ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 43
    
    ZAPOVEST KOMANDANTA OPERACIJA HERCEGOVAČKIH ČETNIKA OD 20. FEBRUARA 1943. KOMANDANTIMA MOSTARSKE I NEVESINJSKE BRIGADE ZA SPREČAVANJE PRODORA JEDINICA 2. PROLETERSKE BRIGADE NA LINIJI BIJELA — RAVNI1
    
    Komandant operacija
    O.Br.l 20 februara 1943 god.
    Položaj
    
    ZAPOVEST
    
    Prema prikupljenim podatcima neprijateljske snage se nalaze na liniji Bijela—Ravni i imaju nameru da odbiju naše desno krilo i da nam udare sa boka.2
    Naše snage nalaze se sada na liniji Prigrađani—Otolež— Ledenice—Lukova Lokva.
    Da bi osujetili neprijateljske namere to NAREĐUJEM:
    1) Komandant Mostarske voj. čet. brigade poručnik Lojović Marko sa svega 440 četnika
    Poseda i brani položaje od leve obale reke Neretve pa do k. 360 zaključno.
    Komandant će osigurati položaj i sve pristupe istome.
    2) Komandant Nevesinjske voj. čet. brigade kapetan Zečević Vlado sa svega 800 četnika
    Na desnom krilu uhvatiti vezu sa Nevesinjskom brigadom.
    Poseda i brani položaj od k. 360—Porim—Obalj k. 1641.—
    Zatvoriti Klenovu Dragu kao i sve druge prilaze koji vode tome položaju
    Na levom krilu uhvatiti vezu sa Mostarskom brigadom.
    3) Komandant Opšte rezer- Opšta rezerva nalaziće seve poručnik Kureš Miloš na obe strane Porima k.1170. sa svega 300 četnika Rezerva će se upotrebiti na slučaj potrebe.
    4) Znaci raspoznavanja za noć između 20/21 februara su Pirot—Puška, a ugovorni znaci tri puta zviznuti.
    Komandanti imaju kod svojih potčinjenih održati disciplinu na dostojnoj visini, kao i zajedničku komandu nad čitavom brigadom.
    Komandanti će upućivati patrole radi izviđanja i prikupljanja podataka o neprijatelju.
    U slučaju dodira sa neprijateljem održati hladnokrvnost, i borbu primiti, a u slučaju jačeg nadiranja neprijatelja povući se u pravcu Porima.
    Mesto potpisatog biće na Porimu gde će mi Komandanti svaka 3 časa slati izveštaje o novostima i prikupljenim podatcima.
    Dostavljeno:K-tu Mostarske i Nevesinjske Komandant, major
    brigade i K-tu opšte rezerve. Jov. Pantić
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 172,reg. br. 8/2 (BH-V-2135).
    2 U s. Ravni su se nalazili delovi 2. proleterske brigade. U toku 21.februara 1943. četničke jedinice (iz ove zapovesti) izvršile su iznenadninapad na s. Ravni i zauzele ga. Vidi dok. br. 48, depeša 1374.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument