ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 28
    
    IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 18. JANUARA DO 4. FEBRUARA 1943. GODINE1
    
    20. januar 1943. god.
    Br. 351 od Lorenca (via Ištvan): br. 11 18. I — Stvarni izveštaj o Gračacu. Naše snage u Gračacu napadnute su 14. I. u 23 časa od strane tri partizanske brigade i 4 udarna bataljona.2 Borba je trajala do 16. I. do 8 časova. Naši gubitci u borbi 5 oficira i 33 borca, a nestalo 95 boraca. Gubitci komunista 310 mrtvih, 80 zarobljenih koji su zaklani.3 Na terenu se još pronalaze njihovi mrtvi, i sprema. Smatra se da su njihovi gubitci dvostruki, jer su prve noći izvukli sve mrtve i ranjene sa mesta glavnog okršaja. Nastavak.
    Br. 352 od Lorenca: nastavak br. 11. Pronađeno kod poginulog partizanskog komandanta. U toku borbe istakao se odred hercegovački4 i brigada »Gavrila Principa« iz Dinarske oblasti, a takođe i izginuli oficiri i borci. Borba je sjajno rešena u našu korist. Broj u nestalim ima 40 meštana za koje se smatra da su bili petokolonaši i izdali. Istraga se vodi. Zarobljeno je 1 bacač, 1 mitraljez, 3 puškomitraljeza i 150 pušaka, a izgubljeno 2 mitraljeza, 1 puškomitraljez i 95 pušaka.5 Neophodno je da se odlikuju poginuli po spisku koji će se dostaviti. Njihova odlikovanja treba objaviti preko radia odmah. Ivanišević, Baćović, Đujić.
    21. januar 1943. god.
    Br. 423 od Ištvana: br. 40 18. I. — Danas stiglo odobrenje iz Rima da Crnogorci idu preko Hercegovine6. Našim trupama odobren pokret kad Crnogorci krenu od Prozora. Naš pravac Grahovo — Glamoč. Talijani daju hranu, osoblje radiostanica, snabdevanje i.sanitet. Bjelajca zadržavaju za posebnu akciju koju oni vrše sa njim za čišćenje Like. Nemci i Italijani zatvaraju ostupne pravce. Za naše ljudstvo daju 100 metaka vojniku, 1000 puškomitraljescu, 10 teških bacača sa 3000 granata. Komandant armije7 izjavio je da se divi našoj vojsci i daje joj sve. Organizaciju oslobođene zone prepuštaju nama. Putujem danas u Hercegovinu. Regulisao sam pasoš i vodim sa sobom radio telegrafistu sa podmornice8. Jevđević.
    .25. januar 1943. god
    Br. 504 od 222: br. 145 23. I. — U Bjelimiću sve mirno.9 Jevđeviću sam naredio da uredi sve za prolaz Crnogoraca. Potrebno je da Račić pređe na Majevicu10 i drži severnih pet srezova Ist. Bosne, dok se ne završi operacija na Marievom ternu,11 izgleda da komunisti postepeno izvlače snage ka severu. Govore o operaciji u pravcu Teslica — Doboj — Derventa — Prnjavor. Pavle javlja o polasku 3.200 njegovih 26 i 28 iz Nikšića i traži da ja dođem u Jablanicu12. Rado bih pošao ali bih izgubio vreme. Plan rada za Andriju Veskovića poslao sam i dobiće ga u Bileću. Ištvan javlja da sutra preduzimaju operacije na Vrliku13. Gračac i Strmica obezbeđeni. Uverava da će izvršiti sva naređenja i opet tvrdi da meštani rđavo rade.
    Nastavak. Br. 505 od 222:
    br. 146 Nastavak. Ivanišević javlja da su vesti o rezultatima borbi kod Gračaca neproverene. Putuje za Gračac i javi će rezultat. Pored svih napora sa Hugom nemam radio veze. Poslao sam mu sva uputstva za rad, za slučaj da ne uspostavi vezu. Hrvatski oficiri hteli bi da razgovaraju sa našima o zajedničkoj vlasti u Bosni i borbi protiv komunista. Poručio sam da nam priđu14, pa ćemo posle da razgovaramo. Pad Tripolisa uplašio tetkiće. Moraćemo biti sve drskiji da ih više iskoristimo. Pavle nije za operaciju u Čajniču dok se ne svrši posao u Dinari.15 Branko.
     
    Br. 506 od 222: br. 147. — Da bi se utvrdila tačnost podataka Račićevog izveštaja molim da naznači datum kada su komunisti tukli četnike na Majevici i kada su komunisti tučeni. Pašali je u dodiru sa komunističkom pretstražom južno od Šekovića.16 Rekao bih da su Račićeve vesti o događajima od pre mesec dana. Prema Vašem naređenju odložio sam napad na Čajniče.17 Mislim da nas neće nemci napasti dok se ne završe operacije prema komunistima. Tada ćemo imati više snage, a dotle će se njihova situacija pogoršati. Želeo bih da prvo razoružamo talijane, naoružamo se njihovim oružjem, time dup-liramo naše snage, a onda možemo da se bijemo s nemcima.
    Br. 507 od 222: br. 148 24. I. Nastavak. Biću najsrećniji kad ovo počne. Sada sam preduzeo sve po Vašem naređenju. Jevđa je otputovao u Bileće da sačeka Crnogorce. Ide li pukovnik Bajo. Jevđa javlja da su nemci zauzeli Bihać i pobili komunističku Konstituantu18. Dobio sam još dva telegrafista, pa ovih dana počinjemo rad sa dve stanice. Prva sarajevska brigada zarobila potpukovnika Borotu i 139 domobrana bez oružja, od kojih svi Srbi sem četvorice.19
    Br. 508 od 222: br. 149. Nastavak. Borota dolazi ovde. Srbe poslaću kućama, jer ih nemožemo hraniti a onu četvoricu ćemo streljaiti, kao i 7 hrvatskih žandarma zarobljenih u Bjelimiću. Bolje sada nego docnije. Čudi me da čak i predsednik vlade20 spominje partizane u govoru u Edinburgu. Branko.
    26. januar 1943. god.
    Br. 525 od 222. br. 150 25. januara: Jevđa javio da će imati sastanak u Mostaru sa hrvatskim komandantom divizije i Županom po njihovom traženju.21 Rezultat javi ću. Traži zlatnike da ne izgubi pirinač koji tetkići daju isključivo za zlato. Za Bjelimiće kaže da je definitivno uredio sa tetkićima. Mislim da je sve ovo izmislio da bi imao udela u akciji. Pašali tvrdi da komunisti u Šehovićima užasno pljačkaju, narod cvili i moli za pomoć. Pašali traži da Račić pređe na Majevicu pa da se Šekovići zauzmu, inače postoji opasnost od infiltracije od Zepča koje su komunisti zauzeli.22 Njihova stanica govori o akciji divizija 1. i 3. na zoni Doboj — Zenica23, i za druge snage na zoni Karlovac — Sunja — Sanski Most — Glina. Čini mi se da postepeno izvlače proleterske brigade na sever, a u republici ostavljaju meštane. . nastavak. . .
    Br. 526 od 222: br. 151 25. januara.— . . nastavak. . . Verujem da u velikoj operaciji neće dati nigde odsudnu odbranu, već će težiti da sačuvaju snage odlaskom u Slavoniju, pa kada prođe napad da se ponovo vrate. Vest o njihovoj snazi od 5000 na prostoru Livno — Tomislavgrad24 — Kupres mislim da nije tačna, jer bi već sigurno napali na Hercegovinu. Vesti od Ištvana juče nije bilo. Oni već dva dana izvode akciju ka Vrliki i za čišćenje Dinare. Ne verujem da će nas nemci napasti dok su komunisti na levoj obali Save, jer imaju dosta muke sa njima. Danas stigao potpukovnik Borota. Preslušaću ga i izvestiću Vas. Srbin je iz Karlovca, a iz ropstva se izvukao kao hrvat, posle stupio u domobrane i čekao priliku da se preda. Verujem da će dati dobre podatke i koristi će za rad prema domobranima. . . nastavak. . .
    Br. 528 od 222: br. 153 26. januara.— Jevđević mi večeras javlja: danas iznenadno po naređenju iz Rima obustavljen u opšte dolazak crnogoraca.25 Mislim pod presijom nemaca. Izložio da će komunista moral strašno da poraste, a naši zbog povlačenja biti deprimirani, ali ne verujem u uspeh. Nemojte da preduzimate represalije dok ne izbavim naše iz Dalmacije i dovedem ovamo. Smenjen je brzojavno komandant balkanskih snaga Roata, koji se zalagao za akciju crnogoraca. Nemci im juče opet poslali ultimatum. Hrvati nude saradnju protiv Italijana. Nisam odgovorio. Ne verujem u iskrenost. Baćovića sam izvestio. Odgovor čekam. Naredite šta da radim. Jevđević.
    Br. 529 od 222: br. 154: Jevđi odgovorio da sačuva živce. Prema talijanima isti stav. Tražiti uporno odlazak crnogoraca i borbu protiv komunista. Budno pratiti kretanje italijana i držanje. Baćović da se vrati suvim ikad se bude naredilo. Steći utisak da li bi se talijani borili ako bi im stavili ultimatum. Hrvati lopovi pipaju naš puls po naređenju nemaca.
    Br. 530 od 222: br. 155: Da li Vi znate što o obustavi pokreta Crnogoraca. Ako se dovede u vezu Orelov26 i Jevđin izveštaj, pregovori hrvata i ultimatum, nemaca sa utehom talijana da su dobili Dalmaciju u mesto Tripolisa i nemačka vest da skraćuju front u Rusiji, može se zaključiti da će nemci pojačati snage na balkanu i naterati talijane da brane Dalmaciju, Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju, pa verovatno i oni doći ovamo da ih pojačaju.
    Br. 531 od 222: br. 156: Obustavljaju pokret Crnogoraca jer neće da likvidiraju komuniste, pošto se boje nas, da ih ne napadnemo, pošto se oslobodimo komunista. Moje mišljenje snage sačuvati i proučiti mogućnost tučenja ili razoružavanja talijana pre nego se nemci ojačaju posle skraćivanja fronta u Rusiji. Ali pod uslovom da nas saveznici najhitnije pomognu pre ove akcije i odmah zatim obrazovati drugi front prema nemcima. Po ovom doneti odluku blagovremeno, a dotle pipati puls da li bi se talijani borili ili ne. Predosećam skoro kidanje veze legalnih sa talijanima. Za nas će biti najgore ako nemci izvrše upad u ove krajeve pre nego što mi obračunamo sa talijanima. Komunisti ostaju netučeni, a saveznici, ne pošalju pomoć i produže i dalje sa podržavanjem komunista preko svoje stanice .
    Br. 532 od 222: br. 157: Moramo učiniti sve da do ovog ne dođe, a ako dođe onda naći rešenje da se snage čuvaju. Najteži je problem ishrana. Ja sam za obračun sa talijanima što pre, to bolje. Molim Vaše mišljenje i naređenje.27 Sta ćemo za Ba-ćovića.28 On mora peške. Dinarci će ostati u teškom položaju po Ištvanovom odlasku.
    29. januar 1943. god.
    Br. 590 od 222: br. 160 28. I. — Gde se nalazi Pavle sa vojskom, ali legalno upućivanje mislim da ne dolazi u obzir, zbog nastupajućih događaja moramo se pomiriti sa činjenicom da je sad nemoguće ostvariti naš plan za tučenje komunista na Marievom terenu, sem ukoliko ih Ištvan zakuči pri povratku. Za to bih bio da se u Sandžaku definitivno likvidiraju turci, zašto Voji29 dati 2000 Crnogoraca a sa 2000 Pavle da likvidira zelenaše30 i komuniste u Staroj Crnoj Gori i ovim bude ljudstvo zadovoljilo, zbog neostvarljive željene operacije na Marievom terenu. Ostvarilo bi se povoljni preduslovi za obračun sa Italijanima, koji će sigurno pokušati da iskoriste turke, zelenaše i komuniste protivu nas kada im stavimo nož pod grlo. Ove operacije treba izvesti odmah dok je ljudstvo mobilisano. Nastavak.
    Br. 591 od 222: br. 161 28. I. Prema jutarnjim vestima »Slobodne Jugoslavije31« komunisti priznaju da ih napadaju jake nemačke i italijanske i ustaške snage i avijacija. Pašali javlja da je sigurno Žepče oduzeto komunistima.32 Verujem da će nam nemci ostaviti 15—20 dana vremena, zauzeti komunistima, da izvršimo pripreme za ostvarenje varijante. Prema proračunu koji sam izvršio na Ištvanovom terenu33 ima ukupno oko 44700 boraca, oko 16000 pušaka i 200 automatskih oruđa.34 Trudeći se da se snage što bolje iskoriste prema razradi varijante verujem da bi u 11 srezova Ištvanovih uspeh da razoružamo ili tučemo oko 26000 talijana, 5000 ustaša i turaka njima naklonjenih i 5 hiljada domobrana. Time bi dobili plen od oko 36000 pušaka, preko 100 topova, 30 tenkova i više hiljada automatskog oruđa. Nastavak
    Br. 592 od 222: br. 162 — Zaplenjenim oružjem naoružali bi i poslednjeg Ištvanovog borca, a potom predviđam formiranje novih brigada, tako da bi za front imali 38 brigada jačine 32600 boraca, dok bi za sreske komandante ostavio oko 12000 ljudi, što bi bilo dovoljno. Upotrebljujući leteće delove, ovde bi otstupilo od uputa35 br. 5, ali bi se morao front držati jačom snagom. Sa ovim snagama moglo bi se držati 5 nemačkih divizija bar mesec dana na predviđenoj liniji front za Ištvanove snage, a dotle bi morali saveznici poslati i svoje trupe u pojačanje, dok bi nam avionima i podmornicama od prvog dana morali da pomažu. U ovaj proračun nisu ušle snage dubrovačkog korpusa i plen na njegovoj zoni. Nastavak.
    Br. 593 od 222: br. 163. nastavak. 28. I. — Nadam se da bi i to uspeli s tim što bi se Alfonso pojačao sa dve Trebinjske i jednom nikšićkom brigadom. Neka Mirko36 razradi varijantu za Crnogorce, kako bi imali celinu i dobili jasnu sliku, šta možemo dati i uraditi. Radio London je dao juče Idnovu izjavu da Engleska i Rusija rade na objedinjenju svih snaga u našoj zemlji za borbu protiv okupatora, dok Vas komunistička stanica neprekidno grdi na sva usta.37 Da li su na ovom jalovom poslu preduzeli što kod Vas naši divni saveznici Englezi koji nas ovako sjajno pomažu u poslednje vreme. Ja ostajem do kraja zakleti neprijatelj crvenih zlikovaca38 i ubeđen sam da bi svako sporazumevanje sa komunistima značilo ogromni gubitak za našu stvar u narodu. Molim za odgovor i dalje naređenje. Branko. Kraj. —
    30. januar 1943. god.
    Br. 609 od 222: 164 29. januara. — Jevđi sam preneo Vaše naređenje. Na upućivanje Crnogoraca ilegalno ja ovako gledam: prvo svršiti posao u Čajničkom srezu. Dotle videti šta će Jevđa uraditi za hranu i municiju, pa potom doneti dalju odluku. Ako se hrana i municija ne dobiju, uputiti u istočnu Bosnu po 2000 ljudi, a sa ostatkom pročistiti ceo Sandžak. Ako se dobije hrana i municija u što sumnjam, celokupne snage uputiti preko Kalinovika na Prozor i dalje prema predviđenom planu. Sa Ištvanom još nemam veze. Preko Jevđe nesmem javiti za Crnogorce, jer se bojim da se ne izgovori, nastavak....
    Br. 610 od 222: br. 165 29. januara. — Nemački komandant u hrvatskoj39 uzeo svu vlast u svoje ruke i objavio plakat koji imam, da će definitivno da likvidiraju komuniste i sve odmetnike i strašno preti narodu za podržavanje jednih i drugih. Skoro isto objavio nemački komandant u Sarajevu.40 Zbog toga mislim da ne bi smeli upućivati crnogoce preko nemačke zone, jer je sukob verovatan. Hugo se ne javlja. U zoni onih naših odreda tamo, sad se vode borbe između komunista, nemaca i ustaša.41 Crvena stanica je javila da su u zapadnoj Bosni razbili četnike.42 Imam utisak da će komunisti izvući proleterske brigade na sever, a u republici ostaviti samo meštane i nekoliko komesara. . . nastavak...
    Br. 611 od 222: br. 166 29. januara:. . . Zbog toga su i dobili kuraž talijani. Svakako ni proleteri neće dobro proći, jer su ih pritisli nemci i ustaške legije od 30.000. Priznaju nadmoćnost fašista. Može se desiti da republika pre kapitulira, nego će doći crnogorci, a da će se dotle izvući proleteri u to sam uveren, jer ne verujem da će se upustiti u odlučne borbe. U ovom slučaju ne bi bilo potrebno da Crnogorci idu čak u zapadnu Bosnu. Ništa ne govorite o ostvarenju varijante. Plašim se da potreba za nju ne nastupi dok Crnogorci i hercegovci budu van svojih zona, ako se budu daleko upućivali a bez najboljih boraca, sumnjam u uspeh.. nastavak. .. .
    Br. 612 od 222: br. 167 nastavak. I ja želim uništenje komunista pre glavnih događaja, ali sumnjam da ćemo za to imati vremena i mogućnosti pod ovako teškim prilikama, pa sam za manji reskir. Nemci sada skraćuju front u Rusiji, a po gubitku Afrike, italijani će imati više snage za rat u Evropi. Posle ovoga verujem da će nemci stvoriti jake rezerve u centru zone koju drže, i operisati po unutrašnjim pravcima, jer im to jedino ostaje. U ovom momentu verovatno je pojačanje osovinskih snaga u našoj zemlji, a to ne mora da bude daleko. Tada može nastupiti ono što je Keserović javio. Ja ostajem pri mišljenju da bi mi varijantu morali ostvariti pre ovog momenta. . nastavak.. .
    Br. 613 od 222: br. 168 nastavak. ... tj. pre nego nemci dođu u ove krajeve. Posle bi nas saveznici morali pomoći, a mi izvršiti pripreme i prethodne akcije. Osvarenjem varijante bacili bi u zasenak komuniste, ogromno bi dobili u narodu i kod saveznika, a likvidiranje crvenih izvodilo bi se svakom pogodnom prilikom sa odredima van osolobođene zone. Posle Bje-limića nastao rascep kod turaka u Čajniču, hoće da pregovaraju. Ali njih treba kazniti pa [neće]43 ništa preduzimati [nego] mirno [sačekati] rešenje. Bajina i Vojina stanica neka mi se jave pre polaska Zemljaka u Čajniče. Branko.
     
    1. februar 1943. god.
    br. 683 od Ištvana: br. 47 27. januara.— Operacija ka Vrliki izvršena je 25. januara. U toku napada desna i srednja kolona izbile su sa malim otporom do 16 čas. na Crnoj Glavici. Leva kolona po izlasku iz s. Golubića i Kesića stupila je u borbu sa komunistima na liniji Veljuv — Čapinovac — zapadne padine Plješevice.44 Neprijatelj je proteran i ista je nastavila pokret desnom podkolonom preko Crnoglavice a levom ka Vršini sa koje je dobila vatru kao i sa Pješivice. Sve tri kolone su od hercegovaca.. nastavlja se... .
    Br. 684 od Ištvana: br. 47.. nastavak. U to vreme na Pješivici nalazila se jedna četa četničkog bataljona iz Golubića,45 koja nije ništa preduzela da olakša borbu levoj koloni već je istu posmatrala. Borba se uglavnom vodila na prostoriji Pješivica — Vršina. Srednja kolona za vreme pokreta imala je veze sa levom do Crnogorčevih Stanova. O borbi leve kolone nije dobila nikakav izveštaj. Prema levoj koloni bila su 4 partizanska bataljona i Crnogorska proleterska brigada. Rezultat borbe kod ove 130 mrtvih partizana, većina crnogorci i 43 zarobljena, od kojih dva politkoma.
    Br. 685 od Ištvana: br. 47.. nastavak.. zaplenjeno 6 puško-mitraljeza, jedan mitraljez, 100 goveda, 1000 ovaca. Veliki broj mrtvih i ranjenih partizana su odneli. Ostale dve kolone 26. do 10 čas. zauzele su Vrliku, posle kojih je išla i kolona Dinaraca potpomognuta jednim bataljonom hercegovaca od s. Tepljuha. Bataljon Dinaraca koji je trebao da štiti levi bok ćele akcije na Vršiću i Debeloj Kosi, nije bio na određenom mestu. . nastavak.. .
    Br. 686 od Ištvana: Br. 47. . nastavak. . . U toku 26. napadnuta velikim partizanskim snagama pala je Stanica46 u koju nije bio stigao bataljon poručnika Šućura47, kao što je bilo predviđeno, a zatim Plavno i Golubić,48 koja su po sporazumu trebali da štite domaći. Naši gubici 23 mrtva, 49 ranjenih. Po zauzeću Vrlike tražio sam da meštani drže istu. Đujić naredio da ostane brigada »Gavrila Principa«, ali ona to nije izvršila. Noćnim usiljenim maršem vratili smo se u reon Knina radi preduzima-nja akcije 28. u pravcu Stanice, o čijem ću rezultatu izvestiti. Baćović. Kraj.
    Br. 687 od Ištvana: br. 49 30. januara.— Čim smo se vratili iz Vrlike zauzeli smo ponova Golubić, Plavno, i Stanicu.49 Naše trupe su premorene jer su za pet dana prevalile preko 100 km. u teškoj borbi. Danas mi je po zauzeću Strmice, Ivanišević, u ime Vojvode Birčanina čestitao na herojskim podvizima naših trupa, saopštio mi je da je i on uvideo da Dinarci nemaju vojsku na koju može da se računa, o čemu sam Vas ja još po dolasku izvestio. Strmicu držim. Ni jedno mesto koje smo mi zauzeli krvavom borbom Dinarci nisu do sada zadržali.
    Br. 689 od Lorenca: br. 26. U Kijevu i Vrlici Baćović streljao 55 a u Maovicama i Otavicama Đujić 48 ustaša.50 Hrvati zbog ovoga obustavili hranu Srbima ali na intervenciju talijanskog đenerala ponovo izdaju hranu stanovništvu u sev. Dalmaciji.. . nastavak.. .51
    2. februar:
    Br. 720 od Ištvana: br. 50 1. II.— Situacija ozbiljna. Bacači i mitraljezi iz Strmice pali u partizanske ruke. Pre neki dan predalo se 130 četnika sa 7 puškotnitraljeza partizanima. Niko nikoga ne sluša. Molim Vas naredite da zauzeta mesta drže. Spremani napad na Grahovo.52 Molim hitna uputstva. Baćović.
    Br. 725 od Ištvana: Br. 46 24. I.— Kada budete o svemu tačno obavešteni, mislim da ćete mi dati za pravo. Sa Italijanima ne održavam nikakove veze i nisam mogao ništa da doprinesem da se dozvoli prolaz Crnogorcima. Hercegovci i Bosanci daju sve od sebe. Svaki dan vodimo borbe sa partizanima. Posle njihovog poraza kod Gračaca moral se ovde znatno podigao. Bio sam juče kod Birčanina na njegov poziv i saglasili smo se u svemu. Tetkići nam još ništa nisu dali. Ištvan.
    Br. 726 od Ištvana: Br. 48 30. I.— Po grebenima Dinare, trupe iz Hercegovine provode noći pod vedrim nebom i vode krvave borbe sa najboljim partizanskim brigadama, i dok su dosada imali 121 mrtvog i ranjenog, dotle ja dobijam depeše iz kojih ja naslućujem pozadinu o kojoj smatram da u ovom momentu ne treba raspravljati.53 Jevđević je u Hercegovini. Grđić na Sušaku, te ne vidim kojim bi putem vršili štetan uticaj na mene. Sam bez ičijeg uticaja donosim svoj sud o ljudima i znam koliko Jevđević i Grđić ulažu napora i doprinose opštoj stvari. Znam koliko Vas obojica obožavaju, pa apelujem na Vas da ih pravilno shvatite. Svi mi imamo svoje slabosti, ali su njihove u upoređenju sa drugima, najmanje štetne. Ištvan ML54
    3. februar 1943. god.
    Br. 738 od 222: br. 176.— Nemci ih gone od Žepča ka Teslicu.55 Partizani pokušali da pridobiju naše odrede, bez uspeha. Hugo se nalazi između Borja i Trebave. Teškoće u radu velike, a sad borbe sa komunistima. Radio veze sa njim nemam. Po ovom izlazi da se zbog komunista nije mogao probiti do Drenovića. Tražio sam da dostavi detaljan izveštaj. Po svemu izgleda da na odrede iz Zapadne Bosne izuzev Drenovića ne možemo računati za rad prema direktivi.56 O radu Bjelajca, Ivanišević ništa ne javlja i ako jednako pitam. Danas sam dobio hrvatske novine od 24 januara koje donose u uvodnim člancima: Novu osnovu Velike Srbije, sa kartom koja se poklapa skoro sa onom gospodina Moljevića uz članak o homogenoj Srpskoj državi.57 Siže članka: Vi prestavnik Velike srpske ideje koja potiče od Garašanina,58 podržavaju Vas Kralj i Vlada velikosrpska59 i englezi.
    Br. 739 od 222: br. 177. . . Napadaju sve redom, a čude se hrvatima u londonskoj vladi koji pored svega ovog pozivaju hrvate da Vam priđu. Predočavaju najgore stvari hrvatima, muslimanima i siovenieima od velikosrpstva. Kažu da imaju još neka dokumenta. Sve ovo objavio Lorković60 u svojoj knjizi61 pred stranim pretstavnicima i štampom. Na karti koridor sa Češkom. Neznam kako će ovo primiti hrvati, ali među srbima zapadne i istočne Bosne napravili su nam ogromnu propagandu.
    Kukaju na »Karađorđa«.62 Poslaću Vam ove novine po prvom kuriru. Branko.
    Br. 740 od 222: br. 178 2. II.— Tetkići očigledno žele da nam podvale i održe sve snage razdvojene. Otuda i zabrana odlaska zemljacima. Boje se Velike Srbije. Dinarcima slabo što daju. Žele samo da nas iskoriste. Preduzete mere da se sazna situacija i namera nemaca i ustaša. Vaše mesto poznato svima, pa se bojim ako saznaju da Vam ne pošalju štuke.63 Major Radojlović u ime Ištvanovo javlja da imaju pred sobom 20.000 komunista. Ne veruje u uspeh sa snagama koje imaju. Bjelajac potpuno odvojen i ukočen od Italijana. Ivanišević pita za dolazak u Sušak radi dobijanja dozvole za legalan put Crnogoraca, protivan je ilegalnom upućivanju jer se plaši da im se na Dinari ne uskrati svaka pomoć64.. nastavak ...
    Br. 741 od 222: br. 179 2. II.: nastavak.. Priznaje da Đujić bez Baćovića ne može držati svoju zonu. Trupe im zamorene. Kažu da su komunisti nadmoćniji u snazi i oružju. Naredio sam da se dostave detaljni podaci o situaciji i namerama talijana i nemaca, dotle trtupe odmore i popune. Da li je što konkretno utvrđeno za napad na Čajniče. Sigurno Vi odlazak ne odobravate. Novu Stanicu nisam čuo.65 Kraj. Branko.
    Br. 749 od Maria: br. 26 2. II.— Vest da Crnogorci moraju ilegalno poći u Bosnu zabrinula je vojvodu zbog zime i snega, napornih marševa i pri tom oskudica u oružju, municiji i drugom. S toga mi je naredio da preduzmem nove korake da se taj pokret legalizuje. Učiniću po instrukciji vojvodinoj sve, ali ne verujem da ću uspeti zbog hrvata i nemaca koji su odlučno protivni. Vojvoda smatra da bi bilo potrebno da mi odobrite, da dovedem morem u reon Knina 3000 Crnogoraca a ako ne pristanu, da operišemo od Prozora.
    Br. 750 od Maria: br.26. . nastavak. . u tom slučaju imali bi dve grupe, jednu legalnu a drugu ilegalnu, koja bi zatvarala pravac preko Prozora i onemogućila begstvo komunista. Doc-nije u toku operacija, ilegalna grupa nebi vršila pokolj i pljačku, i nju bi naknadno legalizovald. O ovom predlogu izvestio sam Čika Branka radi znanja. Vojvoda Birčanin će izaći na teren kad počne velika operacija. Za sada se izvode lokalne operacije koje izvodimo zajednički, Baćović, Đujić i ja, uvek po planu kojeg vojvoda prethodno odobri, do sada sam naišao na veliko razumevanje i punu podršku oba komandanta.66
    Br. 751 od Maria: br. 26. . Od Branka dobivam redovno naređenja i uputstva za rad. U dosadašnjim borbama izbačeno je iz stroja oko 120 Baćovićevih i oko 300 Đujićevih boraca. Pukovnik Uzunčević poginuo je u Gračacu kad i ostali oficiri i borci. U vezi Vaše depeše br. 265 neophodno bi bilo potrebno da uputite Đujiću 20 naših oficira za komandante bataljona i brigada, koji su učestvovali u borbi jer nema oficira. Sve te oficire u jednoj partiji mogao bi sprovesti kap. Rakočević. Ivanišević.
    4. februar 1943. god.
    Br. 827 od 222: br. 182 4. II.— Duboko me potresla vest o smrti viteškog Vojvode Birčanina,67 koju danas primih od poručnika Plećaša. Bojim se da ova nesreća prouzrokuje teške potrese u onoj zoni. Ivanišević mi se ne javlja. Sigurno je otišao u Split. Komunisti mogu ovu zabunu da iskoriste, naredio sam da naši obrate najveću pažnju. Jevđević izgleda juče pošao za Dinaru.68 Slagao me je za municiju. Biće ogromnih teškoća za nju i za hranu Crnogoraca. Učiniću sve što mogu. Pošto su nemci zauzeli Petrovac,69 a naši će Grahovo pre stizanja crnogoraca, neće biti potrebe da idu do prvobitno postavljenog im cilja, Kad stignu u reon Prozora možda će se moći što izvući od žabara.. nastavak.. .
    Br. 828 od 222: Br. 183 4. II.— Nastavak.. To ću raditi preko Jevđevića kome ću narediti da se do toga vremena vrati ovamo. Krstarenje nemaca pratim i javljaću Vam. Sa sviju strana javljaju da »Siva knjiga« za nas čini veliku propagandu. Narednik Carević stigao večeras. Iz Nevesinja javljaju, ceo nevesinjski talijanski garnizon dobio naređenje za pokret. Ostaće samo 200 ljudi. Oficiri tvrde da idu za Grčku. Za ostale garnizone još neznani. Tražio sam hitne podatke i izvestiću. Možda polako beže. Branko.
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 293, reg. br. 1/1. Knjiga sadrži depeše potčinjenih komandanata, političkih organa, predstavnika četničke vlasti itd. primljene od 18. januara do 6. februara 1943. Sve reci i znakove, dopisane na marginama depeša, osim ML (paraf Mirka Lalatovića) dopisao je Draža Mihailović mastiljavom olovkom, ćirilicom.
    2, 3 i 5 Napad su vršile 1. i 2. brigada 6. NOU divizije. U tim borbama 1. brigada imala je gubitke: 40 poginulih, 2 utopljenika, 57 ranjenih i 64 nestala borca, dok 2. brigada nije imala gubitaka. Od naoružanja izgubljeno je: 7 puškomitraljeza, 2 mala bacača i 84 puške (vidi dok. br. 14 i 25).
    4 Odnosi se na Zubački bataljon Trebinjske brigade, čiji je komandant u toj borbi bio poručnik Dušan Vučković.
    6 Vidi dok. br. 25 i 42.
    7 U pitanju je italijanska 2. armija. Komandant je bio Mario Ro-ata (Mario Roatta), general. Roata je na toj dužnosti ostao do 5. februara 1943. kada ga je zamenio general Mario Roboti (Robotti).
    8 Reč je o Stevanu Sinku (Jovanović). Vidi dok. br. 13 i 42.
    9 Vidi dok. br. 25.
    10 Račić se u to vreme nalazio _u pl. Jablanik (vidi dok. br. 25).
    111 Reč je o operacijama za uništenje NOP-a na slobodnoj teritoriji u zap. Bosni (vidi dok. br. 1, 25 i 42).
    12 i 14 Vidi dok. br. 25.
    13 Vidi dok. br. 9 i 62.
    15 i 17Vidi dok. br. 25 i 34.
    16 Šesta istočnobosanska NOU brigada (vidi dok. br. 25).
    18 Bihać su 29. januara 1943. zauzeli delovi nemačke SS divizije»Princ Eugen«.
    19 Gojko, potpukovnik (pukovnik). Od 12. avgusta 1942. do 22. januara 1943. bio je komandant Radničkog (domobranskog) bataljona naPalama. Dvadeset drugog januara 1943. predao se četnicima (Arhiv VII,Ca, k. 176, reg. br. 11/3: izjava Gojka Borote).
    20 Odnosi se na Slobodana Jovanovića predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu.
    21 Sastanak između Jevđevića i komandanta 6. oružničke pukovnijeodržan je 25. januara 1943. u Mostaru. Sastanku je prisustvovao i velikižupan Petar Zlatar. O tome vidi dok. br. 25 i 26 i prilog VI, dok. br. 2.
    22 i 32 Zepče je 17. januara 1943. zauzela 10. hercegovačka NOU brigada, ali su ga 20. januara 1943. ponovo zauzele 17, 18. i 20. satnija 1.pješačke pukovnije (tom IV, knj. 9, dok. br. 86, 87, 197 i 205).
    23 Reč je o 1. proleterskoj i 3. NOU diviziji.
    24 Sada: Duvno.
    25 Vidi dok. br. 25 i 26.
    26 Reč je o izveštaju komandanta Rasinskog korpusa Dragutina Keserovića od 24. januara 1943. Keserović obaveštava Vrhovnu komandu da će Nemci poslati u Bosnu i Crnu Goru svoje jedinice radi uništenja četnika. (Depeša br. 489, ova knjiga depeša).
    27 i 28 Vidi dok. br. 25.
    29 Vojislav Lukačević.
    30 Četnici su crnogorske separatiste najčešće nazivali zalenašima.
    31 Radio-stanica se nalazila na teritoriji Sovjetskog Saveza, a otpočela je rad 11. novembra 1941.
    33 Odnosi se na oblasti istočne Bosne i Hercegovine, tj. područjedelovanja Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.
    34 Prema pregledu brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinicaKomande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od krajanovembra 1942. ukupno brojno stanje ljudi bilo je: 43.366, od čega uoperativnim jedinicama (treće čete) 24.946 četnika, dok je ostalo bilo uprvim i drugim četama (zaprečne i posadne čete — teritorijalne). Odnaoružanja jedinice su imale 15.347 pušaka, 197 puškomitraljeza, 40 mitraljeza, 10 minobacača, 4 topa i 8 automata. Prema istom pregledu, nateritoriji te komande bilo je: 36 aktivnih oficira, koji su zauzimali položaje i 1 bez položaja, 42 rezervna oficira na položajima i 7 bez položaja.Podoficira je bilo: aktivnih 218, na položajima i 52 bez položaja i 792 rezervna, svi na položajima (Arhiv VII, Ca, k. 171, reg. br. 22/4).
    35 O uputstvu br. 5 vidi knj. 1, dok. br. 59.
    36 Lalatović, major.
    37 Misli se na »Slobodnu Jugoslaviju«.
    38 Izraz koji su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a.
    39 Rudolf Liters (Rudolf Lüters), general-lajtnant, komandant ne-mačkih trupa u NDH.
    40 Johan Fortner (Jochan Fortner), general-lajtnant, tada komandant 718. nemačke pešadijske divizije.
    41 i 42 Reč je o četničkim odredima u zap. Bosni. O borbama, o kojima je reč vidi: dok. br. 27, tom IV, knj. 9, dok. br. 24, 27, 33, 34, 37, 72, 80, 105, 123 i 136.
    43 U depeši nedostaju neke reci — ispuštene.
    44 i 45 Borba je vođena protiv Kninskog NOP bataljona.
    46; 48 i 49 Vidi dok br ...
    47 Milutin (Milan).
    50 Ne radi se o klanju ustaša, već civilnog stanovništva (vidi tomV, knj. 11, dok. br. 107 i 209).
    51 U daljem nastavku depeše ponavlja se izveštaj o borbama zaStrmicu, Plavno i Golubić.
    52 Bosansko Grahovo.
    53 Vidi dok. br. 25.
     
    54 Mirko Lalatović.
    55 Odnosi se na 10. hercegovačku brigadu.
    56 Vidi dok. br. 1.
    57 Reč je o članku Stevana Moljevića. O tome vidi knj. 1, dok.br. 1.
    58 Odnosi se na Iliju Garašanina, koji je tu ideju razradio u svom»Načertaniju«. Opširnije: Dr Vaša Cubrilović, Istorija političke misli uSrbiji XIX veka. Prosveta, Beograd 1958, str. 151—195.
    59 U pitanju je vlada Kraljevine Jugoslavije.
    60 Dr Mladen, ministar inostranih poslova Nezavisne Države Hrvatske.
    61 To je knjiga Lorković dr Mladena: Odmetnička zvjerstva i pustošenja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Naklada, Velebit, Zagreb 1943. Deo tih materijala nalazi se u Arhivu VII, fond NDH, k. 281, reg. br. 1/4 i k. 310, reg. br. 1/1.
    62 Četnička radio-stanica. Otpočela je radom 20. novembra 1942. uJerusalimu.
    63 Tada su se Draža i Vrhovna komanda nalazili u s. Lipovu (kodKolašina).
    64 Vidi dok. br. 48.
    65 Reč je o radio-stanici, koju je konstruisao potporučnik TugomirPrekoršek (pseudonim Keler), rukovodilac centra za veze u zapadnojSrbiji. Ta stanica je 2. februara 1943. davala probne emisije.
    66 Reč je o operacijama u predelu Vrlike. Vidi dok. br. 9.
    67 Birčanin je umro 3. februara 1943. u Splitu.
    68 Jevđević se tada nalazio u Dubrovniku.
    69 Bosanski Petrovac. Zauzeli su ga 7. februara 1943. delovi nemačke SS divizije »-Princ Eugen«.
    70 Vidi dok. br. 48 (nastavak depeša).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument