ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 35
    
    IZVEŠTAJ DOBROSAVA JEVĐEVIĆA OD 13. FEBRUARA 1943. MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O SNABDEVANJU ČETNIKA OD STRANE ITALIJANSKIH TRUPA1
    
    Telefonski izveštaj Vojvode brata Dobrosava Jevđevića od 13. februara 1943 godine, u 19,15 časova.
    Za 3000 Bosanskih trupa iz Romanije poslata za četvrtak hrana u Konjic i naređen smeštaj.2 Poslata i spremna baterija kalibra 75 mm sa Italijanskom poslugom, isto tako 8 bacača sa 3000 granata. Poslato pola miliona metaka.
    Pored te 3000 Italijaini su tražili još 2000 da budu koncentrisani u Nevesinju i spremni za pokret. Pokret će se avizirati 24 časa ranije. Kada se Pavlovići koncentrišu u Konjicu, Talijani ne žele da odmah krenu jer prema njihovim današnjim izveštajima glavnina partizanskih snaga koja beži od Banja Luke, sa Dinare i iz Like u jačini 6—8000 boraca nezna se kojim će pravcem: postoje dve hipoteze:
    1.— Imotski—Makarska sa verovatnom namerom da zabije klin između naših snaga prema Moru.
    2.— Prozor—Konjic—Bjelašnica—Kalinovik, sa verovatnom namerom da se infiltriraju u Hercegovinu i Crnu Goru.
    Kroz 2—3 dana znače se njihova namera.
    U slučaju ove druge hipoteze Italijani misle da im Pavlova kolona spreči frontalan pokret a Nevesinjska kolona da im udari u bok.
    Ako iz bilo kojih razloga Pavlovići ne mogu stići do četvrtka3 o tome moram biti obavešten najkasnije 14. do 8 časova da nebi ispali neozbiljni pred Italijanima. U tom slučaju moram mobilisati svih 5.000 naših snaga, jer Italijani neznaju da su trupe u Kninu poreklom iz Hercegovine,4 a vrlo dobro znaju da izdaju 11.000 obroka dnevno. Prema tome tu kamuflažu ne mogu da izvedem.
    Treba da se precizira sledeće:
    1.— Sutra u 8 časova treba da znam odgovor Čičin i Pavlov o dolasku,5
    2.— Dan dolaska,
    3.— Radiogram iz Fijume saopštava: Nemci ne insistiraju više na okupaciju Hercegovine.
    4.— 9. II. sastale se Nemačke i Italijanske trupe u Lici.6 Tamo nema više partizana.
    5_— Nemačka misija koja je bila u Dubrovniku vratila se u Sarajevo.
    6.— Garantujem životom da ću svaki Nemački pokret uperen protiv nas znati bar 10 dana unapred.
    7.— Konstatujem činjenicu, da svaki dan prevaljujem 400 km. bez pratnje kroz zonu punu partizana i Ustaša; da sutra na veče moram opet u Dubrovnik7 a da Načelnik štaba Vrhovne Komande za ljubav mojih 400 km. ne može da pređe 400 metara da čuje vrlo važne stvari koje su od kapitalne važnosti po interese Srpskog naroda.
    Molim da mi ujutro pripremi eventualne izveštaje ako ih je dobio od Baćovića.
    Primio : Kapet. Kovačević
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 159,reg. br. 16/3 (H-X-74).
    2 Odnosi se na Limsko-sandžačke četničke odrede (Pavla Đuriši-ća). U ovoj situaciji ih je nazvao »Bosanske trupe« (»Pavlovići«) dabi ih prikrio kod italijanskih vojnih vlasti. Kasnije su te jedinice Italijanima prikazivane kao »divlji četnički odredi« kojima se ne zna poreklo (dok. br. 42, dep. br. 456).
    3 i 5 Navedene jedinice, do tog vremena, nisu stigle na predviđenu prostoriju. O prikupljanju i pokretu tih snaga vidi dok. br. 20,31, 39 i 52.
    4 Reč je o četnicima Komande operativnih jedinica istočne Bosnei Hercegovine (trupe majora Baćovića). Njihovo brojno stanje iznosiloje oko 3.000 ljudi.
    6 Još 29. januara 1943. spojili su se kod Ličkog Petrovog Sela delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen« i severna kolona italijanske divizije »Re« (tom V, knj. 11, dok. br. 216).
    7 U Dubrovniku je bilo sedište italijanskog 6. armijskog korpusa.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument