ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 46

IZVE{TAJ MAJORA MIODRAGA PALOŠEVIĆA OD 18. JANUARA 1942. DRAŽI MIHAILOVIĆU O SITUACIJI U TOPLICI I JABLANICI I ORGANIZACIJI ČETNIKA NA PODRUČJU KRALJEVA, KRUŠEVCA I ČAČKA1

Datum 18. januara 1942 god.

POLOŽAJ

Gospodine Ministre2

Zahvaljujemo moji ljudi i ja na Vašoj čestitci za praznike.

Od sveg srca Vam čestitamo na novom položaju i činu, kojim smo mi svi Vaši saradnici odlikovani od strane našeg Vrhovnog Komandanta NJ. V. Kralja Petra II.

Od lica upućenog da iz vidi prilike i stanje u Toplici i Jablanici imam sledeći izveštaj:

Do dolaska Bugara 11 o.m. u Prokuplje,3 ista varoš kao i sva okolna sela su bili u rukama partizana,4 a vojvoda »Medveđski« Arsić,5 koji je tražio naš dolazak, sa ciglo 30 ljudi je sve vreme sarađivao sa partizanima i lažno nas čak u s. Ba izvestio kako on drži Lebane, Medveđu, Sijerinsku Banju itd. a u stvari imali su u rukama partizani, jedini gospodari u tome kraju.

Sada je u Toplicu i Jablanicu upućena »kaznena ekspedicija«6 od strane četnika Koste Pećanca i sa njima sadejstvuje pop Mika7 sa Jastrebca koji nas simpatiše.

Moj odlazak u Jablanicu sada je nemoguć.

Našim dolaskom u ovaj kraj izvršena je u dva maha blokada Trstenika i dok B.8 čini sve da nam olakša boravak, prodane duše na suprot čine razne smicalice, tako da ima mnogo zaplašenih, što smo mi prisutni u ovom kraju, gde nije izvršena ni od koga naša organizacija.

Vladika Nikolaj9 je obavešten od Aćimovića i Nedića, da će biti interniran od strane Nemaca zbog našeg boravka u ovom kraju. Da su čak u Beogradu čuli da nas ovde ima tušta i tma, ma da smo sve učinili sa naše strane, da to niko od nas ne sazna. Nemačka špijunaža radi punom parom te je Aćimović i Nedić o tome obavešten.

Ponovo se uspostavljaju žandarm.[erijske] stanice u ovom kraju a na Gordićeve10 četnike ne gleda se u Beogradu rado.

Molim Vas da mi radi svega izloženog tačno izdate dalje instrukcije za rad.

Sve moje ljudstvo je iz srezova Ljubićkog i Takovskog, sem kapetana G. Dodića11 koji je iz ovog kraja. Poruč. Cvetković je iz Valjeva a p.poruč. Vojin12 iz Crne Gore.

Poštuje Vas i pozdravlja uvek Vama odani Vaš

mlađi major Palošević13

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 1, reg. br. 3/2 (VK-V-13).

2  Odnosi se na Dražu Mihailovića.

3  Prokuplje su bugarske okupacione trupe zauzele na osnovu odluke nemačkog opunomoćenog komandanta u Srbiji, da jedinice bugarskog 1. okupacionog korpusa smene nemačke snage i da preduzmu napad na partizanske snage na teritoriji istočne i jugoistočne Srbije. Time je nemački okupator obezbedio da svoju 342. diviziju upotrebi protiv partizana u istočnoj Bosni, a 113. diviziju prebaci na Istočni front (tom XII, knj 1, dok. br. 289—292, knj. 2, dok. br. 31, 36).

4  Prokuplje su 9. oktobra 1941. oslobodili Toplički NOPO i delovi Kukavičkog NOPO. Opširnije o tome, vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 94; dr Milivoje Perović, Srbija u narodnooslobodilačkom ratu, Južna Srbija, Beograd 1961, str. 86—111.

5  Vojvoda Koste Pećanca.

6 To je zajednička akcija Nedićevih odreda, odreda Koste Pećanca i jedinica bugarskog okupacionog korpusa protiv Topličkog, Jablaničkog i Babičkog NOPO. Opširnije, vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 3, dok. br. 9, 13, 16, 19, 20 i 22; Oslobodilački rat, knj. 1, str. 223—225.

7 Mihailo Popović, zvani Mika Jastrebački, pravoslavni sveštenik iz Blaca, tada komandant četničkog odreda Koste Pećanca. Njegov odred i odred Nika Kuštrimirovića su, januara i februara 1942, stalno napadali delove Topličkog NOPO (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 3, dok. br. 16 i 124).

8  Tj. Beograd, odnosno srpska kvislinška vlada Milana Nedića.

9  Nikolaj Velimirović, episkop Žički.

10  Bogdan Gordić, komandant Ibarskog četničkog odreda Koste Pećanca.

11  Vladimir Vlada.

12 Popović.

13 Miodrag, tada je bio organizator četničkih jedinica na području koje danas obuhvata predeo Kraljevo, Kruševac, Čačak.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument