ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ODGOVOR DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 3. NOVEMBRA 1941. NEMACKIM VOJNIM KOMANDANTIMA U SRBIJI U VEZI SA POZIVOM NA PREGOVORE O SARADNJI U BORBI PROTIV PARTIZANA1

Prevod
Vojnim komandantima Srbije u Beogradu
Primio sam vaše pismo uz (usmeni) izveštaj moga pregovarača.- Pošto iz toga proizlazi da su bez mog ličnog prisustva isključeni svi dalji razgovori, odgovaram da sam u interesu dobrobiti moga naroda spreman da se odazovem vašem pozivu i lično dođem u Beograd.
S obzirom na stvarnu situaciju u zemlji, koju već nekoliko dana karakterišu borbe većih razmera koje moje jedinice vode protiv komunističkih elemenata i koje se verovatno pretvaraju u opšti sukob, u ovom mbmentu je neophodno da ostanem na svom mestu dok se situacija ne raščisti. Ove borbe se vode u rejonu Užice — Požega — Kosjerić i Ivanjica.3
U vezi s napred izloženim neophodno je da vaše jedinice ne preduzimaju nikakve akcije na tom terenu. Tačan dan mog dolaska u Beograd javiću preko mog pregovarača.
3. novembar 1941. Pečat Gorskog štaba
četničkih odreda jugoslovenske vojske
Komandant — generalštabni pukovnik pot. Dragoljub M. Mihailović
Za tačnost prevoda, kao zakleti sudski tumač
Matl
kapetan


1 Snimak originala (pisanog na mašini, na nemačkom jeziku) u Arhivu VII, NAV-N-T-314, r. 1457, sn. 1338.
2 Vidi u ovom prilogu dok. br. 1 i 2.
3 O tim borbama, vidi dok. br. 13-18.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument