ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 25
IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 10. DO 31. JANUARA 1943. GODINE1
...2
222 — 2 — 287
Vojvoda Birčanin javlja da je obavešten od vojvode Đujića da je Jevđa šiljao nama lažne izveštaje pretstavljajući tamošnje stanje neverno. To smo i mi vrlo dobro znali. Birčanin sada izvršuje samo manje akcije3, radi pripremanja što povoljnijeg položaja za glavnu akciju.4 Vojvoda pop Đujić iz vestio da će imati 3000 boraca sa kojima će pokazati Hercegovcima kako se ratuje. Ovo je dobar znak a Birčanin podstiče ovu utakmicu sa Baćovićem. Jevđo ispao veliki lažov. Više mu ne verujem ništa. Za sada pravimo se nevešti.
12. januara 1943.
Herman5 6—368
Vrlo je važno da što jaču akciju razvijete na desnoj obali Vardara sve do Prilepa.6 Ovaj kraj nam je veoma potreban. Eventualni bliski dogadjaji imperativno zahtevaju da ovome poklonite najveću pažnju i da tamo što pre proradi radio-stanica. Primite ovo znanju i stalno me obaveštavajte o uspehu na ovoj oblasti. Hitno je potrebna radio veza sa tom oblašću.
13. januara 1943
Feliks,7 Leonardo8 Fric9
Dobijen izveštaj da su komunisti iz valjevskog
kraja pobegli u rudnički kraj a jedna grupa ka Ko-smaju.10 Borba koju vodimo sa njima je odlučna. Nećemo ih jer su krvoloci i žele da ponovo zadobiju teren. Uništavajte ih nemilosrdno jer se veliki događaji približuju krupnim koracima. Kao izdajnici po-
kušali bi da nas ometu u oslobođenju otadžbine koju oni ne priznaju.
Ištvan -3-351
Izraze prevareni i izdani zadržite za sebe i ne pačajte se u poslove koji ne pripadaju vama bez obzira što vodite 3000 ljudi. Naređujem da se stavite pod komandu vojvode Birčanina i da izvršujete sva njegova naređenja. Vi znate vrlo dobro Botićeve11 pogreške pa vas savetujem da ih ne ponavljate kad ste dosada toliko zasluga stekli. Jevđević i Grđić bili su uobrazili da su vrlo velike vojničke vođe koje imaju da diriguju i operacijama.12 Pozivam i njih dvojicu na red i rad. Ako je situacija kritična izvolite raditi da se poboljša. Tu se pokažite a ne dirajte vrhovnu komandu koja valjda neće raditi za talijane i Grđićevim i Jevđevićevim planovima već za opštu stvar našu. Crnogorci moraju udariti onako kako je naređeno i to će biti najbolja pomoć i najjača koju vi ne razumete i pored svih objašnjenja.13
Ilija nije bolestan i on komanduje preko Ivaniševića.
Ne komanđuje Ivanišević već vojvoda Ilija Birčanin preko njega. Naređujem poslušnost i red. Majoru Baćoviću skrećem pažnju da na njega ima vrlo jak uticaj Jevđević i to štetan. Jevđević može da dade velike koristi ali ima granica preko kojih ako hoće da radi za opštu stvar ne srne prelaziti. Jevđević me izveštava da Rim dozvoljava prolaz Crnogorcima a armija ne dozvoljava.14 Ja vas obaveštavam da guvernerstvo u Crnoj Gori uopšte nije dozvolilo ni kakav pokret. Zar vam nije jasna sva pokvarenost Italijana. Zar gospodin Jevđević može i pomisliti da se ja osvrćem na Rim. Neka gospodin Jevđević zna da se mene Rim baš ništa ne tiče jer je Rim naš najveći neprijatelj. To ime neka mi se više ne pominje. Gospodin Jevđević čak predviđa neke katastrofalne posledice ako Crnogorci idu ilegalno. Neka gospodin Jevđević zna da smo spremni da napadnemo svakog koji nam smeta. Mi smo izgubili zemlju mi moramo da je povratimo ali za sebe. Zna li gospodin Jevđević da Nemci moraju da odvlače trupe sa Balkana, da Talijanima gori pod nogama.
Raspis svima
Navijanje londonskog radia za pomirenje sa komunistima objasnite u usmenoj propagandi da je to naše lukavstvo da komuniste malo umirimo i da ih uništimo. Objasnite javno narodu da nas Englezi u tome potpomažu da bi smo se jednom otarasili komunista koji se ne bore da oslobode već da zarobe narod. Saopštite i susedima.
22215 2—395
Pavle kod mene. Pišemo zajedno. Radimo svom snagom da Crnogorci dođu tamo. Glavna težnja dobitak municije. Dosta municije utrošeno na čišćenjedesne obale Lima.16 Crnogorci sigurno dolaze aligledamo na svaki način da municiju osiguramo. Tra-žiću je i iz neba. Umirite sve tamo da nije krivicado Crnogoraca što nisu došli već do budala kojenisu politički pripremile sve. Doći će sigurno. U pogledu četvrte komunističke brigade preduzete mere su vrlo dobre.17 Pavle odmah prebacuje Voju18 ka Foči da drži turke u šahu. Voja će mobilisati oko 500 ljudi za prvo vreme a ako se odlučimo za napad na Turke kod Čajniča onda 2000 ljudi. Četvrtu brigadu na svaki način uništiti. Cilj komunističkog manevra jasan kao što smo i predviđali to jest iz istočne Bosne napadati ka Hercegovini, Sandžaku i Crnoj Gori da bi se olakšale njihove operacije na Dinari.19 Pravilno smo ocenili. Sve Turke za sada odložiti Voja će ih samo pritisnuti. Pripremljene crnogorske snage ne upotrebljavamo za ove pomoćne akcije one su spremne za tamo. Rampini izveštava da je već izdao avizo zapovest za rad na elaboratu20 O Br. 1
16. januara 1943
222 Naredio sam Pevecu da sluša Plećaša i da uspostavi direktnu vezu. Uložio sam najoštriji protestLondonu. Uverite sve redom da Slobodan Jovanović21 vodi istu borbu. Ironično smo saopštili radioLondonu da im je Francetić22 živ i zdrav i da radina sporazumu Pavelić — Tito.23 Za pokušaj Londona za mirenje nas sa komunistima razvite propagandu da je to naš i engleski marifetluk da komuniste malo uspavamo dok ih ne potučemo. Vi znate da nam novac treba inače bih prekidao veze sa lupežima.24 Ako hoćemo da spasemo narod od gladi moramo i da sležemo ramenima. Komuniste koji ovako glupo uleću u istočnu Bosnu treba potući po svaku cenu. Akciju ka Čajniču25 pripremajmo vi otuda mi odovud. Tetkiće ucenjujte komunističkom opasnošću iz istočne Bosne a akciju prema Čajniču pripremiti politički kao da je protivu komunista. Bojović ima dovoljno snage a Pavle ne može sada da menja već pripremljeno ljudstvo za Dinaru da nam to ne bi odužilo dolazak Crnogoraca.
Raspis svima u Srbiji
45—453 I pored svih nevolja naročito podvlačim da je komunistička opasnost uvek jedna od najvećih. Te zlotvore i krvnike našeg naroda uništavajte bez milosti. Oni nas ometaju da imamo slobodne ruke prema neprijateljima. Oni isto kao i Ljotićevci podjednako služe Nemcima. Bez milosti uništavajte. Svi komandanti su mi odgovorni za svoje reone da su čisti od ovih mangupa i probisveta koje vode stranci Tito i Moša Pijade.
Iliev26 2—315
197
Naša vlada u Londonu preduzima sve da spreči englesku propagandu za partizane. Slobodan Jovanović vodi tešku borbu u tome pogledu. Ja ulažem proteste i sprečavam koliko najviše mogu ali najbolji način sprečavanja ovog je u uništenju komunista posle čega Englezi neće imati koga da hvale. Na tome radimo i uskoro će te čuti da smo ih u ime Boga likvidirali. Kod vas na vašem terenu uništavajte ih bez milosti. To su zlotvori i dželati našeg naroda. Izrađujte što više bombi i izveštavajte o uspehu.
Vojvoda Đujić izvestio me je da je Gračac napadnut od 1500 komunista a ne 2400 kako vi kažete. Prema tome naših ukupno je bilo 2300. Naši gubitci su zbog slabo razvijene izviđačke službe kao i zbog slabe obav. službe.27 Preduzmite potrebno sa vojvodom Đujićem. Sada nije vreme uzajamnog optuživanja. Preduzmite sve što vam je u moći. Pozdravlja Čiča28 Vas i vaše junake. Vojvoda Birčanin je komandant svih trupa tamo.
20. januara 1943
Đorđo29 4—368254—4 Jedna komunistička brigada od Šekovića tumarala je na jug sve do blizu Jahorine.3U Naši su je gonili u stopu i sad se ponovo povukla u Šekoviće. Kapetan Mornčilović priprema napad na Šekoviće. Bojazan je da ih Kerović31 opet ne pusti na Majevicu. Preduzmite potrebno da ih Damjanović32 napadne i sa severa od Majevice. O svemu što nameravate preduzeti izvestite. Potrebno je uništiti ih po svaku cenu.
Ditrih33 DDD 6—441
Javićemo odmah našoj vladi o tvojoj depeši broj 525 ali ti mi moraš hitno dostaviti ime Rudolfovo pošto šifra Rudolf nije dovoljna.34 On se ima javiti našem poslaniku pod svojim imenom a poslanik će o tome biti obavešten. Naš poslanik će izvršiti sve moguće pogodbe s njime a mi imamo da primimo pare i izvestimo poslanika o količini. Tek kad se suma položi nama njemu će se zapisati tamo i tako redom dok nam se ne iscrpi kredit koji nije mali. Izvesti hitno
21. januara 1943
Mateja35 3—459
Pošto je broj 50536 napustio izvršenje poverenog mu zadatka uzmite vi u svoje ruke ćelu stvar vođenja poslova u Bugarskoj. Hitno me izvestite da li ste u toku stvari, da li vam je br. 505 predao postignute veze.37 Težnja je da se preko već stvorenih kanala postigne što bolja veza sa bugarskim zemljoradnicima a naročito sa Mladenom Kostovim i da se preko Mladena Kostova uhvati veza sa Pečo Trajkovim. Ovaj poslednji bi vas doveo u vezu sa vojnom ligom. Pečo Trajkov je već poslao mi poruku.
 
 
Što se tiče Srbakova38 koristite ga ali on nije mnogo inteligentan niti on među Bugarima ma šta pretstavlja. Uzmite sve u svoje ruke i obavestite o stanju poslova. Ubacujte klicu razdora među komunistima da bi se i dalje među sobom tukli. Po mogućstvu jednu radio stanicu treba prebaciti u Bugarsku ali sa spremnim telegrafisfom i sa posebnom šifrom.
Iliev 5—269
Komunistima ne dozvoliti da dižu glavu. Uništavati ih bez milosti kao naše najveće zlotvore.Teren od njih mora biti čist. Postupati bez sentimentalnosti isto kao što i oni rade. Razviti među seljacima što jaču propagandu protiv njih.
Lorenc via Ištvan 7—374
Ivaniševiću, Baćoviću, Đujiću — Uredite oblast Gračaca što bolje. Nemilosrdno raščišćavajte trulež ako ga ima u našim redovima. Oni mogu napad ponoviti. Obaveštajnu i izviđačku službu razvitedo maksimuma. Hrabre Hercegovce i Dinarce Čiča pozdravlja i želi ratnu sreću protivu jednog od naših najgorih neprijatelja zbog kojih ne možemo tući još veće naše zlotvore — ustaše.
Herman 1—161
Jako sam zadovoljan sa radom Jurao39 1001. Neka produže tim putem. Mogu samo da im čestitam.Rad po gradovima neobično važan.
...
Đorđo 4—442270
Jeste pitanje Bosne je najvažnije. U Zapadnoj Bosni i lici sada izvodimo poslednje pripreme za definitivno uništenje komunista koji nas sprečavaju u rušenju Pavelićeve Hrvatske. Kad bude dolazilo veće naoružanje uzeću vas u kombinaciju budite bez brige.40 Znam šta vi tamo pretstavljate jer su Bosanci često prevrtljivi pa se uvek i ne bore sa dovoljno zalaganja protivu komunista. Sada koliko god možete sarađujte preko Majevice da se istrebe u istočnoj Bosni oko Šekovića i Majevice.
22. januara 1943
Iliev. 7—533276 Uz svaki vaš očajnički izveštaj očekujem u bu-
duće i izveštaj šta ste preduzeli protiv komunista.41Mi ovamo dovršavao njihovu republiku42 a pre togasmo ih isterali iz svih krajeva. Vama je dovoljno dase pojavi nekoliko njih pa da smatrate da je sveizgubljeno. Ako su komunisti aktivni vi budite jošaktivniji. Ako oni rade u svima društvenim slojevima radite i vi kontra. Ako oni rade precizno ivesto vi radite preciznije i vesti je. Ako je naša propaganda slaba vi je pojačajte u vašem kraju. Akokomuniste upotrebljavaju lažne vesti kažite istinua u laži je plitko dno. Kod vas je dovoljna jedna lažna vest da napravi nesreću a mi se bijemo sa njima pa ne smatramo to za nesreću. Komunistički agenti gmižu kroz narod a zašto ne uputite naše agente da i oni gmižu i da ih ubijaju. Očekujem od vas vesti i aktivnost. Ne busajte se u grudi situacije će biti i teže. Odgovorite mi po vašem običaju da vi govorite istinu a ja ne volim istinu. Odgovaram da volim istinu ali i prisebnost u vezi sa stalnom radljivošću. Naređujem da komuniste uništavate gde god za njih čujete. Vi komandujete vojnicima a ne.— ženama. Borba je naš posao. Izvestite o sudarima sa komunistima i koliko ste ih pobili. Više nemojte kritikovati niti voditi spoljnu politiku. Zahtevam da očistite vaš teren jer mi za svoj teren odgovarate lično.
Orel43 8—315282 Primio vaš izveštaj o borbi Dukađinske brigade sa komunistima.44 Izgleda mi da su dukađinci neobazrivo naleteli jer su im gubitci u sravnjenju sa komunističkim mnogo veći. Nastanite da vaš kraj potpuno očistite od komunista naročito Jastrebac — uništavajte ih bez milosti jer nas ometaju u radu i sarađuju sa Nemcima.
23. januara 1943.
Đorđo 4—273
Izvestio me je Kalabić45, da su na Jablanik izbili komunisti iz Bosne u jačini 150 ljudi.46 Kalabić zbog toga morao da se povuče. Preduzmite potrebno da se ovi komunisti unište. Javite da li Jablanik i dalje može da bude mesto za prijem obzirom na ove komuniste. Hitno je.
24. januara 1943.
Iliev 7—583
Vaše poruke koje upućujete meni nisu mi ni najmanje potrebne.47 Pozivam vas da budete učtivi u poukama koje meni šaljete i da budete na prvom mestu vojnik. Ja sam Vaš pretpostavljeni to ste smeli s uma. Poslove koje vodim suviše su ozbiljni a i vreme takvo da traži rad rad i samo rad. Od vas kome je poveren čitav kraj očekujem poslušnost i disciplinu. Depeše i naređenja koja vam upućujem adresirane su lično vama kao komandantu i vi nemate prava da mi šaljete neke kolektivne poruke u ime skupine koju vi označavate sa mi ponavljam mi. Ne trpim savete. Gledajte vi vaš kraj a za ostale krajeve imam komandante u koje imam poveren je isto kao i u vas.
222 6—484
Pavle poručuje da je polazak za Bosnu odlučen. Prvi ešelon polazi 26 ov. meseca a drugi 28 og. U Kolašinu se prima sprema i oružje. Pavle poručuje da se ni po koju cenu ne vrši napad ponavljam ne vrši napad na Čajniče i da povučete naređenje koje ste izdali za napad na dan 26 ovog meseca. Pavle poručuje da ne slušate kuknjavu Baja Nikića i drugih. U protivnom Pavle ne može uputiti ljudstvo za Bosnu. Obustavite taj rad da ne bi došlo do nepotrebnog zadržavanja Crnogoraca za Bosnu.48
Ištvan 7 – 466
Na sve vaše depeše sam poslao Vam svoj odgovor. Ja lično pišem sve odgovore svima kao i vama. Što ih niste dobili verovatno je krivica do rđavih veza koje još ne funkcionišu potpuno. Ako mojdelegat nešto radi u odnosu na muslimane ne smatram da je vaš autoritet povređen u toliko pre štodok ste vi otsutni iz Hercegovine mora se i daljeraditi a mene moj delegat obaveštava o svima preduzećima.49 Ta je operacija morala se izvesti da se pripremi slobodan prolaz Crnogorcima koji već kreću za tamo. U ovim presudnim danima želim i tražim samo slogu jer svi radimo na vrlo važnom zajedničkom poslu. Nema uvreda. Ako se sve dobro svrši u ime Boga sve će se bratski urediti pa da niko nikakve uvrede ne podnosi. Događaji će imati željeni tok ako se svi založimo do krajnjih granica i uzdignemo iznad svojih ličnosti. Pozdravlja Vas najsrdačnije vaš uvek dobro želeći Čiča. Budite uvereni da vašu ličnost neobično cenim.
...
 
333—45—291 Raspis svima
Naši saveznici preko radia ukazuju na važne i velike odluke ovih dana. Nemcima se bliži kraj. Pripremajte se za odsudnu akciju. Stoga, red i rad na prvom mestu.
Raščistite teren svuda od komunista da bismo imali odrešene ruke za odsudni momenat. Saopštite svima susedima.
26. januara 1943.
222
350 Pavle bio kod mene. Polazak zemljaka po danima kako vam je Pavle javio.50 Pavlu sam izrično zabranio da ide dalje od Jahlanice. On se mora vratiti da bismo svuda bili pripremni za događaje kojiiznenadno mogu nastupiti. Posle razbijanja komunista u njihovoj republici ima se organizovati njihovo gonjenje i uništavanje u celoj Bosni. Ponavljam posle republike gonjenje svuda.
Račićev izveštaj sa Majevice je od najnovijeg datuma i on naročito podvlači da je izveštaj proveren.51 Račić takođe izveštava da je Drina blokirana i da Drinu sada ne može preći. Ipak obećava da će pre-duzeti sve što može. Iz Bosne prešlo je na Medvednik 150 komunista52 javlja čika Pera. Vi morate ostati u centru,53 a Pavla sam obavestio da Vi ne možete doći u Jablanicu niti je to potrebno. Šta rade naši odredi na Borju i Manjači.54 Dobro ste odgovorili hrvatskim oficirima.55 Vlast ne delimo nisakim a najmanje da nam oni postavljaju uslove. Pukovnik Bajo takođe polazi te će Zemljaci doći u broju preko četiri hiljade.56 Šaljem vam još i telegrafistu Carevića. Verujem da Slobodan Jovanović nije spominjao partizane već su to Englezi umetnuli. Poslao sam vam novac onako kako sam vam ranije javio. Kad primite potvrdite prijem.
28. januara 1943.
222
Pavle je kod mene. Dogovaramo se o slobodnim akcijama u Bosni sa crnogorskim snagama. O svemu će vas obavestiti u toku sutrašnjeg dana. Nevolim da Jevđa ma šta razgovara i uređuje sa Hrvatima bez naše kontrole. Kažite mu da zlatnike više nemam i da ću mu ih poslati za pirinač kad mi dobri Bog pošalje. Pohvalite ga za Bjelemić i ako laže. Račić javlja da na Majevici se opet čuje borba. Drina je blokirana i ne može za sad još da pređe. Neka Pašali57 radi radi i radi. Udesićemo sa Pavlovim ljudima čišćenje ćele Bosne. Ostvarićemo sveono što smo ranije u pogledu letećeg korpusa govorili. Izgleda da je kod komunista nastupilo nekovrenje ako ne i rasulo. Kakve podatke imate o komunistima na levoj obali Save. Preko Šantića58 sam poslao 100.000 a preko Muse59 100.000 lira za rad muslimana. Slažem se da Musu postavimo za komandanta muslimanskih četničkih jedinica Jugoslovenske vojske. Musa mora postati najveća veličina jer je Jugosloven i Srbin od glave do pete. Dolazak Crnogoraca obustavljen ali ja i Pavle ne odustajemo od akcije možda još šireg obima. Sto se tiče hercegovačkih snaga u Dinari one treba da tamo ostanu. Jevđa odmah gubi glavu i hoće povlačenje — ako bismo to učinili Dinarci bi bili izgubljeni. Prema Talijanima isti stav. Hrvati gledaju da nas iskušaju šta nameravamo a za račun Nemaca. Neka Jevđa radi samo ono što mi zahtevamo. Pokret Crnogoraca obustavljen iznenadno. Pavle bio već gotovo pa čak i puške i obuću primio. Sad im Pavle okrenuo lakat i neće da vrati nažalost municija nije dobivena. Glavni naš čvor je municija i hrana. Za hranu dajem pare ali za municiju pitam možete li nam štogod izvući pod firmom Hercegovaca. Nemci ne mogu pojačati front na Balkanu za sada to je isključeno, a ako to bude mi ćemo pojačati pobunu. Ipak pratite svaki pokret Nemaca. Ištvan mora da ostane tamo jer ćemo našu akciju izvesti ali sad preko Čajniča i dalje kroz Bosnu. Javite mu to da biste ga umirili.
...
6—483 222: Za uništavanje komunista dve faze. Prva faza uništavanje sovjetske republike. Druga faza gonjenje u celoj Bosni, Lici i Kordunu i definitivnouništavanje. Italijani za sada onemogućili prolaz Crnogorcima, pod izgovorom da je sovjetska republika pred uništenjem, i da Crnogorci nisu potrebni. Sa Pavlom sam resio da ljudi ne sede besposleni i dau što kraćem roku krenu u pravcu Vas, ali da usput očiste oblast Čajniče, gde treba da sarađuje Bajo Nikić, Bojović, major Vesković, Lukačević. Vesković će da vodi ćelu akciju. R. stanicu ima kod sebe.
To će trajati nekoliko dana, a posle izvršene akcije će produžiti Vama sam Vesković. Osigurajte prekoJevđe hranu i municiju, a pod izgovorom da je zaHercegovce. — Novac koji sam Vam ranije javio,šaljem preko Pavla, a on dalje preko Ružića kroz 8 dana najdalje dobićete. Potvrdite prijem i količinu.Šaljem 1,500.000. Za vreme dok se raščišćava okoČajniča dotle mi i Vi da nastanemo da ispitamo situaciju u Bosni, na osnovu čega ćemo odlučiti, da linapasti u pravcu Sovjetske republike, to jest da li377 izvršavati prvu fazu, ili drugu fazu to jest gonjenje u celoj Bosni. Obavestite Ištvana da se mi već krećemo bez obzira na Italijane, i da on to čuva u najvećoj tajnosti, a da on mora ostati tamo sa Dinarcima.60 Ne dozvolite Jevđeviću da nagovori Ištvana da se vrati u Hercegovinu. Ispitujte i dalje situaciju, na sovjetskoj republici, i odmah javljajte. Kod komunista je nešto trulo. Neko previranje. Takve podatke je dobio Pavle od samih Italijana.
...
31. januar 1943.
222 6—612
U pogledu varijante za razoružanje Tetkića moramo još biti strpljivi. Oni nam još mogu poslužiti za borbu protiv komunista a isto tako vrlo lako nam mogu poslužiti i za borbu protiv ustaša i Nemaca. Tetkići ljubomorno čuvaju zarobljenu teritoriju Pavelićeve Hrvatske pa ćemo ih lako koristiti i protivu Nemaca i protivu Hrvata utoliko pre što Nemcima sve slabije ide na istočnom frontu pa je i jaz između njih i Tetkića sve dublji. U pogledu savezničke pomoći za ostvarivanje varijante nisam mogao dobiti ništa niti smo im nešto naročito predlagali. Iskustvo nas uči use i u svoje kljuse. Ali bi naravno u takvom slučaju tražio hitnu pomoć. Glavno je za naše odluke da imamo što pre jačinu i situaciju Nemaca i ustaša, kao i šta rade. Posle toga možemo tek donositi odluke. Mislim samo da nam u ostvarivanju ciljeva još Tetkići mogu poslužiti. Ja još ne mislim da menjam mesto,61 ali služba obaveštajna radi. Pored toga Gambeto mi je blizu te brzo i lično mnoge stvari raspravljamo.
Ditrih 3—256
Izjava Idnova o mirenju ne važi ništa. Čistiti komuniste do poslednjeg. Mi našu kuću uređujemo i niko drugi. Oni neka pregovaraju to se nas ništa ne tiče. Izvestio sam Lorenca62 preko Feliksa o poručniku Popoviću63 veza tvoja depeša64.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom, pisao lično Draža Mihailović) u Arhivu VII, Ca, k. 299, reg. br. 18/1 (knjiga 20).
2 Ovo je nastavak depeša od 10. januara. Vidi dok. br. 6.
3 Reč je o akcijama četnika u Dalmaciji. Vidi dok. br. 9 i
4 Odnosi se na plan Draže Mihailovića za uništenje NOV i POJ na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni. Vidi dok. br. 1.
5 Radoslav Đurić, major, komandant »Južne Srbije«.
6 Prema depeši majora Radoslava Đurića od 24. decembra 1942. Vrhovnoj komandi, do tada su četnici bili organizovani u srezovima: porečkom, gornjem i donjem pološkom i severozapadnom delu sreza prilep-skog i naoružani sa 700 pušaka (Arhiv VII, Ča, k. 275, reg. br. 2/1, dep.br. 39D7).
7 Zvonimir Vučković Zvonko, kapetan, komandant 1. ravnogorskogkorpusa.
8 Dragiša Ninković, kapetan I kl., komandant Rudničkog korpusa.
9 Dušan Smiljanić, major. U to vreme je bio komandant 1. šuma-dijskog korpusa.
10 Na tom području nalazio se Valjevski NOP odred.
11 Stevan. Vidi knj. 1, dok. br. 139.
12 Vidi dok. br. 5, 6 i 28.
13 Vidi dok. br. 1, 6, 11 i 28.
14 Reč je o stavu italijanske 2. armije. Vidi dok. br. 4, objašnjenje 3.
15 Zaharije Ostojić (Istaknuti deo Vrhovne komande).
16 Vidi dok. br. 8.
17 Odnosi se na 6. istočnobosansku NOU brigadu. Vidi dok. br. 12.
18 Vojislav Lukačević.
19 O borbama jedinica NOVJ protiv četnika na području pl. Dinarevidi dok. br. 9, 13, 26 i 62.
20 Reč je o zapovesti od 3. januara 1943. Vidi dok. br. 2 i 12.
21 Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu.
22 Juraj, ustaški pukovnik, komandant »Crne legije«. Uhvaćen je23. decembra 1942. kod s. Močila prilikom pada aviona u kojem je le-teo i predat partizanskoj komandi u Slunju, gde je podlegao ranamazadobijenim prilikom pada aviona.
23 Depeša je upućena 17. januara 1943. predsedniku vlade KraljevineJugoslavije (Arhiv VII, Ca, k. 302, reg. br. 1/3—53).
24 O stavu vlade Velike Britanije prema Jugoslaviji i četnicimaDraže Mihailovića u prvoj polovini 1943. vidi: »Neretva—Sutjeska 1943«,str. 222—230.
25 Vidi dok. br. 12 i 28.
26 Siniša Ocokoljić Pazarac, major, komandant Mlavskog korpusa.
27 Napad na Gračac izvršile su u toku 14/15. januara 1943. 1. i 2.brigada 6. NOU divizije. U toj borbi zarobljeno je 63 četnika i ubijenooko 200 Italijana i četnika. Vidi dok. br. 14 i 28.
28 Draža Mihailović.
29 Dragoslav Račić.
30 Odnosi se na Šestu istočnobosansku NOU brigadu.
31 Radivoje, vojvoda, komandant Majevačke brigade.
32 Stevan Leko.
33 Miroslav Trifunović (pseudonim Dr Onja, Dronja, Doktor Onja,Ditrih), general, delegat—komandant četnika u Srbiji.
34 Rudolf je Ranko Brašić, advokat iz Beograda. Služio je kao oba-veštajac i poverljiv čovek Draže Mihailovića, preko koga su održavaneveze između četničkog Centralnog nacionalnog komiteta i predstavnikaHrvatske seljačke stranke i nekih funkcionera iz vlade Nezavisne DržaveHrvatske (Arhiv VII, Ča, k. 289, reg. br. 5/1—34: depeša komandantaSrbije br. 457 od 3. januara 1943. Draži Mihailoviću o povratku Brašićaiz Hrvatske i rezultatima razgovora sa predstavnicima HSS).
U ovoj situaciji Brašić je imao ulogu da kod izaslanika vlade Kraljevine Jugoslavije u Bernu bude veza za prebacivanje novca iz Svaj-carske u Jugoslaviju za četničke potrebe. O načinu dostavljanja novca, količini i njegovoj transformaciji iz stranih valuta u dinare i kanalima kojima će se slati u zemlju vidi: Arhiv VII, Ča, k. 298, reg. br. 5/1—33 i T/l—33; k. 302, reg. br. 1/3—78 i 2/3—39 (knjige depeša).
35 Ljuba Jovanović Patak, potpukovnik.
36 Lazar Trklja.
37 Uspostavljanje političke i vojne veze između Draže Mihailovića ibugarskih nacionalista povereno je u prvoj polovini 1942. Lazaru Trklji.On je u svom radu do januara 1943. uspeo da se poveže sa nekim nacionalističkim bugarskim političarima, kojima je davao uputstva za rad.Veza je ostvarena preko pet kanala. Naročito se obraćala pažnja naorganizacije u oblasti Vidina, gde je imao i nekih manjih uspeha. Opširnije o vezama sa bugarskim nacionalistima i četnicima iz istočne Srbije, kao i stanju organizacije u istočnoj Srbiji vidi Arhiv VII, Ca, k. 20, reg. br. 30/7: izveštaj Lazara Trklje, bez datuma (verovatno početkom januara 1943) Draži Mihailoviću.
38 Stevan, novinar, jedan od političara bugarske zemljoradničke partije.
39 Jugoslovenska ravnogorska omladina (Jurao). Prema depeši koju je komandant južne Srbije 17. januara 1943. poslao Draži Mihailoviću, Jurao u Srbiji radio kao protivteža omladinskoj organizaciji Mladosrpski pokret. Prema istoj depeši organizacija Mladosrpski pokret osnovana je od antikomunistički raspoložene omladine, a po instrukcijama Boldura fon Širaha (Boldur von Schirach). Organizacija je imala svoja pravila i program. Sve je bilo u znaku br. 13. Sastanci su se održavali svakog 13-og u mesecu. Program je imao 13 tačaka i prema njemu cilj: »preuređenje buduće države i sastavljanje vlade« će se postići sistemom organizacije revolucionarnih kola, a svako kolo ima po 13 članova (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 7/1, depeše br. 300—303, 328—331, 363—367, 377—383 i 734—736).
40 Kapetan Račić je tražio 20. januara 1943. od Draže Mihailovića damu za potrebe naoružanja četnika pošalje 15 mitraljeza, 2.000 metaka,10 minobacača, 1000 ručnih bombi i drugi materijal (Arhiv VII, Ča, k.289, reg. br. 7/1—20).
41 Reč je o izveštaju koji je upućen Draži Mihailoviću 21. januara1943 (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 7/1—23).
42 Odnosi se na slobodnu teritoriju u zapadnoj Bosni, Lici i Kordunu.
43 Dragutin Keserović, major (potpukovnik, pukovnik), komandantRasinskog korpusa. Keserović je do kraja 1941. bio komandant Rasinskogodreda pod komandom Koste Milovano vica Pećanca. Pred kraj 1941. povezuje se sa Dražom Mihailovićem, od koga januara 1942. dobija uput-stvo o formiranju Rasinskog korpusa kada je postao njegov komandant.
44 Borba je vođena 18719. januara 1943. sa Kosmajskim NOP odredom u rejonu s. Razbojna. U toj borbi poginuo je komandant Dukađinske brigade (Rasinski korpus) poručnik Svetislav Milenković i još 7 četnika, dok je 4 četnika nestalo (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 7/1—24:pomenuti izveštaj Orela).
45 Nikola (Pera, čika Pera) kapetan, komandant korpusa Gorske kraljeve garde.
46 i 52 podatak nije tačan. U to vreme na Jablaniku su se nalazili četnici iz Cerskog korpusa, očekujući dolazak britanskog aviona sa materijalom i naoružanjem (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 7/1—43).
47 Odnosi se na depeše koje je 22. januara 1943. komandant Mlavskog korpusa uputio Draži Mihailoviću. Smisao depeša je sledeći: teren Mlavskog korpusa je čist od partizana. U krajevima gde se vodi borba protiv partizana (misli se na Dalmaciju, Liku i zapadnu Bosnu) nije se dobro radilo pa partizani tamo imaju jake pozicije (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 7/1—35).
48 i 50 Vidi dok. br. 18, 28, 74 i 75.
49 Reč je o majoru Zahariju Ostojiću, komandantu Istaknutog delaVrhovne komande i izvršenoj četničkoj operaciji na selo Bjelemiće u cilju mobilizacije Muslimana u četničke jedinice (Muslimansku nacionalnu vojno-četničku organizaciju (Arhiv VII, Ca, k. 161, reg. br. 15/1: zapovest za napad).
51 Izveštaj je od 21. januara 1943. u kojem Račić javlja o borbama 6. istočnobosanske NOU brigade protiv četničkih, nemačkih i ustaških jedinica (Arhiv VII, Ča, k. 289, reg. br. 7/1—32).
53 Misli se na Kalinovik.
54 Odnosi se na četnički odred »Borje« i četnički puk »Manjača«. Oradu tih jedinica vidi dok. br. 27, 30 i 32.
55 Vidi dok. br. 28.
56 Vidi dok. br. 75 i 140.
57 Milorad Momčilović.
58 Milan.
59 Fehim Musakadić.
60 Odnosi se na četničke jedinice pod komandom Momčila Đujića.
61 Draža se tada nalazio u s. Lipovu, a Pavle Đurišić (Gambeto) u Kolašinu.
62 Miličević Petar, inženjer, četnički funkcioner u Komandi Beograda. Vidi dok. br. 194.
63 Dušan.
64 Depeša je od 28. januara 1943. general Miroslav Trifunović, izvestio je Dražu Mihailovića da je izjava poručnika Popovica o vezama sanjim, Trifunovićem, o boravku na pl. Goču u decembru 1942, laž. Daljekaže da Popoviću nije dao nikakvo ovlaštenje za formiranje organizacijerezervnih oficira za neki novi pokret. Prema istoj depeši Popović jevodio neke razgovore sa inženjerom Petrom Miličevićem (Arhiv VII,Ca, k. 289, reg. br. 7/1—54,).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument