ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 36
    
    NAREĐENJE MAJORA ZAHARIJA OSTOJIĆA OD 14. FEBRUARA 1943. MAJORU ANDRIJI VESKOVlĆU ZA POKRET JEDINICA U PRAVCU ZAKMUR—KONJIC1
    
    Kapetanu Nikiću — vrlo hitno — pover. šif. tel.
    Najhitnije po sigurnim kuririma prenesite majoru Veskoviću2 sledeće naređenje:
    Komunisti u Liki tučeni. Njihove glavne snage povlače se ka Hercegovini i već su delom prišle desnoj obali Neretve. Narod ispred njih beži u Mostar i Konjic.
     
    Momenat je da se otsudno tuku dejstvom po pravcima Grahovo3 — Glamoč — Livno i Prozor — Livno — Glamoč. Od Grahova nadiru Hercegovci i Dinarci4 sa Talijanima, a od Prozora će ići Crnogorci i Hercegovci sa 4000 Talijana od Imotskog.
    Neophodno zbog ove situacije da Crnogorci stignu u roku od 5 dana u Konjic, gde ih čeka hrana, pola miliona metaka i 8 teških bacača sa jednom baterijom.5
    Čiča načelno odobrio polazak,6 ali Pavle nije stigao u Kolašin.
    Radi dobitka u vremenu kreni odmah trupe ka prostoriji: Zakmur — Vrbnica — Ćurevo — Hum — Zavajit — Trbušče — Zakmur.
    Naređenje za pokret od Drine do Konjica čeka u Zakmuru.
    Ti dođi hitno kod mene, a dalje pokret organizuj preko najstarijeg oficira prema dobivenom naređenju.
    Pozdrav čika Branko7
    14/11—43 U 8 č. Položaj
    
    1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 161,reg. br. 45/1 (BH-V-36).
    2 Andrija, komandant Limsko-sandžačkih četničkih jedinica za operacije u zapadnoj Bosni. Vidi dok. br. 18.
    3 Reč je o Bosanskom Grahovu.
    4 U pitanju su četnici Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Dinarske četničke divizije.
    5 Vidi dok. br. 35.
    6 Vidi dok. br. 42.
    7 Zaharije Ostojić.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument