ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ HAROLDA TURNERA OD 6. NOVEMBRA 1941. O POKUŠAJIMA DRAŽE MIHAILOVIĆA DA PREGOVORIMA SA NEDIĆEM I NEMCIMA OJAČA SVOJ POLOŽAJ ZA BORBU PROTIV KOMUNISTA1

Beograd, 6. 11. 1941. - Prepis
Opunom. k-t korpusa u Srbiji — Upravni štab — Br. 4675/41-11
OPUNOM. K-TU KORPUSA U SRBIJI
Beograd
U vezi sa mojim dopisom o pukovniku Mihailoviću od 3. 11. 41. br. 4675/41,2 izveštavam vas o sledećem:
I centrala Abvera izvestila je 2. 11. 41.:
1.) Srpski predsednik vlade Nedić ponovo pregovara sa pukovnikom Dražom Mihailovićem preko rtanjskog vojvode. Ovaj je poslednji put bio kod Mihailovića 4. 11, kada mu je dao iznos od 500 000 dinara i preneo časno obećanje generala Nedića da će se angažovati kod nemačkih vlasti da Mihailović ne bude zarobljen ili kažnjen.
2.) Dalje pregovore sa Mihailovićem je vodio pukovnik Popović koji mu je 1. 10. predao 500 000 dinara. 3.) Pukovnik Popović je 26. 10. bio poslednji put kod Mihailovića i predao mu još 2,500.000 dinara. Vratio se 30. 10. 41. sa Mihailovićevom izjavom da je ovaj spreman da se sa Nediće-vim jedinicama bori protiv komunista pod uslo-vom da mu Nedić da obećanje da nemačke oružane snage neće preduzimati akciju protiv Mihailovića. U sredu 5. 11. 41. najavio mi se veoma rano predsednik vlade Nedić po hitnoj stvari. Pojavio se u 10.15 časova kod mene i izjavio da mora sa mnom hitno razgovarati u vezi sa pukovnikom Mihailovićem. Pošto sam mu otvoreno izneo tvrdnje centrale Abvera on me je u zvaničnoj formi obavestio o toku svih pregovora koji su preko posrednika vođeni sa pukovnikom Mihailovićem:
a) Otprilike 3 dana posle stupanja na dužnost pred-sednika vlade pojavio se kod njega pukovnik Aleksandar Mišić3 sa još 2 oficira po nalogu Mihailovića i izjavio da bi ovaj želeo da se sa predsednikom Nedićem bori protiv komunista, te moli naoružanje i opremu za 2000 ljudi, a posebno obuću.4 Nedić je izjavio pukovniku Mišiću da mu ne može nabaviti cipele i predložio upotrebu opanaka. Između ostalog ostavio je Mihailoviću da očisti oblast zapadno od Morave.
Ovde treba naglasiti da je Nedić ove pregovore vodio uz moje odobrenje, pošto je u to vreme postojala nada da bi Nedić raspolagao velikim delom oficira koji se nalaze ne samo u Beogradu nego i u šumama.
10. septembra vratio se Mišić sa izjavom da je Mihailović saglasan sa tim zadatkom posle čega mu je Nedić uputio 200 000 dinara. U međuvremenu je ustanovljeno da se Mihailovićevi odredi pod komandom pukovnika Misite kod Lo-znice i kapetana Račića kod Bogatića bore zajedno sa komunistima. Zatim je poznato da je on 28. septembra zaključio sa komunistima pismeni sporazum o zajedničkom cilju, naime isterivanju nemačkih oružanih snaga iz Srbije, odnosno sa Balkana.5 Pismeni dokazi o saradnji pronađeni su u Kraljevu, Rudniku i Gornjem Milanovcu. Kada je tamo žena jednog višeg činovnika tražila od Mihailovića objavu za Beograd morala je,prethodno da dobije takvu legitimaciju od komunističkog funkcionera a zatim da je overi Mihailović.
Generalpukovnik Nedić je zvanično izjavio da izuzev slučaja Mišić nije više nikada posredno ili neposredno pregovarao sa Mihailovićem niti mu slao novac. Pukovnika Popovica uopšte ne poznaje.
b) U sredu, 29. 10. 41. pojavio se kod Nedića pukovnik Pantić koji je boravio u Beogradu i po nalogu Mihailovića ponovio predlog o zajedničkoj borbi protiv komunista. Rekao mu je da Mihailović zahteva od Nedića 5.000 pušaka, 500 puškomitraljeza i 100 mitraljeza. Kada je Nedić bez okolišanja odbio taj zahtev kao glup i preteran, Pantić je upozorio Nedića da će se istog dana voditi pregovori preko posrednika sa opunom. k-tom korpusa i da je Mihailoviću za pregovore obećana pratnja do Beograda. U četvrtak 30. 10. 41. Nedić mi je to odmah saopštio. Pošto sam se prilikom ručka kod komandanta Srbije 30. 10. raspitao kod gospodina generala izneo sam još jedanput svoje mišljenje o predmetu Mihailović pismeno 3. 11. 41, pošto sam ispitao razne okolnosti u vezi s tim.
U utorak, 4. novembra, kod Nedića se ponovo pojavio pukovnik Pantić i saopštio mu da će pukovnik Mihailović, u četvrtak, 13. novembra, stići u Slovac kod Lazarevca, a odatle će krenuti noću vozom za 'Beograd radi razgovora sa opunomoćenim k-tom korpusa. Pantić je ovoga puta zahtevao od Nedića 50 oficira za osiguranje Mihailovića, kao i oružje i municiju, a zatim mu je poverljivo saopštio da je njegov — Nedićev — govor u nedelju, 2. 11. 41, ostavio veliki utisak na oficire koji se nalaze kod Mihailovića. Mihailović se oseća kao da su ga opkolile nemačke jedinice kod Čačka, u Valjevu, Kragujevcu i Krupnju.
Nedić je ponovo odbio pregovore sa Mihailovićem, ali me je zamolio da mu objasnim kakvu igru Nemci igraju sa Mihailovićem. Uveravao sam general-pukovnika Nedića da može biti siguran da opunom. k-t korpusa neće preduzimati nikakve akcije koje bi povredile ličnost ili politiku predsednika vlade Nedića.
Na njegovo pitanje da li treba i može lično referisati opunomoćenom k-tu korpusa odgovorio sam potvrdno. Njegovo mišljenje o Mihailovićevoj situaciji je sledeće: Mihailović se nalazi neposreno pred uništenjem, pitanje je samo vremena. Sam Mihailović oseća da sve više slabi i želi da dobije u vremenu da bi se spasao, naročito preko zime. On je potpuno nepouzdana ličnost i zato Nedić smatra da nema svrhe pregovarati.
II — U pogledu moga mišljenja o pitanju Mihailović pozvao bih se, što se tiče gospodina generala, na moj izveštaj koji sam podneo 3. 11.
Ako bi došlo do sastanka između Mihailovića i opunomoćenika gospodina generala radi uzimanja izjave, kao što sam već izneo Ic, potpukovniku Kogardu, moraju se imati u vidu sledeće pretpostavke:
1) U slučaju da pregovori propadnu, mora se odmah dati prilika Nediću da istupi pred javnost sa objašnjenjem da je izdajnik Mihailović zbog svoje slabosti pokušao da paktira sa nemaokim oružanim snagama i da je naišao na odlučno odbijanje.
2) U slučaju da Mihailović izjavi da će položiti oružje iako se njemu i njegovim pristalicama obeća da neće biti kažnjeni mora se pri tom obez-bediti da to ne utiče na već započetu akciju čišćenja koja mora dovesti do konačnog oslobođenja područja Srbije. Pravi rukovodioci zavere moraju biti uništeni. Izjava o nekažnjavanju Mihailovićevih pristalica ne sme se odnositi i na Komunističku stranu.
Na kraju još jedanput dajem sažeto moje mišljenje:
Bivši generalštabni pukovnik Draža Mihailović je odmetnik i on je lice van zakona. Njega i njegove pristalice treba tući i uništavati gde god ih se nađe. Takođe treba odbiti i pregovore koji se vode u formi uzimanja izjave.
Turner


1 Snimak originala (pisanog na mašini, na nemačkom jeziku) uArhivu VII, NAV-N-T-75, r. 69, sn. 1007—9.
2 Vidi u ovom prilogu dok. br. 5.
3 Major, a ne pukovnik.
4 Vidi dok. br. 3, nap. 13.
5 O sporazumevanju četnika i partizana vidi dok. 5, nap. 3.
6 Vidi dok. br. 5, ovog priloga.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument