ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 74

ZAPISNIK O SPORAZUMU PREDSTAVNIKA ČETNIČKOG ODREDA »KOČIĆ« I NDH OD 27. APRILA 1942. O PRIZNAVANJU VLASTI NDH I SARADNJI U BORBI PROTIV NOP-a1

ZAPISNIK

sastavljen u kotarskom predstojništvu u Varcar Vakufu2 dana 27/IV. 1942. g. u svrhu smirenja i pacificiranja cielog područja, a u smislu postojećih odredaba danas su se sastali u kotarskom predstojništvu ispred hrvatskih vlasti g. Emil Rataj — bojnik, kao predstavnik domobranstva, g. Marko Jungić — kotarski predstojnik, kao predstavnik upravnih vlasti i g. Konstantin Uru-mović, kao predstojnik kotarskog suda, kao politički predstavnik, a sa srpske strane odnosno četničke komande »Kočić« g.

Uroš Drenović,3 komandant četničke organizacije, i g. Tode Mitrović, kao predstavnik političkih četničkih organizacija.4 Na sastanku je zaključeno slijedeće:

I.

Na obim stranama pokazana je volja i spremnost za likvidiranje uzajamnog neprijateljstva.5

II.

Zajedničkim saradnjama ima se odmah nakon ovoga sastanka poraditi na pomoći svih stanovnika kako u gradu tako i u selu. Time se podrazumjeva uzajamni saobraćaj i zamjena svih dobara, a u tu svrhu omogućiti nesmetani dolazak i odlazak seljaka bez razlike u grad. Državne vlasti će svojim autoritetom kao i materijalnom pomoći obnavljanje porušenih ili popaljenih domova.

III.

Hrvatske oružane snage će svojom snagom zaštićivati srpska sela u zajednici sa četnicima od napada komunista odnosno t.zv. »partizana«.

IV.

Ima se odmah ustanoviti i imenovati općinski povjerenik za sela Podbrdo, Podrašnica, Medna, Baraći i Gerzovo, koji će sarađivati sa kotarskom oblasti.

V.

Hrvatske oružane snage zajedno sa četnicima u gradu kao i na terenu suzbijati će i uništavati komunističke bande.

VI.

Obitelji čiji su branioci u zarobljeništvu, a koji ne pripadaju komunističkoj partiji dobivati će odmah podporu u smislu postojećih odredaba i to za ženu 16 Kn, a za djete po 10 kn dnevno.

VII.

Isto tako sve udovice koje su stradale prilikom akcija oko suzbijanja pobuna a čiji hranilac nije bio komunista, dobit će odmah podporu od strane države.

VIII.

Svim stanovnicima pravoslavne vjeroispovjesti garantuje se apsolutno slobodno ispovjedanje svoje vjere, slavljenje svojih vjerskih praznika i slave, kao i jednakost pred zakonima. U tu svrhu svećenici pravoslavne vjere mogu slobodno vršiti svoju dužnost. Državne i vojne vlasti materijalno će pomoći oko popravljanja porušenih crkava.

IX.

Sve akcije oko uništenja komunističkih bandi vršit će sporazumno zapovjednik hrvatskih oružanih snaga i zapovjednik četničkih organizacija.

Pročitali smo i saglasni smo:

Komandant četničkih organizacija: »Kočić« — Drenović v.r.

Predstavnik političkih organ. T. Mitrović v.r.

M.P.

Velika župa Pliva i Rama Jajce

Zapovjednik bojnik: Emil Rataj v.r.

Predstojnik kot. suda:

Konstantin Urumović v.r.

Kotarski predstojnik:

Marko Jungić

 

Za točnost prepisa:

Pročelnik operativnog odjela

glavnostožerni pukovnik

(Dragoj lov)Dragojlov7

M.P.8

1  Prepis originala (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 234, reg. br. 2/2 (BH-X-661). Tekst zapisnika objavio je Obaveštajni biro Operativnog štaba za Bosansku krajinu u svom saopštenju juna 1942 (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 5, dok. br. 55).

2  Mrkonjić-Grad.

3  Učitelj, rezervni poručnik vojske Kraljevine Jugoslavije. U leto 1941. jedan od vođa dela Srba koji su se suprotstavili ustaškom teroru na području Mrkonjić-Grada. Do decembra 1941. kao komandant bataljona »Kočić« u sastavu 3. krajiškog NOPO sarađivao u borbi protiv ustaško-domobranskih i italijanskih snaga. Desetog decembra bataljon proglasio četničkim (na odredskoj konferenciji u s. Gerzovu) i sa Štabom odreda sklopio sporazum o saradnji. Marta 1942. prešao na stranu neprijatelja i vodio borbu protiv NOP-a do kraja marta 1944, kada je poginuo prilikom savezničkog bombardovanja (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 3, dok. br. 84 i 93; knj. 5, dok. br. 12 i 76).

4  U 1942. godini i sve ostale četničke jedinice sa područja istočne i zapadne Bosne sklopile su pismene sporazume o priznavanju suvereniteta NDH i o saradnji u borbi protiv NOP-a. Originalni dokumenti o tome nalaze se u Arhivu VII, ali ih redakcija ne objavljuje zbog toga što su identični, već daje samo sledeće podatke:

—  15. maj 1942 (Banja Luka) sporazum četničkog odreda »Manjača« i predstavnika NDH (Arhiv VII, Ca, k. 234, reg. br. 3/2);

—  22. maj 1942 (s. Lipac) sporazum Ozrenskog četničkog odreda (Arhiv VII, Ca, k. 235, reg. br. 1/13);

—  23. maj 1942 (Banja Luka) sporazum četničkih bataljona »Obilić« i »Mrkonjić« (Arhiv VII, Ča, k. 235, reg. br. 5/4);

—  30. maja 1942 (s. Lopare) sporazum Majevičke četničke grupe (dok. br. 91);

—  9. jun 1942 (Prnjavor) sporazum četničkog odreda »Borje« (dok. br. 108);

—  14. jun 1942 (Zenica) sporazum Zeničkog četničkog odreda (Arhiv VII, Ca, k. 232, reg. br. 1/6);

—  15. jun 1942 (s. Lopare) sporazum Majevičke četničke grupe (Arhiv VII, Ca, k. 233, reg. br. 12/2);

—  31. avgust 1942 (s. Vraci) sporazum Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda (Arhiv VII, Ca, k. 232, reg. br. 6/6);

—  12. oktobar 1942 (s. Crnjelovo) sporazum Bijeljinskog četničkog bataljona (Arhiv VII, Ca, k. 233, reg. br. 43/2).

U svim ovim sporazumima četničke jedinice priznaju vlast NDH i obavezuju se da neće voditi nikakvu borbu protiv njenih oružanih snaga i da će sarađivati u borbama protiv snaga NOP-a, a vlasti NDH će im za to obezbediti potrebno naoružanje i materijalnu pomoć.

5  Uroš Drenović je 27. aprila 1942. pred vlastima NDH u Varcar Vakufu dao sledeću pismenu izjavu: »Potpisati izjavljujem, da sam uvijek priznavao Nezavisnu državu Hrvatsku, ali da sam otišao u šumu, da spasim goli život naroda u ovom kraju, kao i sebe, koje su neodgovorni elementi počeli nemilice ubijati i pljačkati. Ujedno izjavljujem, da ću zajedno sa svojim naoružanim ljudima, kada očistimo zajedno sa hrvatskom vojskom, prema naređenjima vojnog zapovjedništva čitav ovaj teritorij od komunističkih bandi, staviti se na potpuno raspoloženje sa svojim naoružanim ljudima domobranstvu« (Arhiv VII, Ca, k 234, reg. br. 1/2).

6  Okrugli pečat: »Nezavisna Država Hrvatska — Glavni stožer domobranstva — Operativni odjel«.

7  Todor.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument