ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 2
BIBLIOTEKA
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

KNJIGA 2 - JANUAR - SEPTEMBAR 1943. GODINE
* * *
* CELA KNJIGA (.pdf) *
* * *
* POJEDINAČNI DOKUMENTI (.htm) *
SADRŽAJ
1Direktiva Draže Mihailovića od 2. januara 1943. komandantima korpusa za borbu protiv jedinica NOV i POJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne, Like i Korduna 7
2Zapovest Draže Mihailovića od 3. januara 1943. komandantima Mileševskog i Drinskog korpusa i Durmitorske brigade za uništenje Muslimana i pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u čajničkom srezu 16
3Saopštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade o pojavama dezerterstva i bežanja iz borbe protiv partizanskih jedinica na teritoriji Romanijskog korpusa 27
4Pismo komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 6. januara 1943. Draži Mihailoviću o represalijama nad muslimanskim življem u bijelopoljskom srezu 28
5Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 8. januara 1943. godine 30
6Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 10. januara 1943. godine 38
7Pismo komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda od 10. januara 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o načinu izvođenja operacije za uništenje narodnooslobodilačkog pokreta na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni 46
8Izvestaj komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 10. januara 1943. Draži Mihailoviću o rezultatima represalija protiv muslimanskog življa u srezu bjelopoljskom 49
9Plan operacije četničkih i italijanskih jedinica od 11. januara 1943. za čišćenje poddinarske oblasti od pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta 52
10Pismo komandanta Timočkog korpusa od 14. januara 1943. Brani-voju Petroviću o potrebi zajedničke akcije protiv pripadnika Narodnooslobodilačke vojske na relaciji Zaječar—Niš 59
11Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-poli-tičkoj situaciji i stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti 61
12Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 11. do 16. januara 1943. godine 67
13Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti 73
14Izjava četničkih komandanata iz Hercegovine od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o borbama kod Gračaca i stanju kod četnika Dinarske četničke divizije80
15Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 18. januara 1943. komandantu Nevesinjske brigade za napad na snage NOVJ kod s. Riđane 83
16Izveštaj komandanta Nevesinjske brigade od 19. januara 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod sela Riđane 85
17Naređenje komandanta 2. ravnogorskog korpusa komandantu Čačanske brigade za efikasniju borbu protiv Čačanskog NOP odreda, o odnosu četnika prema Nemcima i izveštaj koman danta Cačanske brigade od 21. januara 1943. u vezi toga naređenja 88
18Naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 22. januara 1943. potčinjenim komandantima za formiranje i upućivanje jedinica u zapadnu Bosnu radi borbe protiv NOVJ 91
19Izveštaj potpukovnika Radivoja Miloševića od 22. januara 1943. Draži Mihailoviću o formiranju četničkih jedinica i sarad-nji sa italijanskim trupama u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta 99
20Izveštaj zamenika komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 25. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o pobuni četnika u Popovopoljskom bataljonu i situaciji u Trebinjskom korpusu 109
21Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 26. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade za otkrivanje i uništenje organizacija KPJ na teritoriji Brigade primenom slova »Z« 112
22Naređenje majora Zaharija Ostojića od 27. januara 1943. načelniku Štaba Nevesinjskog korpusa o držanju četnika prema italijanskim trupama 114
23Pismo Milana Šantića od 27. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o stanju kod četnika Dinarske četničke divizije 115
24Zapovest komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 29. januara 1943. komandantima odreda za uništenje muslimanskog življa u fočanskom, čajničkom i bjelopoljskom srezu 121
25Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 10. do 31. januara 1943. godine 127
26Izveštaj Dobrosava Jevđevića od kraja januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj diviziji i saradnji četnika i Italijana 142
27Izveštaj majora Slavoljuba Vranješevića od 3. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u četničkim odredima zapadne Bosne i saradnji sa nemačkim i ustaško-domobranskim jedinicama 145
28Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 18. januara do 4. februara 1943. godine 156
29Izveštaj komandanta Rasinskog korpusa od 6. februara 1943. Draži Mihailoviću o stanju organizacije i delovanju pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Korpusa 171
30Izveštaj člana Štaba Motajičkog odreda od 9. februara 1943. načelniku Štaba Komande bosanskih četničkih odreda o efektu ugovora sklopljenih između četničkih odreda i ustaško--domobranskih jedinica i borbama protiv jedinica NOVJ u predelu Motajice 173
31Proglas četničkih komandanata istočne Bosne, Hercegovine, Dalmacije i Like od 10. februara 1943. narodu Bosne, Like i Dalmacije za borbu protiv Narodnooslobodilačke vojske 175
32Naređenje komandanta bosanskih četničkih odreda od 11. februara 1943. komandantu bataljona »Kralj Petar II« za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji odreda »Obilić« i »Borja« 176
33Izveštaj komandanta Ariljske brigade od 12. februara 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv pripadnika NOP-a u zimu 1942. godine i dostignutoj organizaciji u brigadi 178
34Izveštaj komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 13. februara 1943. Draži Mihailoviću o izvršenim zločinima nad Muslimanima u Sandžaku i delu istočne Bosne 182
35Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 13. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o snabdevanju četnika od strane italijanskih trupa186
36Naređene majora Zaharija Ostojića od 14. februara 1943. majoru Andriji Veskoviću za pokret jedinica u pravcu Zakmur— Konjic 187
37Izveštaj komandanta sreza trebinjskog od 16. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o zauzimanju Drežnice, Rame i Prozora od strane NOVJ s predlogom za uništenje simpatizera NOP-a na teritoriji sreza 189
38Naređenje Draže Mihailovića od 17. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za prikupljanje jedinica i pokret u pravcu Mostara radi borbe protiv NOVJ u dolini Neretve 191
39Naređenje komandanta Topličkog korpusa od 17. februara 1943. komandantu 2. kosaničke brigade za uništenje pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Brigade 192
40Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. februara 1943. potčinjenim komandantima za opšti napad na partizanske snage u dolini Neretve 194
41Izveštaj Vladimira Kontića od 18. februara 1943. Draži Mihailoviću o formiranju četničkih organizacija u Crnoj Gori 1941. godine 198
42Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 19. februara 1943. godine 201
43Zapovest komandanta operacija hercegovačkih četnika od 20. februara 1943. komandantima Mostarske i Nevesinjske brigade za sprečavanje prodora jedinica 2. proleterske brigade na liniji Bijela—Ravni 217
44Zapovest komandanta operacija hercegovačkih četnika od 22. februara 1943. komandantima Nevesinjske i Kombinovane brigade za zauzimanje i posedanje položaja Planinica—Bukovi breg—Grabovčići—Dolovi 218
45Instrukcija komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 23. februara 1943. potčinjenim komandantima o borbenom rasporedu jedinica za napad na partizanske snage na levoj obali Neretve —• 222
46Izveštaj komandanta Konjičke grupe od 23. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o sadejstvu sa italijanskim jedinicama u borbama kod Konjica 226
47Naredba komandanta Gorske kraljevske garde od 23. februara 1943. o formiranju Rudničkog letećeg odreda za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na širem području planine Runik 228
48Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. do 24. februara 1943. godine 230
49Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 24. februara 1943. komandantima brigada za napad na Šestu istočnobosansku brigdu u predelu Šekovića 256
50Molba Štaba Zetskog četničkog odreda od 24. februara 1943. upućena Glavnoj nacionalnoj komandi da za formiranje novih četničkih bataljona obezbedi naoružanje od Italijana 258
51Obaveštenje komandanta Ličke oblasti od 24. februara 1943. pot-činjenim starešinama o njegovom povlačenju zbog loših odnosa među vojno-političkim rukovodiocima u Lici 259
52Izveštaj komandanta Konjičke grupe četničkih odreda od 24. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbenom rasporedu i namerama Grupe 267
53Zapovest Komande Narodne vojske Crne Gore i Hercegovine od 25. februara 1943. komandantima bataljona za napad na jedinice 2. proleterske divizije u dolini Neretve 270
54Pismo načelnika Štaba Komande zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 26. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti 274
55Zapovest komandanta srednje kolone od 26. februara 1943. komandantima Nevesinjske i Kombinovane brigade za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Drežnice 280
56Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda da levom i srednjom kolonom izbije na liniju Gola glavica — Crni potok — Crni vrh 283
57Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. februara 1943. vojvodi Dobrosavu Jevđeviću da se sporazume sa italijanskim i nemačkim okupatorima o podeli operacijskih zona između njih i četnika za borbu protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve 285
58Pismo komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 28. februara 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o stanju četničkih organizacija u Crnoj Gori posle odlaska Zetskog četničkog odreda u dolinu Neretve 287
59Naređenje komandanta Konjičke grupe od 28. februara 1943. komandantu leve kolone za napad na jedinice 3. divizije NOVJ na sektoru Konjic—Jablanica 289
60Izveštaj komandanta 1. bataljona Zetskog četničkog odreda od 28. februara 1943. komandantu Odreda o borbama bataljona protiv delova 2. dalmatinske brigade na desnoj obali Neretve 291
61Obaveštenje načelnika Štaba Komande zapadnobosanskih, ličko--dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 28. februara 1943. komandantu Dinarske oblasti o razgovoru sa generalom Spigom 292
62Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 28. februara 1943. Štabu Komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda o vojno-političkoj situaciji i borbenim akcijama izvedenim u januaru i februaru 1943. godine 295
63Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 1. marta 1943. izaslaniku Vrhovne komande za koordiniranje dejstva četničkih jedinica u borbi protiv partizanskih snaga u dolini Neretve 304
64Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 2. marta 1943. komandantu odreda »Kočić« za prisustvovanje konferenciji radi usaglašavanja stavova o saradnji sa nemačkim trupama 306
65Zabeleška Draže Mihailovića od 3. marta 1943. o britanskoj proceni odnosa partizanskih snaga i četnika 307
66Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 3. marta 1943. izaslaniku Vrhovne komande za pregrupi-savanje četničkih jedinica u dolini Neretve 311
67Izveštaj komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 3. marta 1943. Draži Mihailoviću o borbi protiv pripadnika NOP-a i pregovorima sa predstavnicima nemačkih okupacionih trupa 312
68Pismo komandanta Konjičke grupe od 4. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o zadacima Grupe u borbi protiv delova 3. divizije NOVJ 316
69Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. marta 1943. Draži Mihailoviću o brojnom stanju, borbenom moralu, akcijama Odreda i saradnji sa italijanskim trupama u borbi protiv NOVJ u dolini Neretve 318
70Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 5. marta 1943. komandantu Nacionalnih trupa Crne Gore o radu i borbenim dejstvima Odreda u vremenu od 26. februara do 5. marta 1943. 321
71Izveštaj komandanta Konjičke grupe od 5. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbenom rasporedu četnika i Nemaca na sektoru Konjic—Jablanica 325
72Zapovest komandanta Drežničke kolone od 5. marta 1943. komandantu Kombinovane i Nevesinjske brigade za napad na 2. dalmatinsku brigadu u rejonu Jablanice 327
73Zapovest komandanta leve kolone od 5. marta 1943. podređenim komandantima za napad na 9. dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski—Grude 330
74Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 20. februara do 6. marta 1943. godine 333
75Izvod iz knjige primljenih depeša Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 30. januara do 6. marta 1943. godine 349
76Zapisnik o sporahumu Medačkog četničkog odreda i predstavnika vojnih vlasti Nezavisne Države Hrvatske u Gospiću od 6. marta 1943. o saradnji u borbi protiv pripadnika NOP-a na području centralne Like 387
77Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića 7. marta 1943. izaslaniku Vrhovne komande za pregrupisava-nje hercegovčkih četnika i Zetskog četničkog odreda i napad na jedinice NOVJ u dolini Neretve 394
78Obaveštenje komandanta Konjičke grupe od 7. marta 1943. komandantima kolona o forsiranju Neretve kod Jablanice od strane NOVJ 396
79Izvestaj izaslanika Vrhovne komande od 8. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Vrhovne komande o borbenom rasporedu i aktivnosti jedinica 398
80Pismo Draže Mihailovića od 9. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o nadležnostima u rukovođenju borbenim operacijama četnika u borbi protiv NOVJ u dolini Neretve 399
81Izvestaj komandanta Konjičke grupe od 9. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o forsiranju Neretve kod Jablanice od strane NOVJ i razbijanju 1. i 2. durmitorske brigade 403
82Zapovest komandanta bosanskih četničkih odreda od 10. marta 1943. potčinjenim komandantima za napad na jedinici NOV i POJ na sektoru Teslić 409
83Zabeleška komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 11. marta 1943. o proračunu četničkih snaga i njihovom rasporedu u dolini Neretve 411
84Izvestaj komandanta Kombinovanog korpusa od 13. marta 1943. Baju Stanišiću o formiranju, borbenom rasporedu i zadacima jedinica Korpusa 415
85Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 26. februara do 14. marta 1943. godine 417
86Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 14. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za napad na jedinice 2. proleterske divizije u predelu Borci— Glavatičevo 466
87Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 15. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za posedanje položaja Ruda Lastva — Osobac — Dolovi — Bijela radi sprečavanja prodora jedinica 2. proleterske i 3. NOU divizije na Kalinoviku i Nevesinju 468
88Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 16. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za grupisanje jedinica na pravcu Ulog — Obalj i napad na jedinice 2. proleterske divizije 470
89Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 17. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda da spreči bežanje razbijenih i demoralisanih četnika i organizuje odbranu Nevesinja 472
90Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o situaciji kod Glavatičeva — Kruševljana i Luke 473
91Pismo majora Mirka Lalatovića od 18. marta 1943. komandantu 2. ravnogorskog korpusa o borbi četnika protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve i zadacima Korpusa 475
92Plan komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. marta 1943. o grupisanju jedinica i načinu izvršenja napada na jedinice NOVJ na području između Prenja i Bjelašnice 477
93Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine da prikupi jedinice i organizuje odbranu Nevesinja 483
94Izvestaj majora Borivoja Radulovića od 18. marta 1943. koman dantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o rasulu, bežanju i pljački četničkih jedinica na području Nevesinja 485
95Zapovest Štaba operativnih jedinica od 18. marta 1943. potčinjenim za napad na jedinice 3. NOU divizije na liniji Presjeka — Kljuni — Lakat 488
96Naređenje Draže Mihailovića od 19. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda i komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za napad na jedinice 3. NOU divizije na pravcu Pridvorci — Kljuni — Luka 494
97Izvestaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 19. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o napadu četnika na jedinice 3. NOU divizije na pravcu Pridvorci — Kljuni — Luka 495
98Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 20. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbama protiv jedinica 3. NOU divizije na pravcu Nevesinje — Kljuni 497
99Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 21. marta 1943. komandantu Drinskog korpusa o formiranju i načinu dejstva letećih brigada 498
100Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 24. marta 1943. komandantu Bilećke brigade o načinu dejstva Brigade u pozadini jedinica NOVJ i eventualnoj evakuaciji jedinica pravcem Trebinje — Bileća 499
101Naređenje Draže Mihailovića od 25. marta 1943. komandantu limsko-sandžačkih četničkih odreda za formiranje letećih brigada i borbi protiv jedinica NOVJ u zoni: Foča — Kalinovik — Ulog — Neretva — Čemerno — Volujak — Foča — 501
102Obaveštenje delegata Vrhovne komande za zapadnu Bosnu od 25. marta 1943. komandantu vojnočetničkog odreda »Kralj Petar II« o sadržini depeša primljenih iz Štaba Draže Mihailovića 503
103Naredba komandanta Glavne nacionalne komande od 27. marta 1943. potčinjenim komandantima da spreče prodor jedinica NOVJ u Crnu Goru 507
104Zapovest komandanta Mileševskog korpusa od 27. marta 1943. komandantima potčinjenih jedinica i komandantima Romanijskog i Drinskog korpusa za posedanje položaja na desnoj obali Drine radi sprečavanja prelaza jedinica NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore 509
105Pismo komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. marta 1943. Draži Mihailoviću o situaciji kod četničkih jedinica na frontu Foča — Šćepan polje i upućivanju italijanskih jedinica na sektor odbrane kod Foče i Ustikoline 511
106Pismo Draže Mihailovića od 28. marta 1943. majoru Zahariju Os-tojiću o potrebi sadejstva italijanskih i četničkih jedinica u odbrani položaja na Drini 512
107Pismo Draže Mihailovića od 28. marta 1943. majoru Zahariju Os-tojiću o potrebi zatvaranja pravaca prodora NOVJ u Crnu Goru i Sandžak 517
108Izvestaj Glavnog štaba Komande Narodne vojske Crne Gore i Hercegovine od 28. marta 1943. o borbama crnogorskih i hercegovačkih jedinica protiv jedinica NOVJ na pravcu Kula — Cičevo — Glavatičevo — Nevesinje 518
109Zapovest komandanta drinskog odseka od 28. marta 1943. komandantima Prvog, Drugog i Trećeg odseka za posedanje desne obale Drine i sprečavanje prodora NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore 523
110Naređenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. marta 1943. o postupku prema pripadnicima i simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta 526
111Naređenje Draže Mihailovića od 1. aprila 1943. inspektoru trupa istočne Bosne i Hercegovine za formiranje Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa i borbu protiv NOVJ na sektoru Bosanski Petrovac — Glamoč — Bosansko Grahovo 528
112Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 2. aprila 1943. komandantima kolona za napad na NOVJ u predelu Nevesinja, Odžaka, Fatnice i Fojnice 529
113Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 14. marta do 3. aprila 1943. godine 532
114Naređenje Draže Mihailovića od 6. aprila 1943. komandantu levog odseka odbrane Drine za napad na delove 2. dalmatinske brigade koji su forsirali Drinu kod Kopilova 572
115Pismo majora Zaharija Ostojića od 6. aprila 1943. Draži Mihailoviću o forsiranju Drine od strane jedinica 2. proleterske divizije i merama preduzetim za povratak izgubljenih položaja 573
116Izveštaj komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 6. aprila 1943. Draži Mihailoviću o sadejstvu talijanskih i četničkih jedinica radi napada na NOVJ na desnoj obali Drine kod Kopilova 574
117Obaveštenje Komande bosanskih četničkih odreda od 6. aprila 1943. komandantu četničkog odreda »Kočić« o stanju u odredima »Borja«, »Obilić«, »Manjača« i »Kočić« 576
118Obaveštenje Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. komandantu desnog odseka odbrane Drine o situaciji u rejonu Kopilovi 578
119Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. Vojislavu Lukačeviću za angažovanje italijanskih jedinica radi odbrane na liniji Biokovo — Crni vrh — Brod 580
120Pismo Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. majoru Zahariju Os-tojiću o povlačenju delova Kolašinske i Pljevaljske brigade u pravcu Čehotine i potrebi bržeg angažovanja italijan-skih jedinica za zatvaranje pravca Dragočava — Selište 582
121Pismo majora Zaharija Ostojića od 7. aprila 1943. Draži Mihailoviću o upućivanju italijanskog bataljona u rejon Dragočave i pokušaju jedinica 1. proleterske brigade da forsiraju Drinu kod Ustikoline 585
122Saopštenje komandanta Bilećke brigade od 7. aprila 1943. stanovništvu sreza Bileća o borbama četnika protiv jedinica 9. dalmatinske NOU divizije i zauzimanja Nevesinja 589
123Naređenje Draže Mihailovića od 8. aprila 1943. kapetanu Momčiloviću komandantu za odbranu odseka od Osanice do ušća Čehotine u saradnji sa italijanskim trupama 590
124Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 10. aprila 1943. komandantima kolona za napad na jedinice 3. NOU divizije kod Gacka 592
125Zapovest komandanta Miloša Kureša od 11. aprila 1943. potčinjenim komandantima za napad na delove 10. hercegovačke NOU brigade kod Stoca _595
126Naređenje Draže Mihailovića od 11. aprila 1943. komandantu desnog odseka odbrane Drine za formiranje letećih brigada i dejstvo u pozadini jedinica NOVJ 597
127Zapovest Dobrosava Jevđevića od 13. aprila 1943. komandantima, komandirima i svim četnicima u zoni Nevesinja za napad na Nevesinje 598
128Zapovest komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 13. aprila 1943. komandantima potčinjenih jedinica za napad na 10. hercegovačku brigadu u zoni Gacka 600
129Uputstvo Komande bosanskih četničkih odreda od 14. aprila 1943. komandantima odreda o načinu rešavanja sporova sa nemačkim trupama i ustaško-domobranskim jedinicama 602
130Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 16. aprila 1943. komandantima odreda za napad na jedinice NOVJ na prostoru Skender-Vakuf — Šiprage 604
131Naređenje komandanta Valjevskog korpusa od 16. aprila 1943. komandiru kolone za napad na delove 1. šumadijskog NOP odreda u rejonu Rajac 608
132Obaveštenje komandanta Dinarske četničke divizije od 17. aprila 1943. komandantu odreda »Petar Kočić« o četničkim akcijama u Lici i vezama sa četnicima u zapadnoj Bosni 610
133Zapovest komandanta Zetskog četničkog odreda od 17. aprila 1943. komandantima kolona za napad na jedinice 3. NOU divizije kod Gacka 612
134Izveštaj komandanta Danilovgradskog četničkog odreda od 20. aprila 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o napuštanju položaja i povlačenju na Javorak 615
135Naredba komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 20. aprila 1943. komandantima brigada za mobilizaciju radi odlaska u borbu protiv jedinica NOVJ u oblasti Sandžaka i Crne Gore 618
136Naredba komandanta Kosovske brigade od 20. aprila 1943. o preduzimanju represalija prema stanovnicima sela Kanjane 620
137 Naređenje komandanta 1. letećeg ravnogorskog korpusa od 25. aprila 1943. komandantu Drinskog korpusa za napad na jedinice 3. sandžačke brigade kod Pljevalja 622
138Obaveštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 27. aprila 1943. komandantu Ljubinjske brigade o borbama italijanskih i četničkih jedinica protiv NOVJ kod Gacka i Nevesinja 625
139Pismo generala Blaža Đukanovića od aprila 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkim jedinicama u Crnoj Gori 627
140Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od aprila 1943. o borbama Odreda i Nikšićke brigade protiv NOVJ u dolini Neretve u februaru, martu i početkom aprila 1943. 629
141Izveštaj komandanta Gacke četničke zone od aprila 1943. o borbama protiv jedinica NOVJ u martu i početkom aprila 1943. godine 646
142Izveštaj majora Pavla Đurišića od 1. maja 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika protiv jedinica NOVJ i snabdeva-nju četnika od strane italijanskih komandi 651
143Pismo Vasa Đurišića od 1. maja 1943. Mirku Kukliću o rezultatima razgovora Pavla Đurišića sa Italijanima u Podgorici 655
144Izveštaj pomoćnika delegata Štaba Draže Mihailovića za Crnu Goru od 2. maja 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika protiv jedinica NOVJ kod Šavnika, Javorja i Šahovića — 657
145Zapisnik sa vojno-političke konferencije Komande bosanskih četničkih odreda, komandanata odreda i odredskih delegata održane 2. i 3. maja 1943. u Kulašima 659
146Izveštaj majora Rudolfa Perhineka od 3. maja 1943. Draži Mihailoviću o toku borbi četnika protiv jedinica 1. proleterske divizije kod Pljevalja 696
147Izveštaj Komande Dinarske četničke divizije od 8. maja 1943. Komandi italijanske divizije »Žara« o borbama protiv jedinica NOVJ na Dinari krajem aprila i početkom maja 1943. godine 698
148Pismo komandanta Ljevorečkog bataljona od 14. maja 1943. majoru Đorđu Lašiću o stanju u bataljonu i prikupljanju četnika limsko-sandžačkih odreda u Kolašinu 700
149Naredba komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 16. maja 1943. komandantu Zetskog letećeg odreda za formiranje novih jedinica u srezovima Podgorica, Danilovgrad i Nikšić 702
150Izveštaj vojnog instruktora kod četnika u zapadnoj Bosni od 16. maja 1943. delegatu Draže Mihailovića za zapadnu Bosnu o izvršenoj organizaciji i stanju u Odredu »Kočić« 704
151Naredba Draže Mihailovića od 18. maja 1943. o pohvali jedinica 2. ravnogorskog korpusa za učešće u borbama protiv NOVJ u dolini Lima 710
152Saopštenje komandanta Kolubarske brigade od 19. maja 1943. komandantima bataljona o naređenju komandanta Valjevskog korpusa za formiranje prekih vojnih sudova 713
153Naredba komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 20. maja 1943. o formiranju jedinica na plemenskoj osnovi, njihovim zadacima i odnosu prema okupatoru 716
154Naređenje komandanta Zetskog letećeg odreda od 20. maja 1943. komandantima bataljona za formiranje letećih bataljona radi borbe protiv NOVJ u sadejstvu sa italijanskim trupama 718
155Naređenje inspektora Vrhovne komande od 23. maja 1943. komandantu 1. ravnogorskog korpusa za napad na pripadnike NOP-a u rejonu pl. Rudnik 721
156Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 3. do 30. maja 1943. godine 723
157Izvod iz zbirke depeša Draže Mihailovića od 1. juna 1943. upućenih predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade 742
158Obaveštenje komandanta Bosanskih četničkih odreda od 3. juna 1943. komandantu Zeničkog četničkog odreda o borbama odreda »Borja« protiv jedinica NOVJ 749
159Izveštaj vojnog instruktora od 5. juna 1943. delegatu Štaba Draže Mihailovića za zapadnu i srednju Bosnu o formiranju Bosanskokrajiškog četničkog korpusa i borbama protiv jedinica NOVJ kod Pecke i Medne 751
160Naređenje inspektora Vrhovne komande od 10. juna 1943. komandantu Kačerske brigade za borbu protiv pripadnika NOP-a u rejonu Venčac 755
161Izveštaj majora Zaharija Ostojića od 12. juna 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkim odredima centralne i zapadne Bosne 756
162Naređenje komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 13. juna 1943. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ u predelu Janj 763
163Naredba komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 16. juna 1943. o pohvali jedinica Korpusa za izvedenu akciju protiv jedinica NOVJ u predelu Janj 765
164Izveštaj kapetana I klase Manojla Pejića od juna 1943. o važnijim događajima u razvoju četničkih organizacija u istočnoj i srednjoj Bosni od septembra 1941. do juna 1943. godine 769
165Izveštaj Komande Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 17. juna 1943. Oružničkoj postaji u Mrkonjić-Gradu o akcijama Korpusa na sektoru Ribnik 785
166Izveštaj majora Rudolfa Perhineka od 19. juna 1943. Draži Mihailoviću o stanju organizacije u Crnoj Gori posle razoružanja četničkih odreda od strane Nemaca 787
167Pismo Momčila Đujića od 22. juna 1943. Mladenu Žujoviću o saradnji sa italijanskim trupama 797
168Pismo predsedniku Prekog vojnog suda Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 28. juna 1943. kapetanu Đuri Plećašu o stanju u bosanskim četničkim odredima 799
169Izveštaj komandanta Srema od 6. jula 1943. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije u Sremu 804
170Zapisnik sa sastanka starešina bosanskih četničkih odreda od 8. jula 1943. o formiranju Srednjobosanskog četničkog korpusa 808
171Pismo Draže Mihailovića od 11. jula 1943. britanskom pukovniku Bejliju o radu potpukovnika Hadsona 811
172Naređenje Štaba Korpusa Gorske kraljeve garde od 13. jula 1943. komandantu 2. brigade za uništenje pripadnika i simpatizera NOP-a na teritoriji Korpusa 812
173Obaveštenje komandanta Dinarske četničke divizije od 16. jula 1943. komandantu Bosanskokrajiškog četničkog korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Dinari i potrebi vojno-političkog jedinstva četnika iz Dalmacije i zapadne Bosne 815
174Naređenje Štaba Korpusa Gorske garde od 16. jula 1943. Komandantu 2.brigade za uništenje pripadnika NOP-a na Rudniku 817
175Pismo Draže Mihailovića od 17. jula 1943. Đorđu Lašiću o radu na obnovi četničkih jedinica u Crnoj Gori posle razoružanja četničkih odreda 819
176Zapovest komandanta 502. korpusa od 20. jula 1943. potčinjenim brigadama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Tičeva 823
177Naredba komandanta 1. takovske brigade od 22. jula 1943. o lojalnom držanju prema Nemcima i preduzimanju represivnih mera prema protivnicima ravnogorskog pokreta 827
178Izveštaj potporučnika Arsića od 25. jula 1943. komandantu Romanijskog četničkog korpusa o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Majevičko-posavske brigade 830
179Naređenje komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa od 30. jula 1943. komandantu 1. brigade da dostavi izjašnjenje zbog neuspeha u borbama protiv NOVJ kod s. Javorani 835
180Izveštaj kapetana I kl. Dušana Jovanovića od 31. jula 1943. Draži Mihailoviću o borbama Medačkog odreda i italijanskih trupa protiv partizanskih jedinica u 1942. godini i o radu četničkih komandanata u Lici, Dalmaciji i Hercegovini 838
181Izveštaj Jovanke Krištof od jula 1943. Draži Mihailoviću o razvoju četnika u Sloveniji od 1941. do jula 1943. 852
182Izveštaj delegata Vrhovne komande od 1. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o stanju organizacije u Varvarinskom, Ivanovačkom i Resavskom korpusu 869
183Naređenje komandanta bosanskih četničkih odreda od 2. avgusta 1943. komandantu Motajičkog četničkog odreda i bataljo-nima »Mrkonjić« i »Pecija« za napad na jedinice NOVJ na sektoru Prnjavor 879
184Izjašnjenje komandanta 1. brigade »-Vojvode Mišić« od 4. avgusta 1943. komandantu Bosanskokrajiškog četničkog korpusa o neuspehu u borbama protiv jedinica NOVJ na sektoru Javorani 881
185Pismo delegata Draže Mihailovića za Crnu Goru od 4. avgusta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o prilikama u Srbiji i stanju u četničkim jedinicama u Sandžaku i de-lu Crne Gore 885
186Pismo komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 6. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkim prilikama na teritoriji Dalmacije, Like i dela zapadne Bosne 887
187Obaveštenje Draže Mihailovića od 7. avgusta 1943. komandantima četničkih jedinica o stavu vlade Velike Britanije prema četnicima 898
188Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 8. avgusta 1943. komandantu italijanske divizije »Žara« o borbama četnika i Italijana protiv NOVJ u toku 7. avgusta 1943. godine 899
189Pismo majora Mirka Lalatovića od 8. avgusta 1943. komandantu 2. ravnogorskog korpusa o potrebi uništenja NOVJ i nekim pitanjima organizacije rada emisionih radio-stanica 902
190Saopštenje Draže Mihailovića od 10. avgusta 1943. šefu britanske Vojne misije o prihvatanju i sprovođenju odluka i direktiva britanske vlade i Komande britanskih trupa na Srednjem istoku 905
191Pismo komandanta limsko-sandžačkih četničkih odreda od 11. avgusta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o radu na jačanju četničkih jedinica u Crnoj Gori i daljoj sarad-nji sa italijanskim trupama 907
192Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 12. avgusta 1943. komandantu brigade »Vojvoda Mišić« za koncentraciju jedinica radi sprečavanja prodora snaga NOVJ preko Vrbasa ka Kozari i Grmeču 909
193Izveštaj komandanta Zetskog četničkog odreda od 16. avgusta 1943. delegatu Draže Mihailovića za Crnu Goru i Metohiju o stanju četničkih organizacija na teritoriji Odreda 912
194Izveštaj komandanta Beograda od 28. avgusta 1943. delegatu Draže Mihailovića za Srbiju o stanju četničke organizacije u Beogradu 914
195Obaveštenje Draže Mihailovića od 1. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o primljenom novcu iz Kaira i vezama sa Bugarima 923
196Pismo majora Zaharija Ostojića od 1. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o potrebi napada na jedinice NOVJ kod Foče 925
197Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 2. septembra 1943. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ na sektoru Rogoj i Jabuka 927
198Pismo Draže Mihailovića od 3. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o pokretu jedinica NOVJ na pravcu Prača — Foča i zahtev za intervenciju kod britanske Vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ da se taj pokret obustavi 929
199Izveštaj komandanta Čajničke brigade od 3. septembra 1943. komandantu Drinskog korpusa o neuspeloj mobilizaciji Goraždanskog bataljona 930
200Naređenje komandanta Komskog korpusa od 4. septembra 1943. komandantima brigada i bataljona za nemilosrdno uništa vanje pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta i njihovih porodica 931
201Izveštaj komandanta Kosmajskog korpusa od 5. septembra 1943. Draži Mihailoviću o radu i akcijama Korpusa od 27. juna do 5. septembra 1943. godine 933
202Naređenje komandanta Ličko-kordunaške četničke oblasti od 6. septembra 1943. komandantu 4. brigade o držanju četnika prema nemačkim okupacionim trupama 942
203Naređenje komandanta Ličko-kordunaške četničke oblasti od 7. septembra 1943. potčinjenim komandantima za pokret u pravcu Obrovac — Benkovac — Zadar radi spajanja sa Anglo-amerikancima 945
204Naređenje komandanta 503. korpusa od 7. septembra 1943. komandantu 1. brigade o ulasku dela četnika iz Slovenije u sastav korpusa 948
205Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od septembra 1943. italijanskom komandantu sektora Knin o saradnji četnika i italijanskih trupa u borbi protiv NOVJ na području Dinare 952
Prilog I
Dokumenta izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije 1943.
206Ed-memoar predsednika jugoslovenske kraljevske vlade Slobo- dana Jovanovića od 11. januara 1943. Antoni Idnu povo dom pisanja britanske štampe o saradnji Draže Mihailovi ća sa okupatorima 959
207Obaveštenje predsednika jugoslovenske izbegličke vlade od 2. fe bruara 1943. Draži Mihailoviću o brojnom stanju ljudstva van otadžbine 960
208Obaveštenje predsednika jugoslovenske izbegličke vlade od 2. fe bruara 1943. Draži Mihailoviću o obuci jugoslovenskih pi lota u inostranstvu 961
209Telegram Konstantina Fotića od 4. februara 1943. jugoslovenskoj kraljevskoj vladi povodom pisanja časopisa Tajm o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorima 962
210Zahtev Predsedništva vlade Kraljevine Jugoslavije od 12. februara 1943. ambasadi u Vašingtonu da demantuje vesti o to me kako Draža Mihailović rukovodi pokoljima Hrvata i Muslimana 963
211Zahtev Predsedništva jugoslovenske izbegličke vlade iz prve polovine 1943. Draži Mihailoviću da dostavi podatke o saradnji četnika sa italijanskim trupama 964
212Saopštenje Predsedništva vlade Kraljevine Jugoslavije od 5. aprila 1943. Draži Mihailoviću o reagovanju britanske vlade na njegov govor od 28. februara 1943. u Lipovu 965
213Strana Izveštaj jugoslovenskog kraljevskog poslanika u Švedskoj od 20. aprila 1943. Ministarstvu inostranih poslova o pisanju štampe o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorima 967
214Obaveštenje predsednika jugoslovenske izbegličke vlade od 3. maja 1943. Draži Mihailoviću o stavu vlade u odnosu na Dražinu politiku prema Muslimanima 968
215Saopštenje vlade Kraljevine Jugoslavije od 11. maja 1943. Draži Mihailoviću o stavu i zahtevima vlade Velike Britanije za angažovanje četnika u borbi protiv okupatora 969
Prilog II
Dokumenti Velike Britanije 1943.
216Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 15. februara 1943. o aktivnostima četnika u Bosni i njihovim pregovorima sa Italijanima 975
217Izveštaj šefa britanske Vojne misije o govoru Draže Mihailovića od 28. februara 1943.976
218Obaveštenje britanskog pukovnika Bejlija od 3. marta 1943. Draži Mihailoviću o poruci pukovnika Zervasa 980
219Memorandum Uprave za specijalne operativne zadatke od 6. marta 1943. o daljoj podršci Draži Mihailoviću 981
220Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 15. marta 1943. o brojnom stanju četnika angažovanih u borbama protiv NOVJ u dolini Neretve 987
221Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 3. aprila 1943. o neposrednom Mihailovićevom komandovanju četnicima u borbama protiv NOVJ kod Foče 987
222Pismo britanskog ambasadora kod jugoslovenske kraljevske vlade od 12. aprila 1943. Hovardu Duglasu o stavu prema Had-sonovim izveštajima 988
223Pismo britanskog ambasadora kod jugoslovenske kraljevske vlade od 22. aprila 1943. Hovardu Duglasu o razgovorima sa Slobodanom Jovanovićem u vezi odnosa sa Mihailovićem 991
224Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 4. maja 1943. Draži Mihailoviću o stavu vlade Velike Britanije i Turske u vezi sa pokoljem muslimanskog življa u Sandžaku i istočnoj Bosni od strane četnika 996
225Predlog Uprave za specijalne operativne zadatke od 25. maja 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije da se četnicima odredi operacijski prostor istočno od Ibra 997
226Zahtev Vrhovne komande britanskih trupa na Srednjem istoku od 26. maja 1943. pukovniku Bejliju da se Draža Mihailović sa četnicima locira istočno od Ibra 998
227Telegram pukovnika Bejlija od 29. maja 1943. o poteškoćama sa Mihailovićem u vezi sa sprovođenjem britanskih direktiva 1003
228Obaveštenje britanskog pukovnika Bejlija od 18. juna 1943. Draži Mihailoviću o dolasku američkih oficira u sastav britanske Vojne misije 1004
229Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 6. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o stavu britanske vlade i komande trupa na Srednjem istoku u pogledu pružanja pomoći četničkim jedinicama i povlačenju zahteva da se četnici lociraju istočno od reke Ibra 1005
230Obaveštenje sefa britanske Vojne misije od 9. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o dobijenoj poruci iz Kaira o saradnji Do-brosava Jevđevića sa Italijanima 1007
231Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 24. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o zahtevima savezničke komande na Srednjem istoku da se četničke jedinice angažuju u borbi protiv okupatora 1008
232Molba šefa britanske vojne misije od 1. septembra 1943. Draži Mihailoviću za podatke o vezama sa Bugarskom i nekim drugim pitanjima 1011
Prilog III
Dokumenti Sjedinjenih Američkih Država 1943.
233Izveštaj Ureda za strategijske službe od 5. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ 1015
234Izveštaj ureda za strategijske službe od 25. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ 1019
235Izveštaj Ureda za strategijske službe od 15. juna 1943. o saradnji četnika u Sloveniji sa Italijanima 1020
Prilog IV
Dokumenti Nemačkog Rajha 1943.
236Izveštaj Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o razgovorima između generala Roate i Ante Pavelića o angažovanju četnika 1023
237Izveštaj Štaba Prve brdske divizije od 3. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u Srbiji o molbi Pavla Đurišića da se dozvoli prebacivanje četnika sa Zlatara 1025
238Izveštaj Štaba Prve brdske divizije od 11. maja 1943. zapovedniku nemačkih trupa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o pregovoru Pavla Đurišića sa nemačkim predstavnikom u Kolašinu 1026
239Izveštaj komandanta Prve brdske divizije od 19. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o razoružanju četnika u Crnoj Gori i stavu Italijana po tom pitanju 1029
240Uputstvo komandanta Prve brdske divizije iz druge polovine maja 1943. potčinjenima za obrazovanje nosačkih bataljona od razoružanih četnika i njihovo angažovanje u borbama protiv snaga narodnooslobodilačkog pokreta 1034
Prilog V
Dokumenti Kraljevine Italije 1943.
241Predlog generala Roate od 3. januara 1943. generalu Leru po razoružanju četnika i njihovom broju pod italijanskom komandom 1039
242Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 12. januara 1943. o učešću četnika u operacijama »Weiss« 1040
243Naređenje italijanske Vrhovne komande od 15. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o angažovanju četnika u operacijama »Weiss« 1041
244Dopis Guvernatorata Crne Gore od 17. januara 1943. intendanturi »Superslode« u vezi sa snabdevanjem četnika iz Crne Gore u operacijama »Weiss« 1042
245Izveštaj pukovnika Grinjola od 22. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o načinu angažova-nja četnika iz Crne Gore i Hercegovine u borbama protiv NOV i POJ 1044
246Izveštaj Komande Šestog armijskog korpusa od 20. marta 1943. Komandi »Superslode« o razbijanju četnika i italijanskih trupa kod Nevesinja od strane NOVJ 1048
247Naređenje Više Komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 14. aprila 1943. Komandi Šestog armijskog korpusa za gru-pisanje četnika radi borbe protiv NOVJ kod Foče 1049
248Obaveštenje Komande Šestog armijskog korpusa od 20. maja 1943. povodom naređenja italijanske Vrhovne komande da italijanske trupe ne sarađuju sa Nemcima u razoružanju četnika 1050
249Obaveštenje italijanskog majora Luiđi Miljorina od 25. maja 1943. majoru Petru Baćoviću o načinu održavanja kontakata između četničke i italijanske komande u Dubrovniku 1051
Prilog VI
Dokumenti Nezavisne Države Hrvatske 1943.
250Izveštaj zamenika velikog župana iz Gospića od 1. januara 1943. predsedniku vlade o sporazumu između četnika i vojnih predstavnika NDH o saradnji u borbama protiv snaga NOVJ 1055
251Izveštaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 25. januara 1943. Glavnom stožeru domobranstva o razgovoru sa Dobrosavom Jevđevićem 1057
252Izveštaj oružničke postaje Plaški od 11. februara 1943. Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost o represalijama četnika i italijanskih trupa u selima Plaščanske doline 1061
253Izveštaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22. marta 1943. Štabu Šeste pješačke divizije o saradnji četnika i domobrana kod Gacka 1062
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument