ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 18
    
    NAREĐENJE KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 22. JANUARA 1943. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA FORMIRANJE I UPUĆIVANJE JEDINICA U ZAPADNU BOSNU RADI BORBE PROTIV NOVJ1
    
    Najhitnije na ličnost
    ŠTAB LIMSKO-SANDŽAČ.. ČETNIČ. ODREDA
    Str. Pov. Br. 88
    22 januara 1943 god. u 11,15 časova
    Položaj
    
    KOMANDANTU2 majoru Veskoviću Andriji3
    Da bi se uništili poslednji ostaci komunističkih bandi, koje su privremeno našle sklonište u jednome delu Bosne Vrhovna komanda naredila je, da se za tu akciju upute sa teritorije ove komande 3000 četnika.4
    U cilju izvršenja prednjeg, —
    NAREĐUJEM:
    1) Sastav štaba operativnih jedinica Limsko-Sandžač. četničkih odreda u Bosni.
    a) Komandant biće vazduhoplovni major Vesković Andrija;
    b) Pomoćnik komandanta, major Kasalović Zdravko;
    v) Načelnik štaba, kapetan I klase Zečević Vidak;
    g) Ađutant, poručnik Medenica Branko;
    d) Intendanti: poručnici Čvorović Miloš, Zečević Simo i Vlahović Prvoslav;
    đ) Pomoćno osoblje kod intendanta: pekarski narednik vodnik Raičević Petar i narednik Anđić Milisav;
    e) Lekar: dr. Šoškić Vukman i pomoćno osoblje-saniteti:sanitetski narednici: Popović Radomir, Vešović Radomir i Novović Mihailo;
    ž) Komandant će svoju ličnu pratnju odrediti iz sastava potčinjenih mu jedinica;
    
    B) SASTAV I ODREDA:
    1) Štab:
    Komandant kapetan II klase Lalić Aleksa,5
    Ađutant, odrediće ga komandant iz sastava brigada.
    
     
    Beranska brigada:
    Andrijevačka brigada:
    SASTAV BRIGADA:
    a) Beranska: formiraće se sa teritorije sreza Beranskog u jačini od 300 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 150 četnika, a bataljon od 3 čete od po 50 četnika.
    SASTAV:
    Komandant brigade, poručnik Ćeranić Milija,
    Ađutant: odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona.
    Komandanti bataljona: poručnici Trifunović Nikola i Bojičić Todor;
    Komandiri četa: potporučnik Joksimović Petar, poručnik Butrić Golub, Bogavac Vukota, Marsenić Mihailo, Milovanović Radosav i narednik Femić Milan.
    LJUDSTVO : daće:
    Aktivni bataljon 150 četnika;
    Brzavski bataljon 30 četnika;
    Gor.[njo] seljski 30 četnika;
    Manastirski bataljon 40 četnika;
    Budimski bataljon 20 četnika;
    Ržamički bataljon 30 četnika:
    Svega 380 četnika
    ORUŽJE
    1 mitraljez (daje sreski komandant);
    1 puškomitraljez (daje 3 četa aktivnog bataljona);
    SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.
    
    b) Andrijevačka brigada: formiraće se sa teritorije sreza Andrijevačkog u jačini od 300 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 150 četnika, a bataljon po 3 čete po 50 četnika.
    SASTAV:
    Komandant brigade poručnik Bojović Vukašin;
    Ađutant, odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona;
    Komandanti bataljona: poručnici Marjanović Miloš i kapetan II klase Vučelić Marko;
    Komandiri četa: poručnici Dujović Dragiša, potporuč-nici Ivanović Vojislav, poručnik Račić Marko, narednik vodnik Anić Ivan, potporučinik Mantinović Aleksandar i narednik Delitić Simo.
    LJUDSTVO: daće
    Aktivni bataljon 200 četnika;
    Ljevoreč.[ki] bataljon 40 četnika;
    Kraljski bataljon 40 četnika;
    Trebački bataljon 10 četnika;
    I Andrijevač[ki] bataljon 10 četnika;
    II Andrijevački bataljon 10 četnika:
    Svega 300 četnika
    ORUŽJE:
    — 4 puškomitraljeza (daje 2 Kraljski bataljon od kojih 1 četa Ljuba Račića i 2 Ljevorečki bataljon).
    SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.
    
    V) SASTAV II ODREDA.
    1) Štab:
    Komandant kapetan I klase Radović Gavrilo;
    Ađutant, odrediće komandant iz sastava brigade.
     
    Bjelopoljska brigada:
    Kolašinska brigada.
    b) Bjelopoljska brigada: formiraće se sa teritorije sreza Bjelopoljskog u jačini od 230 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 115 četnika, a bataljone od po 2 čete, jedna od 60 i druga od 55 četnika.
    SASTAV:
    Komandant brigade poručnik Šoškić Aleksandar;
    Ađutant, odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona;
     
    Komandanti bataljona: poručnik Šćepanović Vlado i poruč. Peković Panto.
    Komandiri četa: poručnik Vojinović Vojin, potporučnik Peković Uglješa, potporučnik Damjanović Radoje i narednik Krgović Radisav
    LJUDSTVO: daće
    100 četnika 40 četnika; 20 četnika; 40 četnika; 30 četnika:
    Aktivni bataljon
    Šahovićski „
    Pavinopoljski „
    Mojkovački „
    Ravnorečki „
    Svega 230 četnika.
    ORUŽJE:
    1 mitraljez (daje ga aktivni bataljon)
    2 puškomitraljeza (daje ih aktavni bataljon)
    1 bacač (daje ga aktivni bataljon)
    SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.
    
    v) Kolašinska brigada: formiraće se iz sreza Kolašinskog u jačini od 450 četnika. Brigadu sačinjavaju 3 bataljona od po 150 četnika, a bataljoni od po 3 čete od po 50 četnika.
    SASTAV:
    Komandant brigade, kapetan II klase Radović Radule,
    Ađutant, odrediće ga komandant iz sastava potčinjenih bataljona,
    Komandanti bataljona: pešadiski poručnik Suković Jo-vo, niži voj. činov. IV kl. Kovijanić Đuro i poručnik Novakovic Marjan.
    Komandiri četa: poručnik Vuksanović Đuro, potporučnik Tomović Đorđije, podnarednik Dulović Mašan, podnarednik Colović Vojin, potporučnik Tapušković Ljubo, vodnik III klase Radović Jagoš, narednik Kovijanić Petar i poručnik Mijatović Miladin.
    LJUDSTVO: daće
    150 četnika 50 četnika
    Aktivni bataljon
    Poljski bataljon
     
    Lipovski „ 30 četnika
    Donjomorački „ 70 četnika — Gornjomorački 50 četnika
    Kolašinsko-račinski 50 četnika
    Rovački 50 četnika
    Svega 450 četnika
    ORUŽJE:
    2 mitraljeza (daje komandant Kolašinske brigade)
    7 puškomitraljeza (ko će dati odrediće komandant brigade)
    SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.
    
    G) SASTAV III ODREDA: 1) Štab.
    Komandant kapetan II klase Ružić Ivan,
    Ađutant odrediće ga komandant iz sastava brigada.
     
    I Durmitorska brigada.
    II Durmitorska brigada.
    g) I Durmitorska: formiraće se sa teritorije sreza Durmitorskog u jačini od 350 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 175 četn. a bataljoni po 3 čete: 2 čete od po 60 četnika i jedna četa od 55 četnika. U ovaj broj odrediti 40 stalnih četnika koji će sobom poneti svu dobivenu spremu. Broj predviđenih stalnih četnika nesme izostati.
    SASTAV:
    Komandant brigade kapetan I klase Ćorović Momčilo,
    Ađutant, odrediće ga komandant iz sastava potčinjenih bataljona.
    Komandante bataljona i komandire četa odrediće komandant I Durmitorske brigade kapetan Bojović Nikola.
    Ljudstvo — sa teritorije I Durmitorske brigade određuje lično komandant kapetan Bojović Nikola.
    ORUŽJE:
    2 puškomitraljeza (daje komandant I Durmit. brigade kapetan Bojović Nikola.
     
    SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.
    
    d) II Durmitorska brigada: formiraće se sa teritorije sreza Šavničkog u jačini od 400 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 ba-taljona od po 200 četnika, a bataljoni po 4 čete od po 50 četnika. U ovaj broj odrediti 60 čet. koji će sobom poneti svu dobivenu spremu. Broj određenih stalnih četnika nesme izostati.
    SASTAV:
    Komandant brigade kapetan I klase Pejović Mitar,
    Ađutant, odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona.
    Komandante bataljona i komandire četa odrediće komandant II Durmitorske brigade kapetan Ružić Ivan.
    LJUDSTVO: — Sa teritorije II Durmitorske brigade odrediće lično komandant kapetan Ružić Ivan.
    ORUŽJE:
    2 puškomitraljeza (daje komandant II Durmitorske brigade kapetan Ružić Ivan.)
    SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.
    
    OPŠTE ODREDBE:
    Municija: dobiće se na terenu. Istu čuvati najsavesnije. Za svaki izgubljeni metak prema dotičnom upotrebiti najstrožije kazne. Ovo saopštiti vojnicima pred strojem.
    Za poslugu na mitraljezima i bacačima odrediti i specijaliste iz sastava pratećih četa, aktivnih bataljona ili iz štabova sreskih komandi. Pored posluge koja se daje na oruđima (bacačima i mitraljezima) predviđenim u prednjem naređenju, odrediće još:
    a) Prateća četa 1 aktivnog bataljona:
    Za dva bacača; i
    Za jedan mitraljez.
    b) Prateća četa 2 aktivnog bataljona.
    Za 3 (tri) bacača;
    Za 1 (jedan) mitraljez.
    v) Prateća četa 3 aktivnog bataljona.
    Za 2 (dva) bacača i
    Za 2 (dva) mitraljeza.
    Ovi specijalisti ne ulaze u broj predviđen za čete.
    Pošto će se prevoz od Kolašina do mesta iskrcavanja vršiti automobilima i železnicom6, to na prenos oruđa, koje daje pojedine jedinice, odrediti grla iz pratećih četa, a ukoliko se sa ovim ne raspolaže, za ovaj prenos rekvirirati grla od najbližih seljaka.
    Broj predviđen za čete dopunjavaju vodnici, dok ostalo starešinsko osoblje ne ulazi u broj predviđen za čete.
    Sanitetske mere: određen lekar blagovremeno će izuzeti sav sanitetski materijal iz ovoga štaba.
    Do dolaska u Kolašin, odnosno Savntk, četnici će se snabdeti sa hranom. Za četnike koji se mobilišu u Kolašinu pre putovanja, izdaće se hrana za put u Kolašin. Za četnike koji vrše pokret do Nikšića peške, komandant I i II Durmitorske brigade snabdeće hranom za po tri dana. Hranu za dalji prevoz železnicom dobiće u Nikšiću.
    Dalja ishrana u toku pokreta i u borbi vršiće se prema planu, koji će se saopštiti na koncentracionoj prostoriji.
    Oprema: svaki četnik ima da ponese sa sobom: šinjel, toplo zimsko odelo, zimski veš, rezervni par veša, 2 para čarapa, 1 par rezervne obuće, kapuljaču ili šal za glavu, rukavice, torbicu, pribor za jelo, naročito porciju i kašiku.
    Izbor ljudstva: ljudstvo mora biti nacionalno ispravno, fizički jako izdržljivo i mlađih godišta. Nagoveštavam da ljudstvo mora biti u svakom, pogledu odabrano.
    Zabranjena upotreba konja: u cilju održavanja morala i discipline kod trupa zabranjeno je svima bez razlike, kako starešinama tako i ostalima upotreba jahaćih ili tovannih konja preko određenog broja za nošenje oružja, municije i sanitetskog materijala. Ovo saopštiti svima pred strojem.
    Formiranje: formiranje predviđenih jedinica imaju izvršiti komandanti korpusa uz pripomoć komandanata operativnih brigada i sreskih komandanata, za izvršenje koristiti određeno starešinsko osoblje.
    Prilikom ovog formiranja zahtevati od potčinjenih najveću strogost i disciplinu.
    Preduzeti propagandu u pozitivnom smislu. Protiv svakog onog lica koje bi širilo propagandu protiv izvršenja ovoga naređenja preduzeti najdrastičnije mere.
    Sve četničke zastave poneti sa sobom.
    Pošto će se prevoz ljudstva iz Kolašina vršiti po ešalonima to će polazak pojedinih jedinica sa svojih zbornih mesta za Kolašin biti podešen tako da budu:
    a) Bjelopoljska i Kolašinska Brigada u Kolašinu 25 ovogmeseca do 12 časova (u podne).
    Ove jedinice moraju biti u određeno vreme u Kolašinu jer prvi ešalon polazi iz Kolašina 26 ovog meseca u 6 časova izjutra.
    b) Beranska i Andrijevaoka brigada u Kolašinu 27 ovogmeseca do 12 časova (u podne).
    Ove jedinice moraju biti u određeno vreme u Kolašinu, jer drugi ešalon polazi iz Kolašina 28 ovog meseca u 6 časova izjutra.
    v) Trupe I i II Durmitorske brigade imaju biti u Nikšiću neizostavno 27 ovog meseca do 12 časova (u podne). Ove jedinice moraju biti u Nikšiću tačno u određeno vreme, kako bi mogle primiti spremu posle podne, koja im je dodeljena.
    12) Dolazak jedinica sa svojih zbornih mesta ima bitiuskupan pod komandom svojih starešina, a nedozvoliti pojedinačni dolazak, kao što se je ranije desilo.
    Organizaciju marša izvršiti tako, da trupe ne vrše izlišne pokrete, radi čega polazne tačke odrediti unapred.
    Saopštiti svima starešinama i vojnicima, da će potpisati lično voditi trupe.
    13) Svi komandanti svaki u svome delokrugu razviće štojaču propagandu, da se javi što veći broj dobrovoljaca. Ovo jeneophodno potrebno i s toga prijavljivanje i dolazak ovih dobrovoljaca ne sprečavati. Ovi dobrovoljci imaju doći pod komandom određenih komandanata brigada.
    Naglašavam da se ne upućuju i nedovode dobrovoljci bez oružja već samo sa oružjem.
    Napominje se, da se predviđeni broj aktivnih četnika po pojedinim brigadama ima apsolutno i odrediti. Ni u kom slučaju se nesme dovesti manji broj aktivnih četnika. Sobom poneti određenu spremu.
    Samostalna četa 3 aktivnog bataljona ne dolazi u obzir za pokret u Bosnu, već ostaje na terenu u Polimlju.
    Oružje koje nije predviđeno ovim naređenjem, ostaje na raspoloženje komandantima korpusa odnosno brigada.
    Svaki strelac da ponese krplje sa sobom.
    Svaka brigada će sem iznetog brojnog stanja povesti sa sobom još po 5 nenaoružanih ljudi, koji će obavljati kuvarsku službu.
    19) Svi četnici koji su dobili opanke, poneće ih sa sobom.
    DOSTAVLJENO:
    Svima kojima je dostavljeno naređenje
    Str. Pov. Br. 906/42, koje nevaži.7
    M.P.8
    KOMANDANT,
    major Pav. I. Đurišić
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom, umnožen na šapirografu) uArhivu VII, Ca, k. 132, reg. br. 16/3 (CG-V-70/1).
    2 Dalji deo rečenice dopisan je zelenim mastilom, ćirilicom.
    3 Vesković je bio komandant Komskog korpusa. Poginuo je juna1943. boreći se protiv jedinica NOVJ.
    4 Vidi dok. br. 1, 5, 6 i 25.
    5 Aleksandar, komandant 2. andrijevičke brigade Komskog korpusa.
    6 Misli se na prevoz do Jablanice. Vidi dok. br. 1.
    7 Odnosi se na naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkihodreda od 22. decembra 1942. Tim naređenjem bilo je predviđeno da uoperacije u zapadnu Bosnu pođe 2000 četnika. Sastav i broj jedinicaisti je kao i u ovom naređenju. Vreme prikupljanja bilo je predviđenoza 25, 26. i 27. decembar 1942. Ostale tačke naređenja manje-više suiste kao i u ovom naređenju (Arhiv VII, Ča, k. 132, reg. br. 30/2).
    8 Okrugli pečat: »Štab limskog četničkog odreda — GŠ« (Gorski štab — prim. red.).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument