ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 100

NAREĐENJE KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 24. MARTA 1943. KOMANDANTU BILEĆKE BRIGADE O NAČINU DEJSTVA BRIGADE U POZADINI JEDINICA NOVJ I EVENTUALNOJ EVAKUACIJI JEDINICA PRAVCEM TREBINJE — BILEĆA1

Komanda Operativnih Jedinica,2

O. Br. 4/ Najhitnije

24 marta 1943. g. Bileće

Komandantu Bilećke brigade.—

Major g. Baćović — komandant operativnih jedinica, naredio je:

1) Da kapetan g. Kureš3 obrazuje grupu od najodabranijih četnika, sa pouzdanim vodstvom,4 a sa ostatkom da vrši mobilizaciju sa oslonom na Bileće.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 172, reg. br. 29/4 (BH-V-2180).

Odnosi se na Komandu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

3 Miloš. Radi se o formiranju leteće brigade. O koncepciji upotrebe letećih brigada vidi dok. br. 113, depeša 2585.

 

498

32*

499

Da sa grupom odabranih drži pravac Divin — Plana — jačom snagom grupe, a da sa manjom grupom najodabra-nijih — najmanje 150 vrši nasilna izviđanja, napade na pojedina mesta i hvatanje upućenih političkih komesara i trojki.

Da se odmah, bez obzira na sve, pohapse, razoružaju i sprovedu ovoj komandi (zatvor Bileće) svi politički komesari koji se nalaze na teritoriji brigade. Ovo isto staviti u dužnost i potporučniku g. Bulatoviću5 za srez Stolac i Ljubinje.

Od sposobnog i odanog ljudstva nenaoružanog vršiti smenu kad neka jedinica bude zamorena.

Svim srestvima sprečiti širenje lažnih vesti i komunističke propagande.

Najhitnije razbiti do sada pojavljene grupice partizana i po mogućnosti pohvatati organizatore.

Na slučaj krajnje nužde vršiti evakuaciju jedinica i stanovništva pravcem Bileće — Trebinje. Ovo držati u najvećoj tajnosti.

Naše jedinice će otpočeti napad 25 ov. mes. u jutro.6

Crna Gora oglasila je opštu mobilizaciju. Njihove probrane jedinice učiniće sve za odbranu Hercegovine. One su već u pokretu.

Ital. snage učestvuju u znatnom broju.

U krajnjem slučaju biće upotrebljeni suzavci (ovo držati u tajnosti).

S VEROM U BOGA, ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRA2A NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI!

Po zapovesti komandanta, kapetan I kl. Alek. B. Drašković

Batrić.

Vidi dok. br. 113.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument