ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 89

ZAPISNIK O SPORAZUMU IZMEĐU PREDSTAVNIKA OZRENSKOG, TREBAVSKOG I ODREDA »KRALJ PETAR II« I NDH OD 28. MAJA 1942. O SARADNJI U BORBI PROTIV NOP-a U ISTOČNOJ BOSNI1

ZAPISNIK

Sastavljen dne 28 svibnja 1942 u s. Lipcu između predstavnika državne vlasti Nezavisne Države Hrvatske: Velikog Župana pri predsjedništvu Vlade Dr Milana Badovinca, pješačkog pukovnika Bogdana Majetića zapovjednika IV. pješačke divizije i ustaškog podpukovnika Ivana Šojate s jedne strane i zapovjednika Ozrenskog četničkog odreda Cvjetina Todića, načelnika štaba Cvjetina Djurića i Branka Stakića, te predstavnika Trebavskog četničkog odreda zapovjednika Save Božića (svećenika), Petra Arnautovića načelnika štaba i Đoke Miloševića kao i opunomoćenika četničkog odreda Kralja Petra II. svećenika Save Božića, Petra Arnautovića i Đoke Miloševića s druge strane.2

Na sastanku zaključeno je slijedeće:

I.

Pripadnici Ozrenskih četničkih postrojbi sa područja koje je ograničeno sa zapada: r. Bosnom od utoka r. Spreče, do utoka r. Krivaje; sa sjevera: r. Sprečom do granice općine Puračić; sa juga: r. Krivajom od utoka u r. Bosnu do s. Podvolujak i zatim uključivo sela: Trnići, Podstoga, Hadžići, Milje-vići, Cvijanovići, Bare do r. Krivaje; sa istoka: uključivo s. Vu-kovina, Pribitković, Lozna, Orahovica, Musl. Milino Selo, Sižje do r. Spreče;

Pripadnici Trebavskih četničkih postrojbi sa područja koje je ograničeno sa zapada: r. Bosnom od utoka r. Spreče do r. Tarevci; sa sjevera: isključivo s. Tarevci, a uključivo sela: Simići, Skugrić, Gornji Skugrić, Skugrić Donji, Krečane; sa istoka: uključivo sela: Rajska, Srbska Zelinja, Skipovac, Lukavica; sa juga: uključivo sela: Kostajnica, Stanić Rijeka i Lukavica.

Pripadnici četničkog odreda Kralja Petra II. sa područja koje gornji opunomoćenici ne mogu sada ograničiti (ovo će naknadno učiniti zapovjednik tog odreda);

Priznaju vrhovničtvo Nezavisne Države Hrvatske i kao njeni državljani izrazuju lojalnost i odanost njenom poglavaru, poglavniku i privrženost Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

II.

Predstavnici gore pomenutih četničkih postrojbi sa svim svojim postrojbama prekidaju današnjim danom sva neprijateljstva prema vojnim i građanskim vlastima Nezavisne Države Hrvatske.

III.

Na gore opisanom području Hrvatskog državnog vrhovničtva, Hrvatska državna vlast uspostavlja svoju redovitu vlast i upravu, a četničke postrojbe sa svojim predstavnicima obvezuju se u svakom pravcu pomagati državne vlasti Nezavisne Države Hrvatske u sređivanju općih prilika na ovom dielu Hrvatskog Državnog područja, te im u tu svrhu pružiti svaku pomoć.

IV.

Obje ugovarajuće strane sporazumne su:

1. — Da za vrieme trajanja iznimnog stanja samoupravnu vlast na opisanom području vrše zapovjednici četničkih odreda, odnosno po njima imenovane općinske vlasti, pod kontrolom vlasti Nezavisne Države Hrvatske.

2.  — Da dok postoji opasnost od partizanskih oružanih bandi četničke postojbe surađuju dobrovoljno sa Hrvatskom oružanom snagom na suzbijanju i uništavanju partizana i da u tu svrhu zadrže oružje pod kontrolom Hrvatskih vojnih vlasti.

3.  — Zapovjednici četničkih postrojbi obvezuju se u što kraćem roku, a najdalje za mjesec dana dostaviti zapovjedniku 4. pješačke divizije u Doboju iskaz svojih postrojbi sa podacima navedenim u dva obrasca u prigibu3 (ljudstva i naoružanja).

4.  — Svaki onaj koji se zatekne sa oružjem, a nije naveden u izkazima smatrati će se za obje strane kao odmetnik.

5.  — Kada prestane potreba za držanje oružja kod četničkih postrojbi ove će ga predati Hrvatskim državnim vlastima uz nagradu koje će se odrediti.

6.  — Streljivo u koliko to situacija bude zahtjevala izdavat će Hrvatske državne vlasti četničkim postrojbama.

7.  — Četnici, koji budu ranjeni u borbi sa partizanima mogu se liječiti u bolnicama i ambulantama kao i ostali pripadnici oružane snage Nezavisne Države Hrvatske.4

8.  — Pripadnicima četničkih postrojbi priznaće se nagrada i odlikovanje u koliko se istaknu u borbi protiv partizana.

9. — Da se udovicama i siročadi čiji bi hranioci pali u borbi protiv partizana dodjeli podpora od strane države u smislu postojećih zakonskih propisa koji vriede za sve državljane Nezavisne Države Hrvatske.

10.  — Žitelji pomenutih područja u pogledu prehrane uživaju ista prava kao i ostali državljani.

11.  — Obiteljima čiji su hranioci u Njemačkom zarobljeničtvu, a ne pripadaju partizanima isplaćuju podporu u smislu postojećih zakonskih propisa; da se izplaćuju mirovine i rente radničkog osiguranja svima onima, koji na to imaju zakonsko pravo, a lojalni su građani.

12.  — Žiteljstvu navedenih područja u koliko budu imali preporuku od četničkih zapovjednika dozvoli zaposlenje na državnim i drugim javnim radovima.

13.  — Da se po mogućnosti vrate ljudi koji su odvedeni u logore, a po preporuci i iskazu zapovjednika. Dok se ne vrate, da se izda potpora njihovim porodicama, ako su siromašnog stanja, kao obiteljima onih, čiji se hranioci nalaze u Njemačkom zarobljeništvu.

14.  — Da se svima izbjeglicama dozvoli nesmetan povratak svojim kućama, a u koliko su stradali, da im se dodjeli pomoć, kao i svima ostalim postradalim državljanima Nezavisne Države Hrvatske.

15.  — Da se dozvoli kretanje i izmjena dobara, kao i ostalim građanima Nezavisne Države Hrvatske u smislu postojećih propisa.

16.  — Da se po mogućnosti omogući izmjena postojećih jugoslovenskih novčanica sa ovih četničkih područja, a po izkazu koje će predložiti četnički zapovjednici.

V.

Četničke postrojbe sudjelovat će dobrovoljno u suzbijanju i uništavanju komunističko-boljševičkih bandi zajedno sa ostalom oružanom snagom Nezavisne Države Hrvatske, pod općom zapoviedi zapovjednika ove oružane snage, pri čemu će zapovjednici četničkih postrojbi zapoviedati svojim postrojbama.

Četničke postrojbe mogu izvoditi samostalne potrebne akcije protiv partizana, no o ovome će na vrieme izvjestiti zapovjednika Hrvatske oružane snage.

VI.

Obe stranke se obvezuju da će sve tačke ovog ugovora točno ispunjavati i da će sa svoje strane učiniti sve da svi organi kako jednih tako i drugih uglavnika ovog sporazuma se pridržavaju.5

VII.

Gornje odredbe ovog ugovora stupaju odmah na snagu.6

LIPAC, dne 28. SVIBNJA 1942.

ZA OZRENSKI ČETNIČKI ODRED ZAPOVJEDNIK,

Cvijetin Todić, v.r.

NAČELNIK ŠTABA

Cvijetin Đurić v.r.

SAVJETNIK ŠTABA

Branko Stakić v.r.

VELIKI ŽUPAN PRI PREDSJEDNIŠTVU VLADE

Dr. Milan Badovinac, v.r.

ZAPOVJEDNIK 4. PJEŠADIJSKE DIVIZIJE

PUKOVNIK Bogdan Majetić v.r.

ZA TREBAVSKI ČETNIČKI ODRED: ZAPOVJEDNIK

Savo Božić v.r.

NAČELNIK ŠTABA

Petar Arnautović v.r.

SAVJETNIK ŠTABA

Đoko Milošević v.r.

USTAŠKI PODPUKOVNIK

Ivan Šojat v.r.

OPUNOMOČENICI ČETNIČKOG ODREDA KRALJA PETRA II. DELEGATI TREBAVSKOG ODREDA:

Sava Božić v.r. Petar Arnautović v.r. Đoka Milošević v.r.

ZA TOČNOST PRIEPISA JAMČI:

M. P.

GLAVAR STOŽERA 4. DIVIZIJE, Glst. bojnik

27/V. Kadić

1 Prepis originala (pisan latinicom i umnožen na šapirografu) u Arhivu VII, Ča, k. 235, reg. br. 1/13 (BH-X-926).

2 Sastanak je predložio štab Ozrenskog četničkog odreda (vidi dok. br. 82).

3 Obrasci br. 1 i 2 nalaze se u Arhivu VII, ANDH, k. 55, reg br. 44/2).

4 Vidi dok. br. 96. 278

5 Isti takav sporazum su sa NDH (14. juna 1942. u Zenici) sklopili predstavnici Zeničkog četničkog odreda (Arhiv VII, Ča, k. 232, reg. br. 2/6) Vidi i dok. br 74.

6 Vidi dopune sporazuma (dok. br. 117).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument