ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ÈETNIÈKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIÆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


SPORAZUM OD 30. NOVEMBRA 1941. IZMEĐU KOMANDANTA ČETTNIČKIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE I KOMANDANTA ITALIJANSKOG GARNIZONA U GORAZDU O OBEZBEDENJU EVAKUACIJE ITALI-JANSKIH TRUPA I PREDAJI VLASTI ČETNICIMA1

Četnici će otpočeti sa pokretom prema lijevom djelu varoši Goražde tek od 20,15 časova po italijanskom vremenu (19,15).

Sutradan italijanske trupe2 moći će na miru da prikupe svoj materijal koji je ostao na lijevoj obali Drine — materijal i životne namirnice. —

Drina će biti granica za obje strane.

Četnici će obezbijediti našoj komori slobodan prolaz drumom i željeznicom Goražde—Foča i obratno.

Nijedna strana nije prihvatila nikakve druge obaveze,3 i one će po završenoj evakuaciji4 preuzeti potpunu slobodu akcije.

Goražde, 30 novembra 1941

Potpukovnik

P. Kastanjero5

Major Boško Todorović

1 Original (pisan na mašini, na italijanskom jeziku) u Arhivu VII, Ca, k. 231, reg. br. 7/5 (BH-X-28).

2 Delovi 11. alpinskog puka.

3 Tekst do kraja rečenice dopisan je mastilom.

4 Radi se o povlačenju italijanskih okupacionih trupa sa teritorije fočanskog i čajničkog sreza radi pojačanja odbrane Pljevalja od napada crnogorskih partizanskih jedinica. Po njihovom odlasku, četnici su u tim srezovima preuzeli vlast na osnovu sporazuma sklopljenog 11. novembra 1941. u Višegradu između majora B. Todorovića i predstavnika italijanskih jedinica (Arhiv VII, Ča, k. 231, reg. br. 10/5). Prilikom posedanja Foče četnici su od italijanskog okupatora dobili oko 3.000 pušaka, 2 minobacača, 2 topa 65 mm, preko 60.000 metaka i veće količine hrane i razne ratne opreme (Arhiv VII, A NDH, k. 61a, reg. br. 10/9: izveštaj Zapovjedništva 3. zdruga od 17. decembra 1941).

5 Pietro Kastanjero (Castagnero).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument