ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

BR. 17
    
    NAREĐENJE KOMANDANTA 2. RAVNOGORSKOG KORPUSA KOMANDANTU CACANSKE BRIGADE ZA EFIKASNIJU BORBU PROTIV ČAČANSKOG NOP ODREDA; O ODNOSU ČETNIKA PREMA NEMCIMA I IZVEŠTAJ KOMANDANTA CACANSKE BRIGADE OD 21. JANUARA 1943. U VEZI TOGA NAREĐENJA1
    
    KOMANDA II RAVNOGORSKOG KORPUSA
    Jugoslovenske vojske u otadžbini
    O. Br. 31
    18 januara 1943 godine
    Položaj
    
    KOMANDANTU ČAČANSKE BRIGADE2
    
    Gospodin Ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva i Načelnik Štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini dostavio je sledeće telegrame koji se tiču tog komandanta i to:
    1. — Broj depeše 2047 od 10. XII 1942. g.
    »Javljaju mi da u srezu Trnavskom ima komunista.3 Preduzeti najenergičnije njihovo uništavanje bez milosti. Poručnik Ristović4 imao je dovoljno vremena od 30 novembra 1941 g.5 kada je primio ovlašćenje za srez Trnavski, da komuniste sve do sada uništi, jer mu je to prvi i najglavniji zadatak bio. Drugo ništa nije imao da radi više od godinu dana, pa ni to nije uradio. Saopštite mu i kontrolišite ga u radu o tome pa me povremeno iz vestavajte.6 — Čiča7
    2. — »Kod Ristovića se nalazi poručnik Purić8 koji je dobio naređenje da ide kod Račića.9 Zašto ne izvršava naređenje
    — Čiča«.
    3. — Br. 2194. —
    »Ristović po primljenom izveštaju predao Nemcima iz sreza Trnavskog 108 pušaka.10 Posle toga ostalo u srezu svega desetak pušaka. Izvestite da li je to istina i zašto je to učinjeno?
    — Čiča«.
    Dostavljajući prednje radiograme G. Ministra, —
    NAREĐUJEM:
    Da komandant brigade nastane svim raspoloživim sredstvima ugu[šiti] [pok]ret partizanski i njihov rad koji se zaista oseća u srezu [Trnavsk]om. O svemu što je preduzeto i o postignutim rezultatima podnosi[ti] iz vesta j što pre ovoj komandi da bi se mogao podnositi izveštaj na nadležno mesto.
    Po tač. 2 ovog naređenja raspraviću usmeno sa komandantom brigade.
    Po tač. 3 ovog naređenja podneti mi izveštaj obratnom poštom, da li su ma kakve puške Nemci pokupili iz sreza Trnavskog bilo da su pokupili od legalnih četnika ili da su našli skriveno oružje, kao i broj pušaka koji su Nemci oduzeli.
    Komandant
    poručnik Predrag Raković
    M.P.11
    Štab
    Čačanske brigade
    Jugoslovenske vojske u Otadžbini
    O. Br. 4./
    21. januara 1943. godine
    Položaj.
    
    KOMANDANTU II. RAVNOGORSKOG KORPUSA. —
    
    Prema prednjem traženju komandanta II Ravnogorskog korpusa, izveštavam u sledećem:
    1. — Komunista je bilo u srezu Trnavskom a verovatnoće ih u buduće biti. Važno je danas da se njihova propaganda svede na što manju meru. U tome cilju započet je dalekosežan rad i energično čišćenje. Ova komanda neće podnositi pismeni izveštaj (iz razloga opreze) sve šta je u tom pravcu učinjeno i štaje sve u programu. Ipak mogu izvestiti komandanta da bude apsolutno spokojan: komunisti će biti apsolutno uništeni.
    Kada komandant bude obilazio ovu komandu na licu mesta dobiće usmen izveštaj.
    2. — U vezi tačke 2. molim komandanta da po svaku cenuporadi kod Gospodina Ministra da se poručnik g. Purić rasporedi ponovo u ovu komandu; a iz razloga navedenih u prednjoj tačci.
    Nacionalna linija ove brigade mnogo bi izgubila ako bi poručnik g. Purić morao da napusti ovu komandu.
    3. — Na tačku 3. odgovaram u sledećem:
    a. — Jedan deo oružja sa teritorije ove komande a koji je bio legalan zaista je predan okupatorskim vlastima ali po naređenju potpisatog da bi se izbegle represalije koje je okupator mogao da izvrši nad stanovništvom sreza.
    b. — Reći da ovaj srez nema više nego samo 8 pušaka predstavlja najobičniju intrigu o kojoj ovaj komandant neće da vodi računa.
    v. — Na teritoriji ove komande neprijatelj nije nigde pronašao oružje u masi. Ne tvrdim ali koliko znam pronađena je samo jedna puška u roku 4. meseca.
    — Inače stanje u srezu je vrlo zadovoljavajuće ako ne čak i vrlo dobro. Radi se punom parom na uređenju i preuređenju pojedinih odnosa.
    — Ova komanda stoji u direktnoj vezi sa Gospodinom Ministrom preko stanice Dragačevske brigade.12Ipak molim komandanta da se sva naređenja koja stižu u ovu komandu ipak ponove preko te komande radi kontrole.
    — Kurirska veza održavaće se preko usmeno određene stanice, i privatnim pismom određene.
    — Naređenje O. Br. 30. primljeno.
    KOMANDANT, poručnikMP.13
    Ristović Milorad
    
    1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 24, reg.br. 9/2 (S-V-700). Original je mestimično oštećen.
    2 Brigada se do januara 1943. zvala Trnavska.
    3 Tada je na tom području dejstvovao Cačanski NOP odred »Dra-giša Mišović«.
    4 Milorad (pseudonim Šnajder).
    5 Toga dana je Draža Mihailović održao sastanak sa grupom oficira. Na sastanku je odlučeno da se u pojedine srezove i krajeve uputeoficiri, radi organizacije četničkih jedinica i borbe protiv partizana. Tadje, takođe, donesena odluka o legalizaciji pojedinih četničkih odreda(vidi knj. 1, dok. br. 209).
    6 U izveštaju komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 25. decembra1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa,pored ostalog se kaže: »-Poručniku Ristoviću sam naredio po vašoj depeši da počne čišćenje i on je preduzeo zaista sistematski da ih utama-njuje.« Vidi Čačanski kraj u narodnooslobodilačkoj borbi 1941—1944 — Hronologija događaja (dalje: Čačak u NOB-i 1941—1944), str. 238.
    7 Draža Mihailović.
    8 Verovato Mihailo Mika.' Dragoslav.
    10 O saradnji četnika 2. ravnogorskog korpusa sa nemačkim okupacionim jedinicama vidi dok. br. 67.
    11 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —Gorski štab br. 53«.
    12 Brigada je iz sastava 1. ravnogorskog korpusa.
    13 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —Gorski štab br. 16«

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument