ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 61

SPORAZUM IZMEĐU ČETNIČKE KOMANDE CRNE GORE I HERCEGOVINE I KOMANDE ITALIJANSKE DIVIZIJE »TARO« OD 17. FEBRUARA 1942. O SARADNJI ČETNIČKIH JEDINICA U DEBLOKADI ITALIJANSKOG GARNIZONA U NIKŠIĆU1

SPORAZUM IZMEĐU KOMANDE DIVIZIJE TARO I PREDSTAVNIKA KOMANDE CRNOGORSKIH NACIONALISTA POD ITALIJANSKIM PROTEKTORATOM

1) Za sada se mogu kretati između Orja Luka i Drenovštica, a znak raspoznavanja bdće vojnički pozdrav danju, a lozinka noću.

2) Vrše obezbeđenje mosta na Slapu i oružjem sprečavaju komuniste da preko njega prolaze u cilju vršenja napada na trupe,2 diverzija na cesti i telefonskim vodovima na deonici Orja Luka — Drenovštica.

3) Primaće namirnice za stanovništvo sela, koja njihova komanda bude naznačila.

4) Komandant i njegov poverenik, kao i komandant divizije, obavezuju se da će poštovati dogovore iz ovog akta.

5) Za eventualne zahteve i izmene koje budu unete u ovaj pakt sporazumno između komande garnizona Danilov-grad i komande nacionalista, tražiti odobrenje komande divizije Taro kada ova ne bude u zoni.

6) Ovi sporazumi su privremeni i ne obezvređuju odluke italijanske više komande.

Danilovgrad, 17-II-9423

PREDSTAVNIK GRUPE NACIONALISTA CRNE GORE

(Bogdan Pavićević)

Bogdan Pavićević

KOMANDANT DIVIZIJSKI GENERAL

(G. Pedracoli)

G. Pedrazzoli4

KOMANDA NARODNE VOJSKE CRNE GORE I HERCEGOVINE

GLAVNI ŠTAB Pov. Broj. 408

25. aprila 1942. god.

Straševina

U akta

Komandant pukovnik5

1 Original (na italijanskom jeziku, pisan na mašini) u Arhivu VII, Ča, k. 148, reg. br. 5/1 (CG-X-272). Dokumenat je na više mesta oštećen. U Arhivu VII (Ča, k. 148, reg. br. 4/1) nalazi se i primerak sporazuma (pisan na srpskohrvatskom jeziku) koji je potpisan samo od četničkog predstavnika. U tom dokumentu su tačke sporazuma nešto šire formulisane ali suštinske razlike nema.

2 Reč je o italijanskim jedinicama koje su 14. februara 1942. preduzele napad iz Danilovgrada sa ciljem da oslobode jedinice koje su od decembra 1941. bile blokirane u Nikšiću. Zahvaljujući sadejstvu četničkih jedinica, italijanske jedinice su 19. februara prodrle u Nikšić. Opširnije o tome, vidi Zbornik NOR-a, tom III, knj. 2, dok. br. 75, 87, 93, 95, 98 i 100; knj. 9, dok. br. 64 i 66.

3 Mesto i datum su dopisani mastilom.

4 Đino Pedracoli (Gino Pedrazzoli).

5 Bajo Stanišić (1891—1943) pukovnik vojske Kraljevine Jugoslavije. U aprilskom ratu komandant puka na jugoslovensko-albanskom frontu. U julskom ustanku 1941. u Crnoj Gori savetodavni član Privremene vrhovne komande nacionalnooslobodilačkih trupa Crne Gore, a krajem jeseni u istom svojstvu u Štabu Vražegirosko-pakovićko-petrušinskog NOPO (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 3, dok. br. 70, knj. 4, dok. br. 60). Skriven iza tih funkcija radiio na organizaciji četničkih jedinica i podrivanju NOP-a. U dogovoru sa italijanskim okupatorom, 11. februara 1942. u s. Rsojevićima (Danilovgrad) otvoreno istupio protiv NOP-a Crne Gore i stavio se u službu okupatoru. Poginuo prilikom napada crnogorskih partizana na četnički štab u manastiru Ostrogu (Nikšić) oktobra 1943.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument