ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 55

OBAVEŠTENJE KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 7. FEBRUARA 1942. KOMANDANTU ITALIJANSKIH TRUPA U NEVESINJU O PRIHVATANJU USLOVA SARADNJE1

KOMANDANTU ITALIJANSKIH TRUPA

U Nevesinju2

1.) U vezi sa preliminarima utvrđenim između p.por. Mutimira Petkovića i kapetana Anđela de Mateisa (Angelo de Matteis) 11. januara 1942. u Mostaru,3 primam na znanje sva uveravanja koja je dala Komanda četničkih trupa istočne Bosne i Hercegovine4 o miroljubivim namerama prijateljskih5 četničkih trupa prema italijanskim trupama koje se nalaze na tom području radi obezbeđenja rada i pokreta. Major Todorović, privremeni6 komandant četničkih trupa istočne Bosne, potvrđuje svojim potpisom odredbe sadržane, u vezi s tim, u preliminarima koje je potpisao p. por. Mutimir Petković.

2.) U vezi sa preliminarima potpisanim 22. januara 1942. od strane p. por, Mutimira Petkovića, major Todorović utvrđuje u priloženoj noti mogućnosti svojih trupa,7 sredstva kojima raspolaže, za saradnju sa italijanskim trupama u održavanju reda na području istočne Bosne uz granicu Crne Gore,8 u srezovima (okruzima) Foča, Goražde, Čajniče, Gacko, Nevesinje, Bileća, Trebinje, Ljubinje, Stolac, Mostar i Konjic i, u vezi sa dogovorom sa Nemcima, u srezovima Rogatica i Višegrad.

7. II. 1942. kod Nevesinja

Artiljerijski major

Boško P. Todorović

priv. komandant četnika

ist. Bosne i Hercegovine

Primljeno 7. II. 1942—XX9

1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, na francuskom jeziku) u Arhivu VII, Ča, k. 232, reg. br. 4/14. Na dokumentu je B. Todorović ispravljao i dopisivao pojedine reči i rečenice na srpskohrvatskom jeziku.

2 U Nevesinju su se tada nalazili jedan bataljon 3. alpinskog puka i jedna baterija 1. alpinskog artiljerijskog puka divizije »Taurinenze« — Taurinense (Zbornik NOR-a, tom XIII, knj. 2, dok. br. 18).

3 Vidi dok. br. 39.

4 Reč »Hercegovine« je dopisano rukom.

5 Reč »prijateljskih« je precrtana.

6 Reč »privremeni« je dopisana rukom.

7 Redakcija ne raspolaže tom notom.

8 Dalji tekst, do beleške o datumu prijema, dopisan je mastilom.

9 Beleška o datumu prijema je napisana na italijanskom jeziku.

10 Nečitak potpis.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument