ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 11

ZAHTEV VRHOVNE KOMANDE BRITANSKIH TRUPA NA SREDNJEM ISTOKU OD 26. MAJA 1943. PUKOVNIKU BEJLIJU DA SE DRAŽA MIHAILOVIĆ SA ČETNICIMA LOCIRA ISTOČNO OD IBRA1

GOSPODINE MINISTRE!

Dobio sam sledeću poruku iz Vrhovne Komande Britanskih Trupa na Srednjem Istoku:

»Sledeće pretstavlja detalje operativnih odluka; umoljavate se da iste sprovedete u delu odmah. Došlo je se do tih odluka posle

4 Vidi dok. br. 11 u ovom prilogu.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 25/1 (VK-Y-716).

 

pažljivog razmatranja svih raspoloživih izveštaja, i na osnovi direktive izdate od strane Načelnika Štaba Britanskih Naoružanih Sila. Veoma su hitne.

Odlučujući faktori jesu:

1. Rat na Sredozemnom Bazenu je sada dospeo do faze gde Saveznička ofanziva može se smatrati pretstojećom. Stoga je imperativno da Đeneral Mihailović bude sada ispunio obaveze date ranije da bi u ovo doba sarađivao do krajnosti. Za ovo, mora da se slaže s time da koordinira delat-nosti svojih snaga, ma gde se one nalaze, s planovima Vrhovne Komande na Srednjem Istoku pod čijoj se sferi de-latnosti i on spada. Samo na ovaj način mogu se delatnosti njegovih snaga koordinirati sa opštim savezničkim naporima.

2. Đeneral Mihailović ne pretstavlja nikakvu vrednost kao borbena snaga zapadno od Kopaonika. Njegove jedinice u Crnoj Gori, Hercegovini, i Bosni ili su već likvidirane, ili su u tesnoj saradnji sa Osovinom. Na sličan način, jedva se može kazati da njegove jedinice u Hrvatskoj, Sloveniji i Slavoniji uopšte postoje.

3. Britanske misije na Homolju, i na Prištini potvrđuju da su tamošnje jedinice jake, i da je njihova glavna želja da izvršavaju napade na neprijateljske komunikacije pod Britanskim nadzorom.

4. Partizani pretstavljaju dobru i efikasnu borbenu snagu u svima reonima gde je Đeneral Mihailović pretstavljen jedino kvislinzima.

Odluke su:

1. Izvestićete Đenerala Mihailovića da ga, kao saveznika, Vrhovna Komanda Britanskih Trupa na Srednjem Istoku moli da prekida svaku kolaboraciju sa Osovinom i da pređe ka Istoku u Srbiju, Tamo bi imao da posveti svoj pun autoritet i lični uticaj produženju napada na neprijateljske komunikacije.

2. Izvestićete Đenerala Mihailovicća da bi trebao odmah da krene za Kopaonik sa svima odanim oficirima i vojnicima. Ako bude ustrebalo, treba [se] i naoružanom silom probiti.

3. U buduće Vrhovna Komanda smatraće reon pod njegovom komandom i uticajem ograničenim sa zapada elementima otpora već ustanovljenim na desnoj obali Ibra i ka jugu do Skoplja.

 

4. Na toj teritoriji Vrhovna Komanda poslaće obilnu pomoć s vazduha.

5. Vrhovna Komanda je zamolila Britanski Radio da napada, kao izdajnike, sve Kvizlinge koji se bore sa Talijanima, medu ostalima sa Bajom Stanišićem Đeneralom Đukanovićem i G. Jevđevićem. Vi ćete naimenovati druge iz vašeg iskustva. *

Zahtevam od Vas da objasnite Đeneralu Mihailoviću gornje odluke a da mu ih pretstavite toliko kategorički koliko bi bilo potrebno, i da pokušate da pridobijete njegov hitan i nedvosmislen pristanak u našu korist.

Vi sa čitavom Britanskom misijom ćete da idete u Kopaonik zajedno sa Đeneralom Mihailovicem. U isto vreme postojeća misija na Kopaoniku ostaće samostalna za svoju teritoriju i neće biti asimilirani u Vašu misiju.«2

Obzirom na Važnost načela obuhvaćenih gornjom porukom, Ja bih Vas molio, Gospodine Ministre, da mi dostavite Vaše pri-medbe napismeno.3

Učtiv,

Vaš

S. V. Bejli

Generalštabni pukovnik Gospodinu DRAŽI MIHAILOVIĆU

Armijskom Đeneralu,

Ministru Vojnom Kraljevine Jugoslavije i Zastupniku Vrhovnog Komandanta Jugoslovenske Vojske,

 Položaj 26-og Maja 1943

Primljeno 28/V 1943 u podne4

 

Šestog avgusta Bejli je dostavio Mihailoviću saopštenje Britanske vlade i Vrhovne komande na Srednjem istoku da se povlači zahtev ođ 26. maja. Vidi u ovom prilogu dok. br. 14.

3 Draža Mihailović je 1. juna 1943. dao primedbe na ovu odluku

uputivši ih predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade. Vidi dok. br. 157.

Ovaj deo teksta je napisao Draža Mihailović olovkom, ćirilicom.

Fotokopija prve stranice dokumenta br. 11, priloga II


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument