ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 26
IZVEŠTAJ DOBROSAVA JEVĐEVIĆA OD KRAJA JANUARA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O VOJNO-POLITICKOJ SITUACIJI U DINARSKOJ ČETNIČKOJ DIVIZIJI I SARADNJI ČETNIKA I ITALIJANA1
Uvaženi Gospodine Ministre,2
u prilogu dostavljam dosie dokumenata nimalo simpatičnih o sporu vojvode Birčanina sa Radmilom Grđićem i jugoslovenskom grupom u Splitu.3 Ne želim da dajem svoj sud o svemu tom. Konstatovao sam samo da situacija tamo ne valja. U Kninu sam zatekao svega u celoj dinarskoj diviziji oko maksimum dve hiljade pokretnih boraca. Sve ostalo još po prilici toliki broj organizovano je po principu teritorijalne milicije i razmešteno po selima. Oko šest stotina ljudi sa oružjem dobivenim od Italijana prešlo je partizanima.4 Oficira ima dovoljno, ali malo sposobnih. Najbolji je gore kapetan Šoškić5 i major Stude kom smeta to što je Hrvat. Od vojvoda je najbolji Đujić lično veoma hrabar rasan gorštak obljubljen u narodu, ali po starom srpskom običaju mnogo ga klevetaju da je kupio od četničkog novca kuću u Zadru, da trguje itd. U Lici je najbolji Bjelajac. Mihića kao [i do] sada favorizuje vojvoda6 mnogo je predan Italijanima i tim se oslanja da rebelira po potrebi i protiv vrhovne komande7. Vojvoda je usled bolesti vrlo nepristupačan. Kreirao je neki dvor po stilu Luja Četrnaestog deli guvernerstva, za budućnost, pojedinih pokrajina, ima dvorsku kliku, i uopšte radi neodmereno. Kako usled bolesti nikada nije išao na teren, on o svim stvarima ima pretstave koje mu servira najbliža okolina. Ivanišević8 je arivista čiste krvi, koji ne bira sretstva da pod vojvodinom firmom provodi svoje namere lične prirode. Situacija naših trupa je vrlo opasna.9 Eksponirane su na položajima, bore se junački, ali čim se u svrhu koncentracije povuku u bazu, domaći10 beže za njima kao ovce. Kako smo očekujući obećane Crnogorce11 pošli gore, a sad Crnogoraca nema, to ni sam ne znam, kako ćemo se sa čašću izvući iz te mišolovke. Pored toga kako smo ogoleli Hercegovinu partizani su od Imotskog navalili Širokom Brijegu i ozbiljno ugrožavaju Mostar12. Danas sam doputovao iz Knina. Sporazumno sa Brankom13 naredićemo opštu mobilizaciju u Hercegovini, a ujedno ću vam javiti depešom preko Branka da uputite svakako Crnogorce u Bileće. Ja ću sa obzirom na situaciju da stavim Talijane pred gotov čin i da ih nateram da puste Crnogorce suvim preko Mostara na Široki Brijeg14, Imotski, Zadvarje u susret našim. Ovaj put je radi snabdevanja i povoljniji i bliži od puta preko Konjica i Prozora. Kad Crnogorci dostignu liniju Imotski, onda bi Baćović, Drenović i Đujić mogli da krenu. Ja lično preuzimam odgovornost da Talijani ovo moraju prihvatiti pa se molim vas nemojte na to obazirati, što guverner15 ih neko drugi rekne, da Rim na to ne pristaje.16 Inače partizanska druga kolona zauzela je Travnik, pa može da preko Bjelašnice ugrozi i Kalinovik.17
Dinarci su primili oružje,18 dvadeset lakih bacača četiri teška, šesnaest teških mitraljeza i dvadeset puškomitraljeza i dva topa 65. Naši19 su dobili šest teških bacača i dva topa 65, a ide nam deset lakih bacača. Municije su poslali milijun metaka iz Fiume20 doći će kroz tri dana od danas. Vaša naređenja dostavite mi preko Branka. Ponavljam da nemamo novaca. Isto tako nisam dobio zlato za kupljeni pirinač. Sa hranom sam Hercegovinu obezbedio dovoljno, dobili su još četiri hiljade novih obroka za novolegalizovane, a osim toga izdaje se hrana i za one tri hiljade koje su otišle u Dalmaciju jer su oni otišli pod imenom divljih Baćovićevih četnika, konačno je hrvatska vlada poslala trideset vagona hrane21. Kalinovnik sam kao bazu obezbedio sa hiljadu obroka dnevno. Mnogo nam škodi raznoliko komentarisanje događaja sa našom vladom u Londonu, Harrisonove22 gluposti i komunistička radio stanica. Verujem uprkos svemu u konačan uspeh. Oprostite, što u strašnom poslu nisam opširniji.
Najodaniji Jevđević
Dopustite mi jednu digresiju lične prirode. Svi koji se od vas vraćaju, govore kako kod vas postoji uverenje, da se ja zabavljam sa ženama. Ja ću vam odgovoriti sa onom Makijavelijevom izrekom, da su samo sveci i magarci ceo dan ozbiljni. Ja svetac nisam, a ono drugo ne želim da budem. Savršeno je tačno da u slobodnim časovima volim da vidim žene, samo na žalost nemamo dovoljno slobodnih časova. Nikada ta moja pasija nije išla ni u kom pogledu na štetu mojih dužnosti. Stojim vam na raspolaganju, ako smatrate, da se to kosi sa mojim poslom i položajem.
Opet Jevđević pravi plan akcije — neka radi što mu se naredi.23

 
1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 159,reg. br. 47/2 (H-X-56).
2 Odnosi se na Dražu Mihailovića.
3 Pomenute priloge redakcija nije pronašla (vidi dok. br. 13).
4 Vidi dok. br. 11 i 61.
5 David.
6 Ilija Trifunović Birčanin.
7 Vidi dok. br. 51.
8 Radovan.
9 i 19 U pitanju su četničke jedinice iz Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.
10 Četnici iz sastava Dinarske četničke divizije.
11 Vidi dok. br. 25 i 28.
12 Reč je o 2. dalmatinskoj NOU brigadi, koja je 28/29. januara1943. likvidirala ustaške baze u selima Rakitna, Zagorje i Vinjani. Neprijatelj se povukao u pravcu Posušja (tom V, knj. 11, dok. br. 109).
13 Zaharije Ostojić.
14 Sada Lištica.
15 Pircio Biroli.
16 Vidi dok. br. 61.
17 Tada su se na području Travnika nalazile jedinice 3. NOU divizije.
18 Vidi dok. br. 61.
20 Sada Rijeka.
21 Hrana je isporučena, verovatno, na osnovu sporazuma, koji jesklopio Dobrosav Jevđević i komandant 6. oružničke pukovnije 25. januara 1943. u Mostaru. Vidi dok. br. 28 i tom IV, knj. 9, dok. br. 192.
22 H. D. Harrison, šef radio službe i propagande Radio-Londona.
23 Poslednju rečenicu dopisao je na poleđini dokumenta Draža Mihailović, crvenom olovkom, ćirilicom.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument