ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 42
    
    IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 1. DO 19. FEBRUARA 1943. GODINE1
    
    1 februar 1943.
    222
    397—6—757
    Saveznici traže opipljive dokaze naše aktivnosti u Bosni i drugim zapadnim krajevima. Potrebno je da o tome damo vidnih dokaza kao i obećanje koje će se izvršiti a možemo to činiti i pod firmom komunista. Potrebno je uništavati pruge Sarajevo — Višegrad, Sarajevo — Brod. Dalje vrlo bi zadovoljni bili uništenjem električne centrale u Omišu koja kad se uništi prestaju da rade vrlo važna preduzeća. Javite šta možemo preduzeti i šta možemo učiniti. Zbog dosadašnje neaktivnosti u odnosu na saobraćaj u Bosni čak i neki američki listovi počinju da suviše ističu komuniste i ako su oni i lažima i delom propagirali čak im je i laž uspevala. Nama laž ne treba. U ovom momentu trebalo bi prvo dejstvovati na pruge a čim se sovjetska republika razjuri onda i sa Omišom svršiti i to pod firmom komunista. Javite mi šta sve možemo preduzeti i kada u pogledu vremena.
    222 5—580
    398 Jevđević i dalje vršlja protivu Birčanina. Sad me bombarduje spisima koje drugi šalju u tome smislu. Kažite mu da je u ovom pogledu svaki trud uzaludan. Nemoj da gubi vreme. Neka radi svoj posao. Pozovite sebi Stevana ponavljam Stevana Sinko Jovanovića. To je čovek koji je došao sa Rapotecom.2 Jevđević ga sada koristi u borbi protivu Birčanina. Taj Stevan je čist engleski agent. On ne-sme doći ovamo ni po koju cenu. Upotrebite ga na svom terenu a kazati mu da gleda posao koji mu se da a što se tiče propalog novca kod Splita to će se docnije a ne sada raspravljati. Gde je sada Jevđević. Odvajajte ga od Dinare. Zaposlite ga u Hercegovini.3
    222 4—510
     
     Zašto ste pustili ponova Jevđu na Dinaru. Iz Ištvanovih depeša vidim da se on stalno žali na slabu borbenost dinaraca.4 Da li tu ima nečeg stvarnog ili su samo podmetanja. Kakva vlast je prešla u ruke Nemaca na demarkacionoj liniji. Iskorišćavajte nezadovoljstvo muslimana i Hrvata protivu Pavelića. Verujem da ćemo Tetkiće moći koristiti protivu ustaša i Nemaca na slučaj njihove želje da uđu u italijatnsku zonu. Interesantan je izveštaj o govoru talijanskog pukovnika u Nevesinju. Ponovite vašu depešu5 br. 171
    Ištvan
    3—359
    409 Verujem da su Hercegovci naši odlični borci i
    da će istrajati. Budite uvereni da se punom parom radi. Pavle krenuo u pravcu Branka i usput čisti sve pred sobom.6 Naša akcija ima zamah čišćenja ćele Bosne. Treba izdržati i uticati na sve da izdrže. Žrtve su teške, napori veliki ali i rezultati biće ogromni. Upućujem svoje pozdrave hrabrim Hercegovcima pod Vašom komandom. Lorenco 5—349
    410 Dobio sam. Vaše depeše o operacijama kod Vrlike.7 Napoiri naših trupa su ogromni. Neprijatelj se sve više i više troši. Preko Ostojića upućene su snage koje moraju sada preko Sandžaka. One usput čiste teren i idu ka Ostojiću. Naravno čisteći turke u Sandžaku moraju ići ilegalno a ne kako smo predviđali. Stićiće na vreme za definitivno čišćenje Bosne od komunista.
     
    
    3 februar 1943
    
    Lorenco 5—260
    Shvatam težinu borbe koja sad pada na Hercegovce, Bosance i Dinarce. Borba se vodi protivu poslednjih većih grupacija komunista i daće Bog da se uspešno svrši. Pozdrav Baćoviću, Đujiću, Ivaniševiću od Ciče lično sa željom za junačku sreću i istrajnost.
    Ištvan 3—367
    430 Major Ostojić izvršava samo moja naređenja. Netreba sad u ovom vremenu reagirati sa ljutnjom ikritikom na svako naređenje koje potiče iz Vrhovne komande. Sad kad treba najviše sloge i rada nijevreme za nekakva pregonjenja a još manje za međusobnu netrpeljivost. Molim vas da shvatiti da jenarod jedinstven a da samo starešine vode često ibesomučnu za mene nerazumljivu borbu.
    Ištvan 3—312
    Veza vaš br. 50. Situacija u ratu je uvek ozbiljna. Partizani se nalaze u teškom položaju. To verujem da znate. Neposrednu komandu nad svimatrupama u Dalmaciji ima vojvoda Birčanin prematome verujem da on izdaje sva potrebna naređenja i uputstva zasnovana na osnovnoj mojoj direktivi O Br. 1 koju sam dostavio vojvodi.8
    
    4. februar 1943
    
    449 222: Vaši šifranti greše u tekstu. Ne znam o koja 2 aviona oružja, municije i pare govorite u Vašoj depeši od 3-eg. Na Dinari svi su preplašeni kad su i Tita uveli u borbenu liniju. Treba ih malo odmoriti. Pavle rukovodi napadam 5. o.m.9 Begstvo komunista sa Majevice javio sam Vam. Damjanović tamo drži situaciju. Posle operacije, Pavle će svoje ljudstvo uputiti na Vas preko oblasti Foče. Sad je doctkan da se dejstvuje za ma kakvo legalno upućivanje Crnogoraca. Oni su već pošla. Opet bi nas lagali. Tetkići su zaplašeni od uskupne naše akcije. Nebi dali oni ni morem, a nebi ni mi sami. To bi bila glupost otići u mišolovku, pa kad nas puste, a ovamo ispraznimo najbolje snage, čak i kad bi stigli tamo, bile bi snage nedovoljne za udar na zidove i bez manevra. Hugu javiti preko Pašalija da podignu odrede Borja protiv komunista, i da ih uništavaju svuda. Mi ćemo produžiti kako smo započeli, jer Tetkići najbolje pokazuju svoje namere u kočenju Bjelajca. Objasnite Dinarcima da udar mora doći sa svih strana i to sa manevrom. Ne možemo se držati za ruke, kako oni hoće. Što se tiče sive knjige,10 ona samo nama koristi. Glavni dokumenat im je kalendar za 1942 god. uhvaćen kod padobranaca kod Sarajeva.11 Taj kalendar je sastavio Žarko Popović, Talijani ga koriste za propagandu u Albaniji, a Hrvati za sivu knjigu. Skicu te karte imam.Taj dokumenat Nemci imaju u rukama od prošle godine, pa ga tek sada koriste. Gde je major Radojlović sada, i šta on radi. On ništa manje nego samopred sobom ima 20.000 komunista. Ako on ne verujeu uspeh, to se prenosi i na trupe. Javite mu. Ivanišević ne mora da ide na Sušak, jer zemljaci većidu ilegalno. Dosta su nas lagali. Najmanje nas se tiče što je Ivanišević protivan ilegalnom upućivanju.
    6—299 Neka gleda on svoja posla. Zemljake ćemo prikriti pod firmom divljih odreda, za koje se ne zna odakle su. Sta je sa tom velikom nemačkom ofanzivam protivu komunista. Treba da ih stalno pratimo da se ne okrenu protiv nas.
    Mario: Crnogorci moraju da kreću ovako, a oni su krenuli. Dosta smo bili lagani. Oni će ići kao divlji odredi kojima se ne zna poreklo. Oni su već krenuli i čiste Sandžak i tako redom. Nema potrebeda se ovo više legalizuje, drugače sem preko Prozora. Milo mi je što Baćović i Đujić su složni u radu. Javite nam tačne podatke kojim pravcima Nemci, Italijani i Hrvati nadiru i sa kakvim snagama i kakvim rezultatima. Opet to Vaše more, ne mogu da razumem. Prosto hoćete da uhapsite sve snage u Dalmaciji i da ih ostavite na milost Tetkićima, a komunistima da omogućite prodor u Hercegovinu. Objašnjavam da je ovo odgovor Ivaniševiću a ne vojvodi. Pravac Prozora je manevarski i jedino koristan, ako se misli da se pomogne Dinarcima. Tetkići ne dozvoljavaju ni suvim ni morem, a mi idemo ilegalno. Naredio sam da se nezaposleni oficiri Crne Gore jave Ostojiću i tražite od njega da Vam ih uputi, ukoliko se jave. Pozdravite vojvodu od moje strane.
     
    
    5 februar 1943
    
    Ištvan, Lorenco: Vojvoda Birčanin umro nam jedanas, kada nam je najviše trebao. Dok ne resim pitanje komandovanja Ivanišević, Ištvan i vojvoda Đujić neka zajednički uzmu situaciju u svoje ruke s tim da Ivanišević i dalje funkcioniše kao načelnik štaba. Pozivam i uveren sam u bratsku saradnju koja nam je sad potrebnija nego ikad...
     
    222: Izvešten sam da je Vojvoda Birčanin umro. Naredio sam da Ivanišević i dalje ostane načelnik štaba i da bratski sarađuju Ivanišević, Baćović i vojvoda Đujić. Dostavite Vaše mišljenje i koga da postavimo za K—dta Dinare. Mislim da je najbolje da imamo sledeće komandante: Dalmacije, odvojeno, Like sa Kordunom odvojeno, i zapadne Bosne odvojeno. Ta tri komandanta mi trebaju za te tri oblasti. Ištvan se odvaja kao poseban komandant onoga što je do sada imao. Mislim da izbegnemo političke poverenike sem Jevđe uz Baćovića. Za ostale K-dte da ne postavljamo. Neka sami odaberu ljude koji će ih u tome pogledu potpomagati.
    222: Još nemamo podataka o jačini Nemaca koji napadaju sovjetsku republiku. Ištvan tvrdi da preti opasnost da se Tetkići dezinteresuju i da neanektiranu Dalmaciju prepuste Nemcima i ustašama, čime bi naše trupe u Dalmaciji došle u veliku opasnost.Ištvan po svom običaju unapred kuka, pa često i natuđem groblju. Čak da takva opasnost i zapreti našim trupama, postoji mogućnost da se one bace učetničku akciju kroz Bosnu, na sever od Dinare, jermi ne branimo prostorije kao komunisti, već planine, i možemo uvek proći kroz Nemce, a sovjetska republika biće razbijena tuđom snagom, još boljeza nas, možemo odmah preći u gonjenje i komunista, a napadati i ustaše na slučaj da oni pale našasela. Tako će Nemci da teraju zeca a isteraju lisicu.
    222: Muslimane i domobrane što više pridobijati. Jevđa neka uloži sav svoj trud, a naročito datraži da Hrvati spreče ustaški pokolj našeg svetau sovjetskoj republici. I ja sam sa Musom vrlo zadovoljan. Musa ne može da ide kod Pašalija. Musamora ostati kod Vas. Neka ide Čengić. Raspoloženjemuslimana u Ist. Bosni treba iskoristiti. Sto se tičeČajniča objasniti, da su oni nas napali, i da tonema nikakve veze sa ostalim muslimanima kojiprilaze nama.
    Ištvan 3—631: Posle svršenih operacija sastaćemo se i rasmotriti sve, šta je i kako je bilo. U Vaš rad imam puno poverenje. Jevđa može dobro da koristi. Ako Nemci idu od Petrovca ka Drvaru,12 kako javlja Branko čine nama uslugu, ne vidim da je situacija tako očajna. Čak i da Nemci pokušaju štogod protiv naših delova na Dinari, to mogu tek kada razbiju sovjetsku republiku. Za naše delove ne postoji opasnost, jer mi vodimo četničko ratovanje i ne branimo prostorije u tome slučaju, već se bacimo u planine, gonimo dalje komuniste, koji su razbijeni, branimo se od Nemaca i zaštićujemo naša sela od ustaša. To je najnepovoljniji slučaj ako bi Nemci ušli u talijansku zonu, i prodrli do Vas pokušavajući napad na Vas. Tada bi Vi prešli u čisto četovanje. Za zaštitu našeg življa i kroz zap. Bosnu, goneći komuniste, možete se vratiti u Hercegovinu. Za to vreme već Crnogorci pristižu i po potrebi mogu ići Vama u susret, kako bude situacija zahtevala. Preduzmite sve za bušenje domobrana, a preko Hrvata iz Splita za zaštitu našeg sveta na oblasti Sovj. republike koja će pasti.
    
    8. februar 1943
    
    Ištvan 3—409521 Veza vaše depeše13 53 i 54. Ako ustaše i Nemci čiste komuniste utoliko za nas lakše. Mi se samomoramo pričuvati od njih takođe ah u tom slučaju planina nam je na raspoloženju. Ako komuniste budu razbijene povratak Hercegovaca bi se u slučaju opasnosti od Nemaca izvršio preko ZapadneBosne štiteći u isto vreme srpski živalj od ustašahvatajući vezu i prikrivanje kroz Drenovićeve odrede. Tetkići su u opšte omeli ceo rad iz straha od naše ukupne snage. To je jasno. Zemljaci Brankovi na putu za Bosnu i Hercegovinu čiste Čajnički kraj. Kad stignu kod Branka uputićemo ih na dalje čišćenje prema vama. Idu ilegalno. Teškoće samo za ishranu ali Jevđa ih može prikriti pod vidom Hercegovaca i sa hranom pomoći. Niko ne intrigira kod mene niti može. Apelujem na sve za slogu što je opšta potreba a ne prekor.
    222 6—413 Ištvan javlja juče da su dinarci ponova izgubili Strmicu.14 Bjelajac ne može maknuti bez dozvole Tetkića, Drenović ide zajedno sa Nemcima i ustašama i Lorković ga hvali. Drenović treba da spasava naš narod od ustaša i Nemaca i da se drži po strani. Ištvan preduzima operacije sa 2000 ljudi pravcem Strmica—Srb ponavljal Srb a posle na Bosansko Grahovo.15 Jevđević zadržao jedan dan za umirenje trupa koje hoće kući. Dalje kaže da su svi u žicama i da dinarci kao borbene snage ne postoje već samo on sa Hercegovcima. Odgovorio sam i ponovio da se u slučaju opasnosti od Nemaca hvata planine i Zapadne Bosne. Izgleda da do ovoga neće doći kao ni da Nemci ne mogu potući komuniste ali će ih znatno oslabiti. Ovo radi znanja.
    222 4—406
    Što se tiče Čajniča i izjavljenog nepoverenja meni i Pavlu ne ostaje mi ništa drugo do da molimza oproštaj. Što se tiče Turaka Pavle izveštava daTurci skoro nedaju nikakav otpor. Tetkići mole i preklinju da se prestane. Pavla smo prikrili kao daje u Šavniku. U pogledu novih komandanata naBirčaninovoj zoni biće bolje da Mitranović primi Zapadnu Bosnu bar privremeno, Bjelajac da ostane u Lici i Kordunu. Mihić da ostane tamo gde je. Ivanišević da ostane u Dalmaciji radi kontinuelnostiu radu kao načelnik Štaba. Potreban mi je komandant Dalmacije. Ne znam da li je Đujić uz pomoć Ivaniševića za ovo sposoban ali bi on kao junak ipak bio dobar za to mesto. Grđić bi se možda mogao upotrebiti uz Bjelajca ali sa ograničenim pravima. Produžite rad prema niuslimanima i domobranima što energičnije. Oni nam mogu koristiti protivu ustaša i Nemaca ako pođu u naše zone.Drugi broj Ravne gore izlazi kroz koji dan.16 Odmahpo tom treći. Materijal imamo veliki samo je teškoća u tehnici štampanja. Gledaćemo da izlazi bardesetodnevno. Smatram da organizacija Ravnogorkije vrlo dobra ideja naročito sada u gladi i epidemiji17. Mogu nam dobro koristiti ali pod uslovom daljudi budu imali razumevanja i da stvar ne izopačekao komunisti.
    Hermanu18 — 5—562
    Morate nastati najenergičnije da uspostavite vezu sa Porečom redovnu i sigurnu.19 Ovo nam je jakopotrebno da imamo za najkraće vreme obzirom napretstojeće operacije koje su u izgledu u najskorije vreme. U oblasti Debra je Arbanski vođa BaziSons20 Ponavljam Bazi Sons a u oblasti Ljume jeMuharem Barjaktar. Poslao sam im poruku prekokurira kroz severnu Arbaniju za savez i da uhvatevezu sa našim snagama u Poreču na osnovi Balkanske unije i savezničkih međusobnih odnosa. Javiteda naši hvataju vezu sa njima na istim osnovima.
    Ovo nam je naročito potrebno da bi Poreč imao sigurnu pozadinu od Arnauta. Zurite sa ovim. Hitnoje da tamo imamo i 1 radio stanicu.
    
    9. februar 1943
    
    222: Zemljacima preko Pavla sam naredio da usput ne bude napada na muslimane nama naklonjene. Pavle nadire po tačno utvrđenom planu. Sem Bajovog neuspeha,21 kod Pavla nema neuspeha. Pavle javlja da su 6-og Nikić i Bojović izbili na Drinu. Voja Lukačević je došao na 10 km od Drine na svom pravcu istočno od Čajniča. Kad stignu zemljaci ne treba ih upućivati ka Prozoru, pošto tamo može biti i nemačkih snaga koje su zauzele Bos. Petrovac.22 Upotrebu zemljaka moramo dobro prostudirati obzirom na situaciju, kako unutrašnju tako i spoljnu, a Vi to razumete. Da bismo bili spremni protivu Nemaca, prostudirajte i uredite za brzo prokopavanje puteva po našem sistemu i to sledeće puteve: Sarajevo — Kalinovik — Nevesinje — Stolac. Dalje Sarajevo — Mostar — Metković. Dalje Sarajevo — Sokolac — Višegrad. Dalje Sarajevo — Prača — Goražda — Čajniče. Dalje Goražda — Foča — Nevesinje. Dalje Mostar — Nevesinje — Gacko — Bileće. Dalje Nevesinje — Bileće. Dalje Mostar — Stolac — Trebinje. Dalje Bileće — Trebinje — Nikšić. Dalje Trebinje — Boka. Dalje Dubrovnik — Boka. Sa Pavlom ću urediti za Sandžak i Crnu Goru. Isto to treba predvideti u Ist. Bosni. Upotrebiti eksploziv za mostove. Drvene paliti. Naravno ne sada, nego kada ustreba.23
     
    Ludvig:24 Javite iscrpno situaciju kod Vas, u pogledu okupatora i komunista kao i u pogledu naše organizacije. Zašto ste toliko ćutali. Ako možete pošaljite koga u Crnu Goru kod Pavla Đurišića za novac. Tamo je otišao Dr Milan Rakočević biv. sa-radnik »Pravde« u Ljubljani. Stupite u vezu s njim, i svog kurira ako nije otišao pošaljite s njime. Pozdrav 1001.25
    
    10 februar 1943.
    
    565 222: Materijalnu pomoć ćemo dobiti. Novi čovek koji je došao odličan je naš prijatelj.26 Na slučaj napada smatrana da treba porušiti sve komunikacije o čemu sam Vam dostavio depeše. Naši vodepolitiku tamo i moramo se braniti od komunističkihlaži u Americi, jer oni iznose da se mi više ne borimo protiv okupatora. Narodu objašnjavati da London tako mora govoriti zbog Rusije a u duši mislidrugo i planovi su mu u našu korist. Englezi nemogu ostaviti Balkan a naročito Carigrad. To je naša sreća što se međusobno glože. Bunkere na Jahorini treba zadržati. Odakle Nemci misle da napadnu Pašalija, da li iz Sarajeva. Ištvan samo kuka, averujem da Hercegovci vrše pritisak da se vrate,jer su već dugo tamo. Možda je Jevđević nešto i koristio tamo. Nemojte da ga uklanjate sa dužnostida ne dođe do većih potresa, pa ćemo posle ureditisve. Prema izveštajima radio Zagreba izgleda da su komunisti izgubili Petrovac27, Udbinu28, Korenicu29. Za nas je i bolje obzirom na saveznike spolja da više manje ostanemo posmatrači, da nam nebi prebacivali saradnju, a posle ćemo nastaviti gonjenje njihovih razbijenih delova da bismo ovladali terenom i zaštitili živalj od ustaša.
    
    11. februar 1943
    
    222 6—534
    Kod mene su stigli Lazarević30 i Perović31. Iz svih dosadašnjih obaveštenja situacija na Dinari jesledeća: Ditnarci se vrlo slabo bore. Nisu u stanju nida brane ono što im Hercegovci osvoje. Posao Hercegovaca prema tome propada. Pop Đujić odličanali ljudstvo slabo a to mi ne možemo popraviti. Akoje istina da su ustaše i Nemci do sada zauzeli Bosanski Petrovac, Bihać a Italijani Korenicu i Udbine onda je severozapadna polovina republike uništena. Hercegovci su već dva meseca u Dinari. Jasno je oni više ne žele da se zalažu za one koji neće ni da se brane. Pored toga Tetkići su rešeni da brane Dalmaciju zbog sebe samih i imaju po jednu diviziju u Gračacu, Kninu i Sinju. Znači tri divizije.Neka Đujić ostane sa svojima pa neka se brane ane da se samo predaju čas nama čas komunistima.Smatram da Jevđa treba odmah da preduzme akcijuza povratak Hercegovaca i neka zapreti da će se probiti suvim pa će postići sve što želi. Ne možemo seigrati sa moralom Hercegovaca koji više ne uviđajuza koga treba da se bore. Dugo je 2 meseca. Neka Jevđa kaže da mora ljudstvo smenjivati ako nemože drugače da uspe. U svakom slučaju dok sesve uredi prebacivanje će biti tek kroz 10 do 15dana.
     
    
    13 februar 1943
    
    Lorenco 3—384599 Kapetan Mile Kapetanović komandant odreda u Medaku32, treba da se probije u Slovenačku. Tamo da se javi majoru Karlu Novaku, i da produži rad u duhu izjavljene želje da organizuje teritoriju Slovenačke pod Nemcima. Vojvoda Đujić da ne preduzima nikakve pregovore sa Tetkićima jer je sve laž što oni hoće. Ako ozbiljno misle na mir eno im ga vatikan. Ne koristiti nikako njihovu radio stanicu u Zadru.
    222 DDD 2—407
    Pavle kod mene. Rešeno sledeće. Zemljaci sepregrupisavaju jer ih ima i zamorenih. Vesković kreće iz oblasti Plevalja ka Vama sa preko 1000 ljudi.Kasalović i Ružić dolaze od Zabljaka sa preko 1000ljudi. Ukupna snaga zemljaka, oko 2500 ljudi. Jevđa da osigura hranu i municiju.33 Municija potrebnanaročito jer je utrošena. Danas Pavle naređuje pokret i prethodno prikupljanje.
    Hranu će nešto poneti ali od Kalino vika i u Kalinoviku morate je obezbediti jer je nemoguće prenositi zbog snega ništa na konjima. Kad vam zemljaci stignu radite po situaciji pod uslovom da nebude kompromitacije u pogledu saradnje i da se štoviše zaštiti naš svet od terora ustaša i Nemaca. Pavle naređuje svojima da muslimane tamo ne diraju.
    
    15. februar 1943
    
    222: Dobro je da Ištvan ne pravi komplikacije sa Tetkićima. Hugo da čisti Zap. Bosnu. Slažem se sa svima Vašim planovima.34 Od poslatog novca 500.000 je za Hercegovinu, t.j. za Baćovića, a ostalo za Vas. Nemojte da žurite da potrošite, jer nemam više, ali pothranjujte akciju prema stvarnoj potrebi. Pavle uredio pokret zemljaka. Oni po delovima stižu u 3 partije. Određeni su najbolji vojnici i komandanti pod komandom Veskovića35. Poručite Bjelajcu daupotrebi stanice. Hercegovinu treba spremiti na otpor za slučaj nailaska komunista. Nemojte isprazniti Hercegovinu, ona treba da ima dosta snaga. Kakorazumete klopku koju bi nam postavili Nemci rušenjem bunkera. Po svemu izgleda da oni napuštaju pa ne dozvoljavaju da se drugi njima služe. Oficire ćete dobiti dok vidimo koji su i šta su, jer ne možemo slati one koji su nesigurni. {to jaču propagandu kod muslimana da ne idu putem Čajniča. Dobićete letke uskoro za muslimane. Musa neka radi što jače. {ejkoviće treba likvidirati. Muslimane upotrebiti protiv komunista da polože ispit. Pavle poučava svoje da budu ljubazni prema muslimanima, a i Vi nastanite na vaspitavanju. Kažite im da se glavom ne šale da naprave kakav skandal.
    624 3—212
    Ištvan: Sa Tetkićima taktizirati kao što Vam je i Branko javio, a inicijativu držati u svojim rukama. Koristiti sve protiv svih. Veza36 br. 67. Pozdrav Baćoviću, Đujiću i Ivaniševiću.
    
    17. februara 1943
    
    222 6—281633 Andreja Vesković je kod Plevalja. Danas mu Pavle naređuje telefonom da krene vama. Kasalović i Ružić kreću a možda su već i na putu. I oni idu vama. Pavle tamo prikuplja i treću grupu. Ukupno treba da vam dođe oko 2500 ljudi. Treća grupa kreće Veskovićevim putem.
    
    18. februara 1943
    
    222:638 Ja sam Pavlu bio naredio da posle Čajniča odmah produži ka Vama. Izgleda da su zemljaci morali da odnesu stvari kući, i da u tome leži izgovor za jedan kratak odmor kućama.37 Pavle bio kod mene i odmah sam mu naredio da pokupi snage i da ih pošalje ka Vama. U tri dela kako sam Vam većjavio. Napisao sam Pavlu najhitnije pismo da štopre ove snage stignu do Vas. Isto tako naredio samda Bajo38 čas pre prikupi svoje snage i da budespreman da krene u pravcu Bileća — Popovog Poljai dalje ka Neretvi, u slučaju potrebe.39 Moramo računati u se i u svoje kljuse. Ako Jevđo nešto uradi, utoliko bolje, ali ne verujem, da se Tetkići mogu pokrenuti. Smatram da ne treba da se izlažemo počesnom tučenju. Morate biti jači od njih. Snage treba da se prikupe a dotle da se vode borbe za njihovo zadržavanje dok ostali ne stignu. Vi ćete ipak na terenu to najbolje resiti. Mislim da su se Pavlovi već krenuli. Izvestite me koliko imate raspoloživih Vaših snaga i gde se nalaze po grupama.40 Račić me izveštava da su komunisti upali ponova na Majevicu sa 500 ljudi.41 Dalje Račić javlja da se oko Vlasenice vode velike borbe sa njima.
    Herman
    Veza vaš broj42 234. Muslimani po nagovoru Italijana i sa njihovim oružjem vršili su napade na srpska sela. Tako su pred noseim Italijana južno od Sjenice napali na selo Buđevo. Zbog ovoga im je uništeno 33 sela na desnoj obali Lima. To je bilo na Božić. U oblasti Čajniča Muslimani kao talijanski milicioneri vršili su dug teror.
    Sad su to platili vrlo skupo. Oblast Čajniče je očišćeno od njih. Veza Srbije i Crne Gore preko Sandžaka sada je osigurana jer je i oblast Foče još prošlog leta očišćena.43 Arnaute pozovite na saradnju i savez a ove događaje im objasnite da su oni izazvali ubijanjem našeg življa i udruživanjem sa neprijateljima Talijanima i Ustašama. Neka znaju da su oni zajedno sa Zoguom44 izdali saveznike i da samo mi im možemo prijateljski pomoći pred saveznicima pod uslovom da stupe u prijateljske veze sa nama.
    222 DDD
    651 Pavle izvestio sledeće o pokretu zemljaka: prvo Kasalović i Ružić polaze 19-og preko Šćepan polja pravo Vama. Do sada nisu pošli što je i Bojović zadro da i on ide pa je i njega Pavle pustio. Pored toga upućeno je još 500 ljudi u Pivu da zatvori izvesne pravce i uhvate vezu sa popom Perišićem45. Drugo Andriji46 danas 18-og poslate cokule i veš jer mu je ljudstvo potpuno boso a pojavila se i šuga. Sprema poslata automobilima te i on treba da stigne kod vas kad i ostali. Treće mobiliše se i treća grupa od 1000 ljudi tako da će ukupno u sve tri Pavlove grupe biti 3000 ljudi. Treću grupu vodi kapetan Lalić47 i ona će poći najdalje 21 ovog meseca. Baju Stanišiću poslato je hitno moje pismo da i on što pre prikupi snage. Treća Pavlova grupa smatramo da će stići najdalje do 27 ov. meseca a prve dve ranije. Izveštavajte nas stalno o situaciji.
    
    19. februara 1943.
    
    Lorenco48, 222, Ištvan
    Depeša za Ištvama Bernarda i Lorenca i čikaBranka za sve zajedno.
    Jasno je da su komunisti pred vama potučeni i napustili sovjetsku republiku. Kreću se ka Hercegovini od Prozora na Konjic od Livna na Jablanicu i od Imotskog na Ljubuški. Hercegovina se diže na oružje, Crnogorci stižu u pomoć. Sad bi ih mogli do noge potuću kad bismo bili pametni i složni. Moj plan je sledeći i naređujem da se izvrši. Cika Branko zatvara sve pravce koji preko Neretve vode u Hercegovinu počevši od Bjelašnice pa na jug duž Neretve. Čika Branko izvršiće udar kako je zamislio. Dinarci vojvode Đujića bezuslovno da izađu na osvojeni teren i organizuju ga po našem sistemu.49 Ištvan ponavljam Ištvan učinio bi najveću uslugu od kapitalnog značaja za definitivno uništenje komunista ako bi ih napao s leđa za vreme dok oni nastupaju ka Hercegovim. Tu bi pretrpeli odsudan poraz. Najbolji pravac za Ištvanov udar je pravac Livno — Tomislavgrad50 — Jablanica. Ovo Ištvan mora da izvrši legalno ili ilegalno, ali bez i najmanje gubitka u vremenu. Jevđa da učini sve da olakšaovaj pokret. Ako bude legalan, može i vozom do Sinja a dalje peške.51 Ponavljam legalno ili ilegalnotreba ovu akciju izvršiti. Udar u leđa bio bi komunistima strašan.
    222:
    Prethodne depeše dale su vam moj novi plan da Ištvan udari komunistima s leđa dok se vi borite s fronta. U vezi vaših depeša broj 126 i 127dobro je što su Tetkići pretrpeli gubitke jer će sadbiti prisiljeni na popuštanje.52 Prema beguncima preduzeti najstrožije mere.53 Da li su to Muslimani Musakadića što su se odmetnuli. Jevđi saopštiti da se moje naređenje izdato preko vas mora izvršiti. Znamo njegove teškoće ali znamo i naše potrebe.
    Dobro ste uradili što ste digli celu Hercegovinu. Nastanite da se to izvrši. O dolasku Pavlovih izvestio sam vas. Baju Stanišiću šaljem drugo pismo da uputi 2000 ljudi u Bileće i Gacko. Njemu će trebati vremena, ali će Pavlovi za to vreme stići. Ištvan mi se danas javio. Dinarci54 su 10 km. zapadno od Drvara a Hercegovci55 kod Grahova56. U Grahovu nema komunista.
    
    1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 299, reg.br. 19/1 (knjiga XXI).
    U knjizi (obična sveska) sadržane su depeše upućene potčinjenim komandantima u vremenu od 31. januara do 19. februara 1943. Depeše je, uglavnom, pisao Draža Mihailović, a neke Mirko Lalatović.
    2 O dolasku Sinka i Rapoteca vidi dok. br. 13 i 28.
    3 i 4 Vidi dok. br. 28 i 48.
    5 Depeše br. 170 i 171 su od 31. januara 1943. a odnose se na govor koji je u Nevesinju održao izvesni italijanski pukovnik. Pukovnikje održao govor, nakon izvršene smotre i pregleda nekih četničkih jedinica u Nevesinju. On je tom prilikom između ostalog rekao: »BraćoSrbi četnici, i mi ćemo svi biti četnici. Mi ćemo se boriti zajednički zaVeliku Srbiju i Veliku Italiju«. (Arhiv VII, Ca, k. 293, reg. br. 1/1).
    6 i 8 Odnosi se na akciju protiv Muslimana u Sandžaku i delu istočne Bosne. Vidi dok. br. 34.
    7 Vidi dok. br. 9, 25, 28 i 62.
    9 Odnosi se na Direktivu, po kojoj je, koncentričnim napadom četničkih korpusa na slobodnu teritoriju u zapadnoj Bosni, Lici i Dalmaciji, trebalo uništiti narodnooslobodilački pokret u tim krajevima (dok. br. 1). Pored ostalih, direktiva je upućena i vojvodi Birčaninu.
    10 Vidi dok. br. 28, objašnjenje 61.
    11 Reč je o grupi od 4 padobranca koji su se 4/5. februara 1942.spustili na Romaniju kod Sokoca. U toj grupi nalazili su se britanskimajor Eliot (Elliot), radio-telegrafista Čapman (Chapman), jugoslovenskipotporučnik Pavle Crnjanski i narednik Petar Miljković. Cilj im je biohvatanje veze sa Dražom Mihailovićem. Po spuštanju, padobrance suzarobili domobrani. Kod padobranaca je, pored drugih stvari, pronađenakarta Jugoslavije (Arhiv VII, fond NDH, reg. br. 42/5, k. 144).
    12 Radi se o nemačkoj SS diviziji »Princ Eugen«.
    13 i !5 Vidi dok. br. 48.
    14 Vidi dok. br. 46; tom V, knj. 12, dok. br. 138.
    16 Četnički bilten »Ravna Gora«. Prvi broj je izišao 27. januara 1943.
    17 Organizacija žena, formirana s ciljem da vrši propagandu u korist četnika. (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 8/1.
    18 Radoslav Đurić.
    19 Vidi dok. br. 25, objašnjenje 6.
    20 Cans, bivši ađutant kralja Ahmedbega Zogua.
    21 Odnosi se na Baja Nikića. Njegove jedinice (Drinski korpus) prilikom napada na Muslimane u srezu čajničkom imale su gubitke od 25 mrtvih i 20 ranjenih. Vidi dok. br. 48.
    22 i 27 Bosanski Petrovac su 7. februara 1943. zauzele jedinice nemačke SS divizije »Princ Eugen«.
    23 Poslednju rečenicu napisao je Draža Mihailović na margini depeše.
    24 Karlo Novak, major, komandant četnika Draže Mihailovića u Sloveniji.
    25 Draža Mihailović.
    26 Odnosi se na pukovnika Stenli Bejlija (Stanley W. Bailev) šefabritanske vojne misije pri Štabu Draže Mihailovića. Bejli je došao 25. decembra 1942. spustivši se padobranom na Sinjajevinu.
    28 Udbinu su 3. februara zauzeli delovi italijanske divizije »Re«(tom V, knj. 12, dok. br. 89, 105 i 115; Oslobodilački rat knj. 1, str. 375).
    29 Posle žestokih borbi protiv delova 6. i 14. brigade 5. operativnezone, Korenicu su 2. februara zauzeli delovi italijanske divizije »Re«.Opširnije o tim borbama vidi dok. br. 48 i 51; tom V, knj. 12, dok. br.99 i 102.
    30 Jovan, Jova.
    31 Todor, Toša. U to vreme je radio u Štabu Komande operativnihjedinica istočne Bosne i Hercegovine.
    32 Vidi dok. br. 76.
    33 Hranu i municiju obezbedile su italijanske okupacione jediniceza 3.000 ljudi. Vidi dok. br. 35.
    34 i 36 Vidi dok. br. 48.
    35 O sastavu i formaciji jedinica vidi dok. br. 18.
    37 Pošto su u operacijama protiv Muslimana opljačkali svu imovinu i stoku, četnici su se sa tim plenom vratili svojim kućama. Vidi dok. br.
    38 i 39 Stanišić. Vidi dok. br. 38, 48 i 140.
    40 Vidi dok. br. 48, dep. 1268.
    41 Reč je o 6. istočnobosanskoj NOU brigadi. U toku 18. februara 1943. brigada je zauzela Stupar i ugrozila Đurđevik i Živinice. U timmestima nalazile su se jedinice 4. oružničke pukovnije. Opširnije o tome vidi dok. br. 48; tom IV, knj. 10, dok. br. 235.
    42 Prema depeši br. 234 od 9. februara 1943. komandanta JužneSrbije (majora Đurića), grupe od 400 Albanaca, predvođenih albanskimkapetanom i sa 400 »arnauta fašista sa Kosova« izlažu mučenju srpskiživalj. (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 8/1—19).
    43 Reč je o napadu na Foču 19. avgusta 1942. Vidi knj. 1, dok. br.141.
    44 Ahmedbeg, kralj Albanije.
    45 Radojica, pop, tada komandant Golijske brigade Nevesinjskogkorpusa. Brigada je poznata i pod imenom 1. hercegovačko-crnogorskagranična brigada.
    46 Vesković.
    47 Aleksandar, Aleksa.
    48 Ilija Mihić.
    49 Vidi dok. br. 62.
    50 Sada Duvno.
    51 Vidi dok. br. 48, 74, 75 i 85.
    52 Reč je o gubicima italijanskih garnizona u Prozoru, Drežnici, Os-trošcu i Gorancima. Vidi dok. br. 48.
    53 Vidi dok. br. 48.
    M Radi se o četnicima iz sastava Dinarske četničke divizije.
    55 Četničke jedinice Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.
    56 Bosansko Grahovo.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument