ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 38
    
    NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 17. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA ZA PRIKUPLJANJE JEDINICA I POKRET U PRAVCU MOSTARA RADI BORBE PROTIV NOVJ U DOLINI NERETVE1
    
    ...2
    i jednog trenutka odlaganja. Pavle3 kreće u pravcu Kalinovika sa oko 2500 ljudi i tamo će ih Ostojić upotrebiti dok Pavle ostaje ovde.4
    Nastanite da što pre prikupite dovoljno snaga koje bi bile u stanju da za najkraće vreme intervenišu u pravcu Bileća i Popovog Polja i dalje ka Neretvi.5 U isto vreme imati i dovoljno snaga da se mogu dići na oružje na teritoriji Crne Gore.
    Molim vas izvestite me šta ste po ovome preduzeli i o svemu obavestite đenerala Blaža.6
    Momenat je da komunisti budu do nogu potučeni ako budemo pametno radili, u protivnom izlažemo se mogućnosti počesnog tučenja.
    17. feb. 943 23 časa
    Pozdrav Čika Đoka7
    
    1 Fotokopija originala (pisanog rukom, ćirilicom) u Arhivu VII,Ca, k. 2, reg. br. 16/1 (VK-V-55a).
    2 Ceo dokumenat objavljen je u knjizi: Dokumenta o izdaji DražeMihailovića, knjiga 1, Beograd 1954, str. 111. U prvom delu dokumentaDraža Mihailović saopštava Baju Stanišiću situaciju koja je nastala prodorom jedinica NOVJ u dolinu Neretve, i o merama koje je preduzeomajor Zaharije Ostojić, kako bi se sprečio prodor NOVJ u Hercegovinu.
    3 Đurišić.
    4 Vidi dok. br. 74, 75 i 140.
    5 Vidi dok. br. 69 i 140.
    6 Odnosi se na Blaža Đukanovića.
    7 Draža Mihailović.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument