ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 78

IZVEŠTAJ KOMANDANTA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE OD 1. MAJA 1942. ŠTABU DIVIZIJE O BORBAMA PROTIV PARTIZANSKIH SNAGA NA TROMEĐI LIKA — BOSNA — DALMACIJA1

— GORSKI ŠTAB — DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE

Pov. O.Br. službeno 1 maja 1942

DINARA

ŠTABU DINARSKE DIVIZIJE

Strmica

Juče smo imali borbu sa komunistima na Srbskom klancu kojega smo bez žrtava zauzeli i tako postali gospodari nad srbskom kotlinom.2 Naše operacije u opšte u Lici razvijaju se vrlo povoljno. Zauzeli smo sva sela opštine zrmanjske i veći deo Gračačke. Osim toga bio sam u svim selima srbskim ispod Velebita počinjući od Obrovca do Pađena. Svuđe sam sproveo organizaciju i čišćenje te tako izvršio blokadu Velebita da je sada uopšte nemoguće preko njega krstariti jer je u četničkim rukama od Obrovca do vrela Zrmanje.3 Tako sam osigurao pozadinu, zauzeo glavne kote za ofanzivu preko Like. Sad vršim potrebne pripreme za tu ofanzivu.

Zato je potrebno da odmah učiniš sledeće:

1)  Da Bogunović odmah dođe sa najmanje 100-odabranih i dobro naoružanih ljudi.—

2)  Poslati iz Strmice još 20 najboljih boraca ovamo ih ima 33 to bi značilo 53 — onda bi ja 13 reduciro a ostavio 40 najboljih. Pošalji mi Savu U. Radoša za puško-mitraljez. Iz Kovrlija4 mi uračunaj 4—5 boraca — Ovi što dolaze neka ponesu preoblačilo za ove koji su ovamo da se mogu presvući. Neka dođu sa Bogunovićevim odredom ako ovaj odmah dolazi. Ako ne onda neka idu na stanicu Stare Straže ili Plavno pak neka dođu sa vozom.

Neka ponesu sobom hrane za jedan dan. Sutra će i iz drugih sela vozom doći ovamo.

Ako dođu oficiri sviju ih ovamo uputi a ja ću ih onda rasporediti. Tražite od K. Maura hrane brašna i pošte za štabsku gardu koja tamo treba da bude najmanje 10 naoružanih ljudi po noći 5 po danu. Može 5 stalno a 5 da dolaze od kuća uveče a ujutro da ide. Kući me puštati uopšte da dolaze sumnjiva lica, i td.

Kdt: M. Đujić

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k 159, reg. br. 6/2 (H-X-9).

2  Reč je o borbama protiv partizanskog bataljona, »Marko Orešković«. Opširnije o tome, vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 4, dok. br. 62.

3  Četničke jedinice iz severne Dalmacije i dela zapadne Bosne su, u saradnji sa italijanskim jedinicama, krajem marta 1942. kontrolisale područje južnog dela Velebita i tako odvojile slobodnu teritoriju Like i Dalmacije. Radi razbijanja četničkih snaga na tom području, Glavni štab NOPO Hrvatske formirao je Kombinovani odred. Opširnije o tadašnjoj situaciji na tom području i dejstvima Kombinovanog odreda, vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 4, dok. br. 69—71, 75, 7a—80, 82—84, 96, 147 i 171; Oslobodilački rat, knj. 1, str. 244—258; Petar Kleut, Dej-stva Kombinovanog partizanskog odreda u severnoj Dalmaciji maja 1942. godine, VIG br. 30/1950, str. 69.

4 To mesto nije nađeno na karti 1:100.000.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument