada odrediće po dva ordonansa-kurira pri Komandnom mestu potpisatog kada izbiju na određene odseke. Ovim kuririma narediti da upamte pravce kretanja kako bi mogli kasnije lako i brzo doći do određenih odseka.
    8) Komandanti brigada odrediće po jednoga intendantakoji će vršiti snadbevanje brigade preko bataljonskih i četnih komesara.
    Predajne stanice biće: u selu Ravni za Nevesinjsku brigadu, a kod Koviljače (k. 411) za Kombinovanu brigadu. Od predajnih stanica do položaja prenos potreba iz Brigadnih sredstava.
    9) Bolesne i ranjene upućivati u selo Orloviće.
    Komandanti Brigada izdaće potrebna uputstva i naređenja svojim potčinjenim Komandantima da po izbijanju na određene odseke za odbranu vrše neprekidna danonoćna izviđanja patrolama jačine do 10 dobrovoljaca koje upućivati na udaljenje od određenih položaja oko 3—5 km. kako bi se izbegla iznenađenja i pribavili izvesni podatci o komunistima.
    Najstrožije zabranjujem svaku pljačku, paljenje sela i zlostavljanje stanovništva. Po ovome će mi lično biti Komandanti odgovorni.
    Skreće se pažnja Komandantima da napred pomenuti izveštaj dostavljaju u određeno vreme i to sa svima potrebnim podatcima, kao na pr.: »poseo sam položaj od ... do ..., snagom tom i tom, rezervu sam rasporedio na tom i tom mestu, ja se nalazim tu i tu. Izveštaj poslat u... časova«.
    Obučiti ljudstvo da prilikom prikupljanja izveštaja o neprijatelju i dostavljanje istih odgovore na ova pitanja: kad?, gde?, kakav?, koliko?, šta radi?
    13) Svako napuštanje položaja bez naređenja bilo pojedinca ili ćele jedinice najstrožije zabranjujem i stavljam Komandantima do znanja da ću za ovo upućivati na Preki Sud.
    14) Znaci raspoznavanja:
    Za 22 februara — Nišan — Neretva, a za 23 februara: — puška — Pirot. Ugovoreni znaci dva udara šakom po kundaku S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!
    Dostavljeno:
    K-tu Nevesinjske i Kombinovane
    brigade. —
    Komandant, major Jov. Pantić
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca k. 172reg. br. 22/2 (BH-V-2141/1).
    2 Napisano zelenim mastilom, ćirilicom.
    3 Jedinice 2. proleterske brigade.
    4 Reč je o dolasku Zetskog četničkog odreda. O tome vidi dok. br.48, 74, 75 i 140.
    5 Na toj liniji se nalazila Konjička grupa, jačine oko 2500 ljudi.Vidi dok. br. 45 i 58, depešu 1327.
    6 Omaška. Treba 23. o.m.
    7 O posedanju položaja vidi dok. br. 48, depešu 1424.
    8 »23. o. m.« napisano je zelenim mastilom, ćirilicom.
    9 Kombinovana brigada formirana je po naređenju komandantaoperacija od 22. februara 1943. U njen sastav ušle su: Bilećka i Mostarska brigada i Gatački i Dabarski bataljon Stolačke brigade. Zakomandanta brigade postavljen je kap. II kl. Miloš Kureš.
    Po istom naređenju Bosanski bataljon ušao je u sastav Nevesinjske brigade, a za njenog komandanta određen je kap. I kl. Vladimir Zečević. Dotadanji komandant Mostarske brigade, poručnik Marko Lojović postavljen je na rad u Štab operacija (Arhiv VII, Ca, k. 172, reg. br. 18/2).

    10 Pri pokušaju posedanja pomenutih položaja Brigada je naišlana žestok otpor delova 2. proleterske brigade i zaustavljena je. (ArhivVII, Ca, k. 199, reg. br. 16/2.)
    11 i 12 Artiljerija je iz sastava italijanske divizije »Murđe«.
    13 Odnosi se na naredbu komandanta operacija od 22. februara1943. Naredbom je predviđeno popunjavanje jedinica, preformiranje vodova, četa i bataijona, podela naoružanja i opreme, odmor ljudstva ipriprema za predstojeća ofanzivna dejstva (Arhiv VII, Ca, k. 272, reg.br. 21/2).
    14 Reč je o majoru Borivoju Raduloviću (vidi dok. br. 40).
    15 Sud je obrazovan naredbom br. 5, a u njega su ušli: kap. I kl.Vladimir Zečević, vodnik, Milan 2upka i vojnik Risto Škara (Arhiv VII, Ča, k. 173, reg. br. 17/2).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument