ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 27

IZVEŠTAJ MAJORA SLAVOLJUBA VRANJEŠEVIĆA OD 3. FEBRUARA 1943. MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI U ČETNIČKIM ODREDIMA ZAPADNE BOSNE I SARADNJI SA NEMAČKIM I USTAŠKO-DOMOBRANSKIM JEDINICAMA1

VRANJEŠEVIĆ D. SLAVOLJUB
pešadijski major2
3—II—43 g.
Osječani
Opširan izveštaj o situaciji kod četničkih odreda u zapadnoj Bosni

NAČELNIKU ŠTABA GOSPODINA MINISTRA VOJSKE,
MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA
majoru g. Zahariju Ostojiću3

Naređenje od 17 decembra 1942 godine, dostavljeno mi preko kapetana g. Bore Mitranovića, primio sam 18-I-t. g. u Osječanima.4
Na osnovi ovoga naređenja podnosim opširan izveštaj o situaciji kod odreda zapadne i srednje Bosne.
Odredi zapadne i srednje Bosne, nemajući nikakve neposredne, pa ni posredne veze, sa odredima Istočne Bosne i vrhovnom komandom u Otadžbini, a uvidevši potrebu, da se međusobno povežu radi potpomaganja u borbi protiv neprijatelja, stvorili su zajedničku komandu u mesecu juhi 1942 g., koju su nazvali: »Glavni štab bosanskih četničkih odreda5«. Kasnije, 31 decembra6 1942 g. ovaj je naziv promenjen u naziv »Komanda Bosanskih četničkih odreda«.
 
U ovoj komandi učlanjeni su sledeći odredi:
»Kočić«7, »Mišić«8, puk »Manjača«9, Trebavski, Ozrenski, a od 1 - X - 42 g. i Majevička Brigada.
Da bi situacija bila što jasnija, smatram za potrebno da iznesem, koju prostoriju zauzimaju pojedini odredi kao i osobine lica, koja tim odredima komanduju.
Teritorija pojedinih odreda:
Borjanski odred10, kao najveći, zauzima prostoriju između r. Save, r. Vrbasa do ušća r. Vrbanje (sem s. Slatine, Trapista i s. Turski Čelinac), r. Vrbanje, linije: izvorni deo Vrbanje—Pribinić— i r. Bosna do Dobo ja.
Komandant ovoga odreda je Radoslav Radić, seoski trgovac. Isti je i komandant Bosanskih četničkih odreda. Čovek star 52 godine, burne prošlosti. Bio kiridžija, pekar, preduzimač, liferant, pa na posletku seoski trgovac; nekoliko puta kao trgovac padao pod stečaj. Ima velikih mirnodopskih dugova (preko 100 tužbi kod sreskog suda u B. Luci). Prema podacima i mnogobrojnim tvrdnjama njegovih poznanika bio je 20 godina član komunističke partije. U svome radu upotrebljava komunističke metode (zakulisan i podmukao rad), ima svoju kliku koja izvršava sva njegova naređenja pa i najpodlija.
Komanduje narodski sa puno demagogije. Nepreza od sredstava da dođe do cilja. Oficire ne trpi i gleda na svaki način, da ih ukloni iz svoje jedinice i da ih na koji bilo način unizi, kao što rade i ostale komuniste. U borbi lično hrabar. Za vreme partizana, bio politički komesar borjanskog odreda. Kada je došlo do razmimoilaženja između partizana i četnika, osetio je volju naroda i pristupio na stranu četnika.11 Jedan mu sin poginuo kao komunista, a drugi kao komunista odveden u logor Jasenovac. Veoma je ambiciozan i lukav.
Kao stariji austrijski podoficir sposoban je da komanduje jednim bataljonom.
Sa ovim čovekom mora se u radu biti veoma oprezan, ako ne želi da mu isti za najkraće vreme dođe glave.
Odred »Kočić« zauzima prostoriju između r. Sane uzvodno od Ključa, linije: pl. Klekovača—Glamoč—Šipovo*—r. Pljeva—r. Vrbas od Jajca do Crne Rijeke, drum: Crna Rijeka—Mrkonjić-grad—Čađavica—Ključ.
Komandant ovoga odreda je Uroš Drenović, učitelj i rezervni potporučnik. Covek 30-tih godina. Okretan, vredan i energičan, bolesno ambiciozan (želi da bude neka veličina) te se ne ustručava da zapliva u Nemačke i Hrvatske vode. Ova njegova osobina dovela je do propasti njegovog odreda. Naime, napustio je odred i sa porodicom preselio na stalno stanovanje u varoš Mrkonjić grad. Slao poklonstvenu deputaciju u ime Bosanske Krajine da izjavi lojalnost poglavniku i vladici Germogenu u Zagreb. Večito je sa Hrvatima i Nemcima u B. Luci.
Lično veoma hrabar, dobar borac, ali slab starešina, nema sposobnosti da komanduje većom jedinicom u borbi. Mnogo podložan uticaju žene, koja takoreći sa njime komanduje.
Od odreda ima svega oko 130 boraca i ako mu je odred brojao oko 900 boraca.
Puk »Manjača« zauzima prostoriju između r. Vrbasa (nizvodno od Crne Rijeke pa do Crne Luke12) — ž. pruga B. Luka
Prijedor, r. Sana (od Prijedora do Ključa) i druma: Ključ
Mrkonjić Grad — Crna Rijeka.
Komandant ovoga puka je aktivni poručnik Vukašin Marčetić13 (aktiviran kao rez. pešad. oficir 1939 godine), star 33 godine, labav, popustljiv, detinjast i neozbiljan, veoma ambiciozan, veoma plašljiv, sa jedinicom ne učestvuje u borbi, kao komandir sokolovačke čete, zbog nerada sa svojim ljudstvom, sva ova četa je sem jednog četnika, otišla u partizane, ženskaroš, sklon piću, veoima arogantan prema svakome, a naročito prema Hrvatima i Nemcima. Voli da sam sebe hvali, a naročito trpi samo one koji ga hvale. I on, kao i Drenović, želi da bude neka veličina i da se pomoću Nemaca i Hrvata dočepa nekog zavidnog položaja. Sa potčinjenima vodi stalnu borbu oko položaja, usled čega je došlo do cepanja ovoga puka u tri odreda. Blagodareći komandantima bataljona naredniku vodniku Jovanu Mišiću i redovu Milutinu Azariću, u odnosu na neprijatelja—partizane, istupaju zajednički kao jedna jedinica pod komandom narednika vodnika Jovana Mišića, u borbi. Ovaj puk do sada u borbi protiv partizana, pokazao je sjajne uspehe.
Vukašin Marčetić, kao komandant, samo onda bi bio dobar, kada bi imao nad sobom starešinu koji bi ga stalno kon-troliso i upućivao šta ima da radi. Kod ovoga puka komando-vanje je organizovano na vojničkoj osnovi.
Odred »Obilić«14 zauzima prostoriju između reka Vrbasa i Vrbanje, pa na jug do Vlašić planine.
Ovim odredom komanduje Lazar Tešanović, učitelj i rezervni pešadiski poručnik. Čovek 30 godina. Veoma hrabar, okretan, energičan, bistar, karaktera svetlog. Odred je organizovan na vojničkoj osnovi, odličan vojnik i starešina, u stalnoj je i uspešnoj borbi sa partizanima. Jedan od najboljih komandanata odreda učlanjenih u komandi bosanskih četničkih odreda.
Prema svome dosadanjem radu zaslužuje da bude unapređen i odlikovan primernim odlikovanjem.
Odred »Trebava« zauzima prostoriju između r. Bosne, r. Spreče (od ušća do s. Male Brijesnice), linije: Mala Brijesnica — Skipovac — Zelinja — Smiče, drum: Srnice — Gradačac i linija: Gradačac — Modrica.
Trebavskim odredom komanduje prota Savo Božić iz Trebave. Čovek šesdesetih godina. Veoma inteligentan, odličan diplomata, veoma svežeg (može se reći mladićskog) duha, suviše blag. Komandovanje kod ovoga odreda zasnovano je na široko parlamentarnoj osnovi. U sebi nema ničega vojničkog ni komandantskog, zbog čega je disciplina kod ovoga odreda veoma slaba.
Odred Ozrenski zauzima prostoriju planine Ozrena između r. Bosne, r. Spreče i sa juga r. Krivaje.
Komandant ovoga odreda je Cvijetin Todić, težak, star 35 godina. Veoma energičan, odlučan i istrajan. Vrlo hrabar (može se reći najhrabriji prema hrabrima); kod boraca voljen i poštovan, najogorčeniji borac protiv komunista i partizana. Kao komandant vrlo dobar. Pored odlikovanja koje je dobio za osvedočenu ličnu hrabrost, mislim da isti zaslužuje i unapređenje kao i odlikovanje za osvedočenu komandantsku hrabrost i sposobnost. Ovo je odličan komandant u svakom pogledu. Po činu je rez. bolničarski narednik.
Majevička brigada15 zauzima prostoriju pl. Majevice sa njenim padinama sem pojedinih mesta, koje drže Hrvati, kao npr. Ugljevik, s. Međeđa, s. Lopari itd.
Komandant ove brigade je vojvoda Radivoje Kerović, star 28 godina. Veoma hrabar, energičan i odlučan. Veliki protivnik komunista i partizana. Kod boraca popularan i voljen. Odličan starešina u svakom pogledu. Kada svi napuštaju, pa i najpozvaniji, položaje i vojsku, vojvoda Kerović ostaje, prikuplja snage i nastavlja borbu dalje. Ovaj čovek zaslužuje svaku preporuku i odlikovanje.
Zajednička osobina sviju komandanata jeste: da ljubomorno čuvaju svoje položaje, te zbog toga nerado primaju oficire u svoju sredinu.
Istina, neradom primanju oficira u pojedine odrede uzrok je još i taj, što su se mnogi oficiri bilo na koji način domogli punomoć ja raznih prestavnika naše vrhovne komande u Otadžbini, kompromitovali se u odredima i morali iz istih da beže. Na taj način stvoreno je veliko nepoverenje prema oficirima i podoficirma, koji nisu iz ovih krajeva.
U ovome pogledu imamo dosta primera, kao:
Kapetan Dušan Janjić, koji je došao sa punomoćijem u ime Gospodina Ministra izdato mu od strane kapetana Dragoslava Račića sa zadatkom da ide u Slavoniju (Pakrac). Ovaj to nije učinio, nego je ostao u Borjanskom odredu, gde je proveo vreme od septembra do danas u neradu.16
Na Majevici pojavljuje se kapetan Žarko Milurović,17 sa ovlaštenjem dobijenim od majora Žarka Todorovića.18 Po dolasku na Majevicu saopštava, da je došao na Majevicu da komanduje, a ne da se bori, posle čega bude sa Majevice proteran.
Sa ovlaštenjem i štambiljima došao je rezervni potporučnik Dušan Dukić, koji ne izvršava naređenje gospodina Ministra i ne odlazi u Krajinu, gde je upućen,19 nego odlazi u Motajicu, gde posle zajedno sa komunistima vrši napad na Prnjavor ovih dana i pomaže sve u zauzimanju istog.20
Dolazi neki kapetan Mijatović, sa ovlašćenjem nekog inspektora Đure Plećaša, za vezu glavnog bosanskog štaba, sa komandom operativnih jedinica Istočne Bosne. Ovaj, boraveći nezaposlen kod glavnog štaba, odlazi u Motajicu, gde je ostao sve do poslednjeg dolaska komunista tamo, kada mu se je za sada izgubio trag.
Ovih dana dolazi neki samozvani poručnik Milovčević sa jednom ženskom, koji je poslat iz Kalinovika za Krajinu, pa i on odlazi u Motajicu, gde se i sada nalazi.
Od strane .potpukovnika g. Pavlovića21 poslat je kao neka vrsta njegovog delegata — kurira narednik Mišić,22 sa ovlašćenjem i naređenjima za prikupljanje podataka o svim odredima. Međutim, ovaj čovek nije dorastao za izvršenje ovog zadatka.
Prema ovome molim, da se izboru oficira, koji se upućuju ovamo, obrati najveća pažnja i da se u opšte ne upućuju pre nego što se stvori mogućnost za reorganizaciju po uputstvu broj pet.

KOMANDOVANJE

Komandovanje je u glavnom zasnovano na širokoj parlamentarnoj bazi. Svakoj pa i najmanjoj radnji predhodi konferisanje i iznuđavanje pristanka i najnižih starešina.
Štab, odnosno komanda se sastoji od sledećih organa:.
komandant, pomoćnik, načelnik štaba. Sama komanda ne uživa ni malo potrebnog autoriteta.
1 - XII - t.g.23 primio sam se dužnosti načelnika štaba u nameri da utičem, koliko.je moguće, na poboljšanje ovog stanja, ali je glavna smetnja u radu sam komandant sa osobinama koje sam izneo, pored toga što sam bio i u borbama sve do pre nekoliko dana.
Sve ovo: ambicioznost starešina iz naroda i ljubomorno čuvanje njihovih položaja, jeste razlog slabe discipline, a ova je uzrok tome, što u borbama sa komunistima, nisu postignuti oni uspesi, koji su mogli biti postignuti.
Za zapadnu Bosnu pošao sam po naređenju Gospodina Ministra sa potporučnikom Dušanom Dukićem, koji je trebao da ponese i radiostanicu. Preko Majevice sam krenuo sa Ste-vanom Botićem, kapetanom Manojlom Pejićem, potporučnikom Milanom Dukićem i potporučnikom Knežićem, na zahtev delegata Majevice, koji su tražili da dođemo i na Majevici stanje sredimo, jer je nastao razdor oko položaja između kapetana Stevana Damjanovića i vojvode Kerovića. I kapetan Damjanović je dolazio u s. Kraguljevac i pozivao nas da dođemo i stanje sredimo.24 Po dolasku na Majevicu, tamo smo našli jednu delegaciju, na čelu koje se je nalazio Ilija Mikašinović, koji se predstavio kao četnički poručnik, dok je u stvari narednik, a ova delegacija pošla je da uhvati vezu sa vrhovnom komandom i lično sa Gospodinom ministrom, u ime novoosnovanog štaba.25 Tamo je došao i kapetan Račić.
Kada je Stevan Botić otvorio sastanak (konferenciju) u pogledu sređivanja stanja stvari, ustao je kapetan Račić i rekao: »Čiča ne priznaje nikakav štab bosanskih četničkih odreda, a pogotovo Stevana Botića, Čiča je naredio da na svaki način onemogućim i likvidiram Stevana Botića i njegove saradnike, jer su se isti Čiči zamerili«. — Lično nemam ništa protiv likvidacije ovoga štaba, ali drzak postupak kapetana Račića izazvalo je kod svakog čoveka revolt, pa i kod mene. Račić je izjavljivao kako je gospodin Ministar lični prijatelj njegov i kako je on određen da uredi stanje u Bosni.
Račić je saopštio da Gospodin Ministar ne priznaje gorski štab bosanskih čatničkih odreda,26 a da priznaje »glavni štab« na čijem je čelu Rade Radić. Istog dana on sastavlja depešu za Gospodina Ministra, da je Majevica sređena i ako bi ma ko napao Majevicu, da će ćela Bosna odmah stupiti u borbu.
Primetio sam, da kapetan Račić sve priče okoline, ako ga ova hvali, prima za gotovo i toga smatra Srbinom. Sebe smatra jedinim prijateljem Gospodina Ministra i, nepoznavajući pravo i stvarno stanje u srednjoj Bosni i Krajini, ubeđen sam da je dostavljao i Gospodinu Ministru netačne izveštaje.
Za dokaz navešću nekoliko primera:
U njegovom prisustvu, izabran je jednoglasno za komandanta Majevičke brigade vojvoda Radivoje Kerović i to stanje Račić je priznao. Kapetan Damjanović određen je za komandanta jednog bataljona. Posle dva dana probavljena sa kapetanom Damjanovićem, predlaže mene za komandanta te brigade, što ja, obzirom na izbor Kerovića i moj zadatak, odbijam.
Posle ovoga kapetan Račić sam preuzima komandu na Majevici.
Kod nas su se nalazile dve radiostanice: jedna za Majevicu, a druga, data Dušanu Dukiću, za Krajinu. Kada smo bili na večeri, Račić upada sa naoružanim ljudstvom u kuću i saopštava: »Čiča je naredio da oduzmem stanice od Stevana Botića«. Kada se je Stevan Botić počeo sa njim objašnjavati, naredio je, da se kuća pretrese i radiostanice pronađu i oduzmu. Skrenuo sam pažnju Račiću da stanice nisu stanice Stevana Botića, već Majevice i Krajine, ali on se na ovo nije ni obraćao.
Na ovaj način i Majevica i Krajina ostale su bez radio-stanica sve do danas. A ovo je jedan od najkrupnijih razloga današnjeg stanja ovih odreda, jer vrhovna komanda nije znala niti joj se moglo staviti do znanja ma šta o ovim krajevima.
Kada je kapetan Račić primio komandu na Majevici, došlo je do sukoba između njega i pojedinih komandanata bataljona, tako da se je skoro vodila borba. Tako je ubijen i jedan od najboljih komandanata žandarmeriski narednik Ih ja Gajić27 kod crkve u s. Priboju.
Tako se je kapetan Račić prepirao sa starešinama na Majevici, sve dok nisu došli i Majevicu napali komunisti, kada se je sa Majevice povukao u najkritičnijem času. Iz Srbije poslao je pismo u kome kaže: »Kada rasterate partizane, javite ako sam potreban, pa ću doći«.
Sada protiv njega na Majevici vlada veliko ogorčenje, zbog svega izloženog.
Kao što se vidi, ima mnogo osnova da se naznači, da je, pored ostalih uzroka, krivac i kapetan Račić, što u ovim krajevima nije sprovedena organizacija u ono vreme, kad je to bilo moguće izvesti i brzo i lako, da je Gospodinu Ministru prestavljeno pravo stanje i da su svi krajevi (odredi) imali sa Gospodinom Ministrom direktnu vezu.
Svakako, kod predviđene organizacije, da je ova sprovedena, danas komunisti ne bi uspeli da razbijaju odred po odred i da zagospodare sa situacijom skoro do r. Bosne.
 

SADANJA SITUACIJA

Noću 23/24 - VIII — komunisti su iznenadno prodrli na teritoriju odreda »Kočić« i zauzeli Mrkonjić grad.28 Do sada, oni su gospodari na toj teritoriji, mada su bili izbačeni iz više od pola iste i Mrkonjić grad su naše snage dva puta preotimale od njih.
Jakim snagama, oni su nadirali na teritoriju manjačkog puka (sa tri brigade), ali ih je manjački puk odbijao, borio se od tada pa sve do danas junački, naneo im ogromne gubitke u petomesečnoj stalnoj borbi, i teritorija puka Manjače je skoro u celosti očuvana.
Komunisti, nemogavši prodreti preko pom. teritorije, zaobišli su je, pa zauzevši Jajce,29 prešli preko r. Ugra, upali na teritoriju odreda »Obilić«, pa zatim na teritoriju Borjanskog odreda 30 - XI - 42 g., gde se još i sada vode borbe. Može se reći, da su komunisti mnogo jačim snagama uspeli da zagospodare sa dve trećine Borjanskog odreda i da je inicijativa sada u njihovim rukama.30
Puku na Manjači ukazivali su pomoć ostali odredi, ali zbog nesposobnosti starešinskog kadra i slabe discipline i organizacije, ova pomoć nikada nije iskorišćena kako treba, nije bila efikasna i ubrzo se je vraćala.
Situacija je sada ozbiljna, ali nije kritična. Sa kapetanom Pejićem, mojim pomoćnikom, došao sam u Trebavski i Ozren-ski odred, gde se sada nalazimo, da bi se ovde formirao jedan korpus,31 koji bi prešao preko r. Bosne i dejstvovao u pravcu Prnjavora, pa dalje prema situaciji, u duhu izdatog nam naređenja, a u granicama mogućnosti, obzirom na izloženo stanje stvari. U ovome smo uspeli i pom. korpus prelazi r. Bosnu 8. o.m.32
 
Komunisti se sada nalaze uglavnom: Prema Teslicu, pl. Uzlomac i Klupe, jačim snagama (sekcija Prnjavor 1 : 100.000) i prema Derventi jednom drugom jačom grupom svojih snaga.33
U Karanovcu (sekcija B. Luka 1 : 100.000) skoncentrisan je odred Obilić, Manjački puk i jedan deo Borjanskog odreda, koji će operisati i koordinirati s nama, sa težnjom da očistimo Borjanski odred i komuniste odbacimo ka Kotor Varoši i, po mogućstvu preko r. Ugra.
O toku ovih operacija izveštavaće kapetan Mitranović, takođe u granicama mogućnosti.

NEMCI

Četnički odredi učestvuju u borbi zajedno sa Nemcima češće puta, ali na zasebnim sektorima. Pre našeg dolaska, Nemci su uspeli da u borbu protiv komunista uvode četnike tako, da im ovi osiguravaju krila i da se mešaju u komandovanje. Ovome se je odmah stalo na put, ma da sa dosta poteškoća.
Po sebi se razume da se mnogo interesuju o tome, da li mi imamo kakve veze sa Dražom Mihailovićem — što mi odbijamo, navodeći da je to samo komunistička propaganda kako bi izazvali Nemce protiv nas, pa nas tako priklještene, uveli u svoje redove.
Ipak, često puta Nemci čuju kako svi četnici pevaju »Od Topole pa do Ravne Gore« ili »Od Manjače pa do Ravne Gore«, »sve su straže generala Draže« itd., dakle jasno primećuju, ali moraju da trpe.
Njihova nemoć oseća se.

HRVATI34

Ovi se redovno predaju komunistima, gde god ovi na njih udare.
Hrvatski oficiri nalaze spas u komunizmu.
Zbog sporazuma sa Hrvatima, koji su ovi odredi sklopili pre našeg dolaska, borbe sa Hrvatima ne vode se.35 Naprotiv, za većinu starešina i boraca može se reći, da su taj sporazum shvatih kao definitivan svršetak rata, pa i otuda javašluk i slaba disciplina.
Sada, dok se ne raščisti sa komunistima, ovakvo stanje mora da ostane.

MUSLIMANI

Takođe naklonjeni komunizmu i odlaze u njihove redove. Ustaše: Hrvati i muslimani, takođe odlaze u komuniste. Kao i ranije, cilj im je isti: Srbin-četnik.

ZAKLJUČAK

Sporazumno s nama, kapetan Mitranović će u svome izveštaju izložiti potrebe, koje su za sada najhitnije, za poboljšanje stanja stvari i molim, da se to što pre usvoji i ostvari.
Pre svega, još jedna ispravna radiostanica sa jednim radiotelegrafistom, neophodno je i hitno potrebna.
Molim da se prostudira pitanje: kako da se smanji odlazak hrvatskih vojnika i muslimana u komuniste i kako da se pridobiju i učine bezopasnim za nas. Mi činimo sve što se ne kosi sa dostojanstvom srpske borbe, da ih pridobijemo, ali nas je malo i kod dosadanje organizacije, u borbi, dva-tri čoveka, nemogu učiniti sve, pogotovo sa sadanjim komandantom, koji se u ovakvoj situaciji, još neko vreme mora trpeti.
Radiostanica London, treba ovome da posveti više pažnje.
Jedan viši hrvatski oficir, otvoreno mi je izjavio, da su im komunisti simpatičniji od nas, da je kod njih bolja propaganda, nego kod nas, i da oni moraju sa svojim narodom, a jedan drugi odgovorio je, da je Hrvatski narod mnogo zgrešio pa sada traži izlaz.
Izveštaj je pisan na brzu ruku, pri slabom svetlu, a sledeći biće bolji, — pošto sad kurir žuri36
Pešadiski major, Slav. D. Vranješević
Shodno naređenju od 17-XII- 1943 g.,37 saglasan sam sa ovim izveštajem u svemu stim, što mi sve stvari, odnoseće se na kapetana Račića, nisu poznate, a znam da je nagao i ima običaj da vređa i bogateliše druge38
Vazduhoplovni kapetan I kl., Manojlo S. Pejić
 


1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča k. 204, reg. br. 11/8 (BH-V-9585/1).
2 U to vreme je bio načelnik Štaba Komande Bosanskih četničkihodreda. Vidi dok. br. 12, objašnjenje br. 26.
3 Ostojić je tada bio komandant Istaknutog dela Vrhovne komande, inače načelnik 1. odseka Operativnog odeljenja Vrhovne komande.
4 Navedeno naređenje redakcija nije pronašla.
5 Štab je formiran na zajedničkoj odredskoj konferenciji, koja je održana 1. jula 1942. u s. Grapska (kod Doboja). Na istoj konferencijiza komandanta je izabran Radoslav Rade Radić, za njegovog pomoćnikaporučnik Vasilije Lalić, a za načelnika štaba poručnik Vukašin Marčetić(vidi knj. 1, dok. br. 115).
6 Pogrešno. Treba: 1. decembra.
7 Odred je imao 6 bataljona (dok. br. 150). Kad je 3. juna formiran Bosanskokrajiški četnički korpus, Odred je ušao u njegov sastav,pod nazivom 3. brigada »Kočić«.
8 i 9 Od 3. juna 1943. u sastavu Bosanskokrajiškog četničkog korpusa, kao njegova 1. brigada »Vojvoda Mišić«. Takođe je u sastav korpusa ušao i puk »Manjača« preformiran u 2. brigadu »Zmijanje«.
10 Osmog jula 1943. ušao u sastav Srednjobosanskog četničkog korpusa.
11 Radić je u leto 1941. predvodio grupu ustanika iz Jošavke. U novembru iste godine bio je operativni oficir 6. bataljona 4. krajiškog NOP odreda, a kasnije član štaba istog odreda.
Noću 31. marta na 1. april 1942. s grupom četnika izvršio je napad na Štab 4. krajiškog NOP odreda i tom prilikom pobio članove štaba, osim komandanta i političkog komesara, koji su se tada nalazili van štaba. Istovremeno izvršen je napad na partizansku ambulantu u Jošavki, gde su četnici poklali sve ranjenike, a dr Mladena Stojanovića su ranjenog odveli u šumu i ubili (vidi tom IV, knj. 4, dok. br. 48, 68, 78). Polovinom oktobra 1943. Komanda Bosanskih četničkih odreda dobila je naziv Komanda zapadne Bosne, kada je komandant postao major Vranješević, a Radić je postao član Centralnog nacionalnog komiteta. Osuđen je 1946. na smrt streljanjem.

12 Crna Luka na karti 1 :100.000 nije pronađena. Verovatno se odnosi na Banju Luku.
13 Marčetić je 3. juna 1943. izabran za načelnika Štaba Bosanskokrajiškog četničkog korpusa. Pored te dužnosti bio je i predsednik pre-kog vojnog suda u istom korpusu.
14 Od 8. jula 1943. u sastavu Srednjobosanskog četničkog korpusa. Tada je Tešanović postao komandant toga korpusa.
15 Brigada je formirana na osnovu odluke konferencije od 31. jula1942. Tada je za komandanta brigade izabran vojvoda Kerović, ranijikomandant Majevičke četničke grupe.
16 Pri formiranju Majevičke grupe četnika 21. aprila 1942. Janjićje izabran za zamenika komandanta grupe (Radivoja Kerovića). U raportu od 11. jula 1943. delegatu Vrhovne komande za zapadnuBosnu (Bori Mitranoviću), Janjić govori o tome kako ga je kap. Račićuputio na rad u Slavoniju i pored ostalog kaže: »Do sada nisam bio uorganizaciji D. Mihailovića iz razloga jer se ne radi kako treba, većsamo borba za vlast.« (Arhiv VII, Ca, k. 77, reg. br. 25/5, k. 210, 3/2 ik. 151, 9/1).
17 Milurović je radio na organizovanju četničkih jedinica za Slavoniju (vidi knj. 1, dok. br. 58).
18 Radio je na organizaciji četnika u Beogradu i tzv. severnim pokrajinama (Srem, Banat, Bačka i Slavonija).
19 Dukić je bio upućen da radi na organizaciji četnika u Grmeču.Vidi dok. br. 30 i 145.
20 Prnjavor su 16. januara 1943. oslobodile jedinice 1. proleterskebrigade. Koristeći zbunjenost razbijenih domobranskih jedinica, jednačeta Motajičkog četničkog odreda uspela je da razoruža jednu satnijudomobrana. Tom prilikom prešao je deo četnika na stranu NOP-a. Opširnije o tome vidi dok. br. 145, tom IV, knj. 9, dok. br. 130.
21 Dragoslav.
22 Rajko.
23 Pogrešno. Treba p. g. (1942).
24 Vidi dok. br. 164.
25 Delegaciju je uputio Glavni Štab bosanskih četničkih odreda.
26 Odnosi se na četnički štab Stevana Botića, koji se posle hapšenjamajora Jezdimira Dangića 11. aprila 1942. od strane Nemaca, proglasioza komandanta toga štaba (vidi knj. 1, dok. br. 139).
27 Ranije bio komandant Planinskog bataljona. Na konferenciji od 31. jula izabran je za zamenika komandanta Majevičke brigade, a potom za komandanta jurišnog bataljona u istoj brigadi. Ubijen je 4. septembra 1942. po nalogu kap. Račića i Damjanovića.
28 Mrkonjić-Grad su zauzele 1. krajiška i 2. proleterska NOU brigada. Četnički odred »Kočić« napustio je spoljnu odbranu grada i sa domobranima pobegao preko r. Vrbasa, dok je glavnina 1. bataljona9. domobranske pešadijske pukovnije u gradu zarobljena. Opširnije otoj borbi vidi: tom II, knj. 5, dok. br. 12, 116 i 119; tom IV, knj. 6,dok. br. 116 i 123; knj. 7, dok. br. 21 i 173.
29 U Jajcu su se nalazili delovi nemačke 718. pešadijske divizije,tri satnije 9. domobranske pukovnije, dve satnije ustaša i druge jedinice raspoređene u okolnim selima. Posle dvodnevnih borbi protiv tihjedinica Jajce su 26. novembra 1942. zauzele jedinice 1. proleterske i3. NOU divizije i delovi 3. krajiškog NOP odreda. Opširnije o tomevidi: tom IV, knj. 8, dok. br. 64, 88, 92, 98, 236 i 238.
30 i 33 Na tom prostoru nalazile su se jedinice 1. proleterske divizije.
31 i 32 Vidi dok. br. 32.
34 Misli se na ustaško-domobranske jedinice.
35 O tim sporazumima vidi knj. 1, dok. br. 74, 89, 103 i 108.
36 i 38 Zadnja rečenica i ceo poslednji pasus napisani su zelenimmastilom, ćirilicom.
37 Pogrešno. Treba: 1942.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument