ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 2
    
    ZAPOVEST DRAŽE MIHAILOVlCA OD 3. JANUARA 1943. KOMANDANTIMA MILEŠEVSKOG I DRINSKOG KORPUSA I DURMITORSKE BRIGADE ZA UNIŠTENJE MUSLIMANA I PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U ČAJNIČKOM SREZU1
    
    KOMANDA JUGOSLOVENSKE
    VOJSKE U OTAD2BINI
    Gorski Štab br. I2
    O. Br. 1
    3. januar 1943. g. Najstrožije poverljivo
    Položaj
    
    ZAPOVEST. (Sekcije 1 :100.000 Vardište—Višegrad—Žabljak)
    Prema prikupljenim podacima ustaško-muslimanske razbojničke bande3, u vidu italijanske milicije, drže položaje kako sleduje:
    Neprijateljske snage, poslednjih dana zauzele su skoro ceo Čajnioki srez, sem sela: Ponikve, Trpinje, Šapići i Zaborak. Njihov raspored je sledeći:
    U selima Strgačine i Kaoštice ima oko 400 naoružanih ljudi;
    U zaseocima oko s. Zaborka ima oko 200 naoružanih ljudi;
    Na Metaljci u utvrđenoj kasarni ima oko 500 naoružanih ljudi sa 3 puško-mitraljeza i sa 1 mitraljezom. Ova grupa čuva put: Pljevlja—Cajniče;
    Us. Bukovica ima, u poslednje vreme oko 300 naoružanih ljudi sa 1 puško-mitraljezom raspoređenih duž granice prema Fočanskom srezu sa rezervama u selima: Kovačevići, Strečanje i Plansko;
    Sem ovih rasporeda po selima ustaško-muslimanske organizacije izvršile su i posedanje ovih položaja:
    Rovište k. 1178—Gradina k. 1208—Carevo Guvno k. 1225—Paljike k. 1164—s. Biljin, s tim, što jačim snagama drže deo: Gradina k. 1208—Carevo Guvno k. 1225. Jačina neprijatelja na ovome položaju ceni se oko 600 ljudi sa 3 mitraljeza (severne padine);
    Mostobran skele kod s. Kopači na liniji: Gradina k. 1048—Straža—Trebeško Brdo k. 873—Borovska planina. Kao pokretna rezerva ovog mostobrana nalazi se izvestan deo naoružanih ljudi u selima iza linije mostobrana. Celokupna jačina neprijatelja na ovome mostobranu ceni se oko 500 ljudi.
    Kako su ustaško-muslimanske organizacije krajem meseca decembra prošle godine, izvršavajući naloge okupatora, upale u Cajnički srez i po srpskim selima ubijali nevino i nezaštićeno stanovništvo, pljačkali i silovali naše žene i devojke, to da bi se ovaj srez zaštitio od daljeg terora i da bi se u ćelom srezu uspostavila četnička vlast4, —
    
    NAREĐUJEM:
    
    Da se za čišćenje Čajničkog sreza od ustaško-mislimanskih organizacija preduzme brza i energična akcija po sledećem:
    1) Mileševski korpus:
    (Knt kap. Voja Lukačević)5
    Knt kapetan Railić Radoman:6
    A) Pribojska brigada sa delom Višegradske brigade7 Komandant poručnik Vukola Tomić
    250 ljudi iz Pribojske i 200 judi iz Višegradske brig. Svega: 450 boraca.
    
    1) Preduzima napad u dve kolone i to :8
    Desna kolona:
    Jačina 150 ljudi;
    Preduzima nadiranje pravcem: s. Zagrade —Vranja k. 842—Svatovsko groblje k. 763—k. 816—s. Barac—Rudina k. 772—s. Vukove k. 719, sa zadatkom da u toku istog dana izbije na liniju: s. Odžak—s. Koštice—Vukove k. 719.
    Po izbijanju na Vranju komandant kolone uputiće desnu pobočnicu pravcem: Vranja k. 842—k. 808—Stankovača—s. Odžak radi obezbe-đenja desnog krila ove kolone.
    U toku nastupanja očistiti s. Vitigrab od ustaških bandi.
    Leva kolona:
    Jačina: 300 boraca; Preduzima nadiranje pravcem: s. Zagrade—Volovica k. 1178 — k. 1024 — s.Zubanj —Stolac k. 1152, sa zadatkom da u toku istog dana izbije na liniju: k. 1118—Stolac k. 1152 — k. 821 — k. 892 (s. Hunkovići) gde ova kolona treba da uhvati vezu sa Mileševskom brigadom, ako ova brigada, u toku ovog dana, izbije na liniju: Barelj — k. 847 — s. Zaborak. U slučaju pak, da Mileševska brigada, ne izbije na označenu liniju, Priboj-ska brigada uhvatiće vezu, po izbijanju na određeni cilj, sa Zaboračkim bataljonom preko Barelj a i to kuririma.
    Zona akcije brigade je: desno do r. Lima, a levo do linije: Rudina k. 1160 — k. 1076 — s. Domišići — potok Radojna do s. Hunkovića (sve isključno).
    
    B) Mileševska brigada
    Knt potporučnik Krivokapić Ratko
    300 ljudi
    Svega: 300 boraca
    
    B) Preduzeće napad pravcem: Jožnica k. 1232 — zaseok Braneići — zaseok Đakovići — zaseok Pirni Do k. 1010 — Babino Brdo k. 1114 sa zadatkom, da u toku istog dana izbije na liniju: Babino Brdo k. 1114 — k. 1218 — Vranjača k. 1292 — k. 1264 — k. 1185, na kojoj liniji, da uhvati vezu sa desnom grupom Pljevaljske brigade.
    Zavisno od postignutog uspeha kod s. Poblaće ova brigada može produžiti akciju, u toku istog dana, pravcem: s. Đakovići — s. Zaborak, s tim, što će ostaviti deo snaga na Vranjači (50 ljudi) za održavanje veze sa desnom grupom Pljevaljske brigade. Blagovremeno i pre početka napada komandant Mileševske brigade sporazume-će se sa komandantom Zaboračkog bataljona Čajničke brigade za zajedničku akciju prema s. Đakoviću. Napad od Zaborka delom snaga Zaboračkog bataljona u pravcu s. Đakovića treba da počne jednovremeno sa napadom od Babina Brda, te pre početka napada koordinaciju regulisati ugovorenim znacima.
    Ako se uspe sa zauzimanjem Đakovića komandant Mileševske brigade stavlja pod svoju komandu Zaborački bataljon i do mraka izbija na liniju: Barelj k. 847 — k. 836 — Zaborak k. 1164 — Zaborske stene k. 1370, s tim što treba da uhvati vezu sa
     
    desnom grupom Pljevaljske brigade na k. 1191.
    Po izbijanju na Barelj uhvatiti vezu i sa Priboj skom brigadom kod s. Hunkovići k. 892.
    Zona akcije za brigadu: desno do leve granice Pri-bojske brigade (sve zaključno) a levo do linije: Kovač pl. k. 1242 — k. 1221 s. Vrhovine — Kunja k. 1267 (sve isključno).
    V) Pljevaljska brigada:
    Komandant poručnik Jelovac Jovan9
    750 ljudi
    Svega: 750 boraca
    
    Kap. Railić objedinjava rad kolona pod A. i B.10
    V) Preduzeće napad u dve kolone:
    Desna kolona:
    Komandant poručnik Jelovac Jovan.
    Jačina: 600 boraca.
    Kolona će preduzeti nadiranje pravcem: s. Mrčevo — s. G. Dubac — Stražbenica k. 1533. Po izbijanju na Stražbenicu ova kolona podeliće se na dve grupe i to:
    Desna grupa:
    Jačina 300 boraca.
    Komandant poručnik Jelovac
    Zadatak: Izbiti najpogodnijim pravcem i neprimetno na liniju: Kunja — k. 1267 — k. 1185, s tim, što će sa ovog položaja preduzeti osmatranje ustaških-muslimana na Metaljki i ako se ovi krenu u pravcu Čajniča ili s. Poblaća najenergičnijim napadom dejstvuje u bok ovih snaga.
    Sa k. 1185 uhvatiti vezu sa delovima Mileševske brigade, čije će levo krilo biti na Vranjači k. 1264. —
    Leva grupa:
    Komandant poručnik Jelovac Jovan
    Jačina: 300 boraca;
    Zadatak: Zauzeti položaj Svetio Borje k. 1368 — Stražbenica k. 1533 sa koga osmatrati ustaške-muslimane na Metaljki i ako se ovi krenu u pravcu s. Poblaća napasti Metaljku, upaliti kasarnu, razoružati tamošnje snage i pomoći desnoj grupi u njenoj akciji (Sve to u slučaju ako ne dođu okupatori u pomoć Metaljki). U slučaju pak ako ustaše iz Metaljke preduzmu pokret ka s. Bukovica ili ka Čajniču najenergičnijim napadom u bokove sprečiti ove pokrete.
    U slučaju da neprijatelj napusti Metaljku, a ostavi samo slabe snage na ovome mestu, obe grupe jednovremeno napadaju Metaljku, pale kasarnu i vraćaju se na prvobitne položaje. Ako pak neprijatelj ne napušta Metaljku obe grupe ostaju na svojim položajima u osmatranju, štiteći pozadinu snaga predviđenih za akciju.
    Leva Kolona:
    Komandanta će odrediti komandant Mileševskog korpusa.
    Jačina: 150 boraca;
    Zadatak: preduzima nadiranje pravcem: s. D. Dubac
    s. Klapuhe — s. Kukavice — Koprivni Do k. 1243 — Oštra Glava k. 1265 s tim, da izbije na liniju: Vragolija k. 1424 — Suva Kosa k. 1248
    Oštra Glava k. 1265. Po izbijanju na Oštru Glavu uhvatiti vezu sa desnom kolonom Durmitorske brigade i posadom u s. Ponikve.
    
    2) Durmitorska brigada:
    Komandant kapetan II kl.
    Bojović Nikola
    Sastava:
    Durmitorska brig. 600 lj.;
    Čelebićski bataljon 110 lj.;
    Deo Čajničke brig. iz s. Ponikve i s. Trpanje 200 lj.;
    Svega: 910 boraca.
    
    2) Preduzeće napad u dve kolone i to:
    Desna kolona:
    Komandant
    Jačina: 210 vojnika;
    Zadatak: preduzima nadiranje pravcem: s. Građo je vici — s. Tatarovine — s. G. Lugovi — s. Raščići — s. Gu-njičići — s. Selište — s. Ponikve —■ s. Drumine k. 1180 s tim, da izbije na položaj: k. 1221 — k. 1280;
    Leva kolona:
    Komandant kapetan Bojović Nikola.
    Jačina: 500 vojnika;
    Zadatak: preduzima nadiranje pravcem: s. G. Papratno — s. Rujevica — s. Kržava — s. Kovačevići — s. Marinac — s. Klakorine — Debelo Brdo k. 1331 — Trojan k. 1340 s tim, da izbije na liniju: Trojan k. 1340 — s. Trpinje.
    Zona akcije: desno do linije: s. Jahovići — s. Čardak
    Rakitova Lokva — s. Ponikve, a levo do linije: Ok-ladnik k. 1372 — s. Vukšići
    s. Bavčići — Ilijina Ste-na k. 1182 — s. Trpinje (sve zaključno).
    Deo Čajničke brigade iz s. Ponikve i s. Trpinje izbice na liniju: Kruševački Vis — Ilijina Stena k. 1182 — Debelo Brdo k. 1331 — k. 873 — k. 1124, s tim, što će isturiti potrebna obezbeđenja na Oštru Glavu k. 1265 i na Zidine k. 1304.
    Zadatak je ovoga dela, da drži sve prelaze, kuda bi us-taški-muslimani mogli da odstupaju iz Bukovice u Cajni-če, tučenje svih neprijateljskih snaga i zaseda i održavanje veza sa nastupajućim kolonama.
    
    3) Drinski korpus:
    Komandant kapetan I kl.
    Bajo Nikić Sastava:
    Fočanska brigada 380 lj.;
    Čajnička brigada 150 lj.;
    Svega: 530 boraca.
    
    3) U toku ovoga dana preduzeće akciju na sledeći način:
    Desna kolona: Komandant Đak-narednik Milan Matović Jačina: 200 boraca; Zadatak:
    Preduzima nadiranje pravcem: Vranjača — k. 1255 — Gunjani k. 1212 — s. Plansko — s. Moćevići — Kruševački Vrh — s. Pisanica, s tim, da izbije na liniju: s. Pisanica — k. 1248.
     
    Leva kolona:
    Komandant
    Jačina: 330 boraca Posešće položaj: Crni Vrh k. 1309 — Carevo Guvno k. 1255 — Paljika k. 1164 — k. 796 — k. 680, na kome ostati sve do sledećeg dana akcije.
    Zona akcije ovoga korpusa je sledeća: desno do leve granice Durmitorske brigade (sve isključno), a levo do Drine.
    
    4) Ostatak Drinskog korpusa
    300 ljudi
    Svega: 300 boraca.
    
    4) Ostaće na svome dosadašnjem položaju: k. 540 — Hrast k. 865 — Grabić k. 1022 — Sešin Vrh k. 1091 — Stolac k. 1519 sa dosadašnjom ulogom.
    
    5) Akciju sledećih dana dok se ne postigne potpuno čišćenje Čajničkog sreza od ustaškm-muslimana izvoditi u svemu po priloženom Planu rada;11
    
    6) Veze:
    — Unutrašnje:
    Veze održavati u svemu kako je to izloženo u priloženom planu rada a naročito između pojedinih kolona i susednih de-lova. Komandanti korpusa i brigada organizovaće na najbrižlji-viji način veze kod svojih jedinica putem kurira, relejnih stanica i ugovornih znakova. Nastati svim silama, da se ogaran-tuje pouzdana veza, kako bi se zamišljena akcija mogla izvesti sa što manje zastoja i gubitaka.
    11— Spoljne:
    Sa istaknutim dekan Gorskog štaba Br. 1 održavati vezu na sledeći način:
    — Komandant Drinskog korpusa:
    Uspostaviće relejne stanice od svoga komandnog mesta do najbliže telefonske stanice i šifrovanom depešom na liniji Foča — Kalinovik slati svakog dana izveštaje o situaciji na svome delu fronta;
    Na isti način održavaće vezu i Komandant Durmitorske brigade.
    — Komandant Mileševskog korpusa:
    Radio stanicu postavljaće duž linije: s. Mrčevo — s. Pob-laće — s. Zaborak.
    Na svome delu fronta sve izveštaje upućivati na radio-sta-nicu, pa jedan uskupni izveštaj na šifro vani način dostavljati svakog dana pomenutom štabu u kome navesti situaciju celog korpusa.
    
    7) Snabdevanje:
    Komandanti korpusa i komandant Durmitorske brigade regulisaće snabdevanje na najpogodniji način, tako da borci uvek budu blagovremeno nahranjeni i popunjeni municijom.
    
    8) Sanitetska služba:
    Bolesne i ranjene upućivati na lečenje i previjanje i to:
    Pljevaljska brigada u s. Mrčevo, gde obrazovati previjališ-te, a potom ovo previjalište preneti u s. Zaborak;
    Za Pribojsku brigadu regulisaće komandant Mileševskog korpusa u početnoj akciji, a potom ovu službu preneti na s. Zaborak;
    Drinski korpus i Durmitorska brigada obrazovaće u s. Slatina svoje previjalište gde upućivati bolesne i ranjene borce. Sledećih dana akcije previjalište preneti u s. Ifsar.
    Evakuaciju teže ranjenih i bolesnih regulisaće komandanti korpusa obzirom na mesne prilike.
    9) U toku izvođenja akcije nastati, da se svim borbenimmomentima ispolji energija svih starešina i boraca, da rad budebrz i odlučan, kako bi se što pre i sa što manje gubitaka postigli željeni rezultati. Brzina u radu i što pre čišćenje ovogasreza od ustaških-muslimana zatevaju i drugi obziri, koji suovome štabu poznati, pa se zbog toga brzina rada zahteva odsvih jedinica.
    10) Pre početka akcije komandanti korpusa i komandant Durmitorske brigade odrediće za svoje jedinice zone prikupljanja saobrazno mesnim prilikama, no s tim, da se ovo prikupljanje jedinica na određena mesta izvede u najvećoj tajnosti, a po potrebi rasturajući i lažne glasove o svojim namerama, samo da bi se do danog momenta sačuvala tajnost zamišljene akcije.
    11) U toku izvođenja akcije komandanti će preduzeti najstroži je mere da se svaka pljačka zabrani, ubijanje nevinihljudi, žena i dece spreči i zavede najveći red i disciplina kodsvojih jedinica, kako bi se ugled Jugoslovenske vojske u Otadžbini očuvao na dostojnoj visini.
    Isto tako sprečiti svako paljenje kuća.
    Ratni plen, do koga će se doći u toku ove akcije pode-liće komandanti korpusa i Durmitorske brigade svojim jedinicama ravnomerno, a naoružanje dodeliti jedinicama koje sada oskudevaju u istom.
    Dan početka akcije narediće se naknadno, no s tim, da se prikupljanje trupa izvrši tako, da projektovana akcija ne zakasni, ali voditi strogo računa, da se sa ovim prikupljanjem trupa ne preurani te da se na taj način otkrije, pre vremena, nameravana akcija.
    Prilog:
    Br. 1. . . . Plan rada12 iBr. 2 Skica.13
    M.P.
    PO ZAPOVESTI MINISTRA I NAČELNIKA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE,
    Đeneralštabni major, Zaharije Ostojić
    Dostavljeno:
    K-omandantu : Drinskog i Mileševskog korpusa i Durmitorske brigade.
    Na uviđaj: Gospodinu Ministru vojske, mornarice i vazduhoplovstva.
    
     1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 2, reg.br. 2/1—1 (VK-V-43)., ćirilicom.
    2 Brojčana oznaka za Vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske uotadžbini (dalje VK JVO).
    3 Istog dana major Zaharije Ostojić je u pismu Draži Mihailoviću,pored ostalog, naveo: »Obzirom na sadašnju situaciju, sastavio sam planrada i zapovest za prvi dan akcije za kažnjavanje muslimana, ustašai komunista u čajničkom srezu-« (Arhiv VII, Ca, k. 1, reg. br. 112).
    4 i 8 Vidi dok. br. 5, 6, 15, 34 i 102.
    5, 6 i 10 Rečenica je napisana zelenim mastilom, ćirilicom. Iz sastava Drinskog korpusa.
    9 Ime je napisano crnim mastilom, 20
    11 i 12 Uz zapovest, kao sastavni deo dokumenta, priložen je plan rada, kojim je predviđeno: cilj akcije, snaga i njihov raspored, način održavanja veze, sanitetska služba, rejoni prikupljanja, postupak sa stanovništvom i ratnim plenom. Predviđeno je da akcija traje tri dana, pa su jedinicama određeni dnevni zadaci. U tački 10 predviđeno je da se posle završene akcije jedinice Mileševskog korpusa i Durmitorske brigade vrate na svoju teritoriju, a Drinski korpus izvrši osiguranje cajničkog sreza.
    13 Skica je priložena uz zapovest. Njome su šematski, kombinacijom mastila i olovki raznih boja, prikazani raspored jedinica u re-jonima prikupljanja, polazni položaji, pravci dejstva i dnevni zadaci.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument