ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ÈETNIÈKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIÆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 9. NOVEMBRA 1941. KOMANDANTU BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA ZA PREBACIVANJE ČETNIČKIH JEDINICA IZ ISTOČNE BOSNE U REJON UŽICA I KOSJERIĆA RADI NAPADA NA PARTIZANE1

MAJORU GOSPODINU DANGIĆU.—

Situacija je takva da sve naše trupe iz Bosne najbržim načinom povučete na Bajinu Baštu, usput i kod Vas sve partizane razoružavati i naoružavati naše ljude, na koji način povećavati Vaše odrede.2 Čim dođete u Bajinu Baštu, jedan deo snaga uputite pravcem ka Užicu a drugi na Kosjerić, da napadaju na partizane, da ih razoružavaju i naoružavaju naše. Najnužnije čete ostaviti samo u Bosni, ali samo najnužnije.

U ciframa, 1/6 ostaviti a sa 5/6 gurati ovamo. Potrebno je da se Užice što pre zauzme, jer je tamo i fabrika oružja i municije koju mi već nemamo. Pri ovome preseći komunikaciju železnica: Užice—Višegrad i Užice—Požega, te da im pojačanja iz Užica i iz Požege ne mogu da stignu.

Znajte da su nas partizani napali mučki na dan 31. oktobra noću, i sa koncentrisanim snagama gurnuli na Požegu, koju su posle dvodnevne borbe zauzeli, iako uz njine velike gubitke.3 Kolona koja bude dejstvovala na Kosjerić ima da padne na pozadinu njihovih trupa koje se bore sa našim delo-vima na Subjelu.4 Ovaj napad partizana na nas imao je za cilj da nam spreči dolazak pomoći iz Engleske, koja je trebala da se doturi preko Požege.5 Od Londona smo dobili već neku pomoć, ali ona ne može biti brza i efikasna.6 Treba dakle energično da nas podržite, da nam pomoć stigne kako bi smo mogli dalje produžiti našu borbu protiv okupatora.7 Treba da znate da se na čelu partizana nalaze Hrvatske Ustaše,8 kojima je za cilj da gurnu naš narod u bratoubilački rat i da spreče odmazdu Hrvatima.9 Zato, žurno svim snagama napred po prednjem.

Obavestite o ovome i majora Todorovića10 i sve komandante naših trupa, na pravcu Višegrad—Sarajevo i na drugim pravcima da Vam se pridruže u Vašem dejstvu na Užice.11

Potvrdite mi prijem ovog izveštaja.

9. novembra 1941 godine,

17,30 časova

PO ZAPOVESTI KOMANDANTA NAČELNIK GORSKOG ŠTABA

potpukovnik,Drag. T. Pavlović s.r.

(M.P.)

Da je prepis veran originalu, tvrdi:

M.P.12

KOMANDANT BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA

major, Jezd. S. Dangić

 

1 Fotokopija overenog prepisa (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 170, reg. br. 8/2.

2 U to vreme su partizanske snage, pošto su odbile napad četnika na Užice i Čačak, produžile dejstva protiv četničkih snaga koje su se povlačile ka Ravnoj gori, i stezale obruč oko štaba Draže Mihailovića (vidi dok. br. 13, 18, 20—26).

3 Oružam sukob u rejonu Užica i Požege izazvali su četnici. Opširnije o tome, vidi dok. br. 13—18 i Arhiv VII, Ca, k. 122, reg. br. 43/10.

4 Radi se o borbama delova Užičkog NOPO kada su četničke snage po drugi put napale Užice (7/8. novembra) sa pravca Kosjerića. Opširnije o tome, vidi N. Ljubičić i dr., n. d., str. 245—250.

5 i 6 Tih. dana je od britanske kraljevske vlade Draža Mihailović očekivao pomoć u oružju i ratnom materijalu vazdušnim putem. S tim u vezi, on je potčinjenim komandantima izdao više naređenja da aerodrom, grad i okolina Požege budu pod kontrolom četnika (Arhiv VII, Ca, k. 50, reg. br. 3/1, 4/1, 8/1; k. 127, reg. br. 43/10).

7 Vidi dok. br. 11, nap. 5 i Prilog II, dok. br. 1—7.

8 Te tvrdnje su od četničkog pokreta DM širene sa ciljem da se srpsko stanovništvo na teritoriji NDH, ogorčeno na ustaške zločine, odvrati od pristupanja NOP-u.

9 Četnički pokret DM identifikuje ceo hrvatski narod sa ustaškim jedinicama

10 Boško.

11 Komanda Bosanskih četničkih odreda nije postupila po tom naređenju.

12 Okrugli pečat: »Komanda četničkih odreda Jugoslovenske voj-ske — Gorski štab br. 5«. (Komanda bosanskih četničkih odreda).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument