ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 87

IZVEŠTAJ KAPETANA RADOJA NEDELJKOVIĆA OD 26„ MAJA 1942. DRAŽI MIHAILOVIĆU O RAZGOVORU SA BRITANSKIM OFICIRIMA1

NEDELJKOVIĆ L. RADOJE

Vazduhoplovni kapetan II klase

26 maja 1942 god.

Položaj

NA LIČNOST GOSPODINU MINISTRU VOJSKE I MORNARICE

Izveštaj o razgovorima sa Englezima.—

Na dan 24 maja 1942 godine prišla su mi dva Engleska oficira koja se nalaze kod nas i zapitali su me da li sam ja taj koji sam sad došao iz Engleske.2 Odgovorio sam da jesam. Zatim je Hadson pitao sa kime sam došao, da li sam došao sam, ili sa još nekim Englezima. Rekao sam mu da nisam sam već sa još dva Engleza i to majorom Terensom Atertonom3 i još jednim radiotelegrafistom Englezom. Pitali su me gde su sada i zašto nisu došli ovde sa mnom. Ja sam im odgovorio da su se oni odvojili od mene i otišla u pravcu Srbije preko svojih poznanika da što pre dođu do đenerala g. Draže Mihailovića da se preko njegove radio stanice jave svojoj komandi da traže novu radio stanicu pošto im stanica koju su doneli neispravna i nisu mogli da uhvate vezu. Kada se budu javili preko stanice đenerala g. Mihailovića svojoj komandi i kad dobiju novu stanicu da se vrate na produženje svoga zadatka. Hadson me je upitao koji je njegov zadatak. Na ovo sam mu odgovorio onako kako mi je to major g. Aterton izneo tj. da njegov reon rada bude Bosna, Hercegovina i Crna Gora i da sarađuje sa onom stranom koja se bori protiv okupatora, a dobio je naređenje od svoje komande da bude i sarađuje sa partizanima u Jugoslaviji. Kada sam mu ovo rekao kapetan g. Hadson je malo višim uzrujanim glasom rekao:4 »da ja znam da stvarno i partizani jedino vode borbu sa Nemcima i Italijanima, dok četnici sarađuju sa okupatorima a da se jedino bore protiv partizana. Dobro je što dolazi još jedan Englez da vidi kakvo je ovde stanje u propaloj Srbiji«. Objasnio sam mu da je sada građanski rat u Jugoslaviji i da mi gledamo da sredimo svoje unutrašnje stanje pa tek da se borimo protiv glavnog neprijatelja. Na to mi je Hadson rekao: »partizani nisu neprijatelji a borba sa njima ide na štetu Engleske. Zato mi Englezi nemožemo ni da pomažemo one koji ne rade u korist Engleske. Kada je to video đeneral g. Mihailović oterao me je od radio stanice, ja sam izgubio svaku vezu sa mojom komandom i prelazim iz ruke u ruku pojedinih odreda i smatraju me kao zarobljenika«. Pitao ,sam ga kakva je bila njegova dužnost kada je došao u Jugoslaviju i kome je bio upućen. Kapetan g. Hadson mi je odgovorio: »Ja sam određen kao oficir za vezu sa većim ovlašćenjem i to kod onih koji se bore protiv okupatora. Ovde ja nisam ništa.«

Drugi Engleski oficir čije pravo ime neznam ali ga ovde zovu Radovan5 a koji je bio s nama u društvu rekao je:6 »jedva čekam da dođe avion da odem u Englesku, Srbija ništa ne valja.« On mi je takođe izneo da Engleska ne može da pomaže one koji ne rade u njenom interesu. Pored toga nastavili smo još razgovor o pojedinim stvarima manje važnim i iz njihovog izlaganja uvideo sam da su sve Engleske misije upućene manje više sa istim zadatkom u našu državu, a u vezi moga ranije dostavljenog izveštaja.7

Vazduhoplovni kapetan II klase,

Rad. L. Nedeljković

Za arhivu. Karakteristično za trgovačko shvatanje Engleza za ljudske živote drugih nacija, koji treba da odigraju crnačku ulogu za njihovu »plemenitu rasu«.8

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 6/2 (VK-V-705/1).

2 i 3 O dolasku R. Nedeljkovića u Jugoslaviju i majora Atertona, vidi dok. br. 84, nap. 6 i 7.

4 Tekst do kraja stava je, olovkom, podvukao major Zaharije Ostojić.

5 Džons Roland

6 Tekst do kraja rečenice je, olovkom, podvukao major Zaharije Ostojić.

7  Taj izveštaj nije pronađen.

8  Tu belešku je, olovkom, dopisao major Z. Ostojić na poleđini dokumenta

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument