ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 40
    
     
    NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 18. FEBRUARA 1943. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA OPŠTI NAPAD NA PARTIZANSKE SNAGE U DOLINI NERETVE1
    
    KOMANDA JUGOSLOVENSKE
    VOJSKE U OTADŽBINI
    Gorski štab br.1
    O.Br.Službeno
    18. februara 1943.g.
    Položaj.
    
    INSTRUKCIJA.
    
    Posle pretrpljenog neuspeha u Dalmaciji i Liki partizani su preduzeli akciju ka Hercegovini i dalje ka Crnoj Gori. U svoj ovoj akciji oni su za poslednja tri dana partizani su zauzeli Bradinu, Ostrrožac2, Prozor i Drežnicu3 izbijajući na taj način svojini prednjim delovima na reku Neretvu.
    Prema prikupljenim podacima partizanske snage su podeljene ovako:
    Na pravcu: Prozor—Konjic jačina se ceni oko 4000 boraca; i
    Na pravcu dolinom reke Drežnice jačina se ceni oko 2000 boraca.
    Pošto su partizani zarobili talijanski garnizon u Prozoru to su došli do bogatog ratnog plena, a naročito u bacačima, automatskim oruđima i do jedne topovske baterije.
    Prema najnovijim podacima jačina partizana ceni se na oko 3 divizije jačine 12.000 boraca.
    Oni su u najnovijoj akciji zauzeli s. Goranci, koje se nalazi 10 km. severno od Mostara.
    Italijanski garnizoni nalaze se u Jablanici, Rami i Konjicu svaki jačine po jedan bataljon. U Mostaru ima 5000 Italijana. U Čapljini i Metkoviću taikođe 5000 vojnika.
    Naše snage raspoređene su ovako:
     
    Konjička grupa:
    Konjička brigada
    Bjelirmći4
    Župa
    Uloški bataljon
    333 borca; 200 boraca; 200 boraca; 150 boraca;
    Svega:
    883 boraca.
    Ove snage rasporediće se na prostoriji: Konjic — s. Džepi — s. Zaođe5
    2. — Bjelopoljska grupa:
    Bjelopoljski bataljon 200 boraca;
    Bosanski bataljon 200 boraca;
    2 bataljona Nev. brig. 600 boraca.
    Svega:
    1000 boraca.
    Ova grupa rasporediće se na prostoriji: s. Prigrađani s. Lišani — s. Kuti — s. Vrapčići — reka Neretva.
    Blagajska grupa:
    150 boraca; 350 boraca.
    Blagajski bataljon 1. bat. Nev. brigade
    Svega:
    500 boraca.
    Ova grupa rasporediće se na prostoru: s. Dračevica — s. Blagaj — s. Vranjevići — s. Hodbina — s. Buna — s. Dra-čevice.
    4. — Čapljinska grupa:
    250 boraca; 250 boraca.
    Stolačka brigada Trebinjska brigada
    Svega:
    500 boraca.
    Ova grupa rasporediće se na prostoru: s. Bi volje Brdo s. Pribilovci — s. Počitelj — s. Bivolje Brdo.
     
    5. — Nevesinjska grupa:
    Gatačka i Goliska brigada
    svega 500 boraca;
    Trebinjska brigada 450 boraca.
    Svega: 950 boraca.
    Ova grupa rasporediće se na prostoru: Kifino Selo — s. Žiljevo — s. Miljevac — s. Batkovići.
    6. — Stolačka grupa:
    Bilecska brigada 250 boraca
    Svega: 250 boraca
    U pojačanje ovih snaga, a za upotrebu prema pravcu ka Mostaru doćiće u pojačanje 2000 Crnogoraca i to sa pravca od Bileća 1000 i sa pravca od Gacka 1000 boraca.6
    Sem ovih snaga doćiće u pojačanje Mileševski korpus jačine 1750 boraca i jedan odred vojvode Pavla Đurišića od 2500 boraca.7
    Naša je namera, da se u prvo vreme defanzivnim radom spreči ulazak partizana u Hercegovinu, a potom sa prikupljenim snagama, da se pređe u napad sa ciljem da se razbijeni partizani potpuno dotuku.
    U vezi sa prednjim, —
    
    NAREĐUJEM:
    
    1.) U svrhu izvođenja nameravanog zadatka sve jedinice imaju se držati odbrane za dobitak u vremenu vršeći delimične napade, prepade i nasilna rekognosciranja sve dotle dok se ne naredi opšti napad;
    2.) Za izviđanje projektovane namere stoje na raspoloženju sve pomenute grupe, sem Konjičke, koja spada pod komandu kapetana Lukačevića.8
    Pri ovome nastati, da se ofanzivna akcija protivu partizana izvodi uvek sa dve grupe, kako bi se akcija međusobno povezala i na taj način došlo do bočnih udara na neprijatelja.
    3.) Radi znanja saopštava se, da se ispred pomenutih grupa u defanzivnom rasporedu nalaze:
    Na desnoj obali r. Neretve u blizini Mostara iz Nevesinjske brigade 400 boraca; i
    Jedna grupa upućena je u nasilno izviđanje ka Drežnici jačine 300 boraca.
    4.) Odnos prema Muslimanima za vreme akcije ima biti u svemu najkorektniji. Muslimanski živalj ne dirati i vestom propagandom pokrenuti Muslimane na borbu protivu komunista.
    Muslimane iz Muslimanske nacionalne vojne organizacije kao i druge, koji se dovedu ili prijave dobrovoljno za borbu protivu komunista iskorišćavati odmah u borbi.
    Pri prolazu kroz muslimanska sela najstrožije se zabranjuje svako zlostavljanje stanovništva ili ma kakve pljačke i t. si.
    5.) Veze:
    Samnoni održavati vezu putem pridate radio stanice i telefonom.
    Unutrašnje veze organizovati na najpogodniji način putem telefona, kurira ili relejnih stanica.
    6.) Snabdevanje jedinica vršiti u dogovoru i preko Vojvode Jevđevića.9
    7.) Izveštaje o situaciji slati što češće.
    8.) Vršiti uvek izviđanje neprijatelja, da se što više podataka ima o njegovoj jačini, rasporedu i namerama. Zarobljenike ne streljati, pre nego što se dobro saslušaju u svrhu pribavljanja prednjih podataka.
    9.) Primeniti sve vrste ratnog lukavstva, kao i širenje lažnih glasova o tome 'kako imamo 10.000 boraca i kako će mo pobiti sve one koji prilaze komunistima.
    10.) Za komandnog izaslanika Vrhovne Komande određujem đeneralštabnog majora Radulovića S. Borivoja, koji će sa pogodnih mesta voditi akciju u ime moje, prenositi naređenja i dostavljati izveštaje.
    U svrhu ovoga major Radulović dodeljuje se za rad: svih napred pomenutih grupa, sem Konjičke grupe i prema tome sve starešine stoje u obaveza [ma], da njegova naređenja izvršavaju.
    11.) Zapovest za napad izdaću naknadno.
    S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. Draža nas vodi ka veličini i slobodi!
    PO ZAPOVESTI NAČELNIKA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE
    Đeneralštabni major,10
    
    1 Dokumenat (pisan na mašini, ćirilicom, umnožen na šapirografu)u Arhivu VII, Ca, k. 2, reg. br. 18/1 (VK-V-57).
    2 O zauzimanju Bradine i Ostrošca vidi dok. br. 48, objašnjenje 48i 51.
    3 Vidi dok. br. 37 i 38.
    4 Odnosi se na jedinice muslimanske nacionalne vojnočetničke organizacije koje su formirane posle zauzimanja Bjelemića od strane četnika.
    5 Zaođe, na karti 1 :100 000 nije pronađeno.
    6 Reč je o dolasku Zetskog četničkog odreda (puk. Baje Stanišića).O dolasku tih četnika u Mostar i njihovo uključivanje u borbu u dolini Neretve vidi dok. br. 48, 70, 73, 74 i 140.
    7 O dolasku tih jedinica vidi dok. br. 18, 48, 74, 75 i 140.
    8 Konjička grupa je u toku narednih nekoliko dana branila liniju:Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj. Vidi dok. br. 45 i 48.
    9 Vidi dok. br. 35.
    10 Odnosi se na Zaharija Ostojića.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument