ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 31
    
    PROGLAS ČETNIČKIH KOMANDANATA ISTOČNE BOSNE, HERCEGOVINE, DALMACIJE I LIKE OD 10. FEBRUARA 1943. NARODU BOSNE, LIKE I DALMACIJE ZA BORBU PROTIV NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE1
    
    NARODU BOSNE, LIKE I DALMACIJE

    
    Pošto smo očistili Srbiju, Crnu Goru i Hercegovinu, došli smo Vam u pomoć da razbijemo žalosne ostatke komunističke međunarodne, zlikovačke bande Tita, Moše Pijade, Levi Vajnerta2 i drugih plaćenih jevreja.
    Petnajest hiljada četnika do zuba naoružanih napada3 sa raznih strana i uništava na svom istoriskorn pohodu sve što pokazuje otpor.
    Komunisti će biti istrebljeni. Prema njima nema milosti.
    A Vi braćo, koji ste prisiljeni ili zavedeni lažju i obmanom okrenite oružje protiv najvećih neprijatelja našeg naroda. Poubijajte političke komesare i stupite odmah u naše redove, gde ćemo Vas primiti bratski. Ugledajte se na stotine i stotine njih koji nam se svakodnevno predaju, svesni da su izdati i prevareni od komunista jevreja.
    Narod Bosne, Like i Dalmacije neka ostane na svojim ognjištima i neka čuva svoje domove, jer dolaze četnici da ga oslobode komunističke kuge, terora i strahovlade.
    S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! SLOBODNE SRPSKE PLANINE, 10. februara 1943 godine.
    Komandant operativnih trupa zap. Like i zap. Bosne
    Đeneralštabni p. pukovnik — Vojvoda Ilija Mihić.4
    Komandant operativnih trupa ist. Bosne i Hercegovine
    Petar Baćović — Kalinovački
    Komandant operativnih trupa ist. Like i sjev. Dalmacije
    — Vojvoda Momčilo R. Đujić Vojvoda Dinarski
     
    Načelnik štaba bosanskih, ličko dalmatinskih i hercegovačkih četničkih odreda —
    Radovan Ivanišević —
     
    1 Letak (štampan ćirilicom) u Arhivu VII, reg. br. 11/6, k. 222.
    2 Verovatno se misli na Slavišu Vajnera Čiču. Narodni heroj. Ubijen 21. januara 1942.
    3 Odnosi se na planove Draže Mihailovića za uništenje NOVJ nateritoriji zap. Bosne, Like i Dalmacije. Vidi dok. br. 1.
    4 Mihić je bio komandant četnika u Lici (vidi dok. br. 48). Komandant četničkih odreda u zapadnoj Bosni, u to vreme, bio je Rade Radić..

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument