ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 24

ZAPOVEST KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 29. JANUARA 1943. KOMANDANTIMA ODREDA ZA UNIŠTENJE MUSLIMANSKOG ŽIVLJA U FOČANSKOM, ČAJNICKOM I PLJEVALJSKOM SREZU1

ŠTAB
LIMSKO-SANDŽAČKIH
ČETNIČKIH ODREDA

str. Pov. O. Br. 115
29 januara 1943 g. u 24 č.
POLOŽAJ

ZAPOVEST (Sekcija 1 : 100.000 Plevlje — Žabljak — Vardište — Višegrad)

Zverstva Muslimana, komunista i Ustaša u Čajničkom, Fočanskom i pljevljanskom srezu prema Srpskom življu prešla su sve granice.
Da bi se jednom za svagda Srpski živalj spasio narodnih izroda i izdajica, preduzeće se akcije za njihovo uništenje.2

NAREĐUJEM:
U vezi sa ovim, —

1) I ODRED
Komandant, kapetan Lukačević Vojin.3 Štab 1484


Sastav:


I kolona:

Komandant, poručnik Kalajitović Vuk,
Višegradska brigada 200 boraca,
Pribojska brigada 400 boraca,
Novovaroška brigada 200 boraca.
Svega 800 boraca.


II kolona:


Komandant, poručnik Šoškić Aleksandar.


Prijepoljska brigada 100 boraca,
Pljevaljska brigada 200 boraca,
Bjelopoljska brigada 300 boraca,
Leteći odred 150 boraca
Svega: 800 boraca


UKUPNO: 1600 boraca.


I kolona vrši prikupljanje na prostoriji: s. Zabrdski Toci. Prikupljanje završiti 3. februara do 18. časova.
Zadatak: 5. ovog meseca u 24. časa preduzima napad opštim pravcem: s. Zabrdski Toci — s. Zabrđe — Gajeva pl. — Paravačke strane /k. 1118/ — s. Strgačina.
II kolona vrši prikupljanje na prostoriji s. Bučje. Prikupljanje završiti 3 februara do 18 časova.
Zadatak: 5 ovog meseca u 2 časa preduzima napad opštim pravcem: s. Bučje — s. So-čice — s. Đakovići — s. Kovačevići — s. Hladilji.
Zadatak: Prva kolona snažnim, drskim i energičnim napadom na svome pravcu što pre ima izbiti na reku Drinu.
Druga kolona ima manevarsku ulogu da iz pozadine udari na snage ispred prve kolone i da se najvećom brzinom što pre pojavi na reku Drinu.
Jednim malim delom snaga sa severa sprečiti izlazak Turaka iz Metaljke, ne napadajući Metaljku, pošto se tu nalaze Italijani.


2) II ODRED
Komandant, major Vesković Andrija sa svojim štabom.


Sastav:


III kolona:


Komandant, kapetan Pavićević Miloš,


Beranska brigada 300 boraca,
Kolašinska brigada 450 boraca,
Štabski jur. bataljon 350 boraca.
Svega: 1100 boraca.


IV kolona:
Komandant, poručnik Jelovac Jovan,5


Pljevaljska brigada 550 boraca
Svega 550 boraca.


UKUPNO: 1650 boraca.


III kolona prikupiće se na prostoriji sela Gotovuša (jugozapadno od druma). Prikupljanje završiti 3 februara do 18 časova.
Zadatak: 5 ovog meseca do 5 časova ovlađuje Kovač Planinom.
Sa jurišnim bataljonom i Beranskom brigadom vrši demonstracije u pravcu Metaljke, vezujući njene snage za sebe.
Sa Kolašinskom brigadom preduzima napad u 5 časova pravcem Kovač pl. — Rajčevo Brdo, gde će uhvatiti vezu sa [II] kolonom.
Po potpunom ovladavanju Bukovicom, preduzima napad pravcem: Rajčevo Brdo — Borovine — Koprivni Do — Debelo brdo — selo Miljeno — s. Kopači.
Sprečiti svako otstupanje Bukovičkih snaga ka Metaljci.


IV kolona prikupiće se na prostoriji: s. Nange 3. februara do 18 časova.
Zadatak: 5 februara u 2 časa preduzima napad pravcem: s. Nange — s. D. Dubac — Rajčevo Brdo, gde se sastaje sa Kolašinskom brigadom i po tom u sastavu iste preduzima napad njenim pravcem.
Ova kolona treba da izvrši demonstrativan pritisak na širokom frontu na snage Bukovice, da time skrene pažnju na sebe i omogući izvršenje manevarskog zadatka Kolašinske brigade i V kolone.


3) III ODRED
Komandant, major Kasalović Zdravko,


Sastav:


V kolona:
Komandant, kapetan Bojović Nikola,


I Durmitorska brigada 450 boraca.
Svega: 450 boraca.


VI kolona:
Komandant, kapetan Ružić Ivan,


II Durmitorska brigada 450 boraca,
Čelebićski bataljon 150 boraca
Svega 600 boraca.


UKUPNO: 1050 boraca.


Ceo odred 4 februara do 18 časova se prikuplja na prostoriji: s. Vikoč — s. D. Papratno, odakle 5 februara:
V kolona preduzima napad opštim pravcem: s. Tvrđkovići — s. Rujevica — Rajče vo Brdo.
Ovaj napad preduzima 5 februara u 5 časova pre podne.
Zadatak: udarom na bok i pozadinu snaga Bukovice, iste što pre uništiti. Onemogućiti povlačenje Bukovičkih snaga na Metaljci i Cajniču.
VI kolona preduzima na pad 5 februara u 3 časa op štim pravcem: s. Tvrdkovi- ći — s. Madžari — Crni Vrh — Banjuš — s. Kopači.
Zadatak: Da se neopaženo provuče kroz srpska sela u pozadinu neprijateljskih snaga severozapadno od Ifsara i iz pozadine slomi otpor ovih snaga, izvršujući potpuno opkoljavanje sa kolonom, koja će ići duž r. Drine. Naređenje za dalji rad primiće u toku operacija.
Komandant odreda major Kasalović Zdravko ide sa VI kolonom.


4) IV ODRED
Komandant, koga odredi K-nt. Drinskog korpusa.6


Sastav:


Snage Drinskog korpusa:
snage na položaju i
kolona jačine 500 boraca.Prikupiće se 4 februara do 18 časova na prostoriji: s. Gabelići — s. Drugovići — s. Hodorovići, sem snaga koje se nalaze na položaju.
Zadatak: 5 februara u 4 časa izjutra preduzima napad opštim pravcem: desnom obalom r. Drine s tim, da najenergičnijim dejstvom što pre posedne prelaze na reci Drini do s. Kopači i tako onemogući komuniciranje Muslimana i Ustaša preko Drine.
Snage, koje su sada na položaju vrše u početku samo demonstrativni napad, a po ispoljavanju uspeha kolone pored Drine i ove snage preduzimaju snažno nadiranje pravcem: Grahovišta — Paljika — Jarčišta. Naređenje za dalji rad primiče u toku operacija.
5) Beranska i kolašinska brigada i štabski jurišni bataljon krenuće 30 januara u 12 časova pravcem: Kolašin — Mojkovac — Cer — Barice — Kosanica — s. Kakmuži — s. Brvenica — s. Gotovuša.
Prenoćišta: na Mojkovcu 30/31 januara, Barkama 31/1 februara u 1/2 februara, Kosanica 2/3 februara i Gotovuša 3/4 februara.
Bjelopoljska brigada krenuće 30 januara u 12 časova pravcem Kolašin — Mojkovac — Stožer — Kovren, gde će primiti dalji pravac kretanja od kapetana Lukačevića Vojina.
Prenoćišta: Lepenac 30/31 januara, Stožer 31/1 februara. Na Kovrenu će se u toku 1 februara javiti kapetanu Lukačeviću Vojinu radi prijema naređenja o daljem pokretu.
Snage I i II Durmitorske brigade prikupiće se na Žabljaku 1 februara i zajedno krenuti sa Zabljaka 2 februara na prostoriju prikupljanja pravcem: preko Tepaca ili Sćepan Polja (zavisi od mogućnosti kretanja) na Čelebić, gde ulazi u sastav Čelebićski bataljon, tako da na prostoriji prikupljanja budu 4 februara do 18 časova.
Oružje. Svaki komandant poneće sobom svo automatsko oružje i bacače sa kojim raspolaže. Poneti na pušku najviše po 50 metaka.
Skrenuti pažnju na čuvanje municije, a komandanti I i II Durmitorske brigade o ovome će naročito voditi računa.
Ishrana: Biće na terenu.
Veze: za sve vreme mora postojati međusobna veza. Održavaće se kuririma i radio vezom I i III odreda sa Glavnim Štabom.7 Karakteristike i ključevi isti sa kojima već raspolažu komandanti. Vreme rada u 6, 9.30, 13, 16.30 i 19.30.
10) Sanitetske mere:
Sa I odredom odlazi dr. Šoškić Vukman u sastavu Bjelopoljske brigade.
sa II odredom odlazi dr. Vujisić i sanitetski pomoćnik Popović u sastavu Kolašinske brigade.
v) Sa III odredom odlazi dr. Milan Đurišić u sastavu I Durmitorske brigade.
g) U Šahovićima ostaje Dr. Jovanović, koji će vršiti prihvat ranjenika.
d) Ranjenike I i II odreda evakuisati u Šahoviće, a I odreda na Žabljak, IV odreda u Foču ili Žabljak.
Obezbeđenje: I odred preduzeće mere za obezbeđenje od muslimanskih sela u Pribojskom srezu. II odred od Muslimana u Podpeći, od Italijana u Čajniču i na Metaljci.
Postupak; Italijane ne napadati. Sve borce Muslimane, Ustaše i komuniste ubijati. Žene i decu ne ubijati.8
Zaplenjeno oružje evakuisati: I odred u s. Bučje, II odred na Meljak, III i IV odred na Čelebić. Bukovicu spaliti. Ostala sela ne paliti u koliko to taktički obziri ne nalažu.
13) Ja ću se u toku operacija nalaziti sa štabom na pl. Kovaču (žandarmeriska stanica) gde će mi komandanti slati izveštaje neizostavno ujutro, u podne i na veče.
M.P.
KOMANDANT, Major,
Pav. M. Đurišić
Dostavljeno:
N-ku štaba Vrh. komande . . . (1),
K-tima odreda (4),
K-tima kolona (6),
Za arhivu štaba (1).
Svega 12 k-da,
30. januara u 2 časa.
Načelnik štaba
kapetan
Rad. M. Popović9
Odobreno ML101 Original (pisan na mašini, ćirilicom, umnožen na šapirografu) u Arhivu VII, Ča, k. 132, reg. br. 18/3 (CG-V-71).
2 Vidi dok. br. 2, 25, 28 i 34. Opširnije: »Neretva — Sutjeska 1943«, str. 510—519.
3 Vojislav.
4 Verovatno se odnosi na Gorski štab.
5 Jelovac je bio komandant Pljevaljske brigade. Poginuo je 10. aprila 1944. u borbi protiv pripadnika NOP-a
6Bajo Nikić je bio komandant Drinskog korpusa.
7 Odnosi se na Štab Limsko-sandžačkih četničkih odreda.
8 U toj akciji ubijeno je oko 8.000 žena, dece i staraca i popaljene sve muslimanske kuće, vidi dok. br. 37.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument